Likumprojekts

Likumprojekts

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) lauksaimniecība – tautsaimniecības nozare, kura nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu;

2) lauku attīstība – nelauksaimniecisko produktu ražošana lauku teritorijā, kā arī ar ūdens un zemes resursu izmantošanu saistīto pakalpojumu sniegšana un lauku ainavas saglabāšana;

3) lauksaimniecības produkti – zemkopības, lopkopības un zivsaimniecības produkti, kā arī to pirmās pakāpes pārstrādes produkti. Lauksaimniecības produktu sarakstu atbilstoši Eiropas Kopienas līguma 1.pielikumam apstiprina Ministru kabinets;

4) bioloģiskā lauksaimniecība – lauksaimnieciskās ražošanas veids, kas saistīts ar minerālmēslu, pesticīdu un augšanas stimulatoru lietošanas un citiem ierobežojumiem atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kura atbilstību novērtē un bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu izdod sertifikācijas institūcija;

5) lauku teritorija – visa Latvijas teritorija, izņemot republikas nozīmes pilsētas un rajonu centrus;

6) lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija – lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veida maiņa;

7) kvotas – konkrētā lauksaimniecības produkta ražošanas kvantitatīvs ierobežojums;

8) tirgus intervence – lauksaimniecības produktu tirgus cenu atbalsta mehānisms, lai nodrošinātu noteiktu cenas līmeni iekšējā tirgū.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu lauksaimniecības attīstībai un noteikt ilglaicīgu lauksaimniecības un lauku attīstības politiku saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku un kopējo zivsaimniecības politiku.

 

3.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka lauksaimniecības un lauku attīstības politikas īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, lai sekmētu lauksaimniecības un lauku attīstības politikas ilglaicīgu attīstību.

II nodaļa. Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas īstenošana

4.pants. Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas īstenošanas pamatprincipi un veidi

(1) Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas īstenošanas pamatprincipi ir šādi:

1) reģionu un nozaru īpatnību ievērošana;

2) valsts un ārvalstu, kā arī fizisko un juridisko personu investīciju un līdzekļu ieguldīšana lauksaimniecības ražošanas racionālā attīstībā, ražošanas faktoru optimālā izmantošanā un lauku vides saglabāšanā, nodrošinot lauksaimniecības produktu ražotājiem ienākumu un tirgus cenu atbalstu un veicinot lauku atbalsta un strukturālo pasākumu attīstību.

(2) Lauksaimniecības un lauku attīstības politiku īsteno šādos veidos:

1) valsts un Eiropas Savienības atbalsts;

2) kredītu un nodokļu politika;

3) tirgus intervence;

4) kvotas;

5) importa un eksporta režīms;

6) citas metodes, ievērojot noslēgtās starptautiskās saistības.

5.pants. Valsts un Eiropas Savienības atbalsts

(1) Valsts atbalsts un Eiropas Savienības atbalsts tiek piešķirts, lai sekmētu lauksaimniecības un lauku attīstību, kā arī paaugstinātu dzīves līmeni lauku teritorijā. Valsts atbalsts nedrīkst ierobežot konkurenci, dodot priekšroku atsevišķu lauksaimniecības produktu ražošanā un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, nosaka Ministru kabinets.

(3) Lauksaimniecības produktu ražotājiem atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajās valsts programmās noteiktajam var piešķirt ilgtermiņa kredītus ar atvieglotiem noteikumiem un kredītprocentu subsīdijas.

(4) Ministru kabinets mēneša laikā pēc kārtējā gada valsts budžeta likuma spēkā stāšanās katrai atbalstāmajai lauksaimniecības programmai nosaka ikgadējo valsts atbalsta apmēru un saņemšanas kārtību.

(5) Kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Tirgus intervence

(1) Tirgus intervenci īsteno, lai stabilizētu tirgus cenas, izmantojot intervences iepirkuma vai privātās uzglabāšanas mehānismu.

(2) Kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības, lopkopības, zvejas un akvakultūras produktu tirgū, nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Kvotas

(1) Kvotas īsteno, lai mazinātu neatbilstību lauksaimniecības produktu piedāvājumā un pieprasījumā un uzlabotu tirgus līdzsvaru.

(2) Kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena ražošanas kvotām, kā arī šo kvotu administrēšanas, kontroles, soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Kartupeļu cietes ražošanas kvotu piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

8.pants. Ražotāju grupas

(1) Ražotāju grupas veido, lai nodrošinātu kvantitāti un kvalitāti, ražošanas plānošanu un pielāgošanu pieprasījumam, veicinātu piedāvājuma koncentrēšanu un biedru saražotās produkcijas realizāciju, samazinātu ražošanas izmaksas, stabilizētu ražotāju cenas un veicinātu videi draudzīgu ražošanas atkritumu pārstrādi, kā arī ainavas saglabāšanu un vides bioloģisko daudzveidību.

(2) Ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un darbības kontroli nosaka Ministru kabinets.

9.pants. Ārējās tirdzniecības režīms

(1) Ārējās tirdzniecības režīms tiek piemērots, lai ieviestu vienotus noteikumus lauksaimniecības produktu un to pārstrādes produktu ievešanai (importam) un izvešanai (eksportam), nosakot minēto procedūru uzraudzības un administrēšanas kārtību.

(2) Kārtību, kādā tiek administrēts ārējās tirdzniecības režīms, nosaka Ministru kabinets.

10.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

(1) Kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā tiek iegūta un apkopota informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, nosaka Ministru kabinets.

11.pants. Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzība un kontrole

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu apriti uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

(2) Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību novērtē Ministru kabineta pilnvarotas sertifikācijas institūcijas.

12.pants. Sadarbība ar lauksaimniecības un zivsaimniecības organizācijām

(1) Izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, Zemkopības ministrija par jautājumiem, kas minēti šā likuma 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 13.pantā, konsultējas ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, kura pārstāv vairākumu Latvijā reģistrēto lauksaimniecības nevalstisko organizāciju, un Zivsaimniecības konsultatīvo padomi.

(2) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes mērķus un galvenos uzdevumus.

(3) Zivsaimniecības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veidot līdzsvarotu zivsaimniecības nozares attīstības politiku un saskaņot valsts un nevalstisko organizāciju viedokļus zivsaimniecības politikas īstenošanā. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sastāvā ir valsts un zivsaimniecības organizāciju pārstāvji. Padomes nolikumu apstiprina zemkopības ministrs.

III nodaļa. Informācija lauksaimniecības un lauku attīstības politikas uzraudzībai un novērtēšanai

13.pants. Lauksaimniecības informācijas uzskaite

(1) Kārtību, kādā vāc un apkopo informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā, nosaka Ministru kabinets.

(2) Zemkopības ministrija katru gadu nodrošina informācijas apkopošanu par lauksaimniecības produktu ražotāju ieņēmumiem, izmaksām, saimnieciskās darbības rezultātiem un saimniecību strukturālajiem un ražošanas rādītājiem, kā arī nodrošina minētās informācijas iekļaušanu lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Saimniecības klasificē pēc to ekonomiskā lieluma un specializācijas.

(3) Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

1. Atzīt par spēku zaudējušu Lauksaimniecības likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2., 24.nr.).

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.maijam, piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1)  2002.gada 30.septembra noteikumi Nr.330 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība";

2)   2002.gada 30.septembra noteikumi Nr.331 "Par graudu iepirkšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Riga Bestsprit" piegādātājiem 2002.gadā";

3)  2003.gada 10.jūnija noteikumi Nr.246 "Noteikumi par intervenci labības tirgū";

4)  2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.540 "Kārtība, kādā izveidojama vienota administrēšanas sistēma atbalstam laukiem, lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un mežsaimniecībai";

5)  2002.gada 26.novembra noteikumi Nr.514 "Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites un sertifikācijas kārtība";

6)  2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.232 "Bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas kārtība un bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtība";

7)  Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.7 "Noteikumi par lauksaimniecības produktu sarakstu".

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūnijam, piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 1.septembra noteikumi Nr.385 "Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas nosacījumi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod šā likuma 5.panta otrajā un piektajā daļā paredzētos noteikumus.

5. Likuma 1.panta 3., 4., 7. un 8.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

6. Likuma 5.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.novembrī.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

Likumprojekta “Likums par lauksaimniecību un lauku attīstību”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Kā tas deklarēts Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā (turpmāk - ES) oficiālajā dokumentu sadaļā “Lauksaimniecība”, Latvija ir gatava pilnībā pārņemt visu acquis communautaire un uzņemties dalībvalsts saistības ES Kopējās lauksaimniecības politikas jomā (turpmāk - KLP) līdz ar iestāšanos brīdi ES. Arī saskaņā ar sadaļas “Zivsaimniecība” panāktajiem sarunu rezultātiem Latvija ir uzņēmusies dalībvalsts saistības ieviest tirgus organizēšanas principus atbilstoši Kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) līdz iestāšanās brīdim ES. Zemkopības ministrija ir harmonizējusi lielāko daļu nacionālās likumdošanas atbilstoši ES tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot KLP un KZP mehānismu pārņemšanu. Lai nodrošinātu pilnīgu KLP un KZP pārņemšanu un administrēšanu līdz un pēc iestājas ES, ir nepieciešams jauns likums.

Pašreiz spēkā esošajā Lauksaimniecības likumā ir atrunāta daļa no galvenajiem Koptirgus organizācijas mehānismiem (tirgus intervence, piena ražošanas kvotas, ražotāju grupas, informācijas vākšana par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem, imports un eksports), kā arī nacionālās lauksaimniecības politikas jautājumi.

Lauku attīstības un zivsaimniecības jautājumi pašreizējā Lauksaimniecības likumā netika regulēti. Līdz ar to, pārņemot ES strukturālo politiku un lauku attīstību, ir nepieciešams nacionālajā likumdošanā atrunāt normas, kas nodrošinātu ES strukturālas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības produktu kopējā tirgus pārņemšanu un administrēšanu. Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos tiktu nodrošināta visa acquis communautaire pārņemšana, kā arī Latvija uzņemtos dalībvalsts saistības ES Kopējās lauksaimniecības politikas jomā līdz ar iestāšanos brīdi ES, ko pašreiz spēkā esošais Lauksaimniecības likums nenodrošina pilnībā.

Bez galvenā Lauksaimniecības likuma pašreiz spēkā ir viens nozares likums - Likums “Par cukuru”. Likums “Par cukuru” nosaka Latvijā ražotā cukura iekšējā tirgus ekonomisko un tiesisko aizsardzību, nodrošinot Latvijas iedzīvotājus ar Latvijā ražoto cukuru, kā arī aizsargā Latvijas cukurbiešu audzētājus un rada vienādus ekonomiskos nosacījumus visiem cukura ražotājiem. Līdz ar to, ka Likums “Par cukuru” atbilst Kopējās lauksaimniecības politikas vadlīnijām, izņemot tā 1.pantu, likums būs spēkā arī pēc iestājas ES. Lai novērtu likuma neatbilstību KLP, likumā ir paredzēts veikt grozījumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nodrošinās lauksaimniecības kā vienas no tautsaimniecības pamatnozarēm attīstību un noteiks ilglaicīgu lauksaimniecības un lauku attīstības politiku saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. Likumprojekts paredz pilnībā pārņemt ES KLP un KZP mehānismus un nosaka, ka Lauksaimniecība un lauku attīstības politika tiks realizēta saskaņā ar ES KLP un KZP pamatnostādnēm, ievērojot reģionu un nozaru īpatnības.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts nodrošinās ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības realizāciju saskaņā ar ES prasībām un starptautiskajām saistībām.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Efektīvāk tiks izmantoti ES līdzekļi lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tiks nodrošināta lauksaimniecības nozares strukturēta attīstība. Līdz ar ES KLP mehānismu pārņemšanu palielināsies administratīvās procedūras.

3. Sociālo seku izvērtējums

Nodrošinās patērētājiem iespēju iegādāties kvalitatīvus un nekaitīgus lauksaimniecības produktus.

4. Ietekme uz vidi

Ietekme uz vidi uzlabosies, realizējot ilgtspējīgus un videi draudzīgus lauku attīstības pasākumus.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls*

Rādītāji

Kārtējais 2003.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2004.

2005.

2006.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

34 831,4

9 940,1

106 905,2

120 489,6

111 959,1

2.1. Izmaiņas budžeta izdevumos (max)

34 831,4

146 447,2

163 867,7

178 996,8

162 906,2

2.2. Izmaiņas budžeta izdevumos (min)

34 831,4

114 021,2

128 425,6

137 474,1

126 990,2

3.1. Finansiālā ietekme (max)

0

- 136 507,1

- 56 962,5

- 58 507,2

- 50 947,1

3.2. Finansiālā ietekme (min)

0

- 104 081,1

- 21 520,4

- 16 984,5

- 15 031,1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

5.1. Ieņēmumi budžetā

81,5

9 940,1

106 905,2

120 489,6

111 959,1

t.sk.

         

5.1.1. Līdzekļi no intervences aģentūras un Lauku atbalsta dienesta apvienošanas

81,5

nav

nav

nav

nav

5.1.2. ES finansējums lauksaimniecībai un lauku attīstībai

nav

9 940,1

106 905,2

120 489,6

111 959,1

t.sk.

         

ES tiešie maksājumi

nav

nav

17 946,0

21 134,7

21525,4

Lauku attīstības plāna ES finansējuma daļa

nav

nav

53 640,0

60 796,3

58 410,8

Vienotā programmdokumenta ES finansējuma daļa

nav

6 940,1

22 041,6

25 095,0

18 025,6

Intervences pasākumu nodrošināšana

nav

nav

9 277,6

9 463,6

9 997,3

Eksporta subsīdiju nodrošinājums

nav

3000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

5.2. Izdevumi budžetā

         

5.2.1. Maksimāli iespējamais saskaņā ar Pievienošanās ES līgumu

34 831,4

146 447,2

163 867,7

178 996,8

162 906,2

t.sk.

 

 

 

 

 

ES finansējums

nav

89 463,6

107 026,0

114 263,6

103 584,4

Latvijas finansējums

34 749,9

56 983,6

56 841,7

64 733,2

59 519,5

t.sk.

         

5.2.1.1. Pagaidu valsts atbalsts, kas noteikts Eiropas līgumā

nav

3 786,0

516,0

387,0

1 015,4

5.2.1.2. Nacionālo subsīdiju maksājumi

29029,5

- 16 327,8

- 16 327,8

- 16 327,8

- 16 327,8

5.2.1.3. ES tiešie maksājumi

nav

40 107,2

49 382,0

59 952,4

49 813,9

t.sk.

         

ES finansējums

nav

17 946,0

21 134,7

25 495,4

21 525,4

Latvijas finansējums

nav

22 161,2

28 247,3

34 457,0

28 288,5

5.2.1.4. SAPARD un ES strukturālo fondu finansējums

5 156,7

97 077,6

107 752,5

111 643,2

105 491,1

t.sk.

 

 

 

 

 

5.2.1.4.1. Lauku attīstības plāns

nav

67 050,0

75 995,3

77 925,0

73 656,8

t.sk.

 

 

 

 

 

ES finansējums

nav

53 640,0

60 796,3

62 340,0

58 925,4

Latvijas finansējums

nav

13 410,0

15 199,0

15 585,0

14 731,3

t.sk. tiešmaksājumu daļa

nav

10 657,9

7 445,7

3 893,5

7 332,4

5.2.1.4.2. Vienotais programmdokuments

nav

26 297,3

36 913,9

38 874,9

34 028,7

t.sk.

 

 

 

 

 

ES finansējums

nav

17 877,6

25 095,0

26 428,2

23 133,6

Latvijas finansējums

nav

8 419,7

11 818,9

12 446,7

10 895,1

5.2.1.4.3. SAPARD

5156,7

3 730,3

- 5 156,7

- 5 156,7

- 2 194,4

5.2.1.5. Intervences pasākumu nodrošināšana

0

9 278,0

9 463,6

10 200,6

9 997,3

5.2.1.6. Eksporta subsīdiju nodrošinājums

nav

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

5.2.1.7. citu ES regulās noteikto pasākumu nodrošinājums

 

6 699,0

6 699,0

6 699,0

6 699,0

5.2.1.8. Administrēšanas izdevumi

563,7

1 827,1

2 382,3

2 442,4

2 217,3

5.2.1.9. Izdevumu, kas veikti no intervences aģentūras un Lauku atbalsts dienesta apvienošanās

81,5

nav

nav

nav

nav

Valsts atbalsts, papildus atbalsts ES tiešajiem maksājumiem un pirmsstrukturālo un strukturālo fondu līdzfinansēšana (5.2.1.1. + 5.2.1.2. + 5.2.1.4.3. + Latvijas finasējums no 5.2.1.3., 5.2.1.4.1., 5.2.1.4.2.)

34 186,2

35 179,5

34 296,8

41 391,2

36 955,8

5.2.2. Valsts minimālās saistības saskaņā ar ES tieši piemērojamiem tiesību aktiem

34 831,4

114 021,2

128 425,6

137 474,1

126 990,2

t.sk.

 

 

 

 

 

ES finansējums

nav

89 463,6

107 026,0

114 263,6

103 584,4

Latvijas finansējums

34 749,9

24 557,6

21 399,6

23 210,5

23 405,8

5.2.2.1. Pagaidu valsts atbalsts, kas noteikts Eiropas līgumā2

nav

nav

nav

nav

nav

5.2.2.2. Nacionālo subsīdiju maksājumi

29 029,5

- 22 806,5

- 23 006,5

- 23 006,5

- 22 939,8

5.2.2.3. ES tiešie maksājumi

nav

17 946,0

21 134,7

25 495,4

21 525,4

t.sk.

         

ES finansējums4

nav

17 946,0

21 134,7

25 495,4

21 525,4

Latvijas finansējums5

nav

nav

nav

nav

nav

5.2.2.4. SAPARD un ES strukturālo fondu finansējums

5 156,7

97 077,6

107 752,5

111 643,2

105 491,1

t.sk.

         

5.2.2.4.1. Lauku attīstības plāns6

nav

67 050,0

75 995,3

77 925,0

73 656,8

t.sk.

         

ES finansējums

nav

53 640,0

60 796,3

62 340,0

58 925,4

Latvijas finansējums

nav

13 410,0

15 199,0

15 585,0

14 731,3

t.sk. tiešmaksājumu daļa

nav

10 657,9

7 445,7

3 893,5

7 332,4

5.2.2.4.2. Vienotais programmdokuments7

nav

26 297,3

36 913,9

38 874,9

34 028,7

t.sk.

         

ES finansējums

nav

17 877,6

25 095,0

26 428,2

23 133,6

Latvijas finansējums

nav

8 419,7

11 818,9

12 446,7

10 895,1

5.2.2.4.3. SAPARD

5 156,7

3 730,3

- 5 156,7

- 5 156,7

- 2 194,4

5.2.2.5. Intervences pasākumu nodrošināšana8

0

9 278,0

9 463,6

10 200,6

9 997,3

5.2.2.6. Eksporta subsīdiju nodrošinājums

nav

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

5.2.2.7. citu ES regulās noteikto pasākumu nodrošinājums9

nav

6 699,0

6 699,0

6 699,0

6 699,0

5.2.2.8. Administrēšanas izdevumi

563,7

1 827,1

2 382,3

2 442,4

2 217,3

5.2.2.9. Izdevumu, kas veikti no intervences aģentūras un Lauku atbalsts dienesta apvienošanās

81,5

nav

nav

nav

nav

Valsts atbalsts, papildus atbalsts ES tiešajiem maksājumiem un pirmsstrukturālo un strukturālo fondu līdzfinansēšana (5.2.2.1. + 5.2.2.2. + 5.2.2.4.3. + Latvijas finasējums no 5.2.2.3., 5.2.2.4.1., 5.2.2.4.2.)

34 186,2

2 753,5

- 1 145,3

- 131,5

492,2

5.2.2.9.1. Lauku atbalsta dienests

nav

1 372,1

1 579,0

1 579,0

1 510,0

1) Veicot funkciju ražotāju grupu atzīšana un darbības kontrole, administrēšanai papildus nepieciešamas 2 štata vietas

nav

16,3

18,6

18,6

17,8

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 2)

nav

9,0

10,8

10,8

10,2

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

5,8

7,3

7,3

6,8

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

2,2

2,6

2,6

2,5

Telpu īre (9 Ls/m2 x 9 m2/mēnesī x 2)

nav

1,5

1,9

1,9

1,8

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi (30 Ls/mēnesī x 2)

nav

0,5

0,7

0,7

0,6

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana (120 Ls/gadā x 2)

nav

0,2

0,2

0,2

0,2

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 2)

nav

0,3

0,3

0,3

0,3

Inventārs (48 Ls/gadā x 2)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 2)

nav

0,4

0,4

0,4

0,4

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 2)

nav

0,03

0,03

0,03

0,03

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 2)

nav

0,5

0,6

0,6

0,5

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 2)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Tipogrāfiskie pakalpojumi (administrēš. dok.) (68 Ls/gadā x 2)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 2)

nav

0,03

0,03

0,03

0,03

Kapitālie izdevumi

nav

1,5

0,5

0,5

0,9

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

1,0

nav

nav

0,3

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

0,5

0,5

0,5

0,5

2) soda naudas administrēšana par valstij piešķirtās piena ražošanas kvotas pārsniegšanu (informācijas saņemšana, debitoru uzskaite, parādu iekasēšana, atskaišu sagatavošana) papildus nepieciešamas 2 štata vietas

nav

16,3

18,6

18,6

17,8

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 2)

nav

9,0

10,8

10,8

10,2

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

5,8

7,3

7,3

6,8

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

2,2

2,6

2,6

2,5

Telpu īre (9 Ls/m2 x 9 m2/mēnesī x 2)

nav

1,5

1,9

1,9

1,8

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi (30 Ls/mēnesī x 2)

nav

0,5

0,7

0,7

0,6

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana (120 Ls/gadā x 2)

nav

0,2

0,2

0,2

0,2

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 2)

nav

0,3

0,3

0,3

0,3

Inventārs (48 Ls/gadā x 2)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 2)

nav

0,4

0,4

0,4

0,4

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 2)

nav

0,03

0, 03

0,03

0,03

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 2)

nav

0,5

0,6

0,6

0,5

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 2)

nav

0,1

0,1

0,14

0,1

Tipogrāfiskie pakalpojumi (68 Ls/gadā x 2)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 2)

nav

0,03

0,03

0,03

0,03

Kapitālie izdevumi

nav

1,5

0,5

0,5

0,9

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

1,0

nav

nav

0,3

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

0,5

0,5

0,5

0,5

3) Augkopības produkcijas kvotu administrēšanai papildus nepieciešamas 3 štata vietas

nav

24,5

27,9

27,9

26,8

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 3)

nav

13,5

16,2

16,2

15,3

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

8,7

10,9

10,9

10,2

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

3,3

3,9

3,9

3,7

Telpu īre (9 Ls/m2 x 9 m2/mēnesī x 3)

nav

2,3

2,9

2,9

2,7

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi (30 Ls/mēnesī x 3)

nav

0,7

1,1

1,1

1,0

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana (120 Ls/gadā x 3)

nav

0,3

0,4

0,4

0,3

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 3)

nav

0,4

0,5

0,5

0,5

Inventārs (48 Ls/gadā x 3)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 3)

nav

0,6

0,7

0,7

0,6

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 3)

nav

0,04

0,1

0,1

0,1

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 3)

nav

0,7

0,8

0,8

0,8

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 3)

nav

0,2

0,2

0,2

0,2

Tipogrāfiskie pakalpojumi (68 Ls/gadā x 3)

nav

0,2

0,2

0,2

0,2

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 3)

nav

0,04

0,5

0,5

0,04

Kapitālie izdevumi

nav

2,3

0,8

0,8

1,3

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

1,5

nav

nav

0,5

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

0,8

0,8

0,8

0,8

4) Veicot eksporta kompensāciju administrēšanu papildus nepieciešamas 25 štata vietas

nav

204,0

232,4

232,4

223,0

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 25)

nav

112,5

135,0

135,0

127,5

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

72,6

91,0

91,0

84,8

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

27,1

32,5

32,5

30,7

Telpu īre (9 Ls/m2 x 9 m2/mēnesī x 25)

nav

18,8

24,3

24,3

22,5

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi (30 Ls/mēnesī x 25)

nav

5,8

9,0

9,0

7,9

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana (120 Ls/gadā x 25)

nav

2,5

3,0

3,0

2,8

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 25)

nav

3,5

4,2

4,2

4,0

Inventārs (48 Ls/gadā x 25)

nav

1,0

1,2

1,2

1,1

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 25)

nav

4,6

5,5

5,5

5,2

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 25)

nav

0,3

0,4

0,4

0,4

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 25)

nav

5,8

7,0

7,0

6,6

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 25)

nav

1,5

1,8

1,8

1,7

Tipogrāfiskie pakalpojumi (68 Ls/gadā x 25)

nav

1,4

1,7

1,7

1,6

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 25)

nav

0,3

0,4

0,4

0,4

Kapitālie izdevumi

nav

19,0

6,4

6,4

10,6

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

12,5

nav

nav

4,2

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

6,5

6,5

6,5

6,5

5) Veicot funkciju informācijas sniegšana Eiropas Komisijai, administrēšanai papildus nepieciešamas 7 štata vietas

nav

57,1

65,1

65,1

62,4

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 7)

nav

31,5

37,8

37,8

35,7

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

20,3

25,5

25,5

23,8

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

7,6

9,1

9,1

8,6

Telpu īre (9 Ls/m2 x 9 m2/mēnesī 12 x 7)

nav

5,3

6,8

6,8

6,3

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi (30 Ls/mēnesī x 7)

nav

1,6

2,5

2,5

2,2

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana (120 Ls/gadā x 7)

nav

0,7

0,8

0,8

0,8

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 7)

nav

1,0

1,2

1,2

1,1

Inventārs (48 Ls/gadā x 7)

nav

0,3

0,3

0,3

0,3

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 7)

nav

1,2

1,5

1,5

1,5

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 7)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 7)

nav

1,6

2,0

2,0

1,9

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 7)

nav

0,4

0,5

0,5

0,5

Tipogrāfiskie pakalpojumi (68 Ls/gadā x 7)

nav

0,4

0,5

0,5

0,5

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 7)

nav

0,1

0,1

0,1

0,1

Kapitālie izdevumi

nav

5,3

1,8

1,8

3,0

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

3,5

–

–

1,2

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

1,8

1,8

1,8

1,8

6) Ieviešot intervences pasākumu (t.sk. piena, gaļas un zvejas produktu tirgū), administrēšanai papildus nepieciešamas 27 štata vietas

nav

220,3

251,0

251,0

240,8

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 27)

nav

121,5

145,8

145,8

137,7

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

78,4

98,2

98,2

91,6

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

29,3

35,1

35,1

33,2

Telpu īre (9 Ls/m2 x 9 m2/mēnesī x 27)

nav

20,3

26,2

26,2

24,3

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi (30 Ls/mēnesī x 27)

nav

6,2

9,7

9,7

8,6

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana (120 Ls/gadā x 27)

nav

2,7

3,2

3,2

3,1

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 27)

nav

3,8

4,5

4,5

4,3

           

Inventārs (48 Ls/gadā x 27)

nav

1,1

1,3

1,3

1,2

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 27)

nav

5,0

6,0

6,0

5,6

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 27)

nav

0,4

0,4

0,4

0,4

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 27)

nav

6,3

7,6

7,6

7,1

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 27)

nav

1,6

1,9

1,9

1,8

Tipogrāfiskie pakalpojumi (68 Ls/gadā x 27)

nav

1,5

1,8

1,8

1,7

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 27)

nav

0,3

0,4

0,4

0,4

Kapitālie izdevumi

nav

20,4

6,9

6,9

11,4

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

13,5

–

–

4,5

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

6,9

6,9

6,9

6,9

7) Eiropas Savienības tiešo maksājumu administrēšanai papildus nepieciešamas 113 štata vietas.

*2004.gadā finansējums 10 mēnešiem (atalgojums 9 mēn.)

nav

833,5

965,5 

965,5 

921,5 

Atalgojums (450 Ls/mēnesī x 95) (36 x 148 + 30 % pusgadā)

nav

291,9

389,3

389,3

356,8

Pārējie kārtējie izdevumi

nav

459,0

550,1

550,1

519,7

t.sk.

         

VSAO iemaksas (24,09 %)

nav

70,3

93,8

93,8

86,0

Sakaru pakalpojumu apmaksa - telefoni, pasta pakalpojumi ((30 Ls/mēnesī x 113) + (vēstuļu nosūtīšana atbalsta pretendentiem (120000 x 3,5 reizes x 0,20 Ls))

nav

103,9

124,7

124,7

117,8

Maksa par degvielu, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, apdrošināšana, (120 Ls/gadā x 95)

nav

9,5

11,4

11,4

10,8

Kancelejas preces un materiāli (14 Ls/mēnesī x 113)

nav

15,8

19,0

19,0

18,0

Inventārs (48 Ls/gadā x 113)

nav

4,5

5,4

5, 4

5,1

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa (220 Ls/gadā x 113)

nav

20,7

24,9

24,9

23,5

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana (16 Ls/gadā x 113)

nav

1,5

1,8

1,8

1,7

Komandējuma izdevumi (280 Ls/gadā x 113)

nav

26,4

31,6

31,6

29,9

Ēku, būvju un telpu remonts (70 Ls/gadā x 113)

nav

6,6

7,9

7,9

7,5

Tipogrāfiskie pakalpojumi (68 Ls/gadā x 95)

nav

5,4

6,5

6,5

6,1

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (15 Ls/gadā x 113)

nav

1,4

1,7

1,7

1,6

IAKS informācijas sistēmas uzturēšana (saskaņā ar IAKS izstrādes un uzturēšanas līgumu)

nav

15,8

19,0

19,0

17,9

Kadastra un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana (1 vienības izmaksas 0,159 Ls)

nav

20,8

25,0

25,0

23,6

Mašīnu noma ((700 Ls + 12 % procentu maksājumi un komisijas maksas + 300 Ls apdrošināšana + 420 Ls remontizmaksas) x (17 mašīnas x 1 gads + 18 mašīnas ½ gads)

nav

32,6

39,1

39,1

36,9

Degvielas iegādes izdevumi fizisko kontroļu nodrošināšanai (kontroli veic 5 % no pieteikumiem, vidējais km skaits līdz saimniecībai 35 km)

nav

54,2

65,1

65,1

61,5

Pieteikumu formas (1 pieteikums = 6 lapas x 0,04 Ls = 0,24 Ls) (170000 x 0,24)

nav

34,0

40,8

40,8

38,5

Instrukcijas atbalsta pretendentam sagatavošana (100000 ekspl. x 8 lapas x 0,04 Ls)

nav

26,7

32,0

32,0

30,2

Sludinājumi, skaidrojošā informācija, bukleti (41250 gab. x 0,2 Ls buklets + 500 Ls pārējie)

nav

8,8

0,5

0,5

3,3

Kapitālie izdevumi

nav

82,6

26,1

26,1

45,0

t.sk.

         

Darba vietas aprīkošana (500 Ls viena darba vieta)

nav

56,5

nav

nav

18,8

Izdevumi pārējām kapitālajām iegādēm (faksi, dokumentu smalcinātāji, seifi u.c. - 257 Ls uz cilvēku gadā)

nav

26,1

26,1

26,1

26,1

5.2.2.9.2. Valsts SIA Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centram

563,7

455,0

793,3

853,4

812,3

1) Piena kvotas sistēmas izveidošanai un administrēšanai

80

96,4

113,5

112,3

119,1

Kārtējie izdevumi:

56,2

47,5

63,3

65,6

62,9

Darba algas fonds

23,4

17,0

23,4

23,4

23,4

VSAO iemaksas

5,6

4,1

5,6

5,6

5,6

Samaksa programmētājam par līgumdarbu izpildi

nav

0,8

0,8

0,9

0,8

Telpu noma, apsardze, apkure, elektrība, ūdensapgāde

3,5

4,7

4,7

4,7

4,7

Sakaru pakalpojumi, pasta izdevumi

5,5

2,7

7,2

8,1

7,2

Transports: degviela

3

2

2

2

2

Autotransporta noma

nav

0,6

2

2

2

Kancelejas piederumi

2

2,5

2,6

2,8

2,6

Poligrāfijas pakalpojumi

10

10,1

11

12,6

11,2

Apmācības un ārzemju komandējumi

3,2

3,0

3,2

2

2,5

Datortehnikas, printeru, servera u.c. tehnikas apkope

nav

nav

0,8

1,5

0,8

Kapitālieguldījumi

23,8

48,9

50,2

46,7

56,2

Programmatūru izstrāde, papildināšana, uzturēšana

20

43,8

36

36

45,5

Datortehnikas, printeru, servera, skenera, u.c. aprīkojuma, licenču iegāde

2,5

3,2

13,9

10,4

9,8

Mēbeļu iegāde, darba vietu aprīkojums

1,3

1,9

0,3

0,3

0,8

2) Dzīvnieku un ganāmpulku reģistra uzturēšanai

483,7

358,6

679,8

741,1

693,2

Kārtējie izdevumi:

421,7

307,6

590,9

649,1

601,4

Darba algas fonds

212,4

109,8

260,3

278,4

262,1

VSAO iemaksas

51,2

26,5

62,7

67,1

63,2

Poligrāfijas pakalpojumi

46,4

37,0

62,0

76

66,7

Telpu noma, apsardze, apkure, elektrība, ūdensapgāde

49,2

45,8

55,8

66

59,2

Autotransporta ekspluatācijas izdevumi

18

24,0

41,2

44

42,1

Sakaru pakalpojumi

12,9

10

19,8

23

19,3

Pasta un NMC pakalpojumi

19,3

31,3

52,8

56

50

Datortehnikas, printeru, servera u.c. tehnikas apkope

6

7,6

16,8

17

16,5

Apmācības un ārzemju komandējumi

nav

10,8

8,5

10,3

11,5

Ikgadējā dalības maksa IKAR un INTERBULL

3,3

nav

3,3

3,3

3,3

Kancelejas piederumi

3

4,8

7,7

8

7,5

Kapitālieguldījumi

62

51,0

88,9

92

91,8

Datortehnika, UPS, printeri u.c. tehnika

26,5

5,8

20

20

20

Programmatūru, licenču iegāde, izstrāde

21

21,2

21

21

21

Esošo programmu papildināšana, labošana

14,5

24

24

24

24

Operatīvais līzings (11 vieglās automašīnas)

nav

nav

20,9

20,9

22,5

Biroja mēbeļu un cita inventāra iegāde

 

nav

3

6,1

4,3

5.2.2.9.3. Valsts zivsaimniecības pārvaldei

nav

nav

10

10

8

Darba alga

nav

nav

3,4

3,4

2,72

Sociālais nodoklis

nav

nav

0,8

0,8

0,64

Komandējuma izdevumi

nav

nav

1,6

1,6

1,28

Pakalpojumi

nav

nav

2,2

2,2

1,76

Saimnieciskie izdevumi

nav

nav

0,6

0,6

0,48

Darba vietas iekārtošana

nav

nav

1,4

1,4

1,12

6. Cita informācija

1. Normatīvā akta projekts tiek finansēts Zemkopības ministrijai piešķirtā budžeta ietvaros.

2. budžeta izdevumu aprēķini veikti pamatojoties uz Eiropas Savienības budžeta saistību apropriācijām.

3. Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas īstenošanai, ir nepieciešams budžetā paredzēt maksimāli iespējamo finansējumu saskaņā ar Pievienošanās ES līgumu, kas ir ne mazāk kā 6 % no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kuri tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2002. sēdes protokola Nr.18 37.§ “Priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē darījumus ar zemi un zemes izmantošanu lauku apvidos” 4.punktu Zemkopības ministrijai bija uzdots izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt likumprojektu “Grozījumi Lauksaimniecības likumā”, kurā paredzēt zemes īpašnieku (lietotāju), nomnieku tiesības un pienākumus lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošanā.

Minētās normas netiek atrunātas likumprojektā, jo Zemkopības ministrija plāno izstrādāt atsevišķu likumprojektu “Likums par lauksaimniecības zemes izmantošanu”, ņemot vērā, ka to izstrādes nepieciešamību nosaka:

1) vairāku likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” (1991.gada 21.jūnijs) normu spēkā neesamība, dublēšanās vai pretrunas ar citiem likumiem;

2) lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšana ar nezālēm un krūmiem, lauku ainavas degradācija;

3) zemes reformas laikā zemes īpašniekiem nodoto meliorācijas sistēmu uzturēšanas aktualitāte;

4) lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana atbilstoši paredzētajam mērķim.

Zemkopības ministrija izstrādā un Ministru kabineta noteiktā kārtībā iesniegs izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektus, kas nosaka kārtību:

1) ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un darbības kontroli;

2) par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju uz lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību;

3) lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību.

4) kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības, lopkopības, zvejas un akvakultūras produktu tirgū;

5) kādā tiek veikti darījumi ar piena ražošanas kvotām, kā arī šo kvotu administrēšanas, kontroles, soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība;

6) kādā tiek regulētas cietes kartupeļu audzētāju organizāciju un kartupeļu cietes ražošanas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) tiesiskās attiecības;

7) kādā tiek administrēts lauksaimniecības ārējās tirdzniecības režīms,

8) kādā tiek iegūta un apkopota informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes auglības līmeni un tā izmaiņām;

9) kādā veic informācijas vākšanu un apkopošanu par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.

Zemkopības ministrija izstrādā un līdz 2004.gada 1.februārim iesniegs izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektus, kas nosaka kārtību:

1) kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai;

2) kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai.

 

Zemkopības ministrija izstrādā un līdz 2005.gadam iesniegs izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka kārtību par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju uz lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts paredz īstenot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts paredz īstenot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts paredz īstenot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības politiku.

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti(piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums;

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības Dalībvalstis) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā;

Padomes 1999.gada 17.maija regula (EK) Nr.1259/1999, kas nosaka vienotus noteikumus tieša atbalsta plāniem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku;

Padomes 2002.gada 20.decembra regula (EK) Nr.2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku;

Padomes 1992.gada 27.novembra regula (EEK) Nr.3508/92, ar ko izveido integrētu administrācijas un kontroles sistēmu konkrētām Kopienas atbalsta shēmām;

Padomes 2001.gada 19.jūnija regula (EK) Nr.1244/2001, ar ko groza regulu (EK) Nr.1259/1999, ar ko ievieš kopīgus noteikumus tieša atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku;

Komisijas 2002.gada 24.jūlija regula (EK) Nr.1444/2002, ar kuru groza Komisijas Lēmumu 2000/115/EK, kas attiecas uz raksturlielumu definīcijām, definīciju izņēmumiem un uz reģioniem un rajoniem attiecībā uz lauku saimniecību struktūras izpēti;

 

Padomes 1999.gada 17.maija regula (EK) Nr.1251/1999, ar kuru izveido palīdzības sistēmu dažu laukaugu audzētājiem;

Padomes 1992.gada 30.jūnija regula (EEK) Nr.1766/92 par kopējo graudaugu tirgus organizāciju;

Padomes 1999.gada 17.maija regula (EK) Nr.1253/1999, kas groza regulu (EEK) Nr.1766/92 par graudaugu tirgus kopēju organizāciju un atceļ regulu (EEK) Nr.2731/75, kura nosaka standartkvalitāti mīkstajiem kviešiem, rudziem, miežiem, kukurūzai un cietajiem kviešiem;

Eiropas Padomes 1980.gada 14.oktobra regula (EEK) Nr.2644/80, ar kuru ir izstrādāti vispārējie noteikumi attiecībā uz intervenci aitu gaļas un kazas gaļas nozarē;

Eiropas Komisijas 1990.gada 27.novembra regula (EEK) Nr.3446/90, kas paredz sīki izstrādātas normas palīdzības piešķiršanai par aitas un kazas gaļas privātu uzglabāšanu;

Eiropas Komisijas 1999.gada 22.decembra regula (EK) Nr.2759/1999, ar kuru izstrādāti noteikumi Padomes regulas Nr.1268/1999 piemērošanai attiecība uz Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecībā un lauku attīstībā Centrālās un Austrumeiropas kandidātvalstīs pirmspievienošanās laikā;

Eiropas Padomes 1996.gada 28.oktobra regula (EK) Nr.2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopēju organizāciju;

Eiropas Komisijas 2003.gada 11.augusta regula (EK) Nr.1432, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr.2200/96 piemērošanai attiecībā uz ražotāju organizāciju atzīšanu un ražotāju grupu sākotnējo atzīšanu;

Eiropas Komisijas 2003.gada 11.augusta regula (EK) Nr.1433, attiecībā uz darbības fondiem, darbības programmām un finansiālo palīdzību;

Eiropas Komisijas 2003.gada 3.novembra regula (EK) Nr.1943, kas nosaka sīki izstrādātu nosacījumus Padomes regulas (EK) Nr.2200/96 piemērošanai attiecībā uz palīdzības piešķiršanu sākotnēji atzītām ražotāju grupām;

Eiropas Padomes 1999.gada 17.decembra regula Nr.104/2000 par zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopējo organizāciju;

Komisijas 2001.gada 29.novembra regula (EK) Nr.2318/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr.104/2000 piemērošanai attiecībā uz ražotāju organizāciju atzīšanu zivsaimniecības sektorā;

Komisijas 2000.gada 11.septembra regula (EK) Nr.1924/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr.104/2000 piemērošanai attiecībā uz īpašas atzīšanas piešķiršanu ražotāju organizācijām zivsaimniecības sektorā, lai uzlabotu to produktu kvalitāti;

Eiropas Komisijas 1979.gada 13.decembra regula (EEK) Nr.2806/79 par informācijas, kas attiecas uz cūkgaļu, apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju un par regulas (EEK) Nr.2330/74 atcelšanu;

Eiropas Komisijas 1989.gada 27.novembra regula (EEK) Nr.3537/89 par tirdzniecības posmu, uz kuru attiecas vidējā cūku liemeņu cena;

Eiropas Komisijas 1996.gada 16.februāra regula (EK) Nr.295/96, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot Padomes regulu (EEK) Nr.1892/87, kas attiecas uz pieaugušu liellopu tirgus cenu reģistrēšanu, pamatojoties uz Kopienas tabulu liemeņu klasifikācijai;

 

Eiropas Komisijas 1986.gada 15.maija regula (EEK) Nr.1481/86 par cenu noteikšanu svaigiem vai atdzesētiem jēra liemeņiem attiecīgajos Kopienas tirgos un cenu pārskatu dažām citām aitas liemeņu kvalitātes kategorijām Kopienā;

Eiropas Komisijas 1999.gada 16.marta regula (EK) Nr.572/99 par noteiktu abpusēju informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju attiecībā uz olām un putnu gaļu un par regulas (EEK) Nr.1527/73 atcelšanu;

Eiropas Komisijas 2001.gada 5.februāra regula (EK) Nr.245/2001, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi Padomes regulas (EK) Nr.1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopējo organizācijas piemērošanai;

Eiropas Komisijas 1993.gada 13.decembra regula (EK) Nr.3405/93, ar kuru apstiprina detalizētus noteikumus saskaņā ar Padomes regulu (EEK) Nr.1765/92 attiecībā uz dažu dalībvalstu iesniegtajiem pārskatiem par tirgus cenām un piedāvājumiem, un sekojošo konstatēto eļļas augu sēklu atsauces cenu noteikšanu, ko veic Komisija;

Eiropas Padomes 1992.gada 28.decembra regula (EEK) Nr.3950/1992, kas nosaka papildnodevas piena un piena produktu nozarē;

Padomes 1990.gada 12.februāra regula (EEK) Nr.386/90 par uzraudzību, ko eksporta laikā veic lauksaimniecības produktiem, kas saņem kompensācijas vai citas summas;

Komisijas 1995.gada 20.septembra regula (EEK) Nr.2221/95, kas paredz sīki izstrādātas normas Padomes regulas (EEK) Nr.386/90 piemērošanai attiecībā uz fiziskām pārbaudēm, ko eksporta laikā veic lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz kompensācijām;

Komisijas 1999.gada 15.aprīļa regula (EK) Nr.800/1999, kurā ir sīki izstrādāti kopīgie noteikumi, kas jāievēro, piemērojot eksporta kompensāciju sistēmu lauksaimniecības produktiem;

Komisijas 2000.gada 9.jūnija regula (EK) Nr.1291/2000, kurā ir sīki izstrādāti kopīgie noteikumi, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licencēšanas sistēmu un iepriekš fiksētas kompensācijas sertifikātus lauksaimniecības produktiem;

Komisijas 2000.gada 13.jūlija regula (EK) Nr.1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus;

Komisijas 2001.gada 27.aprīļa regula (EK) Nr.825/2001, ar ko nosaka īpašus pasākumus, atkāpjoties no regulas (EK) Nr.800/1999 un regulas (EK) Nr.1520/2000 attiecībā uz produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums;

Komisijas 2002.gada 25.septembra regula Nr.1686/2002, kas nosaka lauksaimniecības komponentes un papildus nodokļa piemērošanu no 2002.gada 1.janvāra, importējot Kopienā noteiktas preces no Islandes un Norvēģijas, kuras ir ietvertas Padomes regulā (EK) Nr.3448/93;

Komisijas 2001.gada 19.jūlija regula (EK) Nr.1488/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes regulu (EK) Nr.3448/93 par dažu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumā uzskaitīto pamatproduktu zināma daudzuma pakļaušanu aktīvās apstrādes procedūrai bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes;

 

Komisijas 2000.gada 10.jūlija regula (EK) Nr.1474/2000, ar kuru nosaka samazinātus lauksaimniecības komponentus un papildu nodevas, ko no 2000.gada 1.jūlija piemēro to preču importam Kopienā, uz kurām attiecas Padomes regula (EK) Nr.3448/93, atbilstīgi Eiropas Savienības un Izraēlas Pagaidu nolīgumam;

Komisijas 2000.gada 10.jūlija regula (EK) Nr.1473/2000, ar kuru nosaka samazinātus lauksaimniecības komponentus un papildu nodevas, ko no 2000.gada 1.jūlija piemēro to preču importam Kopienā, uz kurām attiecas Padomes regula (EK) Nr.3448/93 atbilstīgi Eiropas Nolīgumiem;

Komisijas 2000.gada 19.parīļa regula (EK) Nr.822/2000, kas nosaka samazināšanas koeficienta piemērošanu kompensācijas sertifikātiem precēm, kuras nav iekļautas Līguma 1.pielikumā, kā to nosaka regulas (EK) Nr.1222/94 6b.pants;

Komisijas 1996.gada 25.jūlija regula (EK) Nr.1460/96, kas nosaka sīkāki izstrādātus noteikumus atvieglotas tirdzniecības kārtības īstenošanai, ko piemēro dažām precēm, kuras iegūst lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā paredzēts Padomes regulas (EK) 3448/93 7.pantā;

Komisijas 1993.gada 25.novembra regula (EK) Nr.3223/93 par statistikas datiem attiecībā uz eksporta kompensācijas maksājumiem par dažiem lauksaimniecības produktiem, kas eksportēti kā preces uz kurām attiecas Padomes Nolikums (EEK) Nr.3035/80;

Komisijas 1992.gada 15.decembra regula (EEK) Nr.3615/92 par to, kā noteikt lauksaimniecības produktu daudzumu, kas būtu jāņem vērā aprēķinot kompensāciju, kas atmaksājama gadījumā, ja eksportē Padomes regulā (EEK) Nr.3035/80 minētās preces;

Komisijas 1987.gada 22.decembra regula (EEK) Nr.4154/87, kas nosaka analīzes metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri jāievēro, īstenojot regulu (EEK) Nr.3033/80, kas nosaka tirdzniecības režīmu, kurš piemērojams dažām lauksaimniecības produkcijas pārstrādē iegūtām precēm;

Komisijas 1987.gada 22.decembra regula (EEK) Nr.4056/87, kas nosaka analīžu metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri vajadzīgi, lai ieviestu regulu (EEK) Nr.3035/80, kas nosaka vispārējus noteikumus eksporta kompensāciju piešķiršanai par atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē formā, kura nav minēta Līguma II pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus;

Padomes 1980.gada 22.decembra regula (EEK) Nr.3448/80, ar ko ievieš 1979.gada Iestāšanās akta 43.pantu attiecībā uz tirdzniecības režīmu, kurš piemērojams precēm, uz ko attiecas regulas (EEK) Nr.3033/80 un (EEK) Nr.3035/80;

Padomes 1997.gada 25.jūnija regula (EK) Nr.1221/97, kurā ir izstrādāti vispārējie noteikumi, kas jāievēro, piemērojot pasākumus, lai uzlabotu medus ražošanu un tirdzniecību;

Komisijas 1997.gada 20.novembra regula (EK) Nr.2300/97 par sīki izstrādātiem noteikumiem, kas jāievēro, ieviešot Padomes regulu (EK) Nr.1221/97, kurā ir izstrādāti vispārējie noteikumi, kas jāievēro, piemērojot pasākumus medus ražošanas un tirdzniecības uzlabošanai;

Padomes 1995.gada 22.jūnija regula Nr.1935/95/EEK, ar kuru groza Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

 

Padomes 1995.gada 22.jūnija regula Nr.1935/95/EEK, ar kuru groza Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1991.gada 24.jūnija regula Nr.2092/91/EEK par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1992.gada 14.janvāra regula Nr.94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1992.gada 15.jūnija regula Nr.1535/1992/EEK, kas groza Padomes regulas Nr.2092/91/EEK I un III pielikumu par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1992.gada 14.jūlija regula Nr.2083/92/EEK, kas labo Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1993.gada 23.septembra regula Nr.2608/93/EEK, kuru groza I, II un III pielikumu Padomes regulai 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1994.gada 2.marta regula Nr.468/94/EEK, ar kuru groza VI pielikumu Padomes regulai Nr.2092/9/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1995.gada 29.maija regula Nr.1202/95/EEK, ar kuru groza VI pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1995.gada 29.maija regula Nr.1202/95/EEK, ar kuru groza I un II pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1997.gada 29.maija regula Nr.1488/97/EEK, ar kuru groza Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1998.gada 4.septembra regula Nr.1900/98/EEK, ar kuru groza I pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1999.gada 19.jūlija regula Nr.1804/1999/EEK, kas papildina Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

 

Padomes 1999.gada 17.decembra regula Nr.331/2000/EEK, ar kuru groza V pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2000.gada 19.maija regula Nr.1073/2000/EEK, ar kuru groza Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2000.gada 30.jūnija regula Nr.1437/2000/EEK, ar kuru groza VI pielikuma C sadaļu Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2000.gada 25.septembra regula Nr.2020/2000/EEK, ar kuru nosaka Padomes regulas Nr.2092/91/EEK VI pielikuma saturu un groza VI pielikuma C daļu regulā Nr.2092/91/EEK par bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2001.gada 7.septembra regula Nr.1788/2000/EEK, ar kuru nosaka noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešajām valstīm saskaņā ar Padomes regulas Nr.2092/91/EEK 11.pantu par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1996.gada 26.marta regula Nr.522/96 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1997.gada 20.februāra regula Nr.314/97 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1997.gada 29.maija regula Nr.1488/97/EEK, ar kuru groza Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1998.gada 29.jūnija regula Nr.1367/1998 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 1998.gada 4.septembra regula Nr.1900/98/EEK, ar kuru groza I pielikumu Padomes regulai 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 1999.gada 19.jūlija regula Nr.1804/1999/EEK, kas papildina Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

 

Padomes 1999.gada 17.decembra regula 331/2000/EEK, ar kuru groza V pielikumu Padomes regulai 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2000.gada 14.marta regula Nr.548/2000 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2000.gada 19.maija regula 1073/2000/EEK, ar kuru groza Padomes regulu 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2000.gada 30.jūnija regula 1437/2000/EEK, ar kuru groza VI pielikuma C sadaļu Padomes regulā 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2000.gada 24.jūlija regula Nr.1616/2000 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības Padomes 2000.gada 18.jūlija regula Nr.1566/2000 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2000.gada 25.septembra regula Nr.2020/2000/EEK, ar kuru nosaka Padomes regulas Nr.2092/91/EEK VI pielikuma saturu un groza VI pielikuma C daļu regulā Nr.2092/91/EEK par bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2000.gada 31.oktobra regula Nr.2426/2000 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2001.gada 7.septembra regula Nr.1788/2000/EEK, ar kuru nosaka noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešajām valstīm saskaņā ar Padomes regulas 2092/91/EEK 11.pantu par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2001.gada 21.februāra regula Nr.349/2000 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2001.gada 19.decembra regula Nr.2491/2001/EEK, ar kuru groza Padomes regulu Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

 

Padomes 2001.gada 2.marta regula 436/2001/EEK, ar kuru groza II pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2002.gada 15.marta regula Nr.473/2002/EEK, ar kuru groza I, II, VI pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2001.gada 27.decembra regula Nr.2589/2001 ar kuru groza regulu 94/92/EEK par normām importam no trešajām valstīm, kuras noteiktas Padomes regulā 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2001.gada 7.septembra regula Nr.1788/2001 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešajām valstīm saskaņā ar 11.pantu regulā 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

Padomes 2002.gada 15.marta regula Nr.473/2002/EEK, ar kuru groza I, II, VI pielikumu Padomes regulai Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Padomes 2002.gada 25.oktobra regula Nr.1918/2002 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešajām valstīm saskaņā ar 11.pantu regulā Nr.2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm;

2003.gada 5.februāra Komisijas regula Nr.223/2003 par marķēšanas prasībām saistībā ar bioloģisko ražošanas metodi, barības maisījumiem un barības sastāvdaļām, un ar kuru groza Padomes regulu 2092/91/EEK par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un par attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības produktiem un pārtiku;

Komisijas 1982.gada 6.decembra regula (EEK) Nr.3272/82, kas aizvieto Komisijas regulu Nr.2237/77, kas nosaka lauku saimniecību kapitāla apgrozības formu saimniecību ieņēmumu noteikšanai;

Komisijas 1997.gada 16.janvāra regula (EK) Nr.60/97, kas groza regulu (EEK) Nr.1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus;

Padomes 2000.gada 4.februāra regula (EK) Nr.285/2000, ar ko grozīta regula (EEK) Nr.1859/ 82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus;

Komisijas 1985.gada 7.jūnija lēmums Nr.377/85 par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju;

Komisijas 1994.gada 30.maija lēmums Nr.377/85, kas groza Komisijas lēmumu Nr.377/85 par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju;

Komisijas 1996.gada 13.jūnija lēmums Nr.393/96, kas groza Komisijas lēmumu Nr.377/85 par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju;

 

Komisijas 1999.gada 22.oktobra lēmums Nr.725/99, kas groza Komisijas lēmumu Nr.377/85 par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju par Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju;

Padomes 1988.gada 29.februāra regula (EK) Nr.571/88 par aptauju organizēšanu lauku saimniecību struktūras noteikšanai laika posmā no 1988.gada līdz 1997.gadam;

Padomes 1996.gada 17.decembra regula (EK) Nr.2467/96, kas groza Padomes regulu (EK) Nr.571/88 par aptauju organizēšanu lauku saimniecību struktūras noteikšanai;

Komisijas 2003.gada 16.janvāra regula Nr.68/03 par no statiskajām aptaujām atšķirīgās informācijas izmantošanu un par lauku saimniecību struktūras noteikšanas aptaujas rezultātu iesniegšanas termiņu 2003.gada aptaujai;

Komisijas 1997.gada 18.jūnija lēmums Nr.407/97, kas nosaka 1997.gada saimniecību struktūras noteikšanas aptauju rezultātu iesniegšanas termiņus Eiropas Kopienas valstu statistikas birojos; Komisijas 1999.gada 19.oktobra lēmums Nr.714/99, kas nosaka 1999. - 2000.gadu saimniecību struktūras noteikšanas aptauju rezultātu iesniegšanas termiņus Eiropas Kopienas valstu statistikas birojos;

Komisijas 2002.gada 24.jūlija regula (EK) Nr.1444/02, ar kuru groza Komisijas Lēmumu 2000/115/EK, kas attiecas uz raksturlielumu definīcijām, definīciju izņēmumiem un uz reģioniem un rajoniem attiecībā uz lauku saimniecību struktūras izpēti;

Komisijas 2002.gada 24.jūlija regula (EK) Nr.143/02, ar kuru groza Komisijas regulas (EEK) Nr.571/88 1.pielikumu attiecībā uz saimniecību struktūras noteikšanas aptauju organizēšanu Kopienas valstīs 2003., 2005. un 2007.gados.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

1.panta 1.punkts

EK regulas Nr.1444/2002, 1.pielikums

Atbilst

 

1.panta 4.punkts

EK regulas Nr.2092/91, 1.; 2.; 5.pants

Daļēji atbilst

 

2.pants

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 33.pants;

EK regulas Nr.2371/2002, 1., 2.pants

Atbilst

 

4.panta otrā daļa

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 34.pants

Atbilst

 

5.panta pirmā daļa

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 34. un 87.pants

Atbilst

 

5.panta otrā daļa

Pievienošanās ES līguma (AA12/03) II pielikuma 27.punkta b apakšpunkta 1.b pants;

EK regulas Nr.1259/1999, 1.pants;

EK regulas Nr.245/2001, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 23., 14., 15., 16.pants.

Atbilst

 

5.panta piektā daļa

EK regulas Nr.1221/97, 1.pants;

EK regulas Nr.2300/97, 1., 2., 3., 4., 5., 6.pants.

Atbilst

 

6.panta pirmā daļa

EKK regulas Nr.1766/92, 3., 4., 5., 6., 7.pants;

EK regulas Nr.1260/2001, 2., 5., 6., 7., 8., 9.pants;

EK regulas Nr.1259/1999, 1.pants;

EK regulas Nr.1255/1999, IV. nodaļa;

EK regulas Nr.1254/1999, I. nodaļa;

EK regulas Nr.214/2001, I., II., III., IV. nodaļa;

EK regulas Nr.2467/98, 5., 6.pants;

EK regulas Nr.1253/99, 8.pants; EK regula Nr.1251/1999, 2., 3., 4.pants.

EEK regulas Nr.2763/75, 1., 2., 3., 4., 5., 6.pants;

EEK regulas Nr.3444/90, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.pants

EEK regulas Nr.2644/80, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.pants

EEK regulas Nr.3446/90, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.pants;

EK regulas Nr.104/2000, 21., 22., 23.pants;

EK regulas Nr.3002/92, I., II., III., IV., V. sadaļa;

EK regulas Nr.80/2001, 2., 3., 4., 5.pants.

Atbilst

 

6.panta otrā daļa

EKK regulas Nr.1766/92, 3., 4., 5., 6., 7.pants;

EK regulas Nr.1260/2001, 2., 5., 6., 7., 8., 9.pants;

EK regulas Nr.1259/1999, 1.pants;

EK regulas Nr.1255/1999, IV. nodaļa;

EK regulas Nr.1254/1999, I. nodaļa;

EK regulas Nr.214/2001, I., II., III., IV. nodaļa;

EK regulas Nr.2467/98, 5., 6.pants;

EK regulas Nr.1253/99, 8.pants; EK regula Nr.1251/1999, 2., 3., 4.pants.

EEK regulas Nr.2763/75, 1., 2., 3., 4., 5., 6.pants;

EEK regulas Nr.3444/90, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.pants

EEK regulas Nr.2644/80, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.pants

EEK regulas Nr.3446/90, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.pants;

EK regulas Nr.104/2000, 21., 22., 23.pants;

EK regulas Nr.3002/92, I, II., III., IV., V. sadaļa;

EK regulas Nr.80/2001, 2., 3. ,4., 5.pants.

Atbilst

 

7.panta pirmā daļa

EK regulas Nr.1255/1999, 29., 30.pants;

EK regulas Nr.1868/1994, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.pants;

EK regulas Nr.97/95, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pants.

Atbilst

 

7.panta otrā daļa

EK regulas Nr.1255/1999, 29., 30.pants.

Atbilst

 

7.panta trešā daļa

EK regulas Nr.1868/1994, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.pants;

Atbilst

 

7.panta ceturtā daļa

EK regulas Nr.1868/1994, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.pants;

EK regulas Nr.97/95, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pants.

Atbilst

 

8.panta pirmā daļa

EK regulas Nr.2200/96, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.pants;

EK regulas Nr.1432/2003, 3., 4., 5., 9., 12., 13., 18., 14., 15., 16., 17., 20., 23.pants;

EK regulas Nr.609/2001, 12., 14.pants

EK regulas Nr.104/2000, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.pants;

EK regulas Nr.2318/2001, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.pants;

EK regulas Nr.1924/2000, 1., 2., 3., 4.pants.

Atbilst

 

8.panta otrā daļa

EK regulas Nr.2200/96, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.pants;

EK regulas Nr.1432/2003, 3., 4., 5., 9., 12., 13., 18., 14., 15., 16., 17., 20., 23.pants;

EK regulas Nr.609/2001, 12., 14.pants

EK regulas Nr.104/2000, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.pants;

EK regulas Nr.2318/2001, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.pants;

EK regulas Nr.1924/2000, 1., 2., 3., 4.pants.

Atbilst

 

9.panta pirmā daļa

EEK regulas Nr.1766/92, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.pants;

EEK regulas Nr.1771/75, 8., 9., 10., 11., 12., 13.pants;

EK regulas Nr.1260/2001, 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39.pants;

EK regulas Nr.2467/98, 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pants;

EK regulas Nr.1255/1999, 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35.pants;

EK regulas Nr.1254/1999, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.pants;

EK regulas Nr.2200/96, 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.pants;

EK regulas Nr.104/2000, 28., 29., 30.pants;

EEK regulas Nr.2759/75, 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.pants;

EEK regulas Nr.386/90, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.pants;

EEK regulas Nr.2221/95, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.pants;

EK regulas Nr.800/1999, I., II., III., IV., V. sadaļa;

EK regulas Nr.1291/2000, I., II., III., IV., sadaļa;

EK regulas Nr.1520/2000, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pants;

EK regulas Nr.825/2001, 1., 2.pants;

EK regulas Nr.3448/93, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.pants;

EK regulas Nr.1162/95, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.pants;

EK regulas Nr.2133/2001, 1., 2., 3.pants;

EEK regulas Nr.565/80, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.pants;

EK regulas Nr.3122/94, 1., 2., 3., 4.pants;

EK regulas Nr.1686/2002, 1.pants;

EK regulas Nr.1474/2000, 1.pants;

EK regulas Nr.1473/2000, 1., 2.pants;

EK regulas Nr.822/2000, 1.pants;

EK regulas Nr.1460/96, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.pants;

EK regulas Nr.3615/92, 1., 2.pants;

EK regulas Nr.4154/87, 1., 2., 3., 4.pants;

EK regulas Nr.4056/87, 1., 2., 3.pants;

Atbilst

 

9.panta otrā daļa

EEK regulas Nr.1766/92, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.pants;

EEK regulas Nr.1771/75, 8., 9., 10., 11., 12., 13.pants;

EK regulas Nr.1260/2001, 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39.pants;

EK regulas Nr.2467/98, 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pants;

EK regulas Nr.1255/1999, 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35.pants;

EK regulas Nr.1254/1999, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.pants;

EK regulas Nr.2200/96, 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.pants;

EK regulas Nr.104/2000, 28., 29., 30.pants;

EEK regulas Nr.2759/75, 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.pants;

EEK regulas Nr.386/90, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.pants;

EEK regulas Nr.2221/95, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.pants;

EK regulas Nr.800/1999, I., II., III., IV., V. sadaļa;

EK regulas Nr.1291/2000, I., II., III., IV., sadaļa;

EK regulas Nr.1520/2000, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pants;

EK regulas Nr.825/2001, 1., 2.pants;

EK regulas Nr.3448/93, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.pants;

EK regulas Nr.1162/95, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.pants;

EK regulas Nr.2133/2001, 1., 2., 3.pants;

EEK regulas Nr.565/80, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.pants;

EK regulas Nr.3122/94, 1., 2., 3., 4.pants;

EK regulas Nr.1686/2002, 1.pants;

Atbilst

 

11.panta pirmā daļa

EK regulas Nr.2092/1991, 9.panta 4., 5., 6.punkts;

EK regulas Nr.1935/1995, 1.panta 24.punts;

EK regulas Nr.2092/1991, 9.panta 3.punkts; 8.panta 3.punkts, 15.pants, I pielikuma A un B sadaļas;

EK regulas Nr.1935/1995, 1.panta 3.a) punkts;

EK regulas Nr.2092/1991, 11.panta 6.(a) punkts.

Atbilst

 

13.panta pirmā daļa

EK regulas Nr.659/97, 7.pants;

EK regulas Nr.3223/94, 2.pants;

EK regulas Nr.2362/98, 27.pants;

EK regulas Nr.1498/99, 6.pants;

EK regulas Nr.2771/99, 7., 8.pants;

EK regulas Nr.1255/99, 6.pants;

EK regulas 2806/79, 1., 2.pants;

EK regulas Nr.3537/89, 2.pants;

EK regulas Nr.295/96, 1., 2., 3., 4., 5., 6.pants;

EK regulas Nr.1481/86, 3.pants;

EK regulas Nr.572/99, 1.pants

EK regulas Nr.245/2001, 15.pants;

EK regulas Nr.3405/93, 2.pants;

EK regulas Nr.2211/94, 2.pants.

Atbilst

 

13.panta otrā daļa

EK regulas Nr.0079/65, 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13; 14.pants;

EK regulas Nr.1859/82, 1.; 4.; 5.; 6.pants.

Atbilst

 

13.panta trešā daļa

EK regulas Nr.0079/65, 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13; 14.pants;

EK regulas Nr.1859/82, 1.; 4.; 5.; 6.pants.

Atbilst

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts tiek atbalstīts

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ir informētas Latvijas lauksaimniecības sabiedriskās organizācijas jeb asociācijas, kuras likumprojektu ir apspriedušas ar saviem biedriem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notikušas konsultācijas ar Zviedrijas, Vācijas, Holandes, Ungārijas ekspertiem, kā arī ar zivsaimniecības PHARE 2000 projekta īstermiņa ekspertiem

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ministru kabineta noteikumu izstrādi veiks Zemkopības ministrija, administrēšanu veiks Lauku atbalsta dienests, Valsts SIA Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs, Pārtikas un veterinārais dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Grozījumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tiks ievietota informācija internetā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

 

04.01.16. 10:00

I.Rodina

7027671, Ilona.Rodina@zm.gov.lv

Zemkopības ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

M.Roze

 

 

L.Straujuma

 

S.Grigaļūna

 

D.Malzubre

 

I.Rodina