Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksa piecpadsmito nodaļu ar 204.13 pantu šādā redakcijā:

"204.13 pants. Sociālo pakalpojumu kvalitātes un sociālo pakalpojumu sniedzēju neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu un sociālo pakalpojumu sniedzēju neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējiem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējiem līdz divsimt piecdesmit latiem."

2. Papildināt kodeksa septiņpadsmito nodaļu ar 236.11 pantu šādā redakcijā:

"236.11 pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

Sociālo pakalpojumu pārvalde izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa vietnieks."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.

 

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Izvērtējot Valsts sociālo pakalpojumu aģentūrai un Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekcijai paredzētās funkcijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, tika konstatēts, ka plānotās aģentūras funkcijas neatbilst Publisko aģentūru likumā noteiktajām valsts aģentūras funkcijām, un ka nav nepieciešams veidot jaunu valsts iestādi – Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles inspekciju.

Ņemot vērā minēto, vienlaicīgi ir sagatavoti Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuros ir paredzēts, ka uz Sociālās palīdzības fonda bāzes tiek veidota Sociālo pakalpojumu pārvalde. Sociālo pakalpojumu pārvaldei tiek noteikta jauna funkcija – administratīvi sodīt sociālo pakalpojumu sniedzējus par izdarītajiem pārkāpumiem. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Administratīvo sodu ieviešana ir nepieciešama, lai radītu instrumentu sociālo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

Sociālās palīdzības fonds arī iepriekš ir veicis valsts sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, tomēr reālas iespējas ietekmēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ir bijušas ļoti ierobežotas.

Plānojot Sociālo pakalpojumu pārvaldes darba apjomu, tika ņemta vērā Sociālās palīdzības fonda pieredze sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzībā (vidējais gada laikā veikto pārbaužu skaits 6 gadu periodā), kā arī tas, ka, sākot ar 2004.gadu tiks kontrolēta visu, nevis tikai valsts sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu kvalitāte. Līdz ar to sākot ar 2004.gadu ir plānots pirmreizēji pārbaudāmo objektu skaita pieaugums.

Ņemot vērā Sociālās Palīdzības fonda iepriekšējo gadu pieredzi, tiek prognozēts, ka aptuveni 25% pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju varētu tikt piemērots administratīvais sods.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir papildināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:

1) II daļas Piecpadsmito nodaļu ar 204.13 pantu, kur noteikta atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem sociālo pakalpojumu kvalitātes un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstības nodrošināšanā tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

2) III sadaļas sešpadsmito nodaļu ar 236.11 pantu, kur noteikts, ka 204.13 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata un administratīvos sodus uzliek Sociālo pakalpojumu pārvalde.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts attiecas uz sociālo pakalpojumu uzlabošanu un kvalitātes paaugstināšanu sociālo pakalpojumu jomā, kas radīs pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2004

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

nav

2,0

2,9

3,8

3,3

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta un pašvaldību iestāžu esošo līdzekļu ietvaros

nav

nav

nav

nav

nav

3. Finansiālā ietekme

nav

2,0

2,9

3,8

3,3

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Papildus ieņēmumi valsts budžetā no naudas sodiem

 

Ls 50 tiek pieņemts kā vidējais sodam līdz Ls 100

Ls 125 tiek pieņemts kā vidējais sodam līdz Ls 250

nav

Ls 2,0 tūkst. = (15 x Ls 50 + 10x Ls 125),

Pārbaudīto institūciju skaits – 90, t.sk. atkārtoti -30

Ls 2,9 tūkst. = (20 x Ls 50 + 15x Ls 125)

Pārbaudīto institūciju skaits – 110, t.sk. atkārtoti -40

Ls 3,8 tūkst. (25 x Ls 50 + 20x Ls 125)

Pārbaudīto institūciju skaits – 120, t.sk. atkārtoti -40

Ls 3,3 tūkst. = (25 x Ls 50 + 16x Ls 125)

Pārbaudīto institūciju skaits – 120, t.sk. atkārtoti -36

6. Cita informācija

nav

nav

nav

nav

nav

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Vienlaicīgi izskatīšanai tiek virzīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā;

2) Divu mēnešu laikā pēc grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pieņemšanas, tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi “Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums”.

2. Cita informācija

nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociāciju

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija atbalsta grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un uzskata, ka tiks veicināta sociālo pakalpojumu kvalitāte un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstība noteiktajām prasībām.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošanai tiek paplašinātas Sociālās palīdzības fonda funkcijas, uz tā bāzes veidojot Sociālo pakalpojumu pārvaldi. Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta un pašvaldību iestāžu esošo līdzekļu ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Sociālās palīdzības fonda mājas lapā.

 

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais dokuments neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

nav

 

 

Labklājības ministre D. Staķe

 

 

Valsts sekretāre

Eiropas un Juridisko lietu departamenta direktora vietnieks

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

       

B.Paševica

J Aizsils

Z.Uzuliņa

I.Skrodele

 

 

15.01.2004 10:25

Ilze Skrodele

1063

7021662, Ilze.Skrodele@lm.gov.lv