Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Alkoholisko dzērienu aprites likums” otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.646; dok. nr.2018,2094)

pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

         

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktajām ar akcīzes nodokli apliekamo objektu definīcijām, kā arī Reklāmas likumā un Radio un televīzijas likumā minētajiem terminiem.

     

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par akcīzes nodokli" dotajām ar akcīzes nodokli apliekamo objektu definīcijām, kā arī Reklāmas likumā un Radio un televīzijas likumā minētajiem terminiem.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

     

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) alkoholisko dzērienu aprite – visas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem (sagatavošana pārstrādei, pārstrāde, ražošana, iepildīšana iepakojumā, marķēšana, uzglabāšana, iekraušana, izkraušana, pārvietošana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, iegāde, realizācija, iznīcināšana un citas darbības) un alkoholisko dzērienu reklāma;

     

1) alkoholisko dzērienu aprite – visas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem (sagatavošana pārstrādei, pārstrāde, ražošana, iepildīšana iepakojumā, marķēšana, uzglabāšana, iekraušana, izkraušana, pārvietošana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, iegāde, realizācija, iznīcināšana un citas darbības) un alkoholisko dzērienu reklāma;

2) dalībvalsts – jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts.

     

2) dalībvalsts – jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts.

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Likums regulē alkoholisko dzērienu aprites kārtību, tajā skaitā nosaka atsevišķas prasības alkoholisko dzērienu iepakojuma izmantošanai.

     

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Likums regulē alkoholisko dzērienu aprites kārtību, arī nosaka atsevišķas prasības alkoholisko dzērienu iepakojuma izmantošanai.

(2) Likums piemērojams arī alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vilcienos, lidmašīnās un kuģos, ja minētie transportlīdzekļi ir reģistrēti Latvijā.

     

(2) Likums piemērojams arī alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vilcienos, lidmašīnās un uz kuģiem, ja minētie transportlīdzekļi ir reģistrēti Latvijā.

 

1

Dep. P.Kalniņš

Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šis likums nenosaka alus aprites un uzraudzības kārtību. Alus aprites un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīt

 
 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā likuma 5. panta pirmajā un septītajā daļā, 6. panta pirmās daļas 2., 3. 5. punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu..”

Daļēji atbalstīt Ietverts atbildīgās komisijas priekšlik.

 
 

3

Tautsaimniecības, agrārās,vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu..”

Atbalstīt

“(3) Šā likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu..”

3.pants. Speciālu atļauju (licenču) veidi un to izsniegšanas pamatnosacījumi

(1) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence). Ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama licence alus mazumtirdzniecībai.

4

Dep A.Naglis

Izslēgt 3. panta pirmajā daļā teikumu “Ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama licence alus mazumtirdzniecībai.”

Neatbalstīt

3.pants. Speciālu atļauju (licenču) veidi un to izsniegšanas pamatnosacījumi

(1) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) ( turpmāk – licence). Ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence.

(2) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta izveidota licencēšanas komisija.

5

Dep. A.Naglis

Izslēgt 3. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdus “un alus mazumtirdzniecības licence”( attiecīgā locījumā)..

Neatbalstīt

(2) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija.

(3) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

     

(3) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

(4) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci neizsniedz (nepārreģistrē), ja pieteiktā tirdzniecības vieta ir deklarēta citas personas licencē.

     

(4) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci neizsniedz (nepārreģistrē), ja pieteiktā tirdzniecības vieta ir deklarēta citas personas licencē.

(5) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence un alus mazumtirdzniecības licence dod tiesības veikt attiecīgās darbības tikai licencē norādītajā vietā, un to ir tiesīga izmantot tikai tā persona, kurai šī licence ir izsniegta.

     

(5) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence un alus mazumtirdzniecības licence dod tiesības veikt attiecīgās darbības tikai licencē norādītajā vietā, un licenci ir tiesīga izmantot tikai tā persona, kurai šī licence ir izsniegta.

(6) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licences, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences un alus mazumtirdzniecības licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(6) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licences, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences un alus mazumtirdzniecības licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(7) Noliktavas turētāja darbības licences, apstiprināta tirgotāja darbības licences, kā arī nodokļa maksātāja pārstāvja darbības licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību nosaka likums "Par akcīzes nodokli".

     

(7) Noliktavas turētāja darbības licences, apstiprināta tirgotāja darbības licences, kā arī nodokļa maksātāja pārstāvja darbības licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību nosaka likums "Par akcīzes nodokli".

4.pants. Spirta aprites nosacījumi

     

4.pants. Spirta aprites nosacījumi

(1) Aizliegta spirta realizācija mazumtirdzniecībā.

     

(1) Spirta realizācija mazumtirdzniecībā aizliegta.

(2) Spirta aprites kārtību aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos (farmaceitiskās darbības uzņēmumos), veterinārajās aptiekās, veterinārajās zāļu lieltirgotavās, veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos (veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos), ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Spirta aprites kārtību aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos (farmaceitiskās darbības uzņēmumos), veterinārajās aptiekās, veterinārajās zāļu lieltirgotavās, veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos (veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos), ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā nosaka Ministru kabinets.

(3) Spirta uzskaites un spirta daudzuma kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

     

(3) Spirta uzskaites un spirta daudzuma kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets

5.pants. Alkoholisko dzērienu pārvietošanas, realizēšanas, norēķinu un uzskaites kārtības vispārīgie nosacījumi

     

5.pants. Alkoholisko dzērienu pārvietošanas, realizēšanas, norēķinu un uzskaites kārtības vispārīgie nosacījumi

(1) Alkoholisko dzērienu vairumtirgotāji un mazumtirgotāji (turpmāk – alkoholisko dzērienu realizētāji) par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem savstarpēji norēķinās ar kredītiestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot norēķinus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā. Par skaidras naudas norēķinu uzskatāma arī vienas personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas personas norēķinu kontā kredītiestādē.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Alkoholisko dzērienu vairumtirgotāji un mazumtirgotāji (turpmāk – alkoholisko dzērienu realizētāji) par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem savstarpēji norēķinās ar kredītiestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot norēķinus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā. Par skaidras naudas norēķinu uzskatāma arī vienas personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas personas norēķinu kontā kredītiestādē.

(2) Alkoholisko dzērienu realizētāji savstarpējiem norēķiniem par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem izmanto tikai Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijai deklarētos norēķinu kontus.

     

(2) Alkoholisko dzērienu realizētāji savstarpējiem norēķiniem par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem izmanto tikai Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijai deklarētos norēķinu kontus.

(3) Alkoholiskos dzērienus pārvietojot vai realizējot vairumtirdzniecībā tikai Latvijas Republikas teritorijā (arī starp viena alkoholisko dzērienu realizētāja licencē norādītajām vietām), katrai alkoholisko dzērienu partijai pievieno stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu, kurā norāda papildu rekvizītus. Papildus norādāmos rekvizītus nosaka Ministru kabinets.

     

(3) Alkoholiskos dzērienus pārvietojot vai realizējot vairumtirdzniecībā tikai Latvijas teritorijā (arī starp viena alkoholisko dzērienu realizētāja licencē norādītajām vietām), katrai alkoholisko dzērienu partijai pievieno stingrās uzskaites preču pavadzīmi rēķinu, kurā norāda papildu rekvizītus. Papildus norādāmos rekvizītus nosaka Ministru kabinets.

(4) Ja alkoholiskie dzērieni tiek pārvietoti likuma "Par akcīzes nodokli" 25.panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā noteiktajos gadījumos, tiek izmantoti Eiropas Savienības regulā 2719/92 minētie pavaddokumenti, bet minētā likuma 26.pantā noteiktajos gadījumos - Eiropas Savienības regulā 3649/92 minētie pavaddokumenti. Pavaddokumentu aprites un kontroles kārtību nosaka likums "Par akcīzes nodokli".

     

(4) Ja alkoholiskie dzērieni tiek pārvietoti likuma "Par akcīzes nodokli" 25.panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā noteiktajos gadījumos, izmantojami Eiropas Savienības regulā 2719/92 norādītie pavaddokumenti, bet minētā likuma 26.pantā noteiktajos gadījumos - Eiropas Savienības regulā 3649/92 norādītie pavaddokumenti. Pavaddokumentu aprites un kontroles kārtību nosaka likums "Par akcīzes nodokli".

(5) Licencē norādītajās vietās izvieto labi saskatāmu izkārtni, kurā valsts valodā norādīts licencētās personas nosaukums un attiecīgās darbības vietas darba laiks.

     

(5) Licencē norādītajās vietās izvieto labi saskatāmu izkārtni, kurā valsts valodā norādīts licencētās personas nosaukums un attiecīgās darbības vietas darba laiks.

(6) Alkoholisko dzērienu realizācija aizliegta vietā, kas nav konstruktīvi nodalīta no citas personas valdījumā esošas teritorijas.

     

(6) Alkoholisko dzērienu realizācija aizliegta vietā, kas nav konstruktīvi nodalīta no citas personas valdījumā esošas teritorijas.

(7) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība aizliegta teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss.

     

(7) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība aizliegta teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss.

(8) Alkoholisko dzērienu realizētāji nodrošina iespēju paziņotajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienestam salīdzināt faktisko alkoholisko dzērienu daudzumu ar uzskaites datiem.

     

(8) Alkoholisko dzērienu realizētāji nodrošina iespēju paziņotajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienestam salīdzināt faktisko alkoholisko dzērienu daudzumu ar uzskaites datiem.

(9) Latvijā no valsts, kura nav dalībvalsts, atļauts ievest tādu alu, kuram līdz derīguma termiņa beigām ir atlicis ne mazāk par 30 dienām. Šis ierobežojums neattiecas uz fiziskajām personām, kas alu ieved personīgajam patēriņam normatīvajos aktos noteiktajā daudzumā.

     

(9) Latvijā no valsts, kura nav dalībvalsts, atļauts ievest tādu alu, kuram līdz derīguma termiņa beigām ir atlicis ne mazāk par 30 dienām. Šis ierobežojums neattiecas uz fiziskajām personām, kas alu ieved personiskajam patēriņam normatīvajos aktos noteiktajā daudzumā.

 

 

 

 

6.pants. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība

     

6.pants. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība

(1) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta:

     

(1) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta:

1) izglītības iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās un teritorijā;

     

1) izglītības iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās un teritorijā;

2) kioskos, novietnēs un ēkās, kuras nav nodotas ekspluatācijā, kā arī no transportlīdzekļiem;

6

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Papildināt 6. panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem “kā arī no tranportlīdzekļiem” ar vārdiem “izņemot specializētos autoveikalus”.

Neatbalstīt

2) kioskos, novietnēs un ēkās, kuras nav nodotas ekspluatācijā, kā arī no transportlīdzekļiem;

3) telpās, kurās nav tirdzniecības zāles vai tā ir mazāka par 20 m2;

     

3) telpās, kurās nav tirdzniecības zāles vai tā ir mazāka par 20 kvadrātmetriem;

4) daudzdzīvokļu mājā, ja iekļūšanai šajā tirdzniecības vietā tiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas;

     

4) daudzdzīvokļu mājā, ja iekļūšanai šajā tirdzniecības vietā tiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas;

5) teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, izņemot gadījumus, kad alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas;

7

Dep. A.Tolmačovs

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izslēgt 6. panta pirmās daļas 5. punktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt

 

6) no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus;

8

 

 

 

 

 

 

 

9

Dep. P.Kalniņš

Izteikt 6. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) no pulksten 24.00 līdz 10.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus.”

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Aizstāt 6. panta pirmās daļas 6. punktā skaitļus “22.00 “ar skaitļiem “24.00”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 6. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) no pulksten 24.00 līdz 8.00, ja absolūtā spirta daudzums alū ir virs 7 tilpuma procentiem, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās tiek nodrošināta alus pārdošana patērēšanai uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus”.

Neatbalstīt

 

11

Dep. A.Tolmačovs

Izteikt 6. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) Alkoholisko dzērienu ar absolūtā spirta daudzumu virs 5,5 tilpumprocentiem mazumtirdzniecība ir aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus.”

Neatbalstīt

7) degvielas uzpildes stacijās, ja alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas;

 

 

12

Dep. P. Kalniņš

Dep. A.Tolmačovs

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izslēgt 6. panta pirmās daļas 7. punktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt

 

8) tirdzniecības automātos.

     

5) tirdzniecības automātos.

(2) Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt pircējam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības iestādes pieprasījuma pircēja pienākums ir apliecināt savu personību un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

     

(2) Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt pircējam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības iestādes pieprasījuma pircēja pienākums ir apliecināt savu personību un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(3) Piedāvājot alkoholiskos dzērienus, aizliegta izpārdošana, cenu pazemināšana, atlaides vai citi līdzīgi pasākumi, norādot alkoholiskā dzēriena sākotnējo cenu un cenu pēc pazemināšanas.

13

Dep. P.Kalniņš

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 6. panta trešo daļu, attiecīgi mainot daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

(4) Aizliegts piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti (izņemot degustācijas), kā dāvanu, kā arī realizēt komplektā ar citām precēm.

14

 

 

 

 

15

Dep. P.Kalniņš

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā::

“(4) Aizliegts piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti kā kompensāciju citas preces iegādei vai pakalpojuma saņemšanai.”

Dep. A.Tolmačovs

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izslēgt 6. panta ceturtajā daļā vārdus “kā arī realizēt komplektā ar citām precēm”.

Atbalstīt

daļēji.

Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

Atbalstīt

daļēji

Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

 
 

16

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 6. panta ceturto daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Aizliegts piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti (izņemot degustācijas), kā dāvanu vai kā kompensāciju par citas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu.”

Atbalstīt

“(3)Aizliegts piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti (izņemot degustācijas), kā dāvanu vai kā kompensāciju par citas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu.”

 

17

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Aizliegts piedāvāt alu (izņemot degu stācijas) par velti kā dāvanu.”

Neatbalstīt

 

(5) Mazumtirgotājs nodrošina, lai alkoholisko dzērienu patērētāji tirdzniecības zālē ievērotu sabiedrisko kārtību un sanitārās normas.

     

(4) Mazumtirgotājs nodrošina, lai alkoholisko dzērienu patērētāji tirdzniecības zālē ievēro sabiedrisko kārtību un sanitārās normas.

 

 

 

(6) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība patērēšanai uz vietas atļauta, ja:

     

(5) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība patērēšanai uz vietas atļauta, ja:

1) lietotā mērīšanas metode nodrošina, ka pircēja iegādāto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāte nav mazāka par pieciem procentiem;

18

Dep. J.Urbanovičs, V.Agešins

Izteikt 6. panta sestās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lietotā mērīšanas metode nodrošina pircējam iegādāto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāti +_ 5 %.”

Neatbalstīt

1) lietotā mērīšanas metode nodrošina, ka pircēja iegādāto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāte nav mazāka par pieciem procentiem;

2) pēc pircēja vai kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja pārbaudīt realizēto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāti, izmantojot mazumtirdzniecības vietā esošo verificēto mērglāzi.

     

2) pēc pircēja vai kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja pārbaudīt realizēto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāti, izmantojot mazumtirdzniecības vietā esošo verificēto mērglāzi.

(7) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, alus mazumtirdzniecības licenci vai arī notariāli apliecinātu vai Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātu licences kopiju novieto tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā.

     

(6) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, alus mazumtirdzniecības licenci vai arī notariāli apliecinātu vai Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu licences kopiju novieto tirdzniecības vietā tā, ka patērētājiem tā ir redzama.

(8) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir atļauta, tikai izmantojot kases aparātus un kases sistēmas. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā izmantojami tikai tādi kases aparāti un kases sistēmas, kas nodrošina darījuma (preces) nosaukuma izdruku kases čekos un alkoholisko dzērienu pārdošanu reģistrē kases aparāta vai kases sistēmas atsevišķā departamentā.

     

(7) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir atļauta, tikai izmantojot kases aparātus un kases sistēmas. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā izmantojami tikai tādi kases aparāti un kases sistēmas, kas nodrošina darījuma (preces) nosaukuma izdruku kases čekos un alkoholisko dzērienu pārdošanas reģistrāciju kases aparāta vai kases sistēmas atsevišķā departamentā.

(9) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 5.punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu.

19

 

 

 

20

Dep. A.Naglis

Dep. P.Kalniņš

Izslēgt 6. panta devīto daļu.

 

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izteikt 6. panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Šā panta pirmās daļas 2. un 6. punktā, kā arī sestajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

 
 

21

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 6. panta devīto daļu kā astoto daļu šādā redakcijā:

“(9) Šā panta pirmās daļas 2 un 3..punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu.”

Atbalstīt

(8) Šā panta pirmās daļas 2 un 3..punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz alu.”

7.pants. Alkoholisko dzērienu iepakojums

     

7.pants. Alkoholisko dzērienu iepakojums

(1) Personām, kas nodarbojas ar iepakojuma pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt), uzglabāt un veikt citas darbības ar stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu iepakojumu, kuram nav likvidēta akcīzes nodokļa marka, kā arī veikt darbības ar to.

     

(1) Personām, kas nodarbojas ar iepakojuma pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt), uzglabāt un veikt citas darbības ar stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu iepakojumu, kuram nav likvidēta akcīzes nodokļa marka, kā arī veikt darbības ar to.

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu iepakojumu, kuram pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēta akcīzes nodokļa marka. Pēc katras alkoholisko dzērienu iepakojuma tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

     

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu iepakojumu, kuram pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēta akcīzes nodokļa marka. Pēc katras alkoholisko dzērienu iepakojuma tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

 

 

8.pants. Pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē

     

8.pants. Pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē

Ievērojot šā likuma prasības, pašvaldības nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

     

Ievērojot šā likuma prasības, pašvaldības nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

 

22

Dep. J.Strazdiņš

Izteikt līdzšinējo 8. pantu kā pirmo daļu un papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Pagasta vai pilsētas pašvaldība lemj par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laiku un vietu attiecīgā pagasta vai pilsētas administratīvajā teritorijā un bez maksas dod atzinumu par attiecīgās licences izsniegšanu uzņēmumam.

Neatbalstīt

 
   

‘(3) Pašvaldības var ierosināt anulēt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotājs pārkāpj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību, kas noteikta šajā likumā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.pants. Alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas) un uzglabāšanas nosacījumi

(1) Alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos (izņemot alus, vīna vai citu raudzētu dzērienu izgatavošanu tā izgatavotāja personīgajam patēriņam), izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta.

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Dep. A.Naglis

Izslēgt 9. panta pirmajā daļā vārdus “vai citu raudzētu dzērienu izgatavošanu”.

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos ( izņemot alus, vīna vai citu raudzētu dzērienu izgatavošanu tā izgatavotāja personīgajam patēriņam), kā arī alkoholisku dzērienu ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta.”

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos (izņemot alus, vīna vai citu likuma“Par akcīzes nodokli” 3. panta ceturtās daļas 1. punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu tā izgatavotāja personiskajam patēriņam), izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji, iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas) un uzglabāšanas nosacījumi

“(1) Alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos (izņemot alus, vīna vai citu likuma“Par akcīzes nodokli” 3. panta ceturtās daļas 1. punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu tā izgatavotāja personiskajam patēriņam), izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta

(2) Personai, kurai nav licences darbībai alkoholisko dzērienu aprites jomā, aizliegts:

     

(2) Personai, kurai nav licences darbībai alkoholisko dzērienu aprites jomā, aizliegts:

1) uzglabāt un pārvadāt alkoholiskos dzērienus (izņemot alu un personīgajam patēriņam mājas apstākļos izgatavoto vīnu vai citus raudzētus dzērienus) bez akcīzes nodokļa markām, izņemot likuma "Par akcīzes nodokli" 27.panta trešajā daļā minētos gadījumus. Ja alkoholisko dzērienu apjoms pārsniedz 10 litrus, nepieciešams tā iegādi apliecinošs attaisnojuma dokuments;

26

 

 

 

 

27

Dep. A.Naglis

Izslēgt 9. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “vai citus raudzētus dzērienus”.

 

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izslēgt 9. panta otrās daļas 1. punkta otro teikumu.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

 
 

28

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 9. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) uzglabāt un pārvadāt alkoholiskos dzērienus (izņemot alu un personiskajam patēriņam mājas apstākļos izgatavoto vīnu vai citus likuma“Par akcīzes nodokli” 3. panta ceturtās daļas 1. punktā minētos raudzētos dzērienus) bez akcīzes nodokļa markām, izņemot likuma "Par akcīzes nodokli" 27.panta trešajā daļā minētos gadījumus. “

 

Atbalstīt

1) uzglabāt un pārvadāt alkoholiskos dzērienus (izņemot alu un personīgajam patēriņam mājas apstākļos izgatavoto vīnu vai citus likuma“Par akcīzes nodokli” 3. panta ceturtās daļas 1. punktā minētos raudzētos dzērienus) bez akcīzes nodokļa markām, izņemot likuma "Par akcīzes nodokli" 27.panta trešajā daļā minētos gadījumus. “

2) uzglabāt un pārvadāt vairāk par 50 litriem alus bez tā iegādi apliecinoša attaisnojuma dokumenta.

29

Dep. J.Urbanovičs, V.Ageins

Izslēgt 9. panta otrās daļas 2. punktu.

Neatbalstīt

2) uzglabāt un pārvadāt vairāk par 50 litriem alus bez tā iegādi apliecinoša attaisnojuma dokumenta.

10.pants. Alkoholisko dzērienu reklāmā ietveramā informācija

     

10.pants. Alkoholisko dzērienu reklāmā ietveramā informācija

(1) Alkoholisko dzērienu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi. Šādai informācijai atvēlami vismaz 10 procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

     

(1) Alkoholisko dzērienu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi. Šādai informācijai atvēlami vismaz 10 procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā prasība neattiecas uz alkoholisko dzērienu preču zīmju, kā arī pamatinformācijas par alkoholiskajiem dzērieniem (alkoholiskā dzēriena nosaukums, cena, tilpums, kā arī cita patērētājam svarīga informācija) izvietošanu alkoholisko dzērienu tirdzniecības, ražošanas un uzglabāšanas vietās.

30

Dep. A.Tolmačovs

Papildināt 10. panta otro daļu ar vārdiem “un sadzīves priekšmetiem, ja tie izmantoti par reklāmas nesējiem”.

Atbalstīt

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā prasība neattiecas uz alkoholisko dzērienu preču zīmju, kā arī par alkoholiskajiem dzērieniem sniegtās pamatinformācijas (alkoholiskā dzēriena nosaukums, cena, tilpums, kā arī cita patērētājam svarīga informācija) izvietošanu alkoholisko dzērienu tirdzniecības, ražošanas un uzglabāšanas vietās un uz sadzīves priekšmetiem, ja tie izmantoti par reklāmas nesējiem.

(3) Šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju sniedz reklāmas apakšējā daļā ar melniem burtiem uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

     

(3) Šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju sniedz reklāmas apakšējā daļā ar melniem burtiem uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

11.pants. Alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežojumi

     

11.pants. Alkoholisko dzērienu reklāmas ierobecojumi

(1) Alkoholisko dzērienu reklāmā aizliegts:

     

(1) Alkoholisko dzērienu reklāmā aizliegts:

1) attēlot personas lietojam alkoholiskos dzērienus;

     

1) attēlot personas lietojam alkoholiskos dzērienus;

2) izmantot Latvijas valsts simboliku;

     

2) izmantot Latvijas valsts simboliku;

3) paust uzskatus par alkoholiskajiem dzērieniem kā ārstniecības līdzekli;

     

3) paust uzskatus par alkoholiskajiem dzērieniem kā ārstniecības līdzekli;

4) saistīt alkoholisko dzērienu lietošanu ar sporta nodarbībām vai transportlīdzekļa vadīšanu;

     

4) saistīt alkoholisko dzērienu lietošanu ar sporta nodarbībām vai transportlīdzekļa vadīšanu;

5) paust uzskatus, ka alkoholiskajiem dzērieniem piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme vai ka tie palīdz atrisināt personiskas problēmas;

     

5) paust uzskatus, ka alkoholiskajiem dzērieniem piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme vai ka tie palīdz atrisināt personiskas problēmas;

6) mudināt uz pārmērīgu alkohola patēriņu vai negatīvi atspoguļot atturību vai mērenību alkohola lietošanā;

31

Dep. A.Naglis

Izslēgt 11. panta pirmās daļas 6. punktā vārdu “pārmērīgu”.

Neatbalstīt

6) mudināt uz pārmērīgu alkohola patēriņu vai negatīvi atspoguļot atturību vai mērenību alkohola lietošanā;

7) radīt iespaidu, ka alkoholisko dzērienu lietošana nodrošina panākumus sociālajā vai seksuālajā jomā;

     

7) radīt iespaidu, ka alkoholisko dzērienu lietošana nodrošina panākumus sociālajā vai seksuālajā jomā;

8) iesaistīt personas, kas jaunākas par 25 gadiem.

32

Dep. A.Tolmačovs

Aizvietot 11. panta pirmās daļas 8. punktā skaitļus “25”ar skaitļiem “18”.

Atbalstīt daļēji, iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

 
 

33

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 11. panta pirmās daļas 8. punktu.

Atbalstīt

 

(2) Aizliegts sponsorēt bērnu izklaides un sporta pasākumus, ja informācijā par sponsorēšanu ir norāde uz kādu alkoholisko dzērienu (izņemot sponsora nosaukumu), kā arī alkoholisko dzērienu lietošanu.

     

(2) Aizliegts sponsorēt bērnu izklaides un sporta pasākumus, ja informācijā par sponsorēšanu ir norāde uz kādu alkoholisko dzērienu (izņemot sponsora nosaukumu), kā arī alkoholisko dzērienu lietošanu.

(3) Alkoholisko dzērienu reklāma aizliegta:

     

(3) Alkoholisko dzērienu reklāma aizliegta:

1) izglītības un ārstniecības iestādēs un uz šo iestāžu ēkām un būvēm;

     

1) izglītības un ārstniecības iestādēs un uz šo iestāžu ēkām un būvēm;

2) uz vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem;

     

2) uz vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem;

3) uz grāmatu, žurnālu, laikrakstu un to pielikumu ārējām lapām (vāka).

     

3) uz grāmatu, žurnālu, laikrakstu un to pielikumu ārējām lapām (vāka).

 

34

Dep. A.Naglis

Papildināt 11. panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) uz sabiedriskā transporta līdzekļiem un tajos.”

Atbalstīt

4) uz sabiedriskā transporta līdzekļiem un tajos.”

 

35

Dep. J.Strazdiņš

Papildināt 11. panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) uz transporta līdzekļiem un sabiedriskā transporta līdzekļu salonos.”

Atbalstīt daļēji, ietverts 34. priekšlikumā.

 

(4) Šā panta pirmās daļas 1. un 4.punktā minētie aizliegumi attiecas arī uz citu preču un pakalpojumu reklāmu, ja vien tās mērķis nav negatīvi attēlot alkoholisko dzērienu lietošanu.

     

(4) Šā panta pirmās daļas 1. un 4.punktā minētie aizliegumi attiecas arī uz citu preču un pakalpojumu reklāmu, ja vien tās mērķis nav negatīvi attēlot alkoholisko dzērienu lietošanu.

 

12.pants. Alkoholisko dzērienu kvalitāte

     

12.pants. Alkoholisko dzērienu kvalitāte

(1) Latvijas Republikā atļauts realizēt tikai tādus alkoholiskos dzērienus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

     

(1) Latvijas teritorijā atļauts realizēt tikai tādus alkoholiskos dzērienus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

(2) Alkoholiskos dzērienus, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, nodod pārstrādei vai iznīcina.

     

(2) Alkoholiskos dzērienus, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, nodod pārstrādei vai iznīcina.

(3) Obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām neatbilstošo alkoholisko dzērienu testēšanas izdevumus septiņu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas sedz persona, kurai šie alkoholiskie dzērieni izņemti.

     

(3) Obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām neatbilstošo alkoholisko dzērienu testēšanas izdevumus septiņu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas sedz persona, kurai šie alkoholiskie dzērieni izņemti.

(4) Alkoholiskie dzērieni, kas neatbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai arī ir nelegāli ražoti, vai nelegāli ievesti, uzskatāmi par cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamiem.

     

(4) Alkoholiskie dzērieni, kas neatbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai arī ir nelegāli ražoti, vai nelegāli ievesti, uzskatāmi par cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamiem.

(5) Katrā alkoholisko dzērienu aprites posmā par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām alkoholisko dzērienu obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām ir atbildīgs alkoholisko dzērienu realizētājs.

     

(5) Katrā alkoholisko dzērienu aprites posmā par alkoholisko dzērienu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām ir atbildīgs alkoholisko dzērienu realizētājs.

13.pants. Uzraudzība un kontrole

     

13.pants. Uzraudzība un kontrole

(1) Aizliegts iesaistīt alkoholisko dzērienu apritē personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

     

(1) Aizliegts iesaistīt alkoholisko dzērienu apritē personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

(2) Par alkoholisko dzērienu izņemšanu un konfiskāciju valsts iestādes, kas veikušas šīs darbības, informē Valsts ieņēmumu dienestu triju dienu laikā no izņemšanas vai konfiskācijas dienas.

     

(2) Par alkoholisko dzērienu izņemšanu un konfiskāciju valsts iestādes, kas veikušas šīs darbības, informē Valsts ieņēmumu dienestu triju dienu laikā no izņemšanas vai konfiskācijas dienas.

(3) Iestādes, kuras kontrolē alkoholisko dzērienu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kārtības ievērošanu, kā arī iestādes vai amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, triju dienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētajiem gadījumiem, kad alkoholiskie dzērieni realizēti personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.

     

(3) Iestādes, kuras kontrolē alkoholisko dzērienu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kārtības ievērošanu, kā arī iestādes vai amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, triju dienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētajiem gadījumiem, kad alkoholiskie dzērieni realizēti personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.

(4) Valsts iestādes, kas veic alkoholisko dzērienu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzību un kontroli, ir tiesīgas nosūtīt izņemto vai konfiscēto alkoholu tikai uz tādām uzglabāšanas (pārstrādes) vietām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā.

     

(4) Valsts iestādes, kuras uzrauga un kontrolē alkoholisko dzērienu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, ir tiesīgas nosūtīt izņemto vai konfiscēto alkoholu tikai uz tādām uzglabāšanas (pārstrādes) vietām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā.

(5) Alkoholisko dzērienu vairumtirgotāji katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu (izņemot alu) apriti iepriekšējā mēnesī un katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskatu par alus apriti iepriekšējā ceturksnī.

36

Dep. A.Naglis

Izslēgt 13. panta piektajā daļā vārdus “(izņemot alu)”, kā arī “un katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskatu par alus apriti iepriekšējā ceturksnī.”

Neatbalstīt

(5) Alkoholisko dzērienu vairumtirgotāji katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par alkoholisko dzērienu (izņemot alu) apriti iepriekšējā mēnesī un katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam - pārskatu par alus apriti iepriekšējā ceturksnī.

(6) Šā likuma izpildes uzraudzību un kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts iestādes atbilstoši kompetencei.

 

     

(6) Šā likuma izpildi uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts iestādes atbilstoši savai kompetencei.

 

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku Alkohola aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 4.nr.; 2000, 1.nr.; 2002, 12.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku Alkohola aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 4.nr.; 2000, 1.nr.; 2002, 12.nr.).

2. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti uz Alkohola aprites likuma pamata, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu un likumu "Par akcīzes nodokli".

     

2. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti uz Alkohola aprites likuma pamata, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu un likumu "Par akcīzes nodokli".

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku licences jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai, licences alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, un licences alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam. Līdz 2004.gada 30.aprīlim izsniegtās licences alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai un licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai pārreģistrē līdz 2004.gada 1.decembrim. Līdz norādītajam datumam nepārreģistrētās licences zaudē spēku ar 2004.gada 2.decembri.

     

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku licences jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai, licences alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, un licences alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam. Līdz 2004.gada 30.aprīlim izsniegtās licences alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai un licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai pārreģistrē līdz 2004.gada 1.decembrim. Līdz norādītajam datumam nepārreģistrētās licences zaudē spēku ar 2004.gada 2.decembri.

4. Alus vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kuriem nav atbilstošas licences, šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā licence jāsaņem līdz 2004.gada 1.augustam.

37

 

 

 

 

38

Dep. A.Naglis

Izslēgt pārejas noteikumu 4. punktu.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt pārejas noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Alus vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kuriem nav atbilstošas licences, šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētā licence jāsaņem līdz 2004. gada 1septembrim.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

4. Alus vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kuriem nav atbilstošas licences, šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētā licence jāsaņem līdz 2004. gada 1. septembrim.”

         

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

     

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1992/12/EEC.

     

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1992/12/EEC.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.