Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu

“Grozījums Latvijas Republikas

Satversmē”

 

 

 

Pielikumā:

 

 

  1. Likumprojekts (uz divām lapām).
  2. Anotācija (uz trim lapām).

 

 

 Likumprojekts

“Grozījums Latvijas Republikas

Satversmē”  

 

 

 

Izslēgt 101. panta tekstā teikumu:

“Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1. Saskaņā ar spēkā esošām Satversmes un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma normām pašvaldību vēlēšanās nevar balsot un kandidēt personas, kurām nav Latvijas pilsonības, bet kuri ir Latvijas ilggadīgie pastāvīgie iedzīvotāji. Pašlaik vissvarīgākā tādu iedzīvotāju kategorija ir Latvijas nepilsoņi. Pērn divas ANO komitejas ieteikušas piešķirt nepilsoņiem tiesības vēlēt vietējās vēlēšanās, lai nepilsoņiem rastos interese piedalīties valsts pārvaldē, un ar līdz to radīt jaunu motivāciju nepilsoņu naturalizācijai. Skatoties nākotnē jāatzīst, ka valstī izveidosies vēl viena svarīga pastāvīgo iedzīvotāju kategorija, kuru būtu lietderīgi integrēt Latvijas sabiedriskajā dzīvē. Tie būs Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi. Kaimiņvalstīs - Igaunijā, Skandināvijā, kā arī Vācijā pastāvīgiem iedzīvotājiem ar noteikto uzturēšanās cenzu ir vēlēšanu tiesības vietējo pašvaldību līmenī. Nevar atzīt par normālu situāciju, kas izveidojās dažās Latvijas pilsētas, kur apmēram vienai trešdaļai iedzīvotāju ir liegta iespēja piedalīties pašvaldību velēšanās.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz noņemt ierobežojumus pašvaldību vēlētāju loka paplašināšanai, atstājot sīkāku reglamentāciju Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam, kuru grozījumu projektu PCTVL frakcija iesniedz vienā paketē ar šo likumprojektu.

3. Cita informācija

nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts pieņemšanas gadījumā noņems ierobežojumus plašākas sabiedrības dalībai valsts pārvaldē.

4. Ietekme uz vidi

Vide netiek ietekmēta.

5. Cita informācija

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

nav nepieciešams

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

nav

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekta pieņemšanas gadījumā Latvijas vēlēšanu sistēma tiek saskaņota ar ES Kopenhāgenas politiskajiem kritērijiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts atbilst ANO un Eiropas Padomes vispārējiem cilvēktiesību principiem. Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 2001. gadā pieņēma Rekomendāciju Nr. 1500, kura “neatlaidīgi aicina dalībvalstu valdības garantēt aktīvas un pasīvas vēlēšanu tiesības vietējo pašvaldību vēlēšanās visiem imigrantiem, kuri likumīgi ir nodzīvojuši vismaz trīs gadus, neatkarīgi no viņu izcelsmes”.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

sk. iepriekšējā ailē

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Cilvēka tiesību komitēja

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Eiropas Cilvēka tiesību tiesas advokāti

5. Cita informācija

nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts paplašina indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-