2004

2004. gada aprīlī Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļauts Saeimas nākamās kārtējās sēdes darbā kārtībā likumprojektu ‘’Grozījums Elektronisko dokumentu likumā’’ (reģ.nr. 655) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

Iesniedz Juridiskā komisija uz trešo lasījumu

Grozījums Elektronisko dokumentu likumā

(reģ.nr. 655)

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

3. Pr.

nr.

4.

Iesniegtie priekšlikumi uz trešo lasījumu

5.

Ieteiktā likumprojekta redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr. ) šādu grozījumu:

   

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr. ) šādu grozījumu:

6.pants. Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas vispārīgie noteikumi

(1) Ja normatīvie akti nosaka prasības atsevišķa veida papīra dokumenta izstrādāšanai, noformēšanai un glabāšanai, šie paši noteikumi attiecināmi arī uz elektroniskajiem dokumentiem.

(2) Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(3) Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir atbildīga par elektronisko dokumentu izvērtēšanu un atlasi ilgstošai un pastāvīgai glabāšanai, tā arī uzrauga, lai valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos tiktu nodrošināta elektronisko dokumentu saglabāšana un pieejamība.

(4) Valsts un pašvaldību iestādes izstrādā elektronisko dokumentu iekšējās aprites instrukcijas, kuras atbilst šim likumam un šā panta otrajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā arī iestādes darba specifikai un nodrošina fiziskajām un juridiskajām personām iespēju iesniegt valsts un pašvaldību iestādēm un saņemt no tām dokumentus, to kopijas, norakstus, izrakstus un dublikātus elektroniskā vai citā formā pēc personas izvēles.

(5) Elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un termiņu, kādā tie nododami valsts arhīvam glabāšanā, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

 

Papildināt 6. panta piekto daļu pēc vārda ‘‘veidu’’ ar vārdiem ‘‘saglabāšanas kārtību’’.

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā priekšlikumi par grozījumiem likumprojektā uz trešo lasījumu netika iesniegti.

Papildināt 6. panta piekto daļu pēc vārda ‘‘veidu’’ ar vārdiem ‘‘saglabāšanas kārtību’’.