Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumsn

(reģ.nr.624)

Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

1.pants Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) baleta mākslinieks (baleta solists, baletdejotājs, dejotājs) ––persona, kuras darba pienākums ir izpildīt solo dejas, dejas divatā ar partneri, ansamblī vai deju grupā uzvedumos, koncertos;

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) baleta mākslinieks (baleta solists, baletdejotājs, dejotājs) –– persona, kuras darba pienākums ir izpildīt solodejas, dejas divatā ar partneri, ansamblī vai deju grupā uzvedumos, koncertos;

2) cirka mākslinieks (cirka akrobāts, cirka izrādes vadītājs, klauns, iluzionists, burvju mākslinieks, žonglieris, vingrotājs, dresētājs, ekvilibrists, atlēts, faķīrs) –– persona, kuras darba pienākums ir sniegt publisku priekšnesumu cirkā;

     

2) cirka mākslinieks [cirka akrobāts, cirka izrādes vadītājs, klauns, iluzionists (burvju mākslinieks), žonglieris, vingrotājs, dresētājs, ekvilibrists, atlēts, faķīrs] –– persona, kuras darba pienākums ir sniegt publisku priekšnesumu cirkā;

3) kora mākslinieks (kora dziedātājs, vokālists) –– persona, kuras darba pienākums ir dziedāt ansamblī, korī, atskaņojot mūzikas darbus;

4) leļļu teātra aktieris (aktieris) –– persona, kuras darba pienākums ir izpildīt lomas, vadot lelles (trostu lelli, partera lelli, marioneti), dramatiskajos uzvedumos teātrī;

     

3) kora mākslinieks (kora dziedātājs, vokālists) –– persona, kuras darba pienākums ir dziedāt ansamblī, korī, atskaņojot mūzikas darbus;

4) leļļu teātra aktieris (aktieris) –– persona, kuras darba pienākums ir izpildīt lomas, vadot lelles (trostu lelli, partera lelli, marioneti), dramatiskajos uzvedumos teātrī;

5) orķestra mākslinieks (orķestra mūziķis, instrumentu mūziķis, pūšaminstrumentu mūziķis, sitaminstrumentu mūziķis, stīgu instrumentu mūziķis) –– persona, kuras pienākums ir spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus orķestrī, atskaņojot mūzikas darbus;

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 1.panta 5.punktu pirms vārda “pienākums” ar vārdu “darba”.

Atbalstīt.

5) orķestra mākslinieks (orķestra mūziķis, instrumentu mūziķis, pūšaminstrumentu mūziķis, sitaminstrumentu mūziķis, stīgu instrumentu mūziķis) –– persona, kuras darba pienākums ir spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus orķestrī, atskaņojot mūzikas darbus;

6) solists vokālists (dziedātājs) –– persona, kuras darba pienākums ir dziedāt solo partijas vai lomas, dziedāt ansamblī, atskaņojot mūzikas darbus uzvedumos, koncertos;

     

6) solists vokālists (dziedātājs) –– persona, kuras darba pienākums ir dziedāt solopartijas vai lomas, dziedāt ansamblī, atskaņojot mūzikas darbus uzvedumos, koncertos;

7) teātra aktieris (aktieris) –– persona, kuras darba pienākums ir izpildīt lomas dramatiskajos uzvedumos teātrī.

8) valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka kslinieks –– baleta, cirka, kora vai orķestra mākslinieks, teātra vai leļļu teātra aktieris , solists vokālists.

   

Redakc. preciz.

7) teātra aktieris (aktieris, aktrise travestija) –– persona, kuras darba pienākums ir izpildīt lomas dramatiskajos uzvedumos teātrī;

8) valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieks –– baleta, cirka, kora vai orķestra mākslinieks, teātra vai leļļu teātra aktieris, solists vokālists.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts vai pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru, cirka mākslinieku (turpmāk –– persona) tiesības uz izdienas pensiju un noteikt tās piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību."

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā

"2.pants Likuma mērķis.

Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts vai pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku (turpmāk — persona) tiesības uz izdienas pensiju sakarā ar to, ka šajās profesijās pēc noteikta laika nostrādāšanas darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas un noteikt izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību."

Atbalstīt.

2.pants Likuma mērķis.

Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts vai pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku (turpmāk — persona) tiesības uz izdienas pensiju sakarā ar to, ka šajās profesijās pēc noteikta laika nostrādāšanas darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas un noteikt izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

3.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām pēc noteiktiem nostrādātiem gadiem šādās profesijās:

1) baleta māksliniekiem –– pēc nostrādātiem 18 gadiem;

 

 

 

 

 

 

   

3.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir:

1) baleta māksliniekiem –– pēc nostrādātiem 18 gadiem;

2) solistiem vokālistiem un cirka māksliniekiem- pēc nostrādātiem 20 gadiem;

     

2) solistiem vokālistiem un cirka māksliniekiem — pēc nostrādātiem 20 gadiem;

3) orķestru māksliniekiem –– pēc nostrādātiem 25 gadiem;

4) koru māksliniekiem –– pēc nostrādātiem 25 gadiem;

5) leļļu teātru aktieriem –– pēc nostrādātiem 25 gadiem;

     

3) orķestru māksliniekiem –– pēc nostrādātiem 25 gadiem;

4) koru māksliniekiem –– pēc nostrādātiem 25 gadiem;

5) leļļu teātru aktieriem –– pēc nostrādātiem 25 gadiem;

6) teātru aktieriem –– pēc nostrādātiem 30 gadiem.

     

6) teātru aktieriem –– pēc nostrādātiem 30 gadiem.

 

(2) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras pēdējos 10 gadus strādājušas attiecīgās profesijās un sasniegušas šādu vecumu:

 

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt 3.panta otrās daļas sākuma tekstu šādā redakcijā:

"(2) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras ne mazāk kā 10 gadus strādājušas attiecīgajā profesijā un ir darba attiecībās šajā profesijā, sasniedzot šādu vecumu: "

Atbalstīt.

(2) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras ne mazāk kā 10 gadus strādājušas attiecīgajā profesijā un ir darba attiecībās šajā profesijā, sasniedzot šādu vecumu:

1) baleta, cirka mākslinieki –– 38 gadi;

     

1) baleta un cirka mākslinieki –– 38 gadus;

2) solisti vokālisti –– 45 gadi;

     

2) solisti vokālisti –– 45 gadus;

3) orķestru mākslinieki –– 50 gadi;

4) koru mākslinieki –– 50 gadi;

5) leļļu teātru aktieri –– 50 gadi;

6) teātru aktieri –– 55 gadi.

     

3) orķestru mākslinieki –– 50 gadus;

4) koru mākslinieki –– 50 gadus;

5) leļļu teātru aktieri –– 50 gadus;

6) teātru aktieri –– 55 gadus.

(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību personai, kura atbrīvota no darba pirms 2005.gada 1.janvāra.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā: "(3) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras atbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un kuras atbrīvotas no darba pēc šā likuma spēkā stāšanās, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētās personas."

Atbalstīt.

(3) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras atbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un kuras atbrīvotas no darba pēc šā likuma spēkā stāšanās, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētās personas.

   

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 3.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā: "(4) Tiesības uz izdienas pensiju ir baleta māksliniekiem, cirka māksliniekiem, kora māksliniekiem, leļļu teātra aktieriem, orķestra māksliniekiem (pūšaminstrumentu mūziķiem), aktrisēm travestijām, solistiem vokālistiem, kuri atbrīvoti no darba laikā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim un kuri atbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam."

Atbalstīt.

(4) Tiesības uz izdienas pensiju ir baleta māksliniekiem, cirka māksliniekiem, kora māksliniekiem, leļļu teātra aktieriem, orķestra māksliniekiem (pūšaminstrumentu mūziķiem), aktrisēm travestijām, solistiem vokālistiem, kuri atbrīvoti no darba laikā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim un kuri atbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

   

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 3.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Uz izdienas pensiju nav tiesību personai, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, izņemot šā likuma 7.panta sestajā daļā noteikto."

Atbalstīt.

(5) Uz izdienas pensiju nav tiesību personai, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, izņemot šā likuma 7.panta sestajā daļā noteikto.

4.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita valsts un pašvaldības profesionālajā orķestrī, korī, koncertorganizācijā, teātrī vai cirkā nostrādāto laiku.

     

4.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita valsts un pašvaldības profesionālajā orķestrī, korī, koncertorganizācijā, teātrī vai cirkā nostrādāto laiku.

 

(2) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju ieskaita arī nostrādāto laiku profesionālajā orķestrī, korī koncertorganizācijā, teātrī, cirkā, kas līdz 1990.gada 4.maijam darbojās Latvijas teritorijā.

     

(2) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita arī nostrādāto laiku profesionālajā orķestrī, korī, koncertorganizācijā, teātrī, cirkā, kas līdz 1990.gada 4.maijam darbojās Latvijas teritorijā.

 

 

(3) Personām, kas strādājušas šā likuma 3.pantā minētājās profesijās, izdienas stāžu aprēķina, summējot katrā no profesijām nostrādāto laiku. Izdienas pensijas aprēķināšanai nepieciešamo nostrādāto gadu skaitu nosaka pēc pēdējās profesijas, kurā nostrādāti ne mazāk kā trīs gadi.

     

(3) Personām, kuras strādājušas šā likuma 3.pantā minētajās profesijās, izdienas stāžu aprēķina, summējot katrā no profesijām nostrādāto laiku. Izdienas pensijas aprēķināšanai nepieciešamo nostrādāto gadu skaitu nosaka pēc pēdējās profesijas, kurā nostrādāti ne mazāk kā trīs gadi.

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no vidējās mēneša darba samaksas (turpmāk –– darba samaksa) attiecīgajā profesijā pēdējos trijos gados pirms personas atbrīvošanas no darba.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā: "(1)Izdienas pensiju aprēķina no mēneša vidējās izpeļņas par pēdējiem 36 attiecīgajā profesijā nostrādātajiem mēnešiem. Ja pēdējo 36 mēnešu laikā ir bijis darba tiesisko attiecību pārtraukums attiecīgajā profesijā, tad aprēķinā ietver tos 36 mēnešus, kuri iegūti, summējot laika periodu pirms un pēc pārtraukuma."

Atbalstīt.

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1)Izdienas pensiju aprēķina no mēneša vidējās izpeļņas par pēdējiem 36 attiecīgajā profesijā nostrādātajiem mēnešiem. Ja pēdējo 36 mēnešu laikā ir bijis darba tiesisko attiecību pārtraukums attiecīgajā profesijā, tad aprēķinā ietver tos 36 mēnešus, kuri iegūti, summējot laika periodu pirms un pēc pārtraukuma.

(2) Darba samaksā ietilpst darba alga un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas.

   

Atbalstīt.

(2) Darba samaksā ietilpst darba alga un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas.

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc personas atbrīvošanas no darba konkrētajā profesijā.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta tekstu šādā redakcijā:

“Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma personai, kura atbrīvota no darba profesijā, kas dod tiesības uz šādu pensiju, ievērojot šā likuma 3.pantā noteikto.”

Atbalstīt.

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma personai, kura atbrīvota no darba profesijā, kas dod tiesības uz šādu pensiju, ievērojot šā likuma 3.pantā noteikto.

 

7.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Izdienas pensiju 55 procentu apmērā no personas darba samaksas piešķir atbilstoši šā likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktajam darba stāžam.

 

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likumprojekta 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

" Izdienas pensiju 55 procentu apmērā no personas darba samaksas piešķir atbilstoši šā likuma 3.panta pirmajā daļā nostrādātajiem gadiem attiecīgajā profesijā."

Atbalstīt.

7.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Izdienas pensiju 55 procentu apmērā no personas darba samaksas piešķir atbilstoši šā likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktajiem nostrādātajiem gadiem attiecīgajā profesijā.

(2) Izdienas pensiju 45 procentu apmērā no personas darba samaksas piešķir atbilstoši šā likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajam vecumam un darba stāžam.

 

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likumprojekta 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izdienas pensiju 45 procentu apmērā no personas darba samaksas piešķir atbilstoši šā likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajam vecumam un nostrādātajiem gadiem attiecīgajā profesijā."

Atbalstīt.

(2) Izdienas pensiju 45 procentu apmērā no personas darba samaksas piešķir atbilstoši šā likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajiem nostrādātajiem gadiem attiecīgajā profesijā.

(3) Izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

     

(3) Izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

(4) Izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt desmitkārtīgu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

     

(4) Izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt desmitkārtīgu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

     

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

 

 

(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. No likumā “Par valsts pensijām” noteiktā vecuma sasniegšanas līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas atjauno izdienas pensijas izmaksu, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 7.panta sesto daļu šādā redakcijā: "(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Kad izdienas pensijas saņēmējs sasniedz likumā “Par valsts pensijām” noteikto vecumu, viņam tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas apmēru."

Atbalstīt.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Kad izdienas pensijas saņēmējs sasniedz likumā “Par valsts pensijām” noteikto vecumu, viņam tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

8.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

     

8.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata tādā pašā kārtībā, kādā nosaka indeksāciju valsts pensijām, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

     

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata tādā pašā kārtībā, kādā nosaka indeksāciju valsts pensijām, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

9.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā persona iesniedz Kultūras ministrijai.

     

9.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā persona iesniedz Kultūras ministrijai.

(2) Kultūras ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus “pēc to saņemšanas” ar vārdiem “no to iesniegšanas dienas”.

Atbalstīt.

(2) Kultūras ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata 10 dienu laikā no to iesniegšanas dienas un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir Kultūras ministrija.

     

(3) Izdienas pensiju piešķir Kultūras ministrija.

(4) Personām, kurām ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc attiecīgās personas izvēles.

     

(4) Personām, kurām ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc attiecīgās personas izvēles.

(5) Izdienas pensijas izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(5) Izdienas pensijas izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa pensiju. Pēc vienas pilnvaras pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

     

(6) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa pensiju. Pēc vienas pilnvaras pensija šai pilnvarotajai personai izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

7) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

     

(7) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

10.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

     

10.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna stājas darba attiecībās profesionālā orķestrī, koncertorganizācijā, korī, teātrī, cirkā tajā profesijā, kura dod tiesības uz izdienas pensiju.

     

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna stājas darba attiecībās profesionālajā orķestrī, korī, koncertorganizācijā, teātrī, cirkā tajā profesijā, kura dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Kultūras ministrijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

     

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Kultūras ministrijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

11.pants. Izdienas pensijas izmaksas par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

     

11.pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, kuras pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

     

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, lai piedzītu tās pensijas summas, kas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 10.panta nosacījumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas summas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

     

12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, lai piedzītu tās pensijas summas, kuras pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 10.panta noteikumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas summas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

     

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra.

     

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda summu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

     

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda summu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

13.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekiem.

     

13.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei izmaksai aprēķinātās, bet neizmaksātās izdienas pensijas summas ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai pirmās vai otrās pakāpes radiniekiem.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

     

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

(3) Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, saskaņā ar šo likumu piešķirtās izdienas pensijas izmaksa turpināma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

(3) Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, saskaņā ar šo likumu piešķirtās izdienas pensijas izmaksa turpināma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

Pārejas noteikums

Tiesības uz izdienas pensiju ir baleta māksliniekiem; profesionālo kolektīvu dejotājiem un profesionālajiem deju izpildītājiem; aktrisēm travestēm; cirka un koncertu organizāciju māksliniekiem, profesionālo koru kolektīvu māksliniekiem; māksliniekiem, kuri spēlē pūšamos instrumentus profesionālos teātros un kolektīvos, kā arī individuāliem izpildītājiem (solistiem); leļļu teātru aktieriem, kuri atbrīvoti no darba pirms 2005. gada 1.janvāra un kuru nostrādātie gadi atbilst likuma 2.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt pārejas noteikumu (izteikts kā 3.panta ceturtā daļa).

Atbalstīt.

Izslēgts.

Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.