Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti izveidojami sprādzienbīstamos, ugunsbīstamos un īpaši svarīgos objektos, kas iekļauti Ministru kabineta apstiprinātā sarakstā. Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem sprādzienbīstams un ugunsbīstams objekts iekļaujams minētajā sarakstā, kā arī kārtību, kādā šajā sarakstā iekļaujami īpaši svarīgie objekti."

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Gulbis

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” anotācija

 

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma (spēkā no 2003.gada 1.janvāra) 5.panta otrā daļa nosaka obligātu ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanu sprādzienbīstamos, ugunsbīstamos un īpaši svarīgos objektos. Likums pilnvaro Ministru kabinetu noteikt kritērijus, pēc kādiem objekts atzīstams par sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai īpaši svarīgu, kā arī apstiprināt šo objektu sarakstu. Pieņemot attiecīgo noteikumu projektu 2003.gada 30.septembra sēdē (prot.nr.52, 9.§), Ministru kabinets uzdeva Iekšlietu ministrijai izstrādāt grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 5.panta otrajā daļā, paredzot, ka ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti obligāti izveidojami tikai tajos objektos, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā un ka īpaši svarīgiem objektiem Ministru kabinets nosaka nevis kritērijus, bet kārtību, kādā tie ir atzīstami par īpaši svarīgiem un iekļaujami minētajā sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu un īpaši svarīgu objektu sarakstā.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Likumprojekts paredz pilnvarot Ministru kabinetu noteikt tos sprādzienbīstamus, ugunsbīstamus un īpaši svarīgus objektus, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, kritērijus, pēc kādiem objekts iekļaujams to sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu sarakstā, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, kā arī kārtību, kādā minētajā sarakstā iekļaujami īpaši svarīgi objekti.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

_

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

_

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

_

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

_

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

_

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Likumprojekts precizē Ministru kabineta pilnvarojumu noteikt to sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu un īpaši svarīgu objektu sarakstu, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti.

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādā-tajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Mēneša laikā pēc likumprojekta pieņemšanas Iekšlietu ministrija izstrādās un noteiktā kārtībā iesniegs Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projektu par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, nosakot kritērijus, pēc kādiem objekts atzīstams par sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu, kārtību, kādā objekts atzīstams par īpaši svarīgu, kā arī sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu un īpaši svarīgu objektu, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, sarakstu (2003.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.540 „Noteikumu par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem” vietā).

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies, papildu finansējums nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

     

J. Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

J.Morozovs

 

     

 

 

29.10.2003 14:30

974

J.Morozovs, 7075885

jevgenijs.morozovs@vugd.gov.lv