Rīgā, 2004

Rīgā, 2004. gada 10. februārī

9/4 – 4 - 8

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli atbalstīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (dok.nr.1898; reģ.nr.609) un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētāja

Ina Druviete

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"

Izdarīt likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002, 2., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Reģistrācija

Masu informācijas līdzekļus reģistrē Uzņēmumu reģistrs. Reģistrācijas iesniegumu iesniedz masu informācijas līdzekļa dibinātājs. Izdevējs vai redakcija iesniegumu var iesniegt, ja tas paredzēts ar dibinātāju noslēgtajā līgumā. Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata iesniegumu un pieņem lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Iesniegumā norādāmas šādas ziņas:

1) dibinātājs, izdevējs vai redakcija,

2) masu informācijas līdzekļa nosaukums,

3) masu informācijas līdzekļa saturiskā ievirze un uzdevumi,

4) teritorija vai auditorija, kurā paredzēts izplatīt vai pārraidīt masu informācijas līdzekļa produkcijas galveno daļu,

5) sākotnējais masu informācijas līdzekļa periodiskums un apjoms,

6) masu informācijas līdzekļa redakcijas adrese.

Kopā ar reģistrācijas iesniegumu iesniedz dokumentu par reģistrācijas nodevas samaksu un lēmumu par attiecīgā masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu. Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija ir dažādas personas, iesniedz līgumu, kas regulē attiecības starp šīm personām.

Pēc masu informācijas līdzekļa reģistrēšanas izsniedz reģistrācijas apliecību.

Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija iesniedz iesniegumu masu informācijas līdzekļa izmaiņu reģistrēšanai atbilstoši šā panta pirmajai daļai, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina reģistrējamās izmaiņas.

10.pants. Reģistrācijas atteikums

Uzņēmumu reģistra valsts notārs var atteikt masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, ja:

1) nav ievērotas šā likuma 4., 8. un 9.pantā noteiktās prasības,

2) iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas.

Latvijas Republikā aizliegts reģistrēt masu informācijas līdzekļus ar Latvijā jau iznākoša vai ar tiesas nolēmumu darbību izbeiguša masu informācijas līdzekļa nosaukumu.

Par masu informācijas līdzekļa reģistrācijas atteikumu rakstveidā paziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, norādot atteikuma iemeslu.

Iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu un rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam notāram attiecīgu iesniegumu.

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

2. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ja masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas šā panta pirmās daļas
1. un 3.punktā noteiktajos gadījumos, masu informācijas līdzekļa vadītājs vai tiesa triju dienu laikā pēc darbības izbeigšanas par to paziņo Uzņēmumu reģistram un iesniedz lēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu."