Likumprojekts

Likumprojekts

Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem

 

1. pants. Lietotie termini.

Pamatots naudas zaudējums – fiziskas personas zaudējums noguldījumu veidā, kurš izriet no līgumiskas saistības pārkāpuma.

2. pants. Likuma mērķis.

Kompensēt Latvijas iedzīvotājiem zaudējumus, kas radušies bankrotējušo komercfirmu un komercbanku dēļ.

3. pants. Likuma darbības joma.

Kompensēt pamatotos naudas zaudējumus piecos gados, sākot ar 2004. gadu.

4. pants. Kompensācijas apjoms.

Noguldījumus līdz 500 latiem izmaksāt pilnā apmērā, vairāk nekā 500 latu – 500 latu apmērā.

5. pants. Kompensācijas avoti.

Līdzekļus zaudējumu kompensēšanai paredzēt atbilstošā gada budžetā no Latvijas Bankas peļņas.

Pārejas noteikumi.

Ministru kabinetam līdz 2004. gada 1. novembrim izstrādāt un pieņemt šā likuma darbību reglamentējošus noteikumus.