22

22.01.2004. 8/2 – 10/2

 

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu 8. Saeimas Tautas saskaņas partijas frakcija iesniedz izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

 

Pielikumā:

    1. Likumprojekts uz 1 lapas.
    2. Likumprojekta anotācija uz 4 lapām.

 

 

 

 

Projekts

 

 

GROZĪJUMS LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMĒ

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska parlamentāra republika uz mūžīgiem laikiem”.

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā un sabiedrībā diskutējot par jauno ES konstitūciju, aktualizējas jautājumi par Latvijas valstisko neatkarību jaunajos apstākļos.

Tautas nobalsošanai par Latvijas dalību ES netika piedāvāti Grozījumi Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantā, jo Saeima uzskatīja, ka dalība ES nemazina Latvijas valstisko suverenitāti.

Tomēr, pieņemot ES jauno konstitūciju, situācija var mainīties.

Turklāt, pēdējā gada laikā notikumi Latvijā liecina, ka noteiktos politisko slāņos un sabiedrības daļā pieaug vēlme pēc “stingrās rokas”, izskan aicinājumi atlaist Saeimu un izveidot vienas personas vadītu valsts pārvaldes struktūru, t. i. nomainīt parlamentāru republiku pret prezidentālu, būtiski samazinot vai pat likvidējot Saeimas lomu.

Lai mazinātu sabiedrības bažas par valsts suverenitātes un parlamentāras valsts pārvaldes iekārtas ierobežošanu Latvijā un nepieļautu šādu situāciju, tiek piedāvāts šis Grozījums Latvijas Republikas Satversmē.

2. Likumprojekta būtība

 

 

 

 

Likumprojekts piedāvā Satversmē nostiprināt normu, ka Latvija ir parlamentāra republika un ka Latvijas neatkarība, demokrātiskā un parlamentārā iekārta nevar tikt atcelta vai mazināta.

Līdzīgas normas, kas nosaka atsevišķu konstitūcijas principu negrozāmību, ir daudzu valstu, piemēram, Šveices un Japānas konstitūcijās.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi   

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

   

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Citas informācijas nav.

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Valsts iekārtas pamatprincipu stabilitātes nodrošināšana veicinās valsts ekonomisko un sociālo uzplaukumu.

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 Citi normatīvie akti papildus nebūs jāsagatavo un jāpieņem.

2. Cita informācija 

 Citas informācijas nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 Likumprojekts negroza Latvijas saistības pret ES

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts neietekmē šīs saistības

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts neietekmē šīs saistības

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  

 Sabiedrība tiks informēta un sabiedrības viedoklis tiks noskaidrots, organizējot un īstenojot tautas nobalsošanu par iedāvātajiem Satversmes grozījumiem

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Projekta pieņemšanas rezultātā jaunas institūcijas netiks radītas, bet, organizējot tautas nobalsošanu,  paplašināsies Centrālās vēlēšanu komisijas darba apjoms.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par grozījuma Satversmē ieviešanu 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Citi informēšanas pasākumi vēl nav zināmi.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Ievērojot to, ka likumprojekts paredz grozījumu valsts pamatlikumā, ir nepieciešams apsvērt papildus sabiedrības informēšanas pasākumus.