Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā "Par policiju"

(Reģ.nr.593)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Policijas darbinieka pamatpienākumi

Saskaņā ar policijas uzdevumiem policijas darbinieka pamatpienākumi atbilstoši dienesta kompetencei ir:

1)....

2) ...

3) .....

4) saskaņā ar likuma prasībām izdarīt izziņu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izziņas, izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu pilsoņu personību un identificētu līķus;

5) – 18) ...

 

1

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izteikt 10.panta ceturto punktu šādā redakcijā:

“4) saskaņā ar likuma prasībām izdarīt izziņu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izziņas, izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu cilvēku personību un identificētu līķus;

pieņemt

1. Izteikt 10.panta ceturto punktu šādā redakcijā:

“4) saskaņā ar likuma prasībām izdarīt izziņu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izziņas, izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu cilvēku personību un identificētu līķus;”.

 

11.pants. Policijas darbinieka papildpienākumi

Policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums palīdzēt:

1) ...

2) ...

3) ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, Sabiedrības veselības dienesta epidemiologiem un valsts sanitārajiem inspektoriem - to personu piespiedu atvešanā apsekošanai vai ārstēšanai, kuras slimo ar alkoholismu, narkomāniju vai veneriskajām slimībām, ir sociāli bīstami psihiski slimas, kā arī to personu atvešanā un apsardzē ārstniecības iestādē, par kurām ir pietiekams pamats secināt, ka tās ir inficētas ar imūndeficīta vīrusu (HIV) vai infekcijas slimībām, kuru sarakstu apstiprina Ministru kabinets, ja tās izvairās no ierašanās ārstniecības iestādē.

4) ...

5) ...

7) ...

9) ...

 

1. Aizstāt 11.panta 3.punktā vārdus "alkoholismu, narkomāniju" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību".

 

 

   

2. Aizstāt 11.panta 3.punktā vārdus "alkoholismu, narkomāniju" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību".

 

12.pants. Policijas darbinieka vispārējās tiesības

Policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības:

1) - 8) ...

9) nogādāt medicīnas iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, - nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām;

10) aizturēt uz rakstveida pieteikuma pamata personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, toksisko vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, kā arī uzturēt tādas personas medicīnas vai policijas iestādē līdz atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;

11) – 16)....

17) likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā apsekot personas, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, toksiskās vai narkotiskās vielas, vai nosūtīt tās apsekošanai vai ekspertīzes izdarīšanai uz medicīnas iestādēm, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu;

18) ...

19) ...

20) apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka tā vadītājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību vai kuru izplūdes gāzes atmosfērā pārsniedz pieļaujamās normas; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kurām ir konstatētas alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas pazīmes, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti vai viltoti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas numura zīme vai transportlīdzekļa agregātu numuri, vai nav transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību;

21) – 30)....

2. 12.pantā:

aizstāt 9.punktā vārdus "toksisko vai narkotisko vielu" ar vārdiem "narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu";

aizstāt 10.punktā vārdus "toksisko vai narkotisko vielu" ar vārdiem "narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu";

aizstāt 17.punktā vārdus "toksiskās vai narkotiskās vielas" ar vārdiem "narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas";

 

aizstāt 20.punktā vārdus "toksisko vai narkotisko vielu" ar vārdiem "narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu".

     

3. 12.pantā:

aizstāt 9. un 10.punktā vārdus "toksisko vai narkotisko vielu" ar vārdiem "narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu";

aizstāt 17.punktā vārdus "toksiskās vai narkotiskās vielas" ar vārdiem "narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas";

 

aizstāt 20.punktā vārdus "toksisko vai narkotisko vielu" ar vārdiem "narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu".

 

19.pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības var izveidot pašvaldības policiju.

Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

1)...

2) palīdzības sniegšana sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas vietām vai kuras ārstējas no alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas;

3) – 5) ...

.....

3. Aizstāt 19.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības".

     

4. Aizstāt 19.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības".

 

28.pants. Policijas personālsastāvs

Policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus, ne jaunākus par 18 gadiem un ne vecākus par 35 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt policijai uzliktos pienākumus. Policijas dienestā nevar pieņemt personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem. Policijas darbiniekam jāprot valsts valoda un, pildot dienesta pienākumus, jāspēj sazināties ar personām tajā valodā, ko pārsvarā lieto attiecīgajā reģionā vai darba iecirknī.

Policijas dienestā nedrīkst pieņemt personu, kas ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācijas jebkurā tās formā) turētājs. Izņēmuma gadījumos šādas personas var pieņemt policijas dienestā uz darba līguma pamata un uz noteiktu laiku, ja to prasa nepieciešamība veikt konkrētus uzdevumus, izmantojot šo personu profesionālās zināšanas.

........

 

3

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izteikt 28.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus, ne jaunākus par 18 gadiem un ne vecākus par 35 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt policijai uzliktos pienākumus.”

izslēgt 28.panta otrajā daļā vārdkopu “PSRS, Latvijas PSR vai”.”

Noraidīt