Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2002, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 17.panta pirmo daļu pēc vārda "ražotāja" ar vārdiem "tā pilnvarotā pārstāvja".

2. 25.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir Ekonomikas ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.";
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
"(3) Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības mērķis ir efektīvas patērētāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana.

(4) Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenās funkcijas:

1) tirgus uzraudzība un kontrole nepārtikas preču (izņemot medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus) tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā;

2) pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizas noteikšanas, kā arī pirkuma samaksas pareizas aprēķināšanas uzraudzība;

3) patērētāju tiesību aizsardzības valsts politikas īstenošanā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un patērētāju tiesību aizsardzības nevalstisko organizāciju sadarbības organizēšana un koordinēšana;

4) patērētāju iesniegumu izskatīšana par patērētāju tiesību pārkāpumiem, palīdzība patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī patērētāju likumīgo prasību izpildes pieprasīšana;

5) juridiskas palīdzības sniegšana patērētājiem patērētāju tiesību jautājumos;

6) patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzība līgumu projektos un līgumos, ko patērētāji slēdz ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, arī normatīvajos aktos paredzēto darbību veikšana, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs grozītu līguma projektu vai pārtrauktu pildīt līguma noteikumus, ja konstatēti netaisnīgi vai neskaidri līguma noteikumi ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātajā līguma projektā vai noslēgtajā līgumā;

7) citas likumos un normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

 

Likumprojekta

”Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

   

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 25.panta pirmajā daļā noteikts, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka Ministru kabinets padotību īsteno ar atsevišķa Ministru kabineta locekļa starpniecību, un 7.panta trešā daļa nosaka padotības īstenošanas formas. Likumprojekts sagatavots, lai izpildītu ar Ministru kabineta 2003.gada 26.februāra rīkojumu Nr.129 apstiprināto Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plāna 2003.-2005.gadam 3.3.punktu, kas paredz sagatavot grozījumus likumos, kuros paredzētas ministriju pārziņā esošās iestādes.

Patlaban Patērētāju tiesību aizsardzības likums neparedz pienākumu ražotāja pilnvarotajam pārstāvim norādīt normatīvajos aktos noteikto informāciju marķējumā, bet Eiropas Savienības direktīva 1992/75/EEK šādu pienākumu attiecina arī uz ražotāja pilnvaroto pārstāvi Kopienas teritorijā, ja pats ražotājs atrodas ārpus Kopienas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Grozījuma projekts izstrādāts, lai saskaņotu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto. Likumprojekts paredz noteikt, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir Ekonomikas ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kā arī precizē Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenās funkcijas atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.

Likumprojekts paredz solidāru ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai pārdevēja pienākumu marķēt preci, lai patērētājs varētu iepazīties ar būtiskāko iekārtu raksturojošo informāciju, un preci varētu uzskatīt par drošu. Tādējādi gadījumos, kad ražotājs atradīsies ārpus Kopienas teritorijas uzraudzības iestādes būs tiesīgas vērsties ar prasību marķēt preces pret ražotāja pilnvaroto pārstāvi, tādējādi panākot augstāku patērētāju tiesību aizsardzības pakāpi.

3. Cita informācija 

 

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts paredz bez ražotāja un pārdevēja arī ražotāja pilnvarotā pārstāvja pienākumu marķēt preci ar normatīvajos aktos noteikto informāciju.

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

   1

2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija 

   

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Atbilstoši ar Ministru kabineta 2003.gada 26.februāra rīkojumu Nr.129 apstiprinātā Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plāna 2003.-2005.gadam 3.2.punktu, kas paredz sagatavot grozījumus MK izdotajos normatīvajos aktos, kas nosaka tiešās pārvaldes iestāžu statusu un darbību, līdz 2004.gada 1.oktobrim tiks pieņemts jauns Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums.

2. Cita informācija 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektu nepieciešams pieņemt, lai ieviestu ES acquis communautaire Latvijas likumdošanā.

1995.gada 31.augustā ratificētais Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm no vienas puses un LR no otras puses paredz Latvijas Republikas un ES sadarbību enerģijas taupīšanas un efektivitātes veicināšanas jomā (81.pants), kā arī sadarbību un likumdošanas pielāgošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (95.pants).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts ievieš Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīvas 92/75/EEK par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ar marķēšanu un ar standarta informāciju par precēm (Publicēts: Official Journal L 297, 13/10/1992 p. 0016 – 0019) 1.panta ceturtās daļā esošu prasību.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1.

1992/75/EEK 1.panta ceturtā daļa

Atbilst.

 

5. Cita informācija 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Tā kā likumprojekts tika izstrādāts, lai saskaņotu Patērētāju tiesību aizsardzības likumu ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām, tas neskar nevalstisko patērētāju organizāciju intereses.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta Ekonomikas ministrijas Interneta mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija 

 

  

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

     

K.Gerhards

M.Līdumniece

J.Eglītis

B.Vītoliņa

31.10.2003 13:47

A.Apsītis

7013274, Antis.Apsitis@em.gov.lv