Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"

Izdarīt likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) HES hidrotehnisko būvju paredzēto drošuma klasi norāda projektēšanas uzdevumā, ko paraksta pasūtītājs un projektētājs. Galīgo lēmumu par HES hidrotehniskās būves atbilstību projektēšanas uzdevumā minētajai drošuma klasei pieņem Valsts būvinspekcija, pamatojoties uz skiču projekta stadijā izstrādātu apdraudējuma novērtējumu."

2. Papildināt 8.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta esamība neatbrīvo būves valdītāju no atbildības par HES avārijas rezultātā nodarītu kaitējumu videi un fizisko un juridisko personu īpašumam."

3. Papildināt 12.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts būvinspekcija katru gadu sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā ziņojumu par HES hidrotehnisko būvju drošumu Latvijā."

4. Izslēgt pārejas noteikumu 2. un 3.punktu.

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

 

 

Grozījumu likumā

“Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”

anotācija

I. Kādēļ normatīvai akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidente ir izsludinājusi likumu “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”, kurš ir spēkā ar 2001.gada 1.aprīli

Likuma darbības laikā ir pierādījies, ka atsevišķi likumprojekta panti ir nepilnīgi vai arī tie ir traktējami dažādi. -Likuma 3. pants nosaka, ka HES hidrotehnisko būvju drošuma klasi nosaka projektēšanas uzdevumā, bet nenosaka kas ir pamats lēmuma pieņemšanai par attiecīgu drošuma klasi

-Neskatoties uz to, ka likuma 4. pants nosaka, ka HES valdītājs atbild par savā valdījumā esošo hidrotehnisko būvju drošumu, atsevišķi HES valdītāji uzskata, ka Valsts, izdodot drošuma sertifikātu, atbrīvo HES valdītāju no atbildības par HES avārijas rezultātā nodarītu kaitējumu

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likuma grozījumu būtība ir noteikt:

  1. Likuma ievērošanu kontrolējošas institūcijas (Valsts būvinspekcijas) lomu HES hidrotehnisko būvju drošuma klases noteikšanā, kā arī uzdot šai institūcijai sagatavot ikgadēju ziņojumu “Par HES hidrotehnisko būvju drošumu Latvijā”
  2. HES valdītāja atbildību par HES avārijas rezultātā nodarītu kaitējumu videi un fizisko un juridisko personu īpašumiem neskatoties uz drošuma sertifikāta esamību.

3. Cita informācija

Uz nepilnībām likumā ir norādījuši ārzemju konsultantu firmu (SWEKO International, Zviedrija un JACOBS GIBB, Anglija) eksperti

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvai akts izstrādāts lai papildinātu agrāk izdotu normatīvo aktu, tas neradīs nekādu ietekmi uz makroekonomisko vidi

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts uzņēmējdarbības vidi neiespaidos un administratīvo procedūru neizmainīs

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts neradīs sociālas sekas

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts neatstās ietekmi uz vidi

5.Cita informācija

Normatīvais akts palielinās HES valdītāju atbildība par hidrotehnisko būvju drošumu.

Valsts institūcija (atbildīgā ministrija) saņems ikgadēju ziņojumu “Par HES hidrotehnisko būvju drošumu Latvijā”

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu

laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Normatīvā akta izdošana nenoteiks izdot citus normatīvos aktus

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Savienības līmenī šī joma nav harmonizēta t.i. atstāta dalībvalstu kompetencē

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Saistību nav

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Saistības neizriet

 

4. Atbilstības izvērtējuma tabula 1.tabula

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Saistību nav

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekta sagatavošanas procesā notikušas konsultācijas ar

Mazās hidroenerģētikas asociāciju

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

(atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Mazās hidroenerģētikas asociācija atbalsta normatīvo aktu projektu Iestrādāti priekšlikumi mainīt formulējumu

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedrības viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi veikti nav

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Normatīvā akta projektā iestrādāti konsultantu firmu (SWEKO International, Zviedrija un JACOB GIBB, Anglija) priekšlikumi

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts būvinspekcija. Jauna institūcija radīta netiks

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvais akts papildus ierobežojumus indivīdam neuzliek

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

     

J.Lujāns

K.Gerhards

M.Līdumniece

J.Eglītis

M.Strautmanis

 

 

 

09.12.2003 13:15

813

M.Strautmanis

7013032

maris.strautmanis@em.gov.lv