Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Standartizācijas likumā

Izdarīt Standartizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"
(turpmāk – Nacionālā standartizācijas institūcija);".

2. Papildināt 9.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošināt regulāru sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām starptautisko saistību izpildei saskaņā ar šā likuma 9.1 pantu."

3. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Nacionālā standartizācijas institūcija sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām:

1) paziņo Eiropas Komisijai un Eiropas standartizācijas institūcijām (Eiropas Standartizācijas komitejai, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejai un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūtam, Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajām standartizācijas institūcijām) par standartizācijas plānā iekļautajiem objektiem, attiecībā uz kuriem ir paredzēts sagatavot vai grozīt nacionālos standartus, izņemot gadījumus, ja tie pārņem identiskus vai līdzvērtīgus Eiropas vai starptautiskos standartus;

2) pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informē to un Eiropas standartizācijas institūcijas par standartizācijas plānu (standartizācijas institūcijas darbības programma, kurā uzskaitīti objekti, attiecībā uz kuriem tiek veikta standartizācija) vai tā atsevišķu daļu;

3) iesniedz Eiropas Komisijai un Eiropas standartizācijas institūcijām pēc to pieprasījuma visus standarta projektus (dokuments, kas ietver noteikta objekta tehniskos parametrus un kuru paredzēts pieņemt saskaņā ar standartizācijas procedūru), kādi tiek izplatīti publiskai apspriešanai un komentāriem."

 

4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 98/34/EC un 98/48/EC."

Pārejas noteikums

Šā likuma 1.pants stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

I.Gaters

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Standartizācijas likumā” anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik Standartizācijas likuma 7.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka standartizāciju Latvijā veic bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānu, kas ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2003.gada 26.februāra rīkojumu Nr.129. “Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānu” pašlaik norit Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” reorganizācija. Reorganizācijas rezultātā paredzēts ar 2004.gada 1.jūliju izveidot valsts kapitālsabiedrību, valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”, kas būs BO VSIA “Latvijas standarts” tiesību un saistību pārņēmēja.

“Latvijas standartam” kļūstot par pilntiesīgu Eiropas standartizācijas organizācijas biedru nepieciešams nodrošināt informāciju Eiropas institūcijām par savām plānotajām darbībām attiecībā uz standartizācijas procesiem, t.i., regulāri jāinformē Eiropas institūcijas par standartizācijas programmām un tajās iekļautajām jomām, kā arī pēc pieprasījuma jāiesniedz šīs programmas un standartu projektu pilnus tekstus saskaņā ar Eiropas direktīvā 98/34/EK noteikto procedūru. Šādas informācijas nodrošināšana ļauj ne tikai Eiropas institūcijām, bet arī Latvijas institūcijām iepazīties ar standartizācijas institūciju plānotajiem pasākumiem un sniegt savus komentārus par izstrādes stadijā esošajiem standartiem, tādējādi novēršot pretrunīgo standartu projektu pieņemšanu, kas varētu radīt šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei. Pašreizējais likums nenosaka Latvijas nacionālās standartizācijas institūcijai šādu pienākumu sniegt informāciju par sagatavoto standartizācijas programmu vai plānu Eiropas institūcijām.

2.Tiesību akta projekta būtība

Tiesību akta projekts paredz noteikt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” par vienu no standartizācijas veicējiem Latvijā, aizstājot reorganizēto BO VSIA “Latvijas standarts”, kā arī likumprojekts tiek papildināts ar jaunu nodaļu, kas noteiktu Latvijas Standarta un Eiropas Savienības institūciju sadarbību.

Cita informācija

Grozījums likumā, ar kuru tiek izveidota valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”, stāsies spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

Eiropas standartizācijas institūciju audits, kas novērtēja Latvijas Standarta gatavību kļūt par pilntiesīgu Eiropas standartizāciju organizāciju biedru notika 2003.gada 28.-29.augustā.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme attiecībā uz

makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3.Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējaisgads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

*)

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3.Finansiālā ietekme

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti - Likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti

Jāizdara grozījumi šādos normatīvajos aktos:

 1. LR MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām” ( Latvijas Vēstnesis (LV), 2003.g, nr. 151.);
 2. LR MK 23.09.2003. noteikumi Nr.538 “Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” (LV, 2003.g., Nr.137.);
 3. LR MK 16.09.2003. noteikumi Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” (LV, 2003.g., nr.129.);
 4. LR MK 12.08.2003. noteikumi Nr.451 “Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība” (LV, 2003.g., nr.114.);
 5. LR MK 25.06.2003. noteikumi Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām” (LV, 2003.g., nr.97);
 6. LR MK 29.04.2003. noteikumiNr.238 “Ekonomikas ministrijas nolikums” (LV, 2003.g., nr.70.);
 7. LR MK 01.04.2003. noteikumi Nr.144 “Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū” (LV, 2003.g., nr.53.);
 8. LR MK 11.02.2003. noteikumi Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” (LV, 2003.g., nr.25.);
 9. LR MK 03.09.2002. noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (LV, 2002.g., nr.127.);
 10. LR MK 06.08.2002. noteikumi Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (LV, 2002.g, nr.114.);
 11. LR MK 06.08.2002. noteikumi Nr.343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” (LV, 2002.g., nr.114.);
 12. LR MK 18.06.2002. noteikumi Nr.235 “Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu” (LV, 2002.g., nr.94.);
 13. LR MK 18.06.2002. noteikumi Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” (LV, 2002.g., 94.);
 14. LR MK 28.05.2002. noteikumi Nr.212 “Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” (LV, 2002.g., nr.81.);
 15. LR MK 28.05.2002. noteikumi Nr.210 “Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” (LV, 2002.g., nr.81.);
 16. LR MK 28.05.2002. noteikumi Nr.209 “Noteikumi par mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu, veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” (LV, 2002.g., nr.81.);
 17. LR MK 28.05.2002. noteikumi Nr.208 “Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” (LV, 2002.g., nr.81.);
 18. LR MK 30.03.2002. noteikumi Nr.171 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi” (LV, 2002.g., nr.67.);
 19. LR MK 23.04.2002. noteikumi Nr.164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība” (LV, 2002.g., nr.64.);
 20. LR MK 19.02.2002. noteikumi Nr.78 “Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (LV, 2002.g., nr.31.);
 21. LR MK 23.08.2001. noteikumi Nr.377 “Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” (LV, 2001.g., nr.123.);
 22. LR MK 14.08.2001. noteikumi Nr.372 “Noteikumi par uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanu, uzstādīšanu, atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību” (LV, 2001.g., nr.119.);
 23. LR MK 19.06.2001. noteikumi Nr.97 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (LV, 2001.g., nr.97.);
 24. LR MK 30.04.2001. noteikumi Nr.181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” (LV, 2001.g., nr.68.);
 25. LR MK 20.02.2001. noteikumi Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” (LV, 2001.g., nr.31.);
 26. LR MK 18.07.2000. noteikumi Nr.242 “Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm” (LV, 2000.g., nr.266/268.);
 27. LR MK 30.05.2000. noteikumi Nr.188 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” (LV, 2000.g., nr.201/204.);
 28. LR MK 02.05.2000. noteikumi Nr.165 “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” (LV, 2000.g., nr.151/153.);
 29. LR MK 25.04.2000. noteikumi Nr.157 “Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu” (LV, 2000.g., nr.151/153.);
 30. LR MK 04.04.2000. noteikumi Nr.128 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” (LV, 2000.g., nr.125/126.);
 31. LR MK 02.03.1999. noteikumi Nr.76 “Nacionālās standartizācijas padomes nolikums” (LV, 1999/g/, nr. 64/65.);
 32. LR MK 23.09.2003. noteikumi Nr.534 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” (LV, 2003.g., nr.132.);
 33. LR MK 27.05.2003. noteikumi Nr.284 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 214-03 “Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes” (LV, 2003.g., nr.82.);
 34. LR MK 29.04.2003. noteikumi Nr.229 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-03 “Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas”” (LV, 2003.g., nr.66.);
 35. LR MK 18.12.2001. noteikumi Nr.520 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes”” (LV, 2001.g., nr.186.);
 36. LR MK 02.05.2000. noteikumi Nr.168 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” (LV, 2000.g., nr.164/165.);
 37. LR MK 29.10.2002. noteikumi Nr.485 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 “Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli” (LV, 2002.g., nr.159.);
 38. LR MK 28.10.1997. instrukcija Nr.12 “Kārtība, kādā valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” sniedzama informācija par tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem” (LV, 1997.g., nr.286.);

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekta VI nodaļa atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OJ L 204, 21.7.1998, 37.lpp.)

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piem. Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml., numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OJ L 204, 21.7.1998, 37.lpp.)

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst / neatbilst)

Komentāri

18.panta 1.daļa

1.panta 7.punkts, 2.panta 1.daļa

Atbilst

 

18.panta 2.daļa

1.panta 5.punkts

2.panta 3.punkts

Atbilst

 

18.panta 3.daļa

1.panta 6.punkts

3.pants

Atbilst

 
       
       

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Tā kā informācijas sniegšana par Nacionālās standartizācijas institūcijas standartizācijas programmām un standartu projektu iesniegšana Eiropas Savienības institūcijās nosaka pienākumu galvenokārt tikai “Latvijas standartam”, tādā sakarībā konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

5.Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas nav jārada, esošās institūcijas funkcija tiek paplašināta ar informācijas apmaiņas funkciju.

 

 

 

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Grozījumus likumā publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

Ekonomikas ministrs J. Lujāns

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Lujāns

K.Gerhards

M.Līdumniece

J.Eglītis

I.Pilmanis

 

 

16.02.2004. 11:52

1540

R.Kārkliņš

7013273, Raimonds.Karklins@em.gov.lv