Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija savā š.g. 24.marta sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (reģ.nr.657) un nolēma to konceptuāli atbalstīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Cieņā,

 

 

 

priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta 7.punktā vārdus "Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcijai" ar vārdiem "Sociālo pakalpojumu pārvaldei".

2. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

3. Izslēgt 14.panta 4., 5. un 6.punktu.

4. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

(1) Sociālo pakalpojumu pārvalde ir Labklājības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas piedalās valsts politikas īstenošanā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.

(2) Sociālo pakalpojumu pārvalde veic šādas galvenās funkcijas:

1) nodrošina šā likuma īstenošanu un valsts līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā;

2) analizē un novērtē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomas attīstību un sniedz priekšlikumus par valsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas pilnveidošanu;

3) kontrolē sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un administratīvi soda sociālo pakalpojumu sniedzējus par izdarītajiem pārkāpumiem.

(3) Veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

5. Izslēgt 16.pantu.

6. Izslēgt 17.panta otrajā daļā vārdus "sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un sociālo dienestu vadītāju atestācijas kārtību un".

7. Izslēgt 30.panta pirmajā daļā vārdus "vai vadītājs".

8. Izslēgt 41.pantā vārdus "ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā darbinieka sertifikātu".

 

9. Izslēgt 42.pantā vārdus "ir reģistrētas sociālā darba speciālistu reģistrā un saņēmušas sociālā rehabilitētāja, sociālā aprūpētāja vai sociālās palīdzības organizatora sertifikātu".

10. Izslēgt 43. un 44.pantu.

11. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 10.panta pirmā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Šā likuma 41. un 42.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz Sociālo pakalpojumu pārvaldes izveidošanai tās funkcijas pilda Labklājības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde Sociālās palīdzības fonds."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.