Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 11. februāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ. nr. 592) pirmajam lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja augstākminēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

Pielikumā: Sociālo un darba lietu komisijas atzinuma par minēto likumprojektu kopija uz 1 lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 48.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē;".

2. Izteikt 55.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, ar viņa piekrišanu pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības."

3. Izteikt 58.1 panta ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības."

4. Izteikt 59.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, var atbrīvot no soda izciešanas, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības."

5. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja notiesātais nav izdarījis pārkāpumus un atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis ar noziedzīgo nodarījumu nodarīto materiālo zaudējumu, bet gadījumā, ja notiesātais noziedzīgo nodarījumu izdarījis alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, – ja viņš piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības."

6. Aizstāt 260.panta trešajā daļā vārdus "alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē".

7. Izteikt 262.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

"262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –".

8. Izteikt 264.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

"264.pants. Pieļāvums vadīt transportlīdzekļus personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē

Par pieļāvumu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē, ja izraisītas šā likuma 260.pantā norādītās sekas, personu, kura ir atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, –".