Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"

(reģ.nr. 596, 3.las.)

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija kādā atbildīgā komisija piedāvā pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

 

Izdarīt likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Nodarbinātības valsts dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Nodarbinātības valsts dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

7.pants. Psihisku slimību dēļ iestājusies invaliditāte

3) alkoholisma vai toksikomānijas seku rezultātā radušies smagi somatiski bojājumi un plānprātība;

2. Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ radušies smagi somatiski bojājumi un plānprātība;".

     

2. Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ radušies smagi somatiski bojājumi un plānprātība;".

8.pants. Nepārejošs fizisko vai psihisko spēju ierobežojums

Par nepārejošu šā likuma izpratnē uzskatāms tāds fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, kas ilgst vairāk par sešiem mēnešiem.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Labklājības ministre D.Staķe

Izteikt likuma 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Nepārejošs psihisko vai fizisko spēju ierobežojums

Par nepārejošu šā likuma izpratnē uzskatāms tāds fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, kas ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, vai arī pirms sešiem mēnešiem smagu, prognostiski nelabvēlīgu saslimšanu vai anatomisku defektu gadījumos, ko apstiprina attiecīgs sertificēts ārsts speciālists.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Nepārejošs psihisko vai fizisko spēju ierobežojums

Par nepārejošu šā likuma izpratnē uzskatāms tāds fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, kas ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, kā arī tāds (neatkarīgi no ilguma) smagas, prognostiski nelabvēlīgas saslimšanas vai iegūta anatomiska defekta radīts fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, ko apstiprina attiecīgās specialitātes ārsts.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(iestr. Atb. kom 2.priekšlik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Nepārejošs psihisko vai fizisko spēju ierobežojums

Par nepārejošu šā likuma izpratnē uzskatāms tāds fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, kas ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, kā arī tāds (neatkarīgi no ilguma) smagas, prognostiski nelabvēlīgas saslimšanas vai iegūta anatomiska defekta radīts fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, ko apstiprina attiecīgās specialitātes ārsts.”