Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 10.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Kredītiestāžu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasīt un saņemt bez maksas informāciju no kredītiestādēm;".

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.martā.

 

 

 

 

Ministru prezidents

E.Repše

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 10.panta 5.punkts paredz, ka Biroja amatpersonai atbilstoši tās kompetencei ir tiesības ar ģenerālprokurora starpniecību pieprasīt un saņemt bez maksas no kredītiestādēm informāciju, kas nepieciešama krimināllietā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk- Biroja) kompetence ir saistīta ar koruptīvo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, kas efektīvi daudzos gadījumos nevar tikt realizēta bez kredītiestāžu datu bāzēs esošās informācijas par fizisko un juridisko personu kontiem un to veiktajiem darījumiem.

Pašreiz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā paredzēts, ka informāciju no kredītiestādēm var saņemt, ja tā nepieciešama krimināllietās, taču, informācija ir nepieciešama ne tikai krimināllietās, bet arī operatīvās izstrādes lietās, noziedzīgo nodarījumu ātrai un efektīvai atklāšanai, kā arī likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Politisko organizāciju (partiju) likuma izpildes kontrolei.

Līdz ar to, likumprojekts paredz Biroja amatpersonai tiesības, Kredītiestāžu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasīt un saņemt bez maksas no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, jo Biroja kompetencē esošo jautājumu noskaidrošanai bieži var būt nepieciešama tieši informācija no kredītiestādēm.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot grozījumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, Birojam dodot tiesības pieprasīt un saņemt no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, salīdzinājumā ar esošo situāciju, tiks radīti labvēlīgāki apstākļi korupcijas novēršanai un apkarošanai.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budcetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2004

2005

2006

2007

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kurš paredz papildināt minētā likuma 63.panta pirmo daļu ar 7.punktu, nosakot tiesības Birojam, lai izpildītu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā paredzētās funkcijas, uz rakstiska pieprasījuma pamata saņemt no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

 

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas.

Konsultācijas ir notikušas saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”.

Ņemot vērā, ka šis likumprojekts ir sagatavots, lai saskaņotu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma normas ar likumprojektā „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” paredzētajām normām un, ka par likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” tika veiktas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām, līdz ar to, sagatavojot, likumprojektu „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” netika veiktas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas un to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

KNAB priekšnieka v.i.

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

   

J.Strīķe

V.Zeppa-Priedīte

M.Boša

 

22.01.04. 17:06

883

V.Zeppa-Priedīte

7356137

violeta.zeppa.priedite@knab.gov.lv