Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā “ (reģ.nr.657)

izskatīšanai 3.lasījumā

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

24) sociālo pakalpojumu sniedzējs — juridiskā persona, kas sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus un reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

 

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“1. Izslēgt 1. panta 24. punktā vārdu „juridiskā””.

Mainot likumprojekta turpmāko pantu numerāciju

 

Atbalstīt

1. Izslēgt 1. panta 24. punktā vārdu „juridiskā”.

6.pants. Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

1) .................

7) iesniegt Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcijai sūdzību par sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

1. Aizstāt 6.panta 7.punktā vārdus “Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcijai” ar vārdiem “Sociālo pakalpojumu pārvaldei”.

     

2. Aizstāt 6.panta 7.punktā vārdus “Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcijai” ar vārdiem “Sociālo pakalpojumu pārvaldei”.

10.pants. Pašvaldības sociālais dienests

(1) ............................................

(4) Sociālā dienesta vadītāju atestācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

2. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

     

3. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

12.pants. Pašvaldības sociālā dienesta pienākumi un tiesības

(1) ..............

(3) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, vecāku varas realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus “vecāku varas realizāciju” ar vārdiem “aizgādības tiesību realizāciju”.

     

4. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus “vecāku varas realizāciju” ar vārdiem “aizgādības tiesību realizāciju”.

13.pants. Valsts pienākumi sociālo pakalpojumu sniegšanā

(1) Valsts nodroðina:

1) invalīdu profesionālo rehabilitāciju;

2) redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju;

3) no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;

4) sociālo rehabilitāciju attiecīgās institūcijās bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām;

5) tehniskos palīglīdzekļus šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajām personām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijās, kuru sarakstu apstiprina Ministru kabinets;

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju.”

 

2.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt 13.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) atbalsta programmu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, Ministru kabinets nosaka atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai.”

 

Iestrādāts komisijas 3. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6) personām ar funkcionāliem traucējumiem — sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas iestādēs. Funkcionālo traucējumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets;

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju;

8) atbalsta programmu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte. Atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai nosaka Ministru kabinets

3.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā

Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6) personām ar funkcionāliem traucējumiem — sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas iestādēs. Funkcionālo traucējumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets;

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju;

8) atbalsta programmu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte. Atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14.pants. Labklājības ministrijas uzdevumi

1)..........................

4) sniegt metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem;

5) izveidot un aktualizēt sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālā darba speciālistu reģistru;

6) izveidot un aktualizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības statistikas datu bāzi.

5. Izslēgt 14.panta 4., 5. un 6.punktu.

     

6. Izslēgt 14.panta 4., 5. un 6.punktu.

15.pants. Valsts sociālo pakalpojumu aģentūra

Valsts līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā nodrošina Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Valsts sociālo pakalpojumu aģentūra (turpmāk — Aģentūra).

6. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

(1) Sociālo pakalpojumu pārvalde ir Labklājības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas piedalās valsts politikas īstenošanā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.

(2) Sociālo pakalpojumu pārvalde veic šādas galvenās funkcijas:

1) nodrošina šā likuma īstenošanu un valsts līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā;

2) analizē un novērtē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstību un sniedz priekšlikumus par valsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas pilnveidošanu;

3) kontrolē sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un administratīvi soda sociālo pakalpojumu sniedzējus par izdarītajiem pārkāpumiem.

(3) Veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(red.prec.)

 

7. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

(1) Sociālo pakalpojumu pārvalde ir Labklājības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas piedalās valsts politikas īstenošanā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.

(2) Sociālo pakalpojumu pārvalde veic šādas galvenās funkcijas:

1) nodrošina šā likuma īstenošanu un valsts līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā;

2) analizē un novērtē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstību un sniedz priekšlikumus valsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas pilnveidošanai;

3) kontrolē sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un administratīvi soda sociālo pakalpojumu sniedzējus par izdarītajiem pārkāpumiem.

(3) Veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.”

16.pants. Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcija

(1) Sociālo pakalpojumu kvalitāti kontrolē Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcija (turpmāk — Inspekcija).

(2) Inspekcija pārrauga šā likuma īstenošanu valstī un kontrolē sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

(3) Inspekcijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Inspekcijai ir tiesības pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt telpas, kurās tiek sniegti sociālie pakalpojumi, un pieprasīt no sociālo pakalpojumu sniedzējiem ziņas par sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto prasību ievērošanu, kā arī aptaujāt klientus par saņemto sociālo pakalpojumu kvalitāti.

7. Izslēgt 16.pantu.

     

8. Izslēgt 16.pantu.

17.pants. Sociālo pakalpojumu sniedzējs

(1) ...................

(2) Ministru kabinets nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un sociālo dienestu vadītāju atestācijas kārtību un kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā, kā arī izslēgšanas pamatojumu.

8. Izslēgt 17.panta otrajā daļā vārdus “sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un sociālo dienestu vadītāju atestācijas kārtību un”.

     

9. Izslēgt 17.panta otrajā daļā vārdus “sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un sociālo dienestu vadītāju atestācijas kārtību un”.

   

4.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

„17.1 pants. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Tiešās valsts pārvaldes iestādes kā sociālo pakalpojumu sniedzējas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldē, bet tās lēmumu pārsūdz tiesā, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Citu personu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Sociālo pakalpojumu pārvaldes darbinieku izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktoram, bet viņa lēmumu pārsūdz tiesā.””

Mainot likumprojekta turpmāko pantu numerāciju

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

10 Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

„17.1 pants. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Tiešās valsts pārvaldes iestādes kā sociālo pakalpojumu sniedzējas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldē, bet tās lēmumu pārsūdz tiesā, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Citu personu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Sociālo pakalpojumu pārvaldes darbinieku izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktoram, bet viņa lēmumu pārsūdz tiesā.”

30.pants. Sociālās aprūpes padomes kompetence

(1) Lai sekmētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošo personu tiesību ievērošanu, attiecīgās institūcijas vadītājs izveido sociālās aprūpes padomi (turpmāk — padome), kuras sastāvā ietilpst ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošās personas, to radinieki, institūcijas darbinieki vai vadītājs un vietējās pašvaldības pārstāvji. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Labklājības ministrs apstiprina padomes paraugnolikumu.

9. Izslēgt 30.panta pirmajā daļā vārdus “vai vadītājs”.

     

11. Izslēgt 30.panta pirmajā daļā vārdus “vai vadītājs”.

41.pants. Personas, kurām ir tiesības veikt sociālo darbu

Tiesības veikt sociālo darbu ir personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā, ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā darbinieka sertifikātu.

10. Izslēgt 41.pantā vārdus “ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā darbinieka sertifikātu”.

     

12. Izslēgt 41.pantā vārdus “ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā darbinieka sertifikātu”.

42.pants. Personas, kurām ir tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību

Tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību attiecīgi sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā, ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā rehabilitētāja, sociālā aprūpētāja vai sociālās palīdzības organizatora sertifikātu.

11. Izslēgt 42.pantā vārdus “ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā rehabilitētāja, sociālā aprūpētāja vai sociālās palīdzības organizatora sertifikātu”.

     

13. Izslēgt 42.pantā vārdus “ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā rehabilitētāja, sociālā aprūpētāja vai sociālās palīdzības organizatora sertifikātu”.

43.pants. Sociālā darba speciālistu reģistrs

(1) Lai nodrošinātu pieeju informācijai par praktizēttiesīgiem sociālā darba speciālistiem, Aģentūra veido un aktualizē sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālā darba speciālistu reģistru.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā persona tiek reģistrēta sociālā darba speciālistu reģistrā un izslēgta no tā, kā arī izslēgšanas pamatojumu.

44.pants. Sociālā darba speciālistu sertifikācija un sertifikācijas mērķis

(1) Sociālā darba speciālistu sertifikācijas mērķis ir novērtēt un atzīt sociālā darba speciālistu teorētisko zināšanu, profesionālo iemaņu un personisko īpašību atbilstību profesionālajiem standartiem.

(2) Sociālā darba speciālistu sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

12. Izslēgt 43. un 44.pantu.

     

14. Izslēgt 43. un 44.pantu.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 10.panta pirmā daļa, 41. un 42.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Līdz 2007.gada 31.decembrim sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, sociālā aprūpētāja vai sociālās palīdzības organizatora sertifikātu var saņemt arī personas, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nokārto sertifikācijas eksāmenu.

13. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 10.panta pirmā daļa, 41. un 42.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

5.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 13.pantu šādā redakcijā:

“13. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 10.panta pirmā daļa, 41. un 42.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

 

 

Atbalstīt

15. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 10.panta pirmā daļa, 41. un 42.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

2. Līdz 2005.gada 31.decembrim Labklājības ministrijas pārziņā esošie bērnu bāreņu aprūpes centri, specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri, specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti un specializētie bērnu sociālās aprūpes centri, kas nodroðina šo pārejas noteikumu 3.punktā noteiktos pakalpojumus, tiek reorganizēti par pašvaldību iestādēm. To personu uzturēšanās minētajās aprūpes institūcijās, kas sākušas saņemt šos pakalpojumus līdz reorganizācijas dienai, tiek finansēta no valsts budžeta.

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 31.decembrim”;

 

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 31.decembrim”;

 

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 31.decembrim”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 6.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

9. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 7.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Līdz Sociālo pakalpojumu pārvaldes izveidošanai tās funkcijas veic Labklājības ministrijas padotībā esošā valsts pārvaldes iestāde Sociālās palīdzības fonds.”

 

papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 6.un 8. punkts un stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

9. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 7.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Līdz Sociālo pakalpojumu pārvaldes izveidošanai tās funkcijas veic Labklājības ministrijas padotībā esošā valsts pārvaldes iestāde - Sociālās palīdzības fonds”

 

papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 6.un 8. punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

9. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 7.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Līdz Sociālo pakalpojumu pārvaldes izveidošanai tās funkcijas veic Labklājības ministrijas padotībā esošā valsts pārvaldes iestāde - Sociālās palīdzības fonds”

   

6.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 13.panta pirmās daļas 8.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.”

Iestrādāts

komisijas 5. priekšlikumā

 

 

 

Projekts trešajam lasījumam

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 24.punktā vārdu “juridiskā”.

2. Aizstāt 6.panta 7.punktā vārdus “Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcijai” ar vārdiem “Sociālo pakalpojumu pārvaldei”.

3. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

4. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus “vecāku varas realizāciju” ar vārdiem “aizgādības tiesību realizāciju”.

5. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6) personām ar funkcionāliem traucējumiem — sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas iestādēs. Funkcionālo traucējumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets;

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju;

8) atbalsta programmu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte. Atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai nosaka Ministru kabinets.”

 

6. Izslēgt 14.panta 4., 5. un 6.punktu.

7. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

(1) Sociālo pakalpojumu pārvalde ir Labklājības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas piedalās valsts politikas īstenošanā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.

(2) Sociālo pakalpojumu pārvalde veic šādas galvenās funkcijas:

1) nodrošina šā likuma īstenošanu un valsts līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā;

2) analizē un novērtē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstību un sniedz priekšlikumus valsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas pilnveidošanai;

3) kontrolē sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un administratīvi soda sociālo pakalpojumu sniedzējus par izdarītajiem pārkāpumiem.

(3) Veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.”

8. Izslēgt 16.pantu.

9. Izslēgt 17.panta otrajā daļā vārdus “sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un sociālo dienestu vadītāju atestācijas kārtību un”.

10. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Tiešās valsts pārvaldes iestādes kā sociālo pakalpojumu sniedzējas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldē, bet tās lēmumu pārsūdz tiesā, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Citu personu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Sociālo pakalpojumu pārvaldes darbinieku izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktoram, bet viņa lēmumu pārsūdz tiesā.”

11. Izslēgt 30.panta pirmajā daļā vārdus “vai vadītājs”.

12. Izslēgt 41.pantā vārdus “ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā darbinieka sertifikātu”.

13. Izslēgt 42.pantā vārdus “ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā rehabilitētāja, sociālā aprūpētāja vai sociālās palīdzības organizatora sertifikātu”.

14. Izslēgt 43. un 44.pantu.

15. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 10.panta pirmā daļa, 41. un 42.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”;

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 31.decembrim”;

papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 6. un 8. punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

9. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 7.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Līdz Sociālo pakalpojumu pārvaldes izveidošanai tās funkcijas veic Labklājības ministrijas padotībā esošā valsts pārvaldes iestāde — Sociālās palīdzības fonds.”