Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Detektīvdarbības likumā

Izdarīt Detektīvdarbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tās vadītājs un persona, kas ieņem amatu pārvaldes institūcijās, ir Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kuram nav konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotikām, psihotropām vai toksiskām vielām;".

2. Izteikt 6.panta ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"6.pants. Sertifikātu ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis un Latvijas Republikas nepilsonis:

1) kuram ir augstākā juridiskā izglītība vai kuram praktiskā juridiskā darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs (tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas, prokuratūras, policijas, valsts drošības iestādes) ir ne mazāka par pieciem gadiem;".

3. Izteikt 6.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kuram nav konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotikām, psihotropām vai toksiskām vielām;".

4. Izteikt 8.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) viņam ir konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotikām, psihotropām vai toksiskām vielām;".

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Gulbis

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Detektīvdarbības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

Saskaņā ar Detektīvdarbības likuma 4.panta 1.punktu detektīvsabiedrības vadītājam jābūt Latvijas pilsonim, kura valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, kurš likumā noteiktajā kārtībā nav atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kuram nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 43.-48.pantiem aizliegts ierobežot jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa brīvību veikt uzņēmējdarbību citā valstī. Brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts likumi, kurā notiek šī uzņēmējdarbība. Saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 49.-55.pantu aizliegts ierobežot pakalpojumu sniegšanas brīvību to dalībvalstu pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību tādā Kopienu valstī, kuras pilsoņi nav personas, kam domāti pakalpojumi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Detektīv-darbības likuma 4.panta 1.punktā izvirzītas prasības detektīvsabiedrības vadītājam attiecībā uz Latvijas pilsonību un valsts valodas prasmi atbilstoši valsts valodas likumā noteiktajām prasībām ir uzskatāmas par uzņēmējdarbības un pakalpojumu brīvības ierobežojumiem attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.

Saskaņā ar Vecāko amatpersonu 2003.gada 30.aprīļa sanāksmē nolemto, Iekšlietu ministrijai uzdots sagatavot grozījumus Detektīvdarbības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos par Latvijas pilsonības un latviešu valodas prasmes atcelšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un licencēto pakalpojumu sniegšanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz grozīt Detektīvdarbības likuma 4.panta 1.punktu, izslēdzot no prasībām, kādām jāatbilst detektīvuzņēmumu vadītājiem, Latvijas pilsonību un valsts valodas prasmi atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām. Paredzēts, ka licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs nav atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, svītrojot vārdus „neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas”, tādejādi paredzot iespēju agrāk sodītām personām saņemt licenci pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Kā arī paredzēts atcelt 6.panta pirmajā punktā noteikto ierobežojumu sertifikāta saņemšanai attiecībā par praktiskā juridiskā darba pieredzi Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs, radot tiesisku pamatu tam, ka tiek atzīta juridiskā darba pieredze, kas iegūta citu valstu tiesībaizsardzības iestādēs. Detektīvdarbības likuma 6.panta 3.punkts un 8.panta pirmās daļas 5.punkts tiek precizēts redakcionāli.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Valstī kopā speciālās atļaujas (licences detektīvdarbības veikšanai ir izsniegtas 17 uzņēmumiem, detektīva sertifikātu ir saņēmušas 38 fiziskās personas. Atceļot ierobežojumus ES pilsoņiem ieņemt vadītāju amatus detektīvsabiedrībās un ieņemt citus vadošus amatus detektīvsabiedrību pārvaldes institūcijās, var pieaugt konkurence un samazināties detektīvu pakalpojumu cenas, paaugstināties detektīvpakalpojumu kvalitāte un līdz ar to pieprasījums pēc attiecīgiem pakalpojumiem. Administratīvā procedūra detektīva sertifikāta saņemšanai un speciālo atļauju (licenču) saņemšanai nemainīsies.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansu ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaicīgi ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts par grozījumiem 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.98 ”Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”, izslēdzot no noteikumiem prasību pievienot pieteikumam licences saņemšanai pilsoņa pases kopiju un apliecību par valsts valodas prasmes atbilstību 3.līmeņa A pakāpei vai dokumentu kopijas, kas apliecina, ka izglītība iegūta valsts valodā.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām pret Eiropas Savienību un sagatavots, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības Acquis Communautaire prasībām detektīvdarbības jomā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām pret starptautiskajām organizācijām, kurās Latvija ir dalībvalsts.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Kopienu tiesu lieta C-114/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

     

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

 

 

     

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Jaunas institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

     

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

F.Dombrovskis

       

 

 

12.11.2003 15:49

1021

A.Sudārs

7075092, lasn@vp.gov.lv