uz otro lasījumu iesniedz Juridiskā komisija

uz otro lasījumu iesniedz Juridiskā komisija

 

Likumprojekts ‘’Grozījumi Latvijas Republikas

Advokatūras likumā’’

(reģ.nr. 625)

 

1.

Spēkā esoša redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Pr. nr.

4.

Iesniegtie priekšlikumi uz otro lasījumu

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Ieteiktā likumprojekta redakcija trešajam

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

4. Latvijā par advokātiem var būt un praktizēt drīkst Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk — Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti), Latvijā var praktizēt saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.  Ārvalstu advokāti Latvijā var praktizēt tikai saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 4. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijā par advokātiem var būt un praktizēt zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, kā arī personas ar augstāko juridisko izglītību, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nokārtojušas attiecīgu advokāta prakses eksāmenu”.

 

neatb.

 

5. Advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas lietu vešanai jebkurā Latvijas Republikas tiesā un pirmstiesas izmeklēšanas iestādē pēc pušu, apsūdzēto un citu lietas dalībnieku (klientu) izvēles un viņu uzdevumā, kā arī likumā noteiktajos gadījumos tiesu priekšsēdētāju, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju un Latvijas zvērinātu advokātu padomes uzdevumā. Advokāti likumā noteiktajā kārtībā sniedz arī citu juridisko palīdzību.

Piezīme. Bez advokātiem par šajā pantā minēto personu pilnvarniekiem var būt arī šo personu augšupējie un lejupējie radinieki, laulātie, īstie brāļi un māsas.

Ieinteresētajām personām nav liegts pilnvarot lietas vešanai arī personu, kam ar pilnvardevēju ir kopīga prāva vai kas uz pilnvaras pamata faktiski pārvalda pilnvardevēja mantu.

1. Izslēgt 5.panta piezīmi un otro daļu.

     

1. Izslēgt 5.panta piezīmi un otro daļu.

12. Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm jāsekmē advokātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, jānodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padome un advokāti ar telpām, kur praktizēt, iepazīties ar dokumentiem un tikties ar klientiem, jānodrošina finanšu resursi, kas nepieciešami, lai vestu krimināllietas, kā arī to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), tiesu priekšsēdētāju, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.

2. Izteikt 12. pantu redakcijā:

“12. Likumā noteiktajos gadījumos valsts apmaksā advokātu sniegto juridisko palīdzību.”

     

2. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12. Likumā noteiktajos gadījumos valsts apmaksā advokātu sniegto juridisko palīdzību.”

13. Valsts institūcijām ir pienākums Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju līdzīgi citām justīcijas iestādēm:

1) apgādāt ar likumiem, normatīvajiem aktiem un citu tiesisko informāciju;

2) apgādāt ar likumu un citu normatīvo aktu projektiem atzinuma sniegšanai;

3) uzklausīt jautājumos par likumdošanas aktu un to projektu pilnveidošanu.

 

2.

 

 

 

3.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 13. pantu.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

‘’Valsts institūcijām ir pienākums Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju uzklausīt jautājumos par normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanu.

neatb.

 

 

 

 

 

 

atb.

3. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

‘’Valsts institūcijām ir pienākums uzklausīt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju jautājumos par normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanu.’’

14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kas:

1) ir Latvijas Republikas pilsoņi;

2) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;

3) ieguvušas augstāko juridisko izglītību Latvijas Universitātē vai kādā citā augstskolā, kura pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma pielīdzināma Latvijas Universitātei;

4) prot valsts valodu;

5) vismaz piecus gadus Latvijā bijušas:

a) par tiesnešiem, izmeklētājiem, prokuroriem vai citos tiesu sistēmas amatos, kuros tās ieguvušas praktiskās iemaņas juridisko zināšanu izmantošanā; vai

b) Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē par mācībspēkiem kādā no tiesību zinātņu priekšmetiem; vai

c) valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās organizācijās un iestādēs, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos) par juriskonsultiem, ja tās ieguvušas praktiskās iemaņas juridisko zināšanu izmantošanā un vedušas pietiekamu skaitu lietu tiesās; vai

d) par zvērinātu advokātu palīgiem, ja tās vedušas pietiekamu skaitu lietu tiesās un izpildījušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumus;

6) pierādījušas savas zināšanas un spējas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā eksāmenā.

3. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

„14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:

1) ir Latvijas pilsoņi;

2) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;

3) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju;

4) prot valsts valodu;

5) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no minētajiem amatiem:

a) tiesneša amatā;

b) vismaz divus gadus - prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā;

c) vismaz trīs gadus par advokāta palīgu;

d) vismaz trīs gadus – augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā;

e) vismaz piecus gadus – citā juridiskās specialitātes amatā;

6) nokārtojušas advokāta eksāmenu.”

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 14. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi”.

Tieslietu ministra vietā Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:

1) ir Latvijas pilsoņi;

2) ir nevainojama reputācija;

3) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;

4) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju;

5) prot valsts valodu;

6) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no minētajiem amatiem:

a) tiesneša amatā;

b) vismaz divus gadus - prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā;

c) vismaz trīs gadus par advokāta palīgu;

d) vismaz trīs gadus – augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā;

e) vismaz piecus gadus – citā juridiskās specialitātes amatā;

7) nokārtojušas advokāta eksāmenu.

No advokāta eksāmena kārtošanas ir atbrīvoti tieslietu zinātņu doktori.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

‘’No advokāta eksāmena kārtošanas ir atbrīvoti tieslietu zinātņu doktori.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

netab.

 

 

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

4. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

„14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:

1) ir Latvijas pilsoņi;

2) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;

3) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju;

4) prot valsts valodu;

5) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:

a) tiesneša amatā;

b) vismaz divus gadus – prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā;

c) vismaz trīs gadus – par advokāta palīgu;

d) vismaz trīs gadus – augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā;

e) vismaz piecus gadus – citā juridiskās specialitātes amatā;

6) nokārtojušas advokāta eksāmenu.

No advokāta eksāmena kārtošanas ir atbrīvoti tieslietu zinātņu doktori.”

 

 

4. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

„16.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome var apturēt zvērināta advokāta darbību uz darbības vēlētā institūcijā, darba valsts vai pašvaldību institūcijā, mācību vai ilgstošas slimības laiku.”

     

5. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

„16.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome var apturēt zvērināta advokāta darbību uz laiku, kamēr viņš strādā vēlētā institūcijā, valsts vai pašvaldību institūcijā, kā arī uz mācību vai ilgstošas slimības laiku.”

 

18. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tikai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

 

7.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“18. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir pašpārvaldes zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas brīvprātīgi apvieno Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Latvijā var būt viena vai vairākas Zvērinātu advokātu kolēģijas”.

 

netab.

 

26. Ir gada kopsapulces un ārkārtas kopsapulces. Ārkārtas kopsapulces sasauc pēc vajadzības, to sasaukšanu var pieprasīt arī ne mazāk kā desmitā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.

 

8.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 26. pantā vārdus “no visiem zvērinātiem advokātiem” ar vārdiem “no visiem Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem”.

neatb.

 

27. Kopsapulce nav tiesīga izlemt šā likuma 25.panta 1.,2. un 5.punktā norādītos jautājumus, ja ieradusies mazāk nekā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.

 

9.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 27. pantā vārdus “no visiem zvērinātiem advokātiem” ar vārdiem “no visiem Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem”.

 

neatb.

 

28. Ja kvoruma nesanākšanas dēļ kopsapulcē nav notikušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vēlēšanas, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc jaunu kopsapulci, bet, ja uz šo kopsapulci ierodas mazāk kā viena trešdaļa no visiem zvērinātiem advokātiem, par to sastāda protokolu, jaunas vēlēšanas nerīko, bet padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamajai gada kopsapulcei.

 

10.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 28. pantā vārdus “no visiem zvērinātiem advokātiem” ar vārdiem “no visiem Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem”.

neatb.

 

34. Latvijas Zvērinātu advokātu padome:

1) lemj par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un par izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita;

2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus;

3) pārzina Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas organizācijas lietas;

4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī uzliek disciplinārsodus;

5) pārzina zvērinātu advokātu palīgu sagatavošanu;

6) nosaka zvērinātu advokātu skaitu, kāds vajadzīgs, lai tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu atrašanās vietās būtu pieejama pietiekama juridiskā palīdzība;

7) apstiprina tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko;

8) izdod zvērinātu advokātu palīgiem apliecības, uz kuru pamata viņiem ir tiesība vest lietas apliecībās norādītajās tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs;

9) uzdod zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs pēc nozīmējuma vest krimināllietas un to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), kā arī par atlīdzību vest tādu personu lietas, kas dibinātu iemeslu dēļ nevar atrast advokātu savas lietas vešanai;

10) izveido konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai mazturīgām personām;

11) gādā par to zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu lietu nokārtošanu, kuri miruši, bez vēsts pazuduši, saslimuši vai citu iemeslu dēļ paši nevar kārtot savas un klientu lietas;

12) nosaka atlīdzības lielumu advokātam pēc takses, ja viņam ar klientu šajā ziņā ir domstarpības un ja starp viņiem nav rakstveida vienošanās;

13) nosaka zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmērus.

5. 34. pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

„2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus un nodrošina šo sarakstu publisku pieejamību;”;

izslēgt 6. punktu.

     

6. 34. pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

„2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus un nodrošina šo sarakstu publisku pieejamību;”;

izslēgt 6. punktu.

37. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus ieinteresētās personas mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt likumā noteiktajos gadījumos.

6. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

„Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

     

7. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

„37. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

39. Personai, kas vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, jāiesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegums un attiecīgi dokumenti, apliecinot iesniegumā savu atbilstību šā likuma 14.panta prasībām un to, ka tās uzņemšanai nav neviena no 15.panta 1.- 8.punktā minētajiem šķēršļiem.

Iesniedzējam Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā jāuzrāda atsauksmes par savu profesionālo darbību un morālajām īpašībām, kā arī jākārto eksāmens.

 

11.

Tieslietu ministra vietā Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39. Personai, kas vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, jāiesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegums un attiecīgi dokumenti.

Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1.-5.punkta prasībām un to, ka tās uzņemšanai nav 15.panta 1.-7.punktā minēto šķēršļu.”

atb.

8. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39. Persona, kura vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus.

Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1. – 5.punkta prasībām un to, ka viņa uzņemšanai nav 15.panta 1. – 7.punktā minēto šķēršļu.”

40. To personu sarakstu, kas iesniegušas dokumentus par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome izliek savās telpās un izsūta katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākajam līdz ar uzaicinājumu mēneša laikā sniegt atsauksmi par šīm personām.

 

7. Papildināt 40.pantu pēc vārda “vecākajam” ar vārdiem “ un Tiesu administrācijai”.

 

     

9. Papildināt 40.pantu pēc vārda “vecākajam” ar vārdiem “ un Tiesu administrācijai”.

41. Kad iesniedzējs nokārtojis eksāmenu, Zvērinātu advokātu padome, izskatījusi viņa iesniegumu un dokumentus, kā arī ievākusi un apsvērusi visas vajadzīgās ziņas, aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu nolemj uzņemt iesniedzēju zvērinātu advokātu skaitā vai noraidīt viņa iesniegumu.

8. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

“41. Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata zvērināta advokāta pretendenta iesniegumu un dokumentus, ievāc un apsver visas vajadzīgās ziņas un novērtē pretendenta atbilstību šā likuma prasībām. Ja pretendents atbilst šā likuma prasībām, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pielaiž viņu pie advokāta eksāmena kārtošanas.”

 

     

10. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

“41. Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata zvērināta advokāta pretendenta iesniegumu un dokumentus, ievāc un apsver visas vajadzīgās ziņas un novērtē pretendenta atbilstību šā likuma prasībām. Ja pretendents atbilst šā likuma prasībām, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pielaiž viņu pie advokāta eksāmena kārtošanas.”

 

9. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 “Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:

1) trīs augstskolu rektoru padomes deleģēti tiesību zinātņu doktori;

2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja nozīmēti senatori;

3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes nozīmēti zvērināti advokāti;

4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.

Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.”

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

deputāts E.Jaunups

Izteikt 41.1 panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

1) trīs Juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;

 

Tieslietu ministra vietā Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Papildināt 41.1pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs.”

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

11. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 “Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:

1) trīs Juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;

2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja nozīmēti senatori;

3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes nozīmēti zvērināti advokāti;

4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.

Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs

Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.”

 

10. Papildināt likumu ar 41.2 pantu šādā redakcijā:

„41.2 Advokāta eksāmena maksu nosaka Ministru kabinets. Iemaksāto eksāmena naudu izmaksā kā atlīdzību eksāmena komisijas locekļiem un izlieto eksāmena organizēšanas izdevumu segšanai.

Eksaminācijas kārtību un minimālo nepieciešamo zināšanu apjomu apstiprina tieslietu ministrs.”

     

12. Papildināt likumu ar 41.2 pantu šādā redakcijā:

„41.2 Advokāta eksāmena maksu nosaka Ministru kabinets. Iemaksāto eksāmena naudu izmaksā kā atlīdzību eksāmena komisijas locekļiem un izlieto eksāmena organizēšanas izdevumu segšanai.

Eksaminācijas kārtību un minimālo nepieciešamo zināšanu apjomu apstiprina tieslietu ministrs.”

 

11. Papildināt likumu ar 41.3 pantu šādā redakcijā:

“41.3 Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu, Latvijas Zvērinātu advokātu padome ieskaita viņu zvērinātu advokātu skaitā.”

 

14.

Juridiskā komisija

Aizstāt 41.3 pantā vārdu ‘’ieskaita’’ ar vārdu ‘’uzņem’’.

atb.

13. Papildināt likumu ar 41.3 pantu šādā redakcijā:

“41.3 Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu, Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzņem viņu zvērinātu advokātu skaitā.”

 

43. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, ar kuru iesniegums par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā noraidīts, var pārsūdzēt tiesā šajā likumā noteiktajā kārtībā.

12. Izslēgt 43. pantu.

     

14. Izslēgt 43. pantu.

51. Zvērināti advokāti ved civillietas, administratīvās lietas un saimnieciskās lietas (turpmāk - civillietas) un krimināllietās pārstāv cietušos, civilprasītājus un civilatbildētājus vai nu klientu uzdevumā, vai tiesas priekšsēdētāja uzdevumā, vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā pēc klientu lūguma.

13. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

„51. Zvērināti advokāti ved civillietas un administratīvās lietas un krimināllietās pārstāv cietušos, civilprasītājus un civilatbildētājus, kā arī sniedz juridisku palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā vai nu klientu uzdevumā vai tiesas priekšsēdētāja uzdevumā, vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā pēc klientu lūguma.”

     

15. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

„51. Zvērināti advokāti ved civillietas un administratīvās lietas un pārstāv cietušos, civilprasītājus un civilatbildētājus krimināllietās, kā arī sniedz juridisku palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā vai nu klientu uzdevumā, vai tiesas priekšsēdētāja uzdevumā, vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā pēc klientu lūguma.”

56. Zvērināta advokāta tiesības un pienākumus tiesā un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs nosaka šis likums, civilprocesa, kriminālprocesa un citi likumi.

 

 

15.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 56. pantu šādā redakcijā:

“56. Zvērināta advokāta tiesības un pienākumus valsts un pašvaldību iestādēs, tiesā un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs nosaka šis likums, civilprocesa, kriminālprocesa, administratīvā procesa un citi likumi”.

 

neatb.

 

58. Tieslietu ministrs un finansu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma apstiprina zvērinātu advokātu atlīdzības taksi, kas izsludināma vispārējai zināšanai. Saskaņā ar šo taksi tiesa piespriež uzveikušajai pusei par labu no pretējās puses atlīdzību par lietas vešanu.

14. Izteikt 58. pantu šādā redakcijā:

„58. Zvērinātu advokātu atlīdzības taksi un citus atlīdzināmos izdevumus, kas radušies zvērinātam advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, nosaka Ministru kabinets. Tiesa atlīdzības summu par zvērināta advokāta darbu piespriež saskaņā ar atlīdzības taksi. ”

16.

Juridiskā komisija

Izteikt 58.panta otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Ja izdevumi zvērināta advokāta palīdzības sniegšanai atlīdzināmi ar tiesas nolēmumu, tā atlīdzības summa par zvērināta advokāta darbu piespriež saskaņā ar atlīdzības taksi.’’

atb.

16. Izteikt 58. pantu šādā redakcijā:

„58. Zvērinātu advokātu atlīdzības taksi un citus atlīdzināmos izdevumus, kas radušies zvērinātam advokātam, sniedzot juridisku palīdzību, nosaka Ministru kabinets. Ja izdevumi zvērināta advokāta palīdzības sniegšanai atlīdzināmi ar tiesas nolēmumu, tiesa atlīdzības summu par zvērināta advokāta darbu piespriež saskaņā ar atlīdzības taksi.’’

83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 3.un 4.punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu - uzņēmies vadīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98. pantā paredzētā apliecība.

 

 

17.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Papildināt 83. pantu aiz vārda “pilsonis” ar vārdiem “vai nepilsonis” un tālāk pēc esošā teksta.

neatb.

 

85. Zvērinātam advokātam nevar būt vairāk par vienu palīgu. Izņēmuma gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut darboties pie zvērināta advokāta vairākiem palīgiem.

Šis ierobežojums neattiecas uz palīgiem, kam izdota šā likuma 98. pantā paredzētā apliecība.

 

15. Izteikt 85.pantu šādā redakcijā:

“85. Zvērinātam advokātam nevar būt vairāk par diviem palīgiem.”

     

17. Izteikt 85.pantu šādā redakcijā:

“85. Zvērinātam advokātam nevar būt vairāk par diviem palīgiem.”

 

87. Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērinātu advokātu palīgus uzņem ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš nosakot uzņemšanas laiku un uzņemamo skaitu.

16. Izslēgt 87. pantā vārdus “un uzņemamo skaitu”.

     

18. Izslēgt 87. pantā vārdus “un uzņemamo skaitu”.

88. No personām, kas iesniegušas lūgumu uzņemt tās zvērinātu advokātu palīgu skaitā, pirmām kārtām uzņemamas tās personas, kuras pēc savas kvalifikācijas un īpašībām ir visvairāk piemērotas advokāta pienākumu veikšanai.

 

17. Izslēgt 88. pantu.

     

19. Izslēgt 88. pantu.

89. Zvērinātu advokātu palīgu skaitā uzņem saskaņā ar šā likuma 39. — 43.panta noteikumiem bez eksāmeniem.

18. Izteikt 89. pantu šādā redakcijā:

„89. Zvērināta advokāta palīga pretendents iesniedz Latvijas zvērinātu advokātu padomē šā likuma 39. pantā minētos dokumentus. Latvijas Zvērinātu advokātu padome, izvērtējusi pretendenta atbilstību šā likuma prasībām, pieņem lēmumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu palīgos.”

18.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Papildināt 89. pantu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

“Par zvērināta advokāta palīgu nevar atteikt uzņemt personu, kura pilnībā izpildījusi šā likuma 83. un 86. pantu prasības. Zvērinātu advokātu palīgu skaitā personas uzņem bez eksāmeniem”.

neatb.

20. Izteikt 89. pantu šādā redakcijā:

„89. Zvērināta advokāta palīga pretendents iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei šā likuma 39. pantā minētos dokumentus. Ja pretendents atbilst šā likuma prasībām Latvijas Zvērinātu advokātu padome, pieņem lēmumu par viņa uzņemšanu zvērinātu advokātu palīgu skaitā.”

93. Pirmajā pusgadā pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu palīgi nevar vest civillietas un krimināllietas tiesās, kā arī krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs. Šajā laikā zvērinātu advokātu palīgi sagatavojas advokāta pienākumu veikšanai, darbojoties patrona vadībā un izpildot atsevišķus uzdevumus patrona uzraudzībā.

 

19. Izteikt 93.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pirmajā pusgadā pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu palīgi nevar veikt darbības, ko likums paredz veikt tikai advokātiem”.

 

     

21. Izteikt 93.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pirmajā pusgadā pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu palīgi nedrīkst veikt darbības, kuras saskaņā ar likumu drīkst veikt tikai advokāts”.

101. Par zvērināta advokāta palīgu jādarbojas piecus gadus. Zvērināta advokāta palīgs, kas nākamo divu gadu laikā nav uzņemts zvērinātu advokātu skaitā, izslēdzams no zvērinātu advokātu palīgu skaita. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pamatotu iemeslu dēļ var pagarināt termiņu uz gadu.

Piezīme. Zvērināta advokāta palīga darbības laikā var ieskaitīt arī to laiku, ko viņš pēc šā likuma 14. panta 3.punktā paredzētās izglītības iegūšanas nostrādājis kādā no 14.panta 5.punktā a, b vai c apakšpunktā minētajiem amatiem.

20. Izteikt 101. pantu šādā redakcijā:

„Par zvērināta advokāta palīgu jādarbojas trīs gadus. Zvērināta advokāta palīgs, kas nākamo divu gadu laikā nav uzņemts zvērinātu advokātu skaitā, izslēdzams no zvērinātu advokātu palīgu skaita. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pamatotu iemeslu dēļ var pagarināt termiņu uz gadu.”

     

22. Izteikt 101. pantu šādā redakcijā:

‘’Par zvērināta advokāta palīgu jādarbojas trīs gadus. Zvērināta advokāta palīgs, kas nākamo divu gadu laikā nav uzņemts zvērinātu advokātu skaitā, izslēdzams no zvērinātu advokātu palīgu skaita. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pamatotu iemeslu dēļ var pagarināt termiņu uz gadu.”

113. Piedāvāt advokāta palīdzību lietu vešanai tiesās, kā arī reklamēt šādu palīdzību ir tiesīgi vienīgi Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi.

Latvijas zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu reklāmas noteikumus nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūti.

 

19.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 113. pantu.

neatb.

 

Pārejas noteikums

(30.10.2003. likuma redakcijā)

 

Grozījums likuma 4.pantā par Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu praktizēšanu Latvijā un likuma septītā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

 

20.

deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Papildināt likuma Pārejas noteikumu ar jaunu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikumus par likuma 4. pantā norādīto advokāta prakses eksāmenu izstrādā Ministru kabinets”.

neatb.

 
   

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

‘’Advokāta eksāmena kārtošana, ja par to pieņemts lēmums pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, notiek atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā lēmuma pieņemšanas brīdī.’’

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

‘’Pārejas noteikums

Šā likuma 10. pants stājas spēkā 2004. gada 1.maijā.

Šā likuma 14. pants stājas spēkā 2004. gada 1.jūnijā’’

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

Pārejas noteikums

Advokāta eksāmena kārtošana, ja par to pieņemts lēmums pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, notiek atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.

Šā likuma 10. pants stājas spēkā 2004. gada 1.maijā.

Šā likuma 14. pants stājas spēkā 2004. gada 1.jūnijā.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.martā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.martā.