Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, nr.24; 1997, nr.3; 1997, nr.13; 1998, nr.1; 1998, nr.24; 1999, nr.11; 1999, nr.23; 2002) šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 26. pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Valsts pensijas palielināšana atkarībā no patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņām

1. Valsts pensijas apmērs pārskatāms Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksa.

2. Valsts pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā, ja faktisko patēriņa cenu indekss iepriekšējā gadā nav bijis lielāks par 3%;

3. Valsts pensijas apmērs pārskatāms divas reizes gadā, ja faktisko patēriņa cenu indekss iepriekšējā gadā nav bijis lielāks par 5% bet pārsniedzis 3%;

4. Valsts pensijas apmērs pārskatāms reizi ceturksnī, ja faktisko patēriņa cenu indekss iepriekšējā gadā bijis lielāks par 5%.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumā “Par valsts pensijām” pastāvošā norma paredz pensiju indeksāciju reizi gadā ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksa.

Patēriņa cenu indekss tiek noteikts atbilstoši iepriekšējā gada inflācijas līmenim. Šobrīd darbojas minētā likuma pārejas noteikumu 15.punkts, kas nosaka, ja inflācija pārsniedz 5 procentus gadā, pensijas indeksējamas ik pēc pusgada.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Šajā gadījumā tiek piedāvāts noteikt precīzu mehānismu cik bieži tiek indeksētas pensijas. Ja inflācija valstī ir bijusi mazāka par 3%, pensijas tiek indeksētas reizi gadā, jo nav sagaidāms straujš cenu kāpums, savukārt ja tā pārsniedz 3% vai 5%, tad pensijas tiek indeksētas attiecīgi divas reizes gadā vai reizi ceturksnī tādejādi saglabājot pensijas saņēmēju maksātspēju iepriekšējā līmenī.

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likuma grozījumi saglabās katra valsts pensionētā pilsoņa maksātspēju iepriekšējā līmenī, kas pozitīvi ietekmēs sociālo situāciju valstī.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Kopējais pensiju indeksācijas apjoms tiek noteikts pēc faktiskā cenu indeksa pieauguma un pēc faktiskā algu indeksa pieauguma. Pieņemot, ka inflācijas līmenis nepārsniegs 5% robežu, pensijas tiek indeksētas 2 X gadā, inflācijas komponentes daļa veido 1,5-2% savukārt darba algas pieauguma daļa veido no 3 līdz 5%. (kopā no 8 līdz 10%) Tas nozīmē, ka pensijas reālais pieaugums ir 4,5 – 6%, reizinot to ar vidējo pensiju valstī, veidojas vidējais pensijas pieaugums – Ls 3,-, reizinot šo pieaugumu ar pensionāru īpatsvaru, proti 508 000 vecuma pensionāru, mēnesī papildus ir nepieciešami 1,5 miljoni un ievērojot to, ka 2004.gadā izmaksa tiks veikta 8 mēnešus, tātad papildus speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā būs nepieciešami 12 miljoni.

 

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizstrādā MK noteikumi “Valsts pensiju atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība, kuros tiks noteikta jaunā indeksācijas kārtība

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Pensionāru Federāciju, kā arī ar iedzīvotājiem kurus skar šī norma.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijās ar iedzīvotājiem saņemtas neskaitāmas vēstules ar aicinājumu risināt jautājumu par straujā cenu kāpuma atslogošanu un gan Latvijas Pensionāru Federācija, gan iedzīvotāji atbalsta šādas normas iestrādāšanu likumā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Tiekoties ar iedzīvotājiem vairākkārt izskanējis viedokli, ka šībrīža likuma norma ir novecojusi un nepieciešami likuma grozījumi, kas atbilstu patreizējai situācijai. Iepriekšējā gadā inflācijas līmenis valstī ir bijis augstāks par 3%, līdz ar to nepieciešams veikt pensiju indeksāciju vairāk kā vienu reizi gadā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama. Likuma izpildi nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.