2004
2004.gada 6.janvārī	Noteikumi Nr.1 

Rīgā (prot. Nr.1 1.§)


Grozījumi Augstskolu likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 75.nr.) šādus grozījumus:

1. 8.pantā:

izteikt sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Augstskolas dibinātājs mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par augstskolas reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Iesniegumam pievieno augstskolas dibinātāja apstiprinātu augstskolas satversmi, dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas, un dokumentus, kas apliecina augstskolas resursu (piemēram, finanšu resursi, materiāltehniskā un informatīvā bāze, akadēmiskais personāls) atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai. Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

1) augstskolas nosaukums un juridiskā adrese;

2) augstskolas dibinātājs un augstskolas juridiskais statuss;

3) lēmums par augstskolas dibināšanu;

4) augstskolas telpu platība un tehniskais aprīkojums;

5) augstskolas finansējuma avoti un kārtība;

6) kontaktpersonas adrese, tālruņa, telefaksa numurs un elektroniskā pasta adrese.

(7) Augstskolas rektors mēneša laikā no senāta lēmuma par filiāles atvēršanu pieņemšanas dienas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par augstskolas filiāles reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Iesniegumam pievieno augstskolas senāta apstiprinātu filiāles darbības nolikumu, dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas, un dokumentus, kas apliecina filiāles atbilstību Ministru kabineta noteiktiem kritērijiem augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai. Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

1) filiāles nosaukums un juridiskā adrese;

2) tās augstskolas nosaukums un juridiskā adrese, kura atvērusi filiāli;

3) augstskolas senāta lēmums par filiāles atvēršanu;

4) dokuments, kas apliecina augstskolas akreditāciju;

5) filiāles telpu platība un tehniskais aprīkojums;

6) filiāles finansējuma avoti un kārtība;

7) kontaktpersonas adrese, tālruņa, telefaksa numurs un elektroniskā pasta adrese.

(8) Divu mēnešu laikā no šā panta sestajā un septītajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas dienas augstskolu vai tās filiāli iekļauj Izglītības iestāžu reģistrā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību vai pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju.";

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Ministru kabinets nosaka kritērijus augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai, kā arī augstākās izglītības iestāžu reģistrācijas, reģistrācijas atlikšanas vai atteikšanas kārtību un kārtību, kādā augstākās izglītības iestādi svītro no Izglītības iestāžu reģistra.";

izslēgt devīto un desmito daļu.

2. 46.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Reflektantu uzņemšanas sākuma un beigu termiņu katru gadu nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Augstskolā par katru studējošo izveido personas lietu. Personas lietā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

1) vidējo izglītību apliecinošu dokumentu;

2) iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

3) personu apliecinoša dokumenta kopiju;

4) visus studējošā līgumus ar augstskolu par studijām izvēlētajā studiju programmā;

5) dokumentus par studējošā imatrikulāciju un eksmatrikulāciju, par studiju pārtraukšanu un atsākšanu;

6) dokumentus, kas apliecina studējošā studiju gaitu un rezultātus citās augstskolās vai koledžās, un apgūto studiju programmu vai tās daļu;

7) studējošā studiju gaitu apliecinošus dokumentus;

8) augstskolas izsniegto izglītības dokumentu kopijas un izsniegto akadēmisko izziņu kopijas;

9) dokumentus vai to kopijas, kas saistīti ar studiju kredīta un studējošā kredīta piešķiršanu;

10) pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā kopiju.

(8) Dokumentus, kas iekļaujami studējošā personas lietā papildus šā panta septītajā daļā minētajiem dokumentiem, kā arī studējošā personas lietas noformēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt 47.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā uzsākamas studijas vēlākos studiju posmos, nosaka Ministru kabinets."

4. Izteikt 49.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"49.pants. Personas izslēgšana no studējošo saraksta (eksmatrikulācija)".

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

 

 

 

 

 

Ministru Kabineta noteikumu projekta

„Grozījumi Augstskolu likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu jebkurai fiziskai un juridiskai personai ir minimāli ierobežotas iespējas pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, uzrādot augstāko izglītību kā vienu no plānotās komercdarbība veidiem, reģistrēties Izglītības iestāžu reģistrā kā augstskolai vai koledžai, kā rezultātā ir iespējams uzsākt augstākās izglītības realizēšanu bez nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma un bez nepieciešamās kvalitātes materiālajiem un cilvēku resursiem.

1999.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.377 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” pietiekami neizdala augstskolas un koledžas kā īpatnēju tiesību subjektu citu izglītības iestāžu vidū.

Izmaiņas Augstskolu likumā ir nepieciešamas, lai pastiprinātu prasības jaunu augstākās izglītības iestāžu dibināšanai un noteiktu deleģējumu atsevišķu Ministru kabineta noteikumu izstrādei par kritērijiem augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai, reģistrācijas, tās atlikšanas vai atcelšanas kārtībai, kā arī kārtībai, kādā augstākās izglītības iestādi izslēdz no Izglītības iestāžu reģistra.

Augstskolu likums neparedz vienotu dokumentācijas kārtību studējošā personu lietās un studiju gaitas rezultātu fiksēšanai.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta piekto daļu, par to, kādas vidējās izglītības programmas atbilst konkrētās studiju programmas profilam, kādi centralizētie eksāmeni vidējās izglītības apjomā jākārto, kā arī to, kāds ir papildu prasības, lai iestātos konkrētā studiju programmā, augstskola attiecībā uz studiju programmām, kurās uzņemšana notiek pirmo reizi, paziņo piecus mēnešus pirms uzņemšanas uzsākšanas. Ievērojot minēto termiņu, nepieciešama MK noteikumu projekta “Grozījumi Augstskolu likumā” pieņemšana steidzamības kārtībā. Pieņemot grozījumus likumā Satversmes 81.panta kārtībā, jaundibināmām augstākās izglītības iestādēm tiks

radīta iespēja savlaicīgi sagatavoties jaunajiem reģistrācijas nosacījumiem Izglītības iestāžu reģistrā un veikt nepieciešamās darbības studiju programmu īstenošanai  2004./2005. akadēmiskajā gadā. Normatīvā akta projekta pieņemšana steidzamības kārtībā nepieciešama studiju procesa kontroles nodrošināšanai un vienotu nosacījumu radīšanai studentu mobilitātei Latvijas augstskolās.

Līdzšinējais Augstskolu likuma 47.panta formulējums pieļauj pārāk plašu šīs likuma normas interpretāciju, radot labvēlīgu vidi pārkāpumiem pretendentu uzņemšanai vēlākos studiju posmos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 Normatīvā akta projekts paredz, ka, iesniedzot iesniegumu augstākās izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā, ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas un kas apliecina ziņu atbilstību Ministru Kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Normatīvā akta projekts paredz Ministru Kabinetam deleģējumu noteikt kritērijus augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai, augstākās izglītības iestāžu reģistrāciju, tās atteikšanu, ka arī augstākās izglītības iestāžu izslēgšanu no Izglītības iestāžu reģistra.

Normatīvā akta projekts nosaka vienotu dokumentācijas kārtību studējošā personu lietās un studiju gaitas rezultātu fiksēšanai.

Normatīvā akta projekts paredz, ka reflektantu uzņemšanas studiju programmās sākuma un beigu termiņu nosaka izglītības un zinātnes ministrs

Normatīvā akta projekts paredz Ministru Kabinetam deleģējumu noteikt kārtību, kādā īstenojama studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos pretendentiem, kuri apguvuši iepriekšējo studiju posmu citās augstskolās atbilstošajā studiju programmā.

3. Cita informācija

 Nav.

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Normatīvā akta projekts rada skaidrus nosacījumus darbības veikšanai augstākās izglītības jomā un katras institūcijas kompetenci.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 Ieviešot skaidrus kritērijus darbības uzsākšanai augstākās izglītības jomā, paaugstinās sabiedrības informētība par augstākās izglītības piedāvājumu valstī un iespējamo studējošo drošība par saņemtās izglītības kvalitāti.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 Normatīvā akta projekts tiek īstenots budžeta ietvaros.

  Normatīvā akta projekts tiek īstenots budžeta ietvaros.

  Normatīvā akta projekts tiek īstenots budžeta ietvaros.

  Normatīvā akta projekts tiek īstenots budžeta ietvaros.

 

3. Finansiālā ietekme

 Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

 

 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

  Ietekmes nav.

 Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

  Ietekmes nav.

 

6. Cita informācija

 Nav.

Nav. 

Nav. 

Nav. 

 

  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Jāizdara grozījumi Izglītības likumā, norādot, ka augstākās izglītības iestāžu iekļaušanu Izglītības iestāžu reģistrā reglamentē Augstskolu likums un ka iesniegumam par koledžas reģistrāciju pievienojami dokumenti, kas apliecina iestādes atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai.

Grozījumu projekts ir sagatavots un tiks iesniegts kā priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” izskatīšanai Saeimā.

2. Jāizdara grozījumi 1999.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.377 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība”, nosakot, ka noteikumi neattiecas uz augstākās izglītības iestādēm. Grozījumu projekts tiks iesniegts Ministru kabinetā divu mēnešu laikā no Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Augstskolu likumā” pieņemšanas.

3. Jāizdod Ministru kabineta noteikumi par augstākās izglītības iestāžu reģistrāciju, kuri noteiktu kritērijus augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai, augstākās izglītības iestāžu reģistrācijas, tās atteikšanas, ka arī augstākās izglītības iestāžu izslēgšanas no Izglītības iestāžu reģistra kārtību un nepieciešamo dokumentāciju reģistrācijas procesā. Augstākās izglītības iestāžu reģistrācijas noteikumu projektu paredzēts iesniegt Ministru kabinetā divu mēnešu laikā no Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Augstskolu likumā” pieņemšanas.

4. Jāizdod Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā īstenojama studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos pretendentiem, kuri apguvuši iepriekšējo studiju posmu citās augstskolās atbilstošajā studiju programmā.

5. Jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kuros nosaka papildu dokumentu vai to kopiju nepieciešamību studējošā personas lietā un studiju lietu noformēšanas kārtību.

2. Cita informācija

 Nav.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienība

  Normatīvā akta projekts nav saistīts ar šo jomu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Nav.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

  

 

 

 

 

5. Cita informācija 

 Nav.

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Latvijas Studentu apvienība.

Rektoru padome.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Studentu apvienība un Rektoru padome atbalsta normatīvā akta projektu 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  Normatīvā akta projekts ir apspriests Latvijas augstskolu mācību prorektoru un studiju daļu seminārā.

 Normatīvā akta projekts ir veidots saskaņā ar mācību prorektoru viedokli.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Nav

5. Cita informācija

 Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

  Normatīvā akta projekta izpilde notiks esošo institūciju funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija 

 Nav.

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Valsts sekretāra

p.i.

Kontroles nodaļas vadītāja

Administratīvā

departamenta Juridiskās nodaļas vadītājs

Augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktors

   

 

 

   

K.Šadurskis

V.Egle

A.Birzniece

E.Martinsons

J.Čakste

24.12.2003 17:10

1236

Velta Vikmane

7047884, velta.vikmane@izm.gov.lv