Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”

 

Izdarīt likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, nr.15, 2000, nr.23, 2002, nr.15) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pirmo daļu pirms vārdiem “Saeimas vēlēšanu” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta vēlēšanu”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija. Dome (padome) paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu izliek domes (padomes) informācijas sniegšanas vietā, bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu sarakstu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

(4) Pilsētās, novados un pagastos, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota un tās pienākumus veic attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija. Pilsētās, novados un pagastos, kur ir divi vēlēšanu iecirkņi, viena iecirkņa komisijas pienākumus veic attiecīgā vēlēšanu komisija, bet otru iecirkņa komisiju izveido Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā. Pilsētās, novados un pagastos, kur ir trīs un vairāk vēlēšanu iecirkņu, iecirkņu komisijas izveido Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā, un attiecīgā vēlēšanu komisija neveic iecirkņa komisijas pienākumus.”;

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā var izveidot vienu vai vairākas iecirkņa komisijas balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā.”

2. 3. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “iecirkņu komisiju darbība” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Vēlēšanu (balsošanas) sarīkošanai nepieciešamās materiālās vērtības ir pašvaldības manta. Vēlēšanu (balsošanas) sarīkošanai nepieciešamas valsts vai pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošās telpas ierādāmas bez nomas maksas.”

3. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “domes (padomes) ievēlēšanas vai” ar vārdiem “viena mēneša laikā pēc domes (padomes)”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā :

“(5) Eiropas Parlamenta vēlēšanām ārvalstīs Ārlietu ministrija ieceļ vēlēšanu iecirkņa komisiju balsošanai pa pastu septiņu locekļu sastāvā.”

4. Izteikt 6.panta ceturto daļu šādā redakcijā :

“(4) Viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, nevar būt vairākās komisijās.”

5. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“ (3) Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā.”

6. Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“ (4) Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts, dome (padome) pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu izsludināšanu. Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par viņa aizstāšanu ar vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu izlemj dome (padome).”

7. Izslēgt 20.panta otrās daļas pēdējo teikumu.

8. Papildināt 21.panta trešo daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanu” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta vēlēšanu”.

9. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanu” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta vēlēšanu”;

papildināt trešo daļu ar 5.¹ punktu šādā redakcijā:

“5.¹) Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā.”

10. 24.pantā :

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanu” ar vārdiem “un Eiropas Parlamenta vēlēšanu”;

izslēgt pirmās daļas 5. punktu.

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) pilda citus ar attiecīgajām vēlēšanām saistītus pienākumus.”

11. 25.pantā :

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem “kandidātu sarakstus” ar vārdiem “republikas pilsētās reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet rajona pilsētās, novados un pagastos izliek domes (padomes) informācijas sniegšanas vietā”;

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

aizstāt pirmās daļas 11.punktā vārdus “pie attiecīgās domes (padomes) ēkas” ar vārdiem “domes (padomes) informācijas sniegšanas vietā”.

12. Izslēgt 26.panta otrās daļas 5.punktu.

13. Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā :

“Jaunizveidotajās pašvaldībās, kuru domes (padomes) vēlēšanas paredzētas 2005.gada 13.martā, attiecīgo vēlēšanu komisiju izveido ne vēlāk kā 2004.gada 13.decembrī.”

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” ”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

· Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” ir nepieciešami saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu, Vēlētāju reģistra likumu un Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā.

· Ievērojot līdzšinējo vēlēšanu un tautas nobalsošanas pieredzi, nepieciešams precizēt atsevišķu pantu redakciju.

Spēkā esošā likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” redakcija (1.pants) nosaka, ka vēlēšanu komisijas izveidojamas 7 - 15 locekļu sastāvā. Savukārt likumprojekts paredz, ka attiecīgā dome (padome) nosaka ievēlamo komisijas locekļu skaitu robežās no 5 līdz 7 atkarībā no vēlētāju skaita attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Tas dotu iespēju domei (padomei) noteikt optimālu vēlēšanu komisiju locekļu skaitu atkarībā no darba apjoma.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Spēkā esošo tiesību normu sistēmu likumprojekts neietekmē.

5. Vai likumprojekts atbilst starptautiskajām saistībām?

Atbilstošs ES likumdošanai.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ir notikušas konsultācijas ar republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijām.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likumprojektā noteiktais ir realizējams esošo valsts un pašvaldību institūciju funkciju ietvaros.