Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums krievu valodā

Anotācija

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

1.pants. 2003.gada 7.novembrī Druskininkos parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Par Nolīgumā ietverto normu īstenošanu atbildīga ir Satiksmes ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

 

 

 

Satiksmes ministrs

R.Zīle

 

 

 

Latvijas Republikas valdības

un Igaunijas Republikas valdības

NOLĪGUMS

par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

 

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība, turpmāk tekstā – “Puses”,

balstoties uz līdztiesīgas partnerības un savstarpējas cieņas principiem,

uzskatot par svarīgu abu valstu dzelzceļa transporta darbības koordināciju,

atzīstot īpašo nozīmi, kāda ir pasažieru, bagāžas, preču bagāžas un kravu pārvadājumiem tiešajā dzelzceļa satiksmē starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

 

 1. pants

1. Puses sadarbojas, sniedz viena otrai nepieciešamo palīdzību nolūkā tālāk attīstīt tiešo dzelzceļa satiksmi starp Pušu valstīm un veic pasākumus dzelzceļa starptautisko pārvadājumu pilnveidošanai.

2. Puses attīsta labām kaimiņu attiecībām atbilstošu ekonomisko, zinātnisko un ražošanas tehnisko sadarbību dzelzceļa transporta jomā.

3. Pušu kompetentās institūcijas savu valstu teritorijās savstarpēji atzīst dienesta personāla kvalifikācijas apliecības, licences dzelzceļa pārvadājumu veikšanai un dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātus.

 

2.pants

Šajā Nolīgumā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1) Pušu kompetentās institūcijas:

Latvijas Republikā –

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

Igaunijas Republikā –

Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministrija;

2) pierobežas dzelzceļa administrācija:

Latvijas Republikā –

dzelzceļa transporta uzņēmējs, kas veic starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus;

Igaunijas Republikā –

dzelzceļa transporta uzņēmējs, kuram pieder dzelzceļa infrastruktūra, kas savienota ar otras Puses valsts dzelzceļa infrastruktūru, un kurš veic starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus;

3) dienesta personāls – abu valstu darbinieki un amatpersonas, kas tieši veic no šī Nolīguma izrietošas darbības.

3.pants

Katra Puse savu likumu un citu normatīvo aktu ietvaros nodrošina nepieciešamos apstākļus netraucētiem pasažieru, bagāžas, preču bagāžas un kravu pārvadājumiem kā starp abām valstīm, tā arī tranzītā cauri to teritorijām, pamatojoties uz atbilstošajiem starptautiskajiem līgumiem.

 

4.pants

1. Ritošā sastāva, kravu, konteineru, bagāžas un preču bagāžas nodošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē starp Pušu valstīm veic pierobežas dzelzceļu administrācijas, pamatojoties uz to savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.

2. Tarifu izstrādāšanas principus pasažieru, bagāžas, preču bagāžas un kravu pārvadājumiem tiešajā starptautiskajā dzelzceļa satiksmē starp Pušu valstīm un tranzītā cauri to teritorijām nosaka attiecīgie starptautiskie līgumi.

5.pants

Pušu kompetentās institūcijas nekavējoties informē viena otru par šķēršļiem, kas tiešās starptautiskās dzelzceļa satiksmes un tranzīta veikšanai radušies savas valsts teritorijā, kā arī par šo šķēršļu novēršanu.

 

6.pants

Dienesta personāls savus pienākumus otras Puses valsts teritorijā veic saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, atrašanās valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tam jāpilda vietējo varas iestāžu rīkojumi. Disciplinārā ziņā šis personāls ir atbildīgs tikai savam darba devējam.

 

7.pants

Valsts robežu šķērsošanas, robežkontroles, muitas, sanitārās un cita veida kontroles kārtību nosaka Pušu likumi un citi normatīvie akti un starptautiskie līgumi.

 

8.pants

Dzelzceļa transportlīdzekļus, degvielu, kas atrodas to degvielas tvertnēs, kā arī smērvielas, rezerves daļas un ierīces šo transportlīdzekļu ekspluatācijai var uz laiku ievest otras Puses valsts teritorijā saskaņā ar Konvenciju par pagaidu ievešanu (Stambula, 1990.gada 28.jūnijs).

 

9.pants

1. Visus strīdus, kas rodas, tulkojot un piemērojot šo Nolīgumu, Puses risina sarunu un konsultāciju ceļā.

2. Šī Nolīguma grozījumus un papildinājumus noformē protokolu veidā, kas stājas spēkā 11.pantā norādītajā kārtībā un kļūst par šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

10.pants

Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Katra Puse var pārtraukt šī Nolīguma darbību, ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms paredzamā līguma pārtraukšanas datuma pa diplomātiskajiem kanāliem paziņojot par savu nodomu otrai Pusei.

Uz visiem līgumiem un saistībām, kas izriet no šī Nolīguma un kas nav izpildīti līdz tā darbības beigām, līdz pilnīgai to izpildei tiek attiecināti šī Nolīguma noteikumi.

 

11.pants

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 30 dienām no dienas, kad saņemts pēdējais no paziņojumiem, ko Puses pa diplomātiskajiem kanāliem nosūta viena otrai par to, ka visas likumu un citu normatīvo aktu prasības, lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

Parakstīts Druskininkos 2003.gada “ 7.” novembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, igauņu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks.

Domstarpību gadījumā, iztulkojot šī Nolīguma tekstu, noteicošais ir teksts krievu valodā.

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā:

________________

Roberts Zīle

satiksmes ministrs

Igaunijas Republikas

valdības vārdā:

________________

Meelis Atonen

ekonomikas un komunikāciju ministrs

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Латвийской Республики и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

 

 

Правительство Латвийской Республики и Правительство Эстонской Республики, в дальнейшем именуемые Стороны,

основываясь на принципах равноправного партнерства и взаимного уважения,

придавая значение координации в совместной деятельности железнодорожного транспорта обоих государств,

признавая исключительную важность развития перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов в прямом международном железнодорожном сообщении между обоими государствами и транзитом по их территориям,

согласились с нижеследующим:

 

 

Статья 1

1. Стороны осуществляют сотрудничество, оказывают друг другу необходимую помощь с целью дальнейшего развития прямого железнодорожного сообщения между государствами Сторон и принимают меры по совершенствованию международных железнодорожных перевозок.

2. Стороны развивают добрососедское экономическое, научное и производственно-техническое сотрудничество в области железнодорожного транспорта.

3. Компетентные органы Сторон взаимно признают на территориях своих государств квалификационные удостоверения Служебного персонала, лицензии на осуществление железнодорожных перевозок и сертификаты безопасности железнодорожных перевозок.

 

Статья 2

Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующее значение:

  1. Компетентные органы Сторон –
  2. со стороны Латвийской Республики – Министерство сообщения Латвийской Республики;

   со стороны Эстонской Республики – Министерство экономики и коммуникаций Эстонской Республики.

    

    

  3. Администрация пограничной железной дороги:

со стороны Латвийской Республики – предприниматель железнодорожного транспорта, осуществляющий международные железнодорожные перевозки;

со стороны Эстонской Республики – предприниматель железнодорожного транспорта, владеющий железнодорожной инфраструктурой примыкающей к железнодорожной инфраструктуре государства другой Стороны, и осуществляющий международные железнодорожные перевозки.

 

3. Служебный персонал – работники и должностные лица обоих государств, непосредственно выполняющие задачи, вытекающие из настоящего Соглашения.

 

Статья 3

Каждая из Сторон обеспечит в рамках национального законодательства необходимые условия для беспрепятственной перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов как между обоими государствами, так и транзитом по их территориям на основании соответствующих международных договоров.

 

Статья 4

1. Передача подвижного состава, грузов, контейнеров, багажа и грузобагажа в международном железнодорожном сообщении между государствами Сторон осуществляется администрациями пограничных железных дорог на основании заключаемых между ними договоров.

2. Принципы установления тарифов на перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов в прямом международном железнодорожном сообщении между государствами Сторон и транзитом по их территориям определяются на основании соответствующих международных договоров.

Статья 5

Компетентные органы Сторон обеспечивают безотлагательное информирование друг друга о возникновении на территориях своих государств препятствий для осуществления прямого международного железнодорожного сообщения и транзита, а такk 8;е об устранении этих препятствий.

 

Статья 6

Служебный персонал выполняет свои обязанности на территории государства другой Стороны в соответствии с международными нормами, правилами и национальным законодательством государства пребывания и обязан выполнять распоряжения местных органов власти. В дисциплинарном отношении этот персонал остается ответственным только перед своим работодателем.

 

Статья 7

Порядок пересечения государственных границ, пограничного, таможенного, санитарного и иных видов контроля регулируется законодательством государств Сторон и международными договорами.

Статья 8

Железнодорожные транспортные средства, топливо, находящееся в топливных баках, а также смазочные материалы, запчасти и оборудование для их эксплуатации могут быть временно ввезены на территорию государства другой Стороны в соответствии с Конвенцией о временном ввозе (28.06.1990 г. Стамбул).

 

Статья 9

1. Все спорные вопросы, возникающие при толковании и применении настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров и консультаций.

2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются протоколами, которые вступают в силу в порядке, указанном в Статье 11, и будут являться неотъемлемой частью Соглашения.

 

Статья 10

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.

Каждая из Сторон может прекратить действие этого Соглашения, уведомив о своем намерении по дипломатическим каналам другую Сторону не позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

Ко всем договорам и обязательствам, возникающим на основе настоящего Соглашения и не выполненным до прекращения его действия, до окончательного их выполнения будут применяться положения этого Соглашения.

 

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня получения последнего из уведомлений, направленных Сторонами друг другу по дипломатическим каналам, о том, что все требования, предусмотренные национальным законодательством для вступления в силу настоящего Соглашения, выполнены.

 

 

Совершено в г. Друскининкяй “ 7 '' ноября 2003 года, в двух экземплярах на латышском, эстонском и русском языках каждый, причем все тексты имеют одинаковую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании текста настоящего Соглашения, за основу берется текст, составленный на русском языке.

 

 

 

За Правительство

Латвийской Республики

____________________

Робертс Зиле

министр сообщения

За Правительство

Эстонской Республики

______________________

Меэлис Атонен

министр экономики и коммуникаций

 

 

 

 

Likumprojekta

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā anotācija

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas un Igaunijas attiecības dzelzceļa transporta jomā pamatā tiek risinātas privāttiesību līmenī – galvenokārt ar līgumu palīdzību starp pārvadātājiem.

Latvijas un Igaunijas attiecībās dzelzceļa nozarē nav tieša starptautiski publiska tiesiska regulējuma: nav noteiktas kompetentās institūcijas, nav definētas abu valstu pierobežas dzelzceļa administrācijas, kas veic ritošā sastāva, kravu, konteineru, bagāžas un preču bagāžas nodošanu starp Pušu valstīm. Tāpat nav definēts dienesta personāls, kurš nepieciešamības gadījumā, ievērojot pastāvošas tiesību normas, drīkst šķērsot valsts robežu dienesta pienākumu izpildei.

Starpvaldību nolīguma noslēgšana juridiski stabilizē pastāvošo kārtību un novērš patvaļu iestāžu rīcībā.

2. Likumprojekta būtība

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.panta prasībām.

3.Cita informācija

Nav citas informācijas.

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecība uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

Pasažieru pārvadājumu starp Latviju un Igauniju, izmantojot dzelzceļa transportu, nav. Kravu pārvadājumu tirgu šis nolīgums neietekmē.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nolīgums tiesiski sakārto un nostiprina attiecības starp Latvijas un Igaunijas dzelzceļu uzņēmumiem.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sakarā ar likuma pieņemšanu papildus normatīvie akti pagaidām nav jāizdod.

2.Cita informācija

Nav citas informācijas.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likums

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojektā minētais Nolīgums atbilst starptautiskajām saistībām, ko Latvija uzņēmusies, iestājoties Dzelzceļa Sadarbības Organizācijā (OSŽD), un pievienojoties OSŽD līgumiem, kā arī pievienojoties 1980.gada 9.maija Bernes Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF).

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.Cita informācija

Nav citas informācijas.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Plašākas sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5.Cita informācija

Likumprojekts izstrādāts, savstarpēji sadarbojoties ar valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”.

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu šī Nolīguma efektīvu izpildi, visus jautājumus risina Nolīguma 2.pantā minētās Pušu kompetentās institūcijas: Latvijā – Satiksmes ministrija, Igaunijā – Ekonomikas un komunikāciju ministrija,

kā arī “pierobežas dzelzceļa administrācijas” : Latvijā - valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, Igaunijā – a/s “Igaunijas dzelzceļš”.

Likumam stājoties spēkā, nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par likuma ieviešanu

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz normas, kas varētu ierobežot indivīda tiesības. Neskaidrību gadījumā indivīds var griezties sakarā ar viņu interesējošiem jautājumiem šī likuma sagatavotajā un iesniedzējā institūcijā – Satiksmes ministrijā.

4.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

Ministrs R.Zīle

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru departamenta direktors

 

     

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

D.Andersone

A.Caunītis