Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 10. februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" (Reģ. nr.610)    (Dok. nr.1899, 1899A)un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"

Izdarīt likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) HES hidrotehnisko būvju paredzēto drošuma klasi norāda projektēšanas uzdevumā, ko paraksta pasūtītājs un projektētājs. Galīgo lēmumu par HES hidrotehniskās būves atbilstību projektēšanas uzdevumā minētajai drošuma klasei pieņem Valsts būvinspekcija, pamatojoties uz skiču projekta stadijā izstrādātu apdraudējuma novērtējumu."

2. Papildināt 8.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta esamība neatbrīvo būves valdītāju no atbildības par HES avārijas rezultātā nodarītu kaitējumu videi un fizisko un juridisko personu īpašumam."

3. Papildināt 12.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts būvinspekcija katru gadu sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā ziņojumu par HES hidrotehnisko būvju drošumu Latvijā."

4. Izslēgt pārejas noteikumu 2. un 3.punktu.