Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 175.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 63.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

a) pēc prokurora akceptēta pieprasījuma –, ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu izziņu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās krimināllietās,

b) pamatojoties uz Augstākās tiesas tiesneša lēmumu, – ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu operatīvo darbību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās operatīvās uzskaites lietās,

c) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, – ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības,

d) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, – ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu un vēlēšanu izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.martā.

 

 

 

Ministru prezidents

E.Repše

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Kredītiestāžu likuma 63.pantā ir noteiktas iestādes, kurām kredītiestādes, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu, sniedz ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem. Šo iestāžu kopumā ietilpst tiesa, prokuratūra, Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests un valsts drošības iestādes, respektīvi, iestādes, kuru darbība ir saistīta ar likumības nodrošināšanu un uzraudzību finanšu sfērā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 10.panta 4.punkts nosaka, ka ar ģenerālprokurora starpniecību biroja amatpersonām ir tiesības pieprasīt un saņemt bez maksas no kredītiestādēm informāciju, kas nepieciešama krimināllietā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto, Biroja kompetence ir saistīta ar koruptīvo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, kas efektīvi daudzos gadījumos nevar tikt realizēta bez kredītiestāžu datu bāzēs esošās informācijas par fizisko un juridisko personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, kā arī ievērojot to, ka pašreiz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā paredzētā informācijas no kredītiestādēm saņemšanas kārtība ir laikietilpīga, biroja darbības efektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams noteikt, ka informāciju no kredītiestādēm birojam ir tiesības pieprasīt un saņemt bez ģenerālprokurora starpniecības.

Līdz ar to, likumprojekts paredz tiesības Birojam, tāpat kā vairākām citām Kredītiestāžu likuma 63.panta pirmajā daļā noteiktajām iestādēm, lai izpildītu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā paredzētās funkcijas, uz rakstiska pieprasījuma pamata saņemt informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem no kredītiestādēm, jo KNAB kompetencē esošo jautājumu noskaidrošanai bieži var būt nepieciešama tieši informācija no kredītiestādēm.

Bez tam, informācija ir nepieciešama ne tikai krimināllietās, bet arī, operatīvās izstrādes lietās gan noziedzīgo nodarījumu ātrai un efektīvai atklāšanai, gan arī kontrolējot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Politisko organizāciju (partiju) likuma izpildi.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot grozījumus Kredītiestāžu likumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam dodot tiesības no kredītiestādēm saņemt informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, salīdzinājumā ar esošo situāciju, tiks radīti labvēlīgāki apstākļi korupcijas novēršanai un apkarošanai.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2004

2005

2006

2007

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaicīgi ar šo likumprojektu ir jāpieņem likumprojekts „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”, kas paredz attiecīgus precizējumus jautājumā par biroja tiesībām saņemt informāciju no kredītiestādēm.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Starpvalstu pretkorupcijas darba grupas (GRECO) rekomendācijās Latvijai ir noteikta nepieciešamība nodrošināt pieeju kredītiestāžu informācijai institūcijai, kas nodarbojas ar korupcijas novēršanu un apkarošanu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar:

1) Latvijas Komercbanku asociāciju;

2) Sabiedrību par atklātību - DELNA

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Sabiedrība par atklātību – DELNA un Latvijas Komercbanku asociācija atbalsta sagatavoto likumprojektu.

 

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir notikušas konsultācijas OECD pārstāvjiem, ar ASV, Vācijas tiesību aizsardzības speciālistiem.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas un to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

KNAB priekšnieka v.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

Juridiskās nodaļas vadītāja

 

 

   

J.Strīķe

R.Novika

V.Zeppa-Priedīte

210104, 10:07

944

V.Zeppa-Priedīte

7356137, violeta.zeppa.priedite@knab.gov.lv