Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"

Izdarīt likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Papildus minētajiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem bērnam var uzlikt par pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citādas atkarības."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Veselības ministre

I.Circene

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” anotācija

 1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikā narkoloģiskās diagnozes tiek noteiktas saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakciju (SSK-10). SSK – 10 visas vieliskās atkarības ir ietvertas sadaļā Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ (F.10-F.19). Šajā klasifikatorā galvenais uzsvars likts uz vārdu “atkarība”.

Veselības ministrija, saskaņā ar Ministru prezidenta 2003.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.15 “Par darba grupu normatīvo aktu analīzei”, izveidoja darba grupu, tās sastāvā iekļaujot pārstāvjus no Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, BOVU “Narkoloģijas centrs”. Darba grupa veica normatīvo aktu, kuros termins “toksikomānija” lietots tādu apstākļu izpratnē, kas ierobežo tiesības vai uzliek pienākumu analīzi.

Darba grupa uzskatīja, ka terminu “toksikomānija” jāaizstāj ar terminu “psihotropo vai toksisko vielu atkarība”, nevis tikai ar terminu “psihotropo vielu atkarība”, līdz ar to strikti nosakot atkarības veidus, par to sagatavojot informatīvo ziņojumu (Informatīvo ziņojumu par normatīvo aktu analīzi Ministru kabinets izskatīja 2003.gada 20.maijā).

Veselības ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības likumā”, kurš tiks iesniegts Ministru kabinetā vienlaicīgi ar likumprojektu “Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””, konkrēti nosaka atkarības veidus: alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība. Ārstniecības likums nosaka valsts pamatnostādni narkoloģisko slimnieku ārstēšanā, tādējādi izstrādātie grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” ir vērsti arī uz terminu vienveidīgu un konsekventu lietojuma nodrošinājumu normatīvo dokumentu tekstos.

2003.gada 20.maija Ministru kabineta sēdē (sēdes protokols Nr.29, 38.§) tika pieņemts lēmums par grozījumu izstrādi normatīvajos aktos, kuros termins “toksikomānija” lietots tādu apstākļu izpratnē, kas ierobežo tiesības vai uzliek pienākumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” sagatavošanas mērķis ir nodrošināt terminu vienveidīgu un konsekventu lietojumu normatīvo dokumentu tekstos atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām.

Likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” grozījumā termins “alkohola, narkotisko, psihotropo vielu atkarība” tiek papildināts ar toksisko, līdz ar to konkrēti nosakot atkarības veidus: alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, nodrošinot pilnu aizliegto vielu uzskatījumu, kas norādīts ārstniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos.

3. Cita informācija

Saskaņā Narkoloģijas centra sniegto informāciju narkoloģisko slimnieku uzskaites, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas kārtība ir izstrādāta un darbojas saskaņā ar Ārstniecības likumu, Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumiem Nr.429 “Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas slimnieku ārstēšanas kārtība”, Labklājības ministrijas 1997.gada 27.februāra rīkojumu Nr.55 “Par narkoloģiskās uzskaites un dinamiskās novērošanas kārtību ārstniecības iestādēs”. Narkoloģijas centra uzskaitē ir nepilngadīgi pacienti, kuriem ir atkarība no psihoaktīvām vielām, kā arī 11- 12 gadus veci pacienti, kuri osta līmi, benzīnu un šķīdinātājus.

Tādējādi jau patreiz narkoloģijas dienests ārstē personas, kurām ir atkarība gan no psihotropām, gan toksiskām vielām, saskaņā ar veselības aprūpes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 • Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību
 • 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  3. Sociālo seku izvērtējums

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Ietekme uz vidi

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 • Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
 •  

  Rādītāji

  Kārtējais gads

  Nākamie trīs gadi

  Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

  1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  3.Finansiālā ietekme

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

  5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

 • Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
 • Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

  Ir sagatavoti projekti par grozījumiem sekojošos normatīvajos aktos:

  Krimināllikumā;

  Latvijas Kriminālprocesa kodeksā;

  likumā “Par policiju”;

  likumā “Par valsts noslēpumu”;

  Ieroču aprites likumā;

  likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem”;

  likumā “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”;

  Ārstniecības likumā.

  Iepriekšminēto likumprojektu un likumprojekta “Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” izdošanas mērķis ir nodrošināt terminu vienveidīgu un konsekventu lietojumu normatīvo dokumentu tekstos atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām un likumu terminoloģijas atbilstību narkoloģiskajā dienestā lietotajai Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijai, tādējādi minētie likumprojekti būtu skatāmi vienotā paketē.

 • Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts
 • 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums.

  1.tabula

  Attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

   

  2.tabula

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.

  Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

  Komentāri

         

 • Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
 • 1. Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

  Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsts, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

  3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

  4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 • Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
 • 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo paplašināšana nav nepieciešama.

  Likumprojekta izpilde ir iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas.

  Normatīvā akta izpildes uzraudzība īstenojama līdzšinējā kārtībā.

  2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā (NAIS) un Veselības ministrijas interneta mājas lapā.

  3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

  Attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, piemērojami vispārējās tiesvedības noteikumi.

   

  Veselības ministre I.Circene

   

   

  Valsts sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā persona

  Atbildīgā amatpersona

  U. Līkops

  A.Vembre

  M. Briede

  D.Mūrmane - Umbraško

   

   

   

   

   

  09.01.04 15:37

  1090

  D.Mūrmane- Umbraško, 7021595

  daina_murmane@vm.gov.lv