Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt pārejas noteikumu 12.punktu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Ministru prezidents

E.Repše

 

 

 

 

 

Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tiesu varu""

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Š.g. 4.decembrī Saeima trešajā lasījumā pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". Saskaņā ar to likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumi tiek papildināti ar 12.punktu, paredzot, ka līdz 2004.gada 1.februārim Valsts kanceleja nodrošina Augstāko tiesu ar nepieciešamajām papildu darba telpām Administratīvā procesa likumā noteikto funkciju veikšanai.

Minētais jautājums nav regulējams likumā "Par tiesu varu". Turklāt minētais pārejas noteikums tika iesniegts kā priekšlikums trešajā lasījumā, nesaskaņojot ar Valsts kanceleju, kurai tiek uzlikts pienākums piešķirt Augstākajai tiesai papildu nepieciešamās darba telpas. Valsts kancelejas rīcībā nav brīvu telpu, kuras turklāt būtu piemērotas tiesas funkciju nodrošināšanai, un Valsts kancelejas funkcijās neietilpst citu valsts institūciju nodrošināšana ar telpām.

Lai nodrošinātu atbilstošas telpas, Augstākajai tiesai ir jāveic iepirkumu procedūra par telpu nomu saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".

Ministru kabinets š.g. 2.decembra sēdē ir pieņēmis rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 12.februāra rīkojumā Nr.70 "Par bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra"". Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Tiesu namu aģentūras pamatuzdevums ir tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām. Tiesu namu aģentūras rīcībā saskaņā ar Ministru kabineta sēde iesniegto informāciju ir šī uzdevuma veikšanai nepieciešamie finanšu resursi, prasme, pieredze, administratīvā kapacitāte, kā arī ēkas, kuru telpas jau šobrīd ir piemērotas tiesu izvietošanai.

2. Likumprojekta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 12.punktu.

Jautājums par Augstākās tiesas vēsturisko telpu atgriešanu tiks risināts pēc Ārlietu ministrijas atgriešanās savās vēsturiskajās telpās, veicot sarunas starp Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Valsts nekustamo īpašumu aģentūru.

3. Cita informācija

Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Citus normatīvos aktus nav nepieciešams izdot.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Nav.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiek un netiek paplašinātas arī esošo valsts institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

     

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

S.Līce


10.12.2003 12:43

Solveiga Līce

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta

vadītāja vietniece

Tālr. 7082915

Solveiga.Lice@mk.gov.lv