Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2004. gada 25. martā

Nr.9/1- 356

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijas kultūras jomā – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam dokumentu saglabāšanas iekārtu iegādei ” / reģ.nr629; dok.nr. 1954 /.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Artis Pabriks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam dokumentu saglabāšanas iekārtu iegādei

 

 

1.pants. 2003. gada 20. novembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgums par Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam dokumentu saglabāšanas iekārtu iegādei (turpmāk-Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums tiek noslēgts diplomātisko notu apmaiņas ceļā.

 

3.pants. Kultūras ministrija koordinē Līguma saistību izpildi.

 

4. pants. Izdevumus, kas varētu rasties sakarā ar Japānas valdības piešķirtās neatmaksājamās tehniskās palīdzības īstenošanu un netiek segti no minētās tehniskās palīdzības līdzekļiem, sedz Kultūras ministrija tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

5. pants. Līgums stājas spēkā tajā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

6. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada________________________.