Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Mobilizācijas likumā

Izdarīt Mobilizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 168.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 9.panta 2.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) mobilizējamos civilās aizsardzības formējumus, to uzdevumus un materiāltehniskā nodrošinājuma paraugnormas, kā arī ministriju kompetenci civilās aizsardzības formējumu materiāltehniskajā nodrošinājumā,".

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Gulbis

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Mobilizācijas likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

Atbilstoši Mobilizācijas likuma 9. panta 2. punkta a) apakšpunkta deleģējumam, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu “Mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtība un finansējums”, ministriju pārstāvji nāca pie secinājuma, ka, ņemot vērā mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu un arī darbības daudzveidību, noteikt tiesību aktā dažāda darbības profila formējuma izveidei nepieciešamās materiāltehniskā nodrošinājuma normas nav iespējams, pirms ministrijas nav izstrādājušas mobilizācijas pieprasījumus formējumu veidošanai. Nav iespējams noteikt arī pašvaldību formējumu skaitu, kamēr nav pabeigta administratīvā reforma.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījuma būtība ir noteikt materiāltehniskā nodrošinājuma paraugnormas formējumu izveidei, uz kuru pamata tiks izstrādātas materiāltehniskā nodrošinājuma normas katram formējumam un tās apstiprinās attiecīga ministrija, kas ir atbildīga par nozares darbību apdraudējuma gadījumā, tai skaitā mobilizāciju un civilo aizsardzību. Ministriju apstiprināto formējumu materiāltehniskā nodrošinājuma normu savlaicīgu precizēšanu, ņemot vērā nozares attīstību un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, būs iespējams veikt operatīvi, negrozot valdības normatīvos aktus.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finanšu ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumi finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projekts “Mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtība un finansējums”. Noteikumi tiks izstrādāti 6 mēnešu laikā pēc likumprojekta “Grozījums Mobilizācijas likumā” akceptēšanas Saeimā.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums 1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas notikušas

Konsultācijas nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

Valsts

sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā

departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

     

 

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

A.Straume

       

25.11.2003. 10:55

750

T.Mihailova 7075889

asgpp@vugd.gov.lv