Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

1.pants. 2003.gada 4.decembrī Sofijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

Ārlietu ministre

S.Kalniete

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

UN

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

LĪGUMS

PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU UN

SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

 

 

 

Latvijas Republikas valdība un Bulgārijas Republikas valdība (turpmāk tekstā – “Līgumslēdzējas puses");

Vēloties veicināt labvēlīgus apstākļus ekonomiskās sadarbības attīstībai to starpā un, jo īpaši, vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā;

Atzīstot, ka šādu ieguldījumu veicināšana un savstarpēja aizsardzība starptautiskā līguma ietvaros stimulēs darījumu iniciatīvu un veicinās Līgumslēdzēju pušu labklājību;

Ir vienojušās par turpmāko:

 

 

 

 

 

 

1. pants

Definīcijas

Šajā līgumā:

1. Termins "ieguldījums" nozīmē visu veidu aktīvus, ko vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāji iegulda otras Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar normatīviem aktiem un, cita starpā, taču ne tikai, ietver:

/a/ kustamu un nekustamu īpašumu, kā ari visas citas lietu tiesības, piemēram, hipotēkas, aizturējuma un ķīlas tiesības, un līdzīgas tiesības;

/b/ akcijas, pajas, ķīlu zīmes un cita veida dalību uzņēmējsabiedrībās;

/c/ prasības par naudu un visa veida darbību saskaņā ar līgumu, kam ir ar ieguldījumu saistīta ekonomiska vērtība;

/d/ intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot autortiesības, preču zīmes, patentus, rūpnieciskus dizainus un tehniskus procesus, patentētās praktiskās zināšanas ("know-how"), uzņēmējdarbības noslēpumus, tirdzniecības zīmes un uzņēmējsabiedrības prestižu, kas ir saistīti ar ieguldījumu;

/e/ jebkuras tiesības, ko nosaka ar likumiem vai noteikumiem, vai arī, izmantojot līgumu, licences un atļaujas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem, ieskaitot koncesijas dabas resursu meklēšanai, apstrādei, iegūšanai vai izmantošanai;

Jebkuras izmaiņas aktīvu ieguldījumu formā neietekmē raksturu, kas tiem piemīt kā ieguldījumiem, ja šādas izmaiņas nav pretrunā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts.

2. Termins "ieguldītājs" nozīmē:

(a) attiecībā uz Latvijas Republiku - visas fiziskas vai juridiskas personas, kas iegulda Bulgārijas Republikas teritorijā:

i) ”fiziska persona” nozīmē pilsoni vai nepilsoni saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

ii) “juridiska persona” nozīmē jebkuru juridisku veidojumu, kas ir nodibināts vai izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

(b) attiecībā uz Bulgārijas Republiku:

i) fiziska persona, kas ir Bulgārijas Republikas pilsonis saskaņā ar tās spēkā esošajiem likumiem un kas veic ieguldījumu Latvijas Republikas teritorijā;

ii) jebkurš uzņēmums, firma, līgumsabiedrība, organizācija vai asociācija ar vai bez juridiskas personas statusu, kas nodibināta vai izveidota saskaņā ar Bulgārijas Republikas likumiem un atrodas tās teritorijā, un kas veic ieguldījumu Latvijas Republikas teritorijā.

3. Termins "ienākumi" nozīmē summas, ko ir devis ieguldījums un, jo īpaši, bet ne tikai, ietver peļņu, procentu ieņēmumus, ienākumus no kapitāla pieauguma, dividendes, autoratlīdzību un citas nodevas.

 

Termins “teritorija” nozīmē:

  1. attiecībā uz Bulgārijas Republiku – tās suverēnā teritorija, ieskaitot teritoriālos jūras ūdeņus, kā arī kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu, attiecībā uz kuru Bulgārijas Republika realizē savas suverēnās tiesības un jurisdikciju saskaņā ar starptautiskajiem likumiem;
  2. attiecībā uz Latvijas Republiku - Latvijas Republikas teritorija, ieskaitot teritoriālos jūras ūdeņus un visas tiem piegulošās piejūras teritorijas, kur Latvijas Republika saskaņā ar starptautiskajiem likumiem realizē savas suverēnās tiesības attiecībā uz jūras gultni, zemaugsni un dabas resursiem šādās teritorijās.

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

1. Katra Līgumslēdzēja puse sekmē un rada labvēlīgus nosacījumus otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem ieguldījumu veikšanai tās teritorijā un pieņem šādus ieguldījumus saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem.

2. Pret abu Līgumslēdzēju pušu ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā ir godīga un objektīva attieksme, un tiem sniedz pilnu aizsardzību un drošību.

3. Ja tiek veikta no ieguldījumiem iegūto ienākumu atkārtota ieguldīšana, šie atkārtotie ieguldījumi un to radītie ienākumi saņem tādu pašu aizsardzību kā sākotnējie ieguldījumi.

4. Neviena Līgumslēdzēja puse ar patvaļīgiem vai diskriminējošiem pasākumiem nekavē šādu otras Līgumslēdzējas puses veikto ieguldījumu pārvaldību, saglabāšanu, izmantošanu vai pārdošanu. Katra Līgumslēdzēja puse ievēro visas saistības, kuras tā būtu noslēgusi attiecībā uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem.

3. pants

Labvēlības režīms un lielākās labvēlības režīms

1. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā piešķir otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un ienākumiem taisnīgu un objektīvu režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piešķir savu ieguldītāju ieguldījumiem un ienākumiem vai kādas trešās valsts ieguldītāju ieguldījumiem un ienākumiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

2. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem attiecībā uz viņu ieguldījumu pārvaldību, saglabāšanu, izmantošanu vai realizāciju piešķir taisnīgu un objektīvu režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piešķir saviem ieguldītājiem vai kādas trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

3. Šī panta 1. un 2. punkta noteikumus neiztulko tā, lai vienai Līgumslēdzējai pusei uzliktu pienākumu attiecināt arī uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem visus režīmus, priekšrocības vai privilēģijas, ko var attiecināt uz pirmo Līgumslēdzēju pusi, izmantojot:

/a/ visas esošas vai turpmākas muitas ūnijas vai ekonomikas apvienības, brīvās tirdzniecības zonas vai tamlīdzīgus starptautiskus līgumus, ar kuriem veido šādas ūnijas, institūcijas, vai citas reģionālās sadarbības formas, kuru puse ir vai turpmāk var kļūt kāda Līgumslēdzēja puse;

/b/ visus starptautiskus līgumus vai noteikumus, kas pilnīgi vai daļēji attiecas uz nodokļu uzlikšanu.

 

4. Katra Līgumslēdzēja puse patur sev tiesības saskaņā ar savas valsts likumiem un normatīvajiem aktiem noteikt izņēmumus labvēlības režīmam, kas piešķirts saskaņā ar šī panta 1. un 2.punktu. Tomēr jebkuru jaunu izņēmumu piemēro tikai tiem ieguldījumiem, kas veikti pēc šāda izņēmuma stāšanās spēkā.

4. pants

Zaudējumu atlīdzība

1. Ja kādas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumi cieš zaudējumus kara, bruņota konflikta, valsts mēroga ārkārtas stāvokļa, sacelšanās, dumpja, nemieru vai citu līdzīgu notikumu dēļ otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro restitūcijas, atlīdzināšanas, kompensācijas vai visu citu izlīgumu režīmu, kas nav nelabvēlīgāks nekā pēdējās Līgumslēdzējas puses piemērotais režīms pašu ieguldītājiem vai visu trešo valstu ieguldītājiem. Izrietošos maksājumus veic brīvi konvertējamā valūtā, un tie ir nekavējoties brīvi pārvedami.

2. Neskarot šī panta 1. punktu, vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, kuriem kādā no šajā punktā minētajiem gadījumiem ir nodarīti zaudējumi otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, kura cēlonis ir:

/a/ pēdējās Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veikta viņu mantas rekvizīcija; vai

/b/ mantas iznīcināšana, ko veikuši pēdējās Līgumslēdzējas puses bruņotie spēki vai iestādes un kas nav notikusi karadarbībās laikā vai apstākļu nepieciešamības dēļ,

piešķir restitūciju vai tūlītēju, atbilstošu un efektīvu kompensāciju par zaudējumiem, kas ciesti rekvizīcijas laikā vai mantas iznīcināšanas dēļ. Izrietošos maksājumus veic brīvi konvertējamā valūtā, un tie ir nekavējoties brīvi pārvedami.

5.pants

Ekspropriācija

1. Nevienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumi netiek nacionalizēti, ekspropriēti vai pakļauti pasākumiem ar nacionalizācijai vai ekspropriācijai līdzīgu iedarbību (turpmāk tekstā - "ekspropriācija") otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, izņemot gadījumus, kad tas notiek sabiedrības interesēs. Ekspropriāciju veic saskaņā ar likumos noteikto procedūru nediskriminējošā veidā, un nodrošinot tūlītēju, atbilstošu un efektīvu kompensāciju, ko izmaksā nekavējoties. Kompensācija ir līdzvērtīga ekspropriētā ieguldījuma tirgus vērtībai tieši pirms ekspropriācijas vai pirms tam, kad gaidāmā ekspropriācija kļuvusi zināma sabiedrībai, atkarībā no tā, kas notiek agrāk, un tajā ietver gada procentu likmi, kas ir vienāda ar 6 mēnešu LIBOR likmi, kas noteikta tai valūtai, kurā ieguldījumi tika veikti, līdz maksājuma brīdim; to veic nekavējoties, tā ir pilnībā realizējama, brīvi pārvedama un izmaksājama brīvi konvertējamā valūtā.

2. Ieguldītājam, kuru ietekmējusi otras Līgumslēdzējas puses veiktā ekspropriācija, ir tiesības uz ātru lietas izskatīšanu pēdējas Līgumslēdzējas puses tiesu iestādē vai citā kompetentā un neatkarīgā iestādē saskaņā ar ekspropriāciju veikušās Līgumslēdzējas puses valsts likumiem, ieskaitot ieguldījuma novērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu saskaņā ar šī panta noteikumiem.

3. Ja Līgumslēdzēja puse veic tāda uzņēmuma mantas ekspropriāciju, kas ir dibināts vai izveidots saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošo likumdošanu un kurā otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem pieder akcijas, tā nodrošina, lai šī panta noteikumi tiktu piemēroti tādā mērā, kas nepieciešams, lai garantētu tūlītēju, atbilstošu un efektīvu ieguldījumu kompensāciju tiem otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, kam pieder minētās akcijas.

6. pants

Maksājumu pārvedumi

1. Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina, lai visi maksājumi saistībā ar ieguldījumiem un ienākumiem būtu brīvi pārvedami saskaņā ar viņu valsts likumiem un normatīvajiem aktiem. Pārvedumi veicami brīvi konvertējamā valūtā bez jebkādiem ierobežojumiem un kavēšanās. Šādi pārvedumi cita starpā, taču ne tikai, ietver:

/a/ sākumkapitālu un papildu summas, lai saglabātu vai palielinātu ieguldījumus;

/b/ peļņu, procentus, dividendes un cita veida tekošos ienākumus;

/c/ aizdevumu atmaksas summas;

/d/ autoratlīdzību un citas nodevas;

/e/ ieņēmumus no ieguldījuma pārdošanas vai likvidēšanas;

/f/ fizisku personu ienākumus saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kurā veikti ieguldījumi;

/g/ kompensāciju, kas izmaksājama saskaņā ar 4 un 5. pantu.

Šā līguma izpildei maiņas kurss nosakāms pēc darījumu komerckursa pārveduma veikšanas dienā.

7. pants

Aizvietošana

1. Ja kāda Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmētā aģentūra veic maksājumu saviem ieguldītājiem saskaņā ar garantijām, ko tā ir piešķīrusi saistībā ar ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse atzīst:

/a/ visu šāda ieguldītāja tiesību vai prasību nodošanu pirmajai Līgumslēdzējai pusei vai tās nozīmētajai aģentūrai saskaņā ar likumu vai juridisku darījumu tajā valstī, kā arī

/b/ ka pirmās Līgumslēdzējas puses vai tās nozīmētās aģentūras tiesības ar aizvietošanu īstenot šādas ieguldītāja tiesības un prasības un uzņemas saistības sakarā ar ieguldījumu.

2. Aizvietotās tiesības un prasības nepārsniedz ieguldītāja sākotnējās tiesības un prasības.

8. pants

Strīdu izšķiršana starp Līgumslēdzēju pusi un otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju

1. Visus strīdus, kas var rasties starp vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi saistībā ar ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā izšķir sarunu ceļā.

2. Ja kādus strīdus starp vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi nevar izšķirt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts rakstisks paziņojums par prasību, ieguldītājam ir tiesības iesniegt lietu:

a) attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentā tiesā vai šķīrējtiesā; vai

b) ja radušās domstarpības par šī līguma 4., 5., 6. un 7. pantu, attiecīgais ieguldītājs var izvēlēties iesniegt lietu strīda izšķiršanai arbitrāžas ceļā:

- šķīrējtiesnesim vai starptautiskajai speciālajai šķīrējtiesai, kas nodibināta saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas starptautisko tirdzniecības likumu komisijas (UNCITRAL) Šķīrējtiesas noteikumiem. Šķīrējtiesas spriedumi ir galīgi un saistoši abām strīdā iesaistītajām pusēm.

3. Strīdus Līgumslēdzēju pušu starpā par šī līguma interpretāciju vai piemērošanu ieguldītājs var iesniegt otrai Līgumslēdzējai pusei, lai tos atrisinātu saskaņā ar 9. pantu.

4. Šķīrējtiesa, kas nodibināta saskaņā ar šo pantu, pieņem lēmumus saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir iesaistīta strīdā, šī līguma noteikumiem un attiecīgajiem starptautiskajiem likumiem.

9. pants

Strīdu izšķiršana Līgumslēdzēju pušu starpā

1. Strīdus Līgumslēdzēju pušu starpā par šī līguma interpretāciju vai piemērošanu izšķir sarunu ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

2. Ja strīdu tādējādi nevar izšķirt sešos (6) mēnešos, pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma to iesniedz šķīrējtiesā saskaņā ar šī panta noteikumiem.

3. Šādu šķīrējtiesu katram atsevišķam gadījumam izveido šādi: Divu mēnešu laikā pēc arbitrāžas lūguma saņemšanas, katra Līgumslēdzēja puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Tad šie divi šķīrējtiesneši izvēlas kādu trešās valsts pilsoni, kuru pēc Līgumslēdzēju pušu vienošanās ieceļ par šķīrējtiesas priekšsēdētāju (turpmāk – "Priekšsēdētājs"). Priekšsēdētāju ieceļ trīs mēnešu laikā pēc divu šķīrējtiesnešu iecelšanas.

4. Ja šī panta 3. punktā norādītajos termiņos amatpersonas nav ieceltas, abas Līgumslēdzējas puses var lūgt Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētāju iecelt vajadzīgās amatpersonas. Ja Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētājs ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas, minētās funkcijas izpildīt lūdz priekšsēdētāja vietnieku. Ja arī priekšsēdētāja vietnieks izrādās kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt augšminētās funkcijas, iecelt vajadzīgās amatpersonas lūdz to Starptautiskās Justīcijas tiesas locekli, kurš ir nākošais pakļautības kārtībā un nav nevienas Līgumslēdzējas puses pilsonis.

5. Šķīrējtiesa pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Šāds lēmums ir galīgs un saistošs. Katra Līgumslēdzēja puse sedz sava Šķīrējtiesneša izmaksas un izmaksas par tiesisku pārstāvniecību šķīrējtiesas procedūrās; Priekšsēdētāja izmaksas un pārējās izmaksas līdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas puses. Šķīrējtiesa spriedumā tomēr var noteikt citu izmaksu sadalījumu.

10. pants

Citu noteikumu un īpašu saistību piemērošana

1. Ja kādu jautājumu vienlaicīgi nosaka šis līgums un vēl cits starptautisks līgums, kuru ir parakstījušas abas Līgumslēdzējas puses, neviens šī līguma noteikums nekavē ne Līgumslēdzēju pusi, ne arī kādu tās ieguldītāju, kuram pieder ieguldījumi otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, izmantot tos noteikumus, kuri tam konkrētajā gadījumā ir izdevīgāki.

2. Ja režīms, ko viena Līgumslēdzēja puse piešķir otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem saskaņā ar savas valsts likumiem ir labvēlīgāks nekā šī līguma piešķirtais, izmanto lielākās labvēlības režīmu.

11. pants

Līguma piemērošana

Šo līgumu piemēro ieguldījumiem, ko vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar tās likumiem veikuši otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāji pirms vai pēc šī līguma stāšanās spēkā, taču to nepiemēro visiem ieguldījumu strīdiem vai prasībām, kas varētu būt radušās pirms šī līguma stāšanās spēkā.

12. pants

Stāšanās spēkā, darbības ilgums un izbeigšana

1. Katra Līgumslēdzēja puse rakstiski paziņo otrai pusei par likumā noteikto šī līguma spēkā stāšanās procedūru pabeigšanu. Šīs līgums stājas spēkā pēdējā paziņojuma saņemšanas dienā.

2. Šis līgums paliek spēkā desmit (10) gadus un pēc tam to pagarina uz turpmākiem desmit gadu periodiem, ja vien gadu pirms sākotnējā vai visu turpmāko termiņu beigām kāda Līgumslēdzēja puse rakstiski nepaziņo otrai Līgumslēdzējai pusei par nodomu izbeigt šo līgumu.

3. Uz ieguldījumiem, kas veikti pirms šī līguma izbeigšanas, turpina attiekties šī līguma noteikumi desmit (10) gadus no šī līguma izbeigšanas dienas.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo līgumu.

 

Parakstīts divos eksemplāros Sofijā 2003. gada 4.decembrī, latviešu, bulgāru un angļu valodā, un teksti ir vienlīdz autentiski. Ja pastāv atšķirības interpretācijā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

LATVIJAS REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

 

Ministre

 

Valsts sekretāra p. i.

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

       

S. Kalniete

A. Piebalgs

R. Jansons

E. Vijupe

O. Geitus - Eitvina

 

06.01.04 16:30

O.Geitus-Eitvina

Starptautiskās tirdzniecības un investīciju nodaļas

2. sekretāre

7016273, olga.geitus-eitvina@mfa.gov.lv

 

 

 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

 

 

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Desiring to create favourable conditions for the development of economic cooperation between them and in particular for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection of such investments under international agreement will be conducive to the stimulation of business initiative and to the increase of prosperity in both Contracting Parties;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall comprise every kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not exclusively:

/a/ movable and immovable property, as well as any other property rights in rem such as mortgages, liens, pledges, and similar rights;

/b/ shares, stocks and debentures of a company or any other form of participation in a company;

/l;/ claims to money or to any performance under contract having an economic value associated with an investment;

/d/ intellectual property rights, including copyrights, trade marks, patents, industrial designs, technical processes, know-how, trade secrets, trade names and goodwill associated with an investment;

/e/ any right conferred by laws and regulations or under contract and any licenses and permits pursuant to law and regulations, including the concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investment, provided that such a change does not contradict the laws of the Contracting Party, in which territory the investment has been made.

2. The term "investor" shall mean:

(a) "in respect of the Republic of Latvia - any natural or legal person who invests in the territory of the Republic of Bulgaria:

i) ”natural person” means a citizen or a non-citizen in accordance with the law of the Republic of Latvia;

ii) “legal person” means any entity incorporated or constituted in accordance with the law of the Republic of Latvia;

(b) "in respect of the Republic of Bulgaria:

i) a natural person who is a national of the Republic of Bulgaria in accordance with its applicable legislation, who invests in the territory of the Republic of Latvia;

ii) any company, firm, partnership, organization or association with or without juridical personality incorporated or constituted in accordance with the laws of the Republic of Bulgaria with a seat in its territory, who invests in the territory of the Republic of Latvia.

3. The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties or fees.

The term “territory” shall mean:

a) with respect to the Republic of Bulgaria, the territory under its sovereignty, including the territorial sea, as well as the continental shelf and the exclusive economic zone, over which the Republic of Bulgaria exercises sovereign rights or jurisdiction in conformity with international law;

b) with respect to the Republic of Latvia, the territory of the Republic of Latvia including the territorial sea, as well as any maritime area beyond that where the Republic of Latvia in conformity with international law exercises sovereign rights with regard to the seabed and subsoil and the natural resources of such areas.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions in its territory for investments of investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

3 In case of reinvestment of returns from an investment, these reinvestments and their returns shall enjoy the same protection as the initial investments.

4 Neither Contracting party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party.

ARTICLE 3

National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments and returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to its own investors or investors of any third State, whichever is more favourable.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

/a/ any existing or future customs union or free trade area or economic union or a monetary union or similar international agreements leading to such unions or institutions or other forms of regional co-operation to which either of the Contracting Parties is or may become a party;

/b/ any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

4. Each Contracting Party reserves the right to make, in compliance with its laws and regulations, exceptions from national treatment granted according to paragraphs 1 and 2 of this Article. However, any new exception shall only apply to investments made after the entry into force of such exception.

ARTICLE 4

Compensation for Losses

1. When investments of investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, such investors shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable in a freely convertible currency without delay.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

/a/ requisitioning of their property by the forces or authorities of the latter Contracting Party; or

/b/ destruction of their property by the forces or authorities of the latter Contracting Party which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded restitution or prompt, adequate and effective compensation for the losses sustained during the period of the requisitioning or as a result of the destruction of the property. Resulting payments shall be freely transferable in a freely convertible currency without delay.

ARTICLE 5

Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose. The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and shall be accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. In particular, such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately before expropriation or before impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier, shall include an annual interest rate equal to 6 months LIBOR quoted for the currency in which the investments were made until the time of payment, shall be made without delay, be effectively realizable and be freely transferable in a freely convertible currency.

2. The investor affe cted shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review, by a judicial or other independent authority of that Contracting Party, of its case and of the valuation of its investment in accordance with the principles set out in this Article.

3. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of this Article are applied to the extent necessary to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.

ARTICLE 6

Transfers

1. Each Contracting Party shall guarantee the free transfer of payments related to investments and returns in accordance with its laws and regulations. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without any restriction and delay. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

/a/ capital and additional amounts to maintain or increase the investment;

/b/ profits, interest, dividends and other current income;

/c/ funds in repayment of loans;

/d/ royalties or fees;

/e/ proceeds of sale or liquidation of the investment;

/f/ earnings of natural persons subject to the laws and regulations of that Contracting Party where investments have been made;

/g/ compensation payable in accordance with Articles 4 and 5.

For the purpose of this Agreement, the exchange rate shall be the prevailing commercial rate effective for the current transactions at the date of transfer.

ARTICLE 7

Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes payment to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognise:

/a/ the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,

/b/ that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.

ARTICLE 8

Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment in the territory of that other Contracting Party shall be subject to negotiations between the parties in dispute.

2. If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party can not be thus settled within a period of six months from the written notification of a claim, the investor shall be entitled to submit the case either to:

a) the competent court or arbitral tribunal of the Contracting Party concerned; or

b) In case of disputes with regard to Articles 4, 5, 6 and 7 of this Agreement the investor concerned may, instead, choose to submit the dispute for settlement by arbitration to:

- an arbitrator or international ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The arbitral awards shall be final and binding on both parties to the dispute

3. In case of disputes concerning the interpretation and application of this Agreement the investor may submit it to its Contracting Party in order to be settled under the provisions of Article 9.

4. The arbitral tribunal established under this Article shall reach its decision on the basis of national laws and regulations of the Contracting Party, which is a party to the dispute, the provisions of the present Agreement, as well as applicable rules of international law.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels.

2. If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a third State who on approval of the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the "Chairman"). The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If he happens to be a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 10

Application of Other Rules and Special Commitments

1. Where a matter is governed simultaneously both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are parties, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party or any of its investors who own investments in the territory of the other Contracting Party from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

2. If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its laws is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable shall be accorded.

ARTICLE 11

Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim which was settled before its entry into force.

ARTICLE 12

Entry into Force, Duration and Termination

1. Each Contracting Party shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its laws for bringing this Agreement into force. This Agreement shall enter into force on the date of the second notification.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for further periods of ten years unless, one year before the expire of the initial or any subsequent periods, either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement.

3. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto have signed this Agreement.

 

Done in duplicate at Sofia, this 04 day of December, 2003 in the Latvian, Bulgarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of For the Government of

the Republic of Latvia: the Republic of Bulgaria:

 

 

 

Ministre

 

Valsts sekretāra

p. i.

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

       

S. Kalniete

A. Piebalgs

R. Jansons

E. Vijupe

O. Geitus - Eitvina

 

 

07/01/2004 10:15

2867

O.Geitus-Eitvina

Starptautiskās tirdzniecības un investīciju nodaļas

2. sekretāre

7016273, olga.geitus-eitvina@mfa.gov.lv

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu

par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējā Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas divpusēja līgumtiesiskā bāze neregulē vienas līgumslēdzējvalsts ieguldījumu juridisko statusu otras valsts teritorijā. Šāda situācija neveicina investīciju plūsmu starp abām valstīm un negarantē šo investīciju aizsardzību.

Atšķirībā no valsts nacionālās likumdošanas, kura nosaka vispārējus investīciju veicināšanas un aizsardzības principus, divpusējie investīciju līgumi paredz konkrētus līdzekļus ārvalstu ieguldījumu aizsardzībai. Investīciju līgumi ne tikai paredz Vislielākās labvēlības principa (MFN) principa, nediskriminācijas principa garantēšanu, bet arī nosaka precīzu mehānismu ieguldījumu aizsardzībai. Izstrādājot investīciju līgumu, puses vienojas arī par strīdu izšķiršanas mehānismu (pārsvarā puses vienojās par šķīrējtiesām). Līguma puses var vienoties strīdu gadījuma lietas izskatīšanu nodot kādai jau eksistējošai šķīrējtiesai vai arī izveidot neatkarīgu ad hoc šķīrējtiesu. Tajā paša laikā puses var vienoties, ka strīdi tiek izskatīti puses nacionālajā tiesā.

Investīciju līgums nodrošina vienotu izpratni par investīciju un investoru būtību. Dažādās valstīs eksistē dažādas investīciju un investoru definīcijas. Pastāv plašas un šauras investīciju definīcijas. Piemēram plašas definīcijas piekritēji sniedz aizsardzību ne tikai īpašumam fiziskajā nozīmē, bet arī intelektuālajām īpašumam, kā arī aizdevumus, bizness saistības, gan likumiskās, gan līgumiskas. Pastāv arī šaura investīciju izpratne, saskaņā ar kuru valstis savā likumdošanā var ierobežot investīciju jēdzienu, neietverot kādas atsevišķas investīciju sastāvdaļas. Līgums atrunā precīzu investīciju un investoru definīciju. Arī attiecībā uz investoriem valstīm ir dažādas pieejas, kas tiek uzskatīts un kas netiek uzskatīts par investoru un tādējādi saņem vai nesaņem aizsardzību. Latvijas gadījumā līgums atrunā vienādi investīciju aizsardzību gan pilsoņiem, gan pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Investīciju līgumu arī papildus paredz aizsardzību pret ekspropriāciju un nacionalizāciju. Tā var notikt tikai ārkārtas gadījumos, kad to prasa valsts intereses, kā arī par līdzvērtīgu kompensāciju.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” nepieciešams, lai izpildītu 1994.gada 13.janvāra likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” prasības attiecībā uz starptautisko līgumu spēkā stāšanos.

 

Līgums veidos līgumtiesisko pamatu ar investīcijām saistītos jautājumos starp Latvijas Republiku un Bulgārijas Republiku.

3. Cita informācija

Papildus informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Pozitīva. Tas veicinās piesaistīto Bulgārijas Republikas investīciju apjoma pieaugumu Latvijā, kā arī Latvijas veikto ieguldījumu drošību Bulgārijā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Pozitīva. Ar likumprojektu apstiprinātais līgums sniegs garantijas Bulgārijas investoriem attiecībā uz viņu ieguldījumu aizsardzību Latvijā, kā arī Latvijas investoriem attiecībā uz viņu ieguldījumiem Bulgārijā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Papildus normatīvie akti nav nepieciešami.

 

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Līgums ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līguma nosacījumiem par starptautiskajiem līgumiem (6. pants), kā arī ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 307. pantu (nosacījumi par starptautisko līgumu slēgšanu no ES dalībvalsts puses). Līgums atbilst ES acquis comunautairei nosacījumiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Lai nodrošinātu likuma izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts LR oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. Vienlaicīgi tiks publicēts arī līgums latviešu un angļu valodās.

Ārlietu ministrija par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību papildus informēs Ārvalstu investoru padomi Latvijā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Ārlietu ministre S.Kalniete

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

M Riekstiņš

R. Jansons

E. Vijupe

O. Geitus - Eitvina

 

12/02/2004 15:36

Sagatavotājs:

Olga Geitus – Eitvina

Starptautiskās tirdzniecības un investīciju

nodaļas 2. sekretāre

t: 7016273

olga.geitus-eitvina@mfa.gov.lv