Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 6 lapām.

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.4 panta otrās daļas 5.punktu pēc vārdiem “Ministru kabineta” ar vārdiem “vai pašvaldības”.

2. Papildināt 5.panta septīto daļu ar vārdiem “kā arī citi likumā noteiktie dokumenti”.

3. Papildināt 19.pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

4. Aizstāt 21.pantā vārdus “valsts notāra” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “atbildīgās amatpersonas” (attiecīgajā locījumā).

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. februārī.

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pants paredz Uzņēmumu reģistra lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību, savukārt Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 80.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvā akta apstrīdēšana aptur tā darbību no brīža, kad iesniegums saņemts iestādē.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekta 3.pantā ir paredzēts, jo šobrīd saskaņā ar APL 80.panta pirmo daļu administratīvā akta apstrīdēšana aptur tā darbību. Ievērojot Uzņēmumu reģistra kā iestādes, kas ved publiskus reģistrus, lēmumu pieņemšanas, reģistrācijas un publiskās izsludināšanas procesus APL minēto principu piemērot nav iespējams. Uzņēmumu reģistrs reģistrē jaunus subjektus (komersantus, sabiedriskas organizācijas, u.c.) un juridiskus faktus (piemēram, komercķīlas). Subjektu reģistrācija dažos gadījumos nozīmē juridiskas personas statusa piešķiršanu un atļauju minētai juridiskai personai sākt darboties. Turklāt minētie reģistrācijas fakti tiek publiski izsludināti trešo personu zināšanai un aizsardzībai, jo trešās personas tiesiski var paļauties uz izsludinātajām ziņām. Lēmums par reģistrāciju stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi. Līdz ar to administratīvā akta darbības apturēšana pie tā apstrīdēšanas nozīmētu arī attiecīgās juridiskās personas darbības apturēšanu, kā arī netiek aizsargāta trešo personu paļāvība uz to, ka attiecīgā juridiskā persona ir rīcībspējīga. Līdz ar to ir paredzēta norma, ka Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Papildus projekta 1. pants paredz precizējumus likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” saskaņošanai ar Koncesiju likumu, savukārt projekta 2.pantā ir precizēti lietai pievienojamie dokumenti un projekta 4.pantā Uzņēmumu reģistra amatpersonu statuss, kas ierosina administratīvo pārkāpumu lietas un vainīgo personu saukšanu pie atbildības.

 3. Cita informācija

 Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz, ka Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija

 

 Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Nav

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

     

 

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Komunikācijas plāns nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa