Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas

biroja likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Biroja struktūra un Biroja padome

(1) Biroja sastāvā ietilpst centrālais aparāts un teritoriālās nodaļas.

(2) Biroja priekšnieks, viņa vietnieki un Biroja centrālā aparāta nodaļu vadītāji ietilpst Biroja padomes sastāvā. Biroja padomes uzdevumi ir šādi:

1) izskatīt Biroja darbības plāna projektu šajā likumā paredzēto funkciju izpildei;

2) izskatīt jautājumus par Biroja struktūru, kā arī Biroja nolikuma projektu, Biroja reglamenta projektu un Biroja struktūrvienību reglamenta projektu;

3) izskatīt lēmuma projektu par Biroja teritoriālo nodaļu izveidi un to darbības teritoriju;

4) izskatīt Biroja un ārvalstu institūciju sadarbības līgumu projektus;

5) izskatīt citus jautājumus par Biroja funkciju izpildi, ja to ir ierosinājis Biroja priekšnieks vai viņa vietnieki, izņemot jautājumu par Biroja personālsastāvu.

(3) Biroja padomes sēdes sasauc pēc Biroja priekšnieka vai viņa vietnieku ierosinājuma.

(4) Biroja padome pēc šā panta otrajā daļā minēto jautājumu izskatīšanas balsojot pieņem ieteikumu par attiecīgā jautājuma turpmāku virzību. Lēmumu par attiecīgo jautājumu pieņem Biroja priekšnieks pēc Biroja padomes ieteikumu izvērtēšanas."

2. Aizstāt 4.panta trešās daļas 9.punktā vārdus "ar attiecīgiem ārvalstu dienestiem" ar vārdiem "ar ārvalstu institūcijām".

 

 

Ministru prezidents

E.Repše

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma (turpmāk – Likums) 3.panta otrā daļa nosaka, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – birojs) centrālā aparāta nodaļu vadītāji ietilpst biroja padomes sastāvā, kuras uzdevumi ir šādi:

1) apstiprināt Biroja darbības plānu šajā likumā paredzēto funkciju izpildei;

2) apstiprināt Biroja centrālā aparāta struktūru un tā nolikumu;

3) pieņemt lēmumu par Biroja teritoriālo nodaļu izveidi, noteikt to darbības teritoriju un struktūru un apstiprināt to nolikumus;

4) izskatīt Biroja un attiecīgo ārvalstu dienestu sadarbības līgumu projektus;

5) izlemt jebkuru Biroja priekšnieka kompetencē esošu jautājumu, ja tā izskatīšanu Biroja padomē ir ierosinājis biroja priekšnieks vai kāds no Biroja padomes locekļiem.

Likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka padomes sēdes sasauc pēc Biroja priekšnieka vai Biroja padomes locekļa pieprasījuma, un ka padomes lēmumus pieņem ar visu padomes locekļu balsu vairākumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likuma 4.panta trešajā daļā ir noteikta virkne funkciju, kuras savā darbā pilda Biroja priekšnieks, piemēram, noteikt Biroja amatpersonu un darbinieku darba pienākumus, tiesības, uzdevumus, apstiprināt Biroja darbību reglamentējošos iekšējos tiesību aktus, izlemt jautājumu par lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas piekritību. Kā izriet no Likuma 3.panta, vairāku Biroja darbībā būtisku jautājumu izlemšana ir nodota Biroja padomei, turklāt, ievērojot Likuma 3.panta otrās daļas 5.punktā noteikto, pastāv iespējamība, ka padome pieņem lēmumu par jebkuru Biroja priekšnieka kompetencē esošu jautājumu.

Šāds Likuma regulējums nav adekvāts, jo, ievērojot Biroja priekšnieka kā iestādes vadītāja darbības nozīmīgumu un svarīgumu, nav pareizi, ka Biroja padomei ir tiesības izlemt pēc būtības tādu jautājumu, kurš saturiski būtu izlemjams tikai Biroja priekšniekam.

Līdz ar to, likumprojektā ir paredzēts, ka Biroja padome izskata attiecīgos, likumā noteiktos, jautājumus un balsojot pieņem par tiem lēmumus, kuri pēc būtības ir ieteikumi (ieteikums par jautājuma tālāku virzību). Galīgo lēmumu par Biroja padomē izskatītajiem jautājumiem pieņem Biroja priekšnieks, kurš, pieņemot savu lēmumu, izvērtē padomes pieņemto ieteikumu.

Likumprojekts paredz, ka Biroja padomē pēc Biroja priekšnieka vai viņa vietnieku priekšlikuma var izskatīt jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Biroja funkciju izpildi, tomēr vienlaikus tiek noteikts, ka Padomē nevar tikt ierosināts un izskatīts jautājums, kas ir saistīts ar Biroja personālsastāvu. Šādu jautājumu izskatīšana tādējādi ir atstāta vienīgi Biroja priekšnieka kompetencē, jo jautājuma par Biroja personālijām pēc būtības izlemšana, ievērojot vispārējo pieredzi valsts institūciju darbībā, ir nododama tikai un vienīgi iestādes vadītāja rīcībā.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2004

2005

2006

2007

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

 

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

KNAB priekšnieka v.i.

KNAB Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

   

J.Strīķe

V.Zeppa-Priedīte

R.Novika

 

15.11.03 11:10

970

V.Zeppa-Priedīte

7356137

violeta.zeppa.priedite@knab.gov.lv