Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 10. februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (Reģ. nr.619)  (Dok. nr.1928, 1928A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 68.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja aviācijas nelaimes gadījumā cietušais gaisa kuģis vai tā atlūzas traucē dzelzceļa, ūdens, gaisa transporta vai autotransporta kustību, Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta vadītājs pēc gaisa kuģa tehniskā stāvokļa, kā arī gaisa kuģa un tā atlūzu izvietojuma fiksēšanas un saskaņošanas ar Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītāju vai attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu veic pasākumus to evakuēšanai, lai atjaunotu transporta kustību.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas".

2. 70.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru dēļ iestājusies nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs pēc savstarpējas vienošanās izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā iesaista Latvijas Republikas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju speciālistus administratīvā kārtā un ārvalstu ekspertus – uz līguma pamata.

Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izmeklēšanu vada Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa."

3. Izslēgt 71.pantu.

4. Papildināt 73.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa veic izmeklēšanu, ja to neīsteno cita valsts un ja ārpus Eiropas Kopienas teritorijas noticis aviācijas nelaimes gadījums, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, vai nopietns incidents, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis vai minēto gaisa kuģi ekspluatē fiziskā vai juridiskā persona, kuras domicils ir Latvijas Republikā.

Izmeklēšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

5. 74.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas izmeklētāju tiesības";

izslēgt ievaddaļā vārdus "un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas";

aizstāt 9.punktā vārdus "telpas izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "izmeklēšanas nodaļai telpas";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) noteikt, kad gaisa kuģi, tā saturu, atlūzas un citus pierādījumus var aizvākt no notikuma vietas, kā arī iznīcināt administratīvā procesa un kriminālprocesa izpratnē.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai ir arī citas tiesības, kas nepieciešamas efektīvai izmeklēšanas mērķa sasniegšanai pēc iespējas īsākā laika posmā."

6. Aizstāt 75.pantā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijai" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai".

7. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, ņemot vērā izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, citu valstu civilās aviācijas institūcijām, Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO), kā arī citām ieinteresētajām personām.

Fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas rekomendācijas, tās izpilda pēc iespējas īsākā laika posmā.

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa nosūta Eiropas Komisijai nobeiguma ziņojumu un rekomendāciju kopijas."

8. Aizstāt 77.panta nosaukumā un tekstā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā."

10. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1994/56/EC."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.