Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Elektronisko dokumentu likumā

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 6.panta piekto daļu pēc vārda "veidu" ar vārdiem "saglabāšanas kārtību".

 

 

 

 

Kultūras ministre

I.Rībena

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Elektronisko dokumentu likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Elektronisko dokumentu likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir atbildīga par elektronisko dokumentu izvērtēšanu un atlasi ilgstošai un pastāvīgai glabāšanai, tā arī uzrauga, lai valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos tiktu nodrošināta elektronisko dokumentu saglabāšana un pieejamība.

Lai nodrošinātu šīs likuma normas izpildi, 6. panta piektajā daļā ir noteikts pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas reglamentētu elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un termiņu, kādā tie nododami valsts arhīvam glabāšanā. Pilnvarojuma saturs ir šaurāks par 6. panta trešajā daļā doto uzdevumu Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai, jo neparedz Ministru kabinetam tiesības noteikt elektronisko dokumentu saglabāšanas nosacījumus. Tā kā Elektronisko dokumentu likums nedeleģē Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai tiesības noteikt elektronisko dokumentu saglabāšanas nosacījumus, kā arī atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam tai nav tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, tad Valsts arhīvu ģenerāldirekcija nevar izpildīt Elektronisko dokumentu likuma 6. panta trešajā daļā noteikto uzdevumu – uzraudzīt, lai valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos tiktu nodrošināta elektronisko dokumentu saglabāšana un pieejamība.

Elektronisko dokumentu likums stājās spēkā 2003. gada 1. janvārī, līdz 2004. gada 1. janvārim visām valsts un pašvaldību iestādēm ir jānodrošina elektronisko dokumentu aprite. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai un valsts arhīviem, sākot no 2004. gada 1. janvāra, ir jāizvērtē un jāatlasa ilgstošai un pastāvīgai glabāšanai elektroniskos dokumentus, kā arī jāuzrauga, lai valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos tiktu nodrošināta elektronisko dokumentu saglabāšana un pieejamība.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā ir paredzēts izdarīt grozījumu Elektronisko dokumentu likuma 6. panta piektajā daļā, papildinot to pēc vārda ‘’veidu’’ ar vārdiem ‘’saglabāšanas nosacījumus’’, kura mērķis ir paplašināt 6. panta piektajā daļā doto pilnvarojumu Ministru kabinetam, dodot iespējas reglamentēt elektronisko dokumentu saglabāšanas nosacījumus, tādējādi nodrošinot Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai iespēju izpildīt Elektronisko dokumentu likuma 6. panta trešajā daļā doto uzdevumu.

3. Cita informācija 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Tiesību akts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  

Tiesību akts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Tiesību akts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  •   

Tiesību akts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akts šo jomu neskar

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 6.panta piektajai daļai, ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā”, kas pašlaik tiek gatavots iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajā kārtībā. Atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmes protokola Nr.46, 28.§ 2.1.punkta prasībām no noteikumu projekta ir svītrota VII nodaļa “Elektronisko dokumentu glabāšanas prasības personām” kā neatbilstoša Elektronisko dokumentu likuma 6.panta piektajā daļā noteiktajam deleģējumam. Papildinot Elektronisko dokumentu likuma 6.panta piektajā daļā noteikto deleģējumu ar saglabāšanas nosacījumiem, tiek plānots izdarīt grozījumus Ministru kabineta noteikumu projektā “Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā” un iekļaut tajā jaunu nodaļu, kas noteiktu elektronisko dokumentu saglabāšanas noteikumus un ir jau izstrādāta.

2. Cita informācija

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts neuzliek starptautiskas saistības

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akts šo jomu neskar

 4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Tiesību akts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Tiesību akts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Tiesību akts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts indivīda tiesības neierobežo.

 

Kultūras ministre I.Rībena

05.01.2004.

894

Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas

Daļas vadītāja I.Feldmane

direkcija@arhivi.gov.lv; 7227216

Kultūras ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

       

I. Rībena

D. Pavļuts

I. Millersone

I. Bērziņa

I. Feldmane