Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 6., 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunktu.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

1) kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests atzīst suni par bīstamu;

2) labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs."

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka suni par bīstamu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet 10.panta 7.punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs. Likumā doto uzdevumu izpildei Zemkopības ministrija ir izstrādājusi divus Ministru kabineta noteikumu projektus – “Kārtība, kādā suns atzīstams par bīstamu” un “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs, viesnīcās un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs”, bet to tālāka virzība pašlaik nav iespējama, jo normatīvo aktu realizācijai nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta. Noteikumu “Kārtība, kādā suns atzīstams par bīstamu” ieviešana radīs papildus pienākumus un uzdevumus Pārtikas un veterinārajam dienestam. Savukārt noteikumu “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs, viesnīcās un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs” ieviešanai nepieciešams papildu finansējums vietējām pašvaldībām (Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pants nosaka, ka pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz pagarināt termiņu, kurā Ministru kabinetam jāizdod Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta piektajā daļā un 10.panta 7.punktā paredzētie normatīvie akti, lai dotu iespēju rast šo normatīvo aktu realizācijai nepieciešamos līdzekļus.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts nerada sociālās sekas, tomēr anotācijas I. 1.punktā minēto normatīvo aktu ieviešana ir nepieciešama, lai uzlabotu dzīves vidi un nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

03.09.29. 12:03

K.Šteina

7027115, kristina.steina@zm.gov.lv

Valsts sekretāres p.i.

Juridiskā departamenta direktore un par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

B.Bāne

 

 

S.Grigaļūna

 

K.Šteina