Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un
citos plaša mēroga nelaimes gadījumos

1.pants. 2003.gada 19.novembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Gulbis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

UN

UNGĀRIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

LĪGUMS

PAR SADARBĪBU UN SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU KATASTROFU UN CITOS PLAŠA MĒROGA NELAIMES GADĪJUMOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

UN UNGĀRIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

LĪGUMS PAR SADARBĪBU UN SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU KATASTROFU UN CITOS PLAŠA MĒROGA NELAIMES GADĪJUMOS

Latvijas Republikas valdība un Ungārijas Republikas valdība (turpmāk tekstā – Līgumslēdzējas Puses),

ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk tekstā – ANO) un citu starptautisko organizāciju lomu katastrofu un citu plaša mēroga nelaimes gadījumu seku novēršanā un likvidēšanā un ievērojot starptautiskās vienošanās, kuras saistītas ar šī Līguma priekšmetu un izstrādātas šo starptautisko organizāciju uzraudzībā,

ievērojot ANO Konvenciju par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību, kas parakstīta Helsinkos, 1992. gada 17. martā,

ievērojot Eiropas Drošības un sadarbības konferences Trešās pastāvīgās sanāksmes Vīnē Gala dokumentu, kas pieņemts 1989. gada 19. janvārī, un Helsinku dokumentu, kas datēts ar 1992. gada 10. jūliju,

atzīstot katastrofu un citu plaša mēroga nelaimes gadījumu rašanās iespējamību,

apzinoties, ka apmaiņa ar zinātnisko un tehnisko informāciju katastrofu novēršanas jomā ir abpusēji izdevīga,

pārliecinātas par sadarbības nepieciešamību starp Līgumslēdzējām Pusēm, lai atvieglotu savstarpēju palīdzību un paātrinātu palīdzības vienību un inventāra pārvietošanu katastrofu gadījumā un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Termini

Šajā Līgumā minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

(1) "Palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse": Līgumslēdzēja Puse, kuras pilnvarota institūcija pieprasa otras Līgumslēdzējas Puses palīdzību šī Līguma ietvaros.

(2) "Palīdzību sniedzošā Līgumslēdzēja Puse": Līgumslēdzēja Puse, kura izpilda otras Līgumslēdzējas Puses palīdzības pieprasījumu.

(3) "Tranzītvalsts": Līgumslēdzējas Puses valsts, caur kuras teritoriju tranzītā pārvietojas palīdzības vienības vai tiek pārvadāti palīdzības sūtījumi vai inventārs, lai sniegtu palīdzību kādai trešajai valstij.

(4) "Katastrofas un citi plaša mēroga nelaimes gadījumi" (turpmāk tekstā – katastrofa): notikums, ko izraisījuši postoši dabas spēki vai cilvēku darbība vai nevērība, kas nopietni apdraud un/vai kaitē cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.

(5) "Palīdzība": saskaņā ar šo Līgumu palīdzība, ko sniedz palīdzību sniedzošā Līgumslēdzēja Puse, palīdzību pieprasījušajai Līgumslēdzējai Pusei katastrofas seku likvidēšanā vai glābšanas darbiem, nosūtot palīdzības vienības, individuālos ekspertus, inventāru un/vai palīdzības sūtījumus.

(6) "Glābšanas darbi": darbību kopums, kuru mērķis ir aizsargāt cilvēku dzīvību, aizsargāt iedzīvotāju veselību un samazināt kaitējumu videi, kultūras un materiālos zaudējumus un papildus sekas katastrofu gadījumā.

(7) "Inventārs": materiāli, tehniskie līdzekļi un transporta līdzekļi, kas nepieciešami palīdzības sniegšanai, glābšanas suņi un materiālās vērtības, kas nepieciešamas palīdzības vienību locekļu personisko vajadzību apmierināšanai.

(8) "Palīdzības sūtījumi": visi pirmās nepieciešamības materiālie līdzekļi, tajā skaitā arī medikamenti un kontrolējamie medikamenti, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, un kas tiek izmantoti katastrofu seku mazināšanā vai paredzēti bezmaksas izdalīšanai katastrofā cietušajiem iedzīvotājiem.

(9) "Palīdzības vienības un individuālie eksperti": palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses apmācīts personāls vai ekspertu grupa, kuru šī Līgumslēdzēja Puse norīkojusi palīdzības sniegšanai un kura ir atbilstoši sagatavota un apgādāta ar nepieciešamo inventāru.

2. pants

Līguma mērķis un priekšmets

(1) Šī Līguma mērķis ir dot iespēju Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji sniegt viena otrai palīdzību, ņemot vērā tām pieejamos līdzekļus, katastrofu gadījumā, kad palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse pati saviem spēkiem nespēj pilnībā novērst katastrofu vai likvidēt tās sekas.

(2) Šis Līgums regulē noteikumus brīvprātīgai palīdzībai, kas tiek sniegta uz palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma pamata un citām sadarbības formām.

3. pants

Pilnvarotās institūcijas

(1) Līgumslēdzējas Puses nosaka šādas institūcijas (turpmāk tekstā – pilnvarotās institūcijas), kas ir atbildīgas par šī Līguma īstenošanu un kas var pieprasīt un sniegt palīdzību:

1. Latvijas Republikai

2. Ungārijas Republikai

– Iekšlietu ministrija.

(2) Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas informē viena otru par institūcijām, organizācijām un personām, kuras noteiktas tālāku kontaktu veidošanai, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš šī Līguma stāšanās spēkā.

(3) Šī Līguma īstenošanas laikā pilnvarotās institūcijas var tieši sazināties savā starpā un tās savstarpēji informē viena otru par precīziem datiem kontaktu uzturēšanai, īpaši par adresēm un telekomunikāciju datiem, kas paredzēti šim mērķim.

(4) Līgumslēdzējas Puses nodrošina nepārtrauktu to pilnvaroto institūciju un organizāciju darbību, kas noteiktas kontaktu veidošanai. Līgumslēdzējas Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā rakstiski informē viena otru par jebkurām izmaiņām pilnvarotajās institūcijās un organizācijās, kas noteiktas kontaktu veidošanai.

4. pants

Pieprasījums par palīdzību un apmaiņa ar informāciju

(1) Palīdzība tiek sniegta uz rakstiska pieprasījuma pamata vai īpaši steidzamos gadījumos – uz mutvārdu pieprasījuma pamata. Jebkurš mutvārdu pieprasījums tiek apstiprināts rakstiski pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā. Pieprasījumā palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse sniedz informāciju par katastrofas izcelšanās vietu, laiku un datumu, katastrofas veidu un apjomu, kā arī pašreizējās situācijas raksturojumu; par pasākumiem, kas jau ir veikti un tiek plānoti, kā arī nepieciešamo atbalstu un palīdzības prioritātēm.

(2) Palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija visīsākajā iespējamā laikā pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu un informē palīdzību pieprasījušo Līgumslēdzēju Pusi par tās pašreizējām iespējām, palīdzības noteikumiem un apjomu.

5. pants

Palīdzības sniegšanas formas, koordinācija un vadīšana

(1) Palīdzība var tikt sniegta, nosūtot palīdzības vienības, individuālos ekspertus, inventāru un palīdzības sūtījumus vai sniedzot nepieciešamo informāciju un pieredzi.

(2) Jebkurā gadījumā glābšanas darbus un palīdzības sniegšanu koordinē palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija.

(3) Norādījumus palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses palīdzības vienībām drīkst sniegt tikai ar palīdzības vienību vadītāju starpniecību.

(4) Palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija vai cita tās pilnvarota iestāde informē palīdzības vienību vadītājus un individuālos ekspertus par situācijas izmaiņām katastrofas vietā, nosaka rīcības kārtību un, kad tas ir nepieciešams, nodrošina ar tulkiem un citiem palīdzības vienībām nepieciešamajiem pakalpojumiem un līdzekļiem.

(5) Palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse nodrošina palīdzības vienību un individuālo ekspertu drošību, sniedz bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību, ēdināšanu un izmitināšanu, kā arī iztikai nepieciešamākās lietas pēc palīdzības vienību un individuālo ekspertu krājumu izbeigšanās.

(6) Palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse garantē palīdzības sūtījumu netraucētu saņemšanu un izmantošanu tikai tiem paredzētajiem mērķiem un bez maksas.

(7) Līgumslēdzējas Puses apņemas veicināt un nodrošināt netraucētu palīdzības vienību un individuālo ekspertu pārvietošanos, inventāra un palīdzības sūtījumu pārvietošanu caur šo valstu teritorijām, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ja tas tiek pieprasīts un ja kādas Līgumslēdzējas Puses valsts ir tranzītvalsts.

(8) Palīdzības vienības un individuālie eksperti atstāj palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju pēc to uzdevumu pabeigšanas vai ātrāk, ja Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas par to vienojušās.

6. pants

Valsts robežas šķērsošana

(1) Lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzību, Līgumslēdzējas Puses līdz minimumam samazina ar robežas šķērsošanas procedūru saistītās formalitātes.

(2) Katastrofas gadījumā palīdzības vienības un individuālie eksperti drīkst šķērsot palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts robežu ārpus kārtas robežu šķērsošanas punktos, kas atvērti starptautiskajai satiksmei, ar ceļošanas dokumentu vai ar dienesta apliecību, ja tajā ir fotogrāfija, un drīkst uzturēties palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Īpaši steidzamos gadījumos valsts robežu atļauts šķērsot arī citās vietās, kas nav robežas šķērsošanas punkti. Šādos gadījumos palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija tiek iepriekš informēta.

(4) Palīdzības vienību vadītājiem un individuālajiem ekspertiem jābūt Norīkojuma vēstulei, ko izsniegusi palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija vai kāda cita organizācija, kas pilnvarota šādam nolūkam. Palīdzības vienību gadījumā Norīkojuma vēstulē tiek uzrādīti visu palīdzības vienības dalībnieku vārdi.

(5) Palīdzības vienības un individuālie eksperti ievēro palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus savas uzturēšanās laikā palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(6) Palīdzības vienību dalībniekiem uzturēšanās laikā palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ir tiesības valkāt dienesta formas tērpu, ja tā ir viņu ikdienas inventāra sastāvdaļa palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses valstī. Līgumslēdzējas Puses neierobežo pazīšanas zīmju lietošanu uz palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses palīdzības vienību transporta līdzekļiem.

(7) Līgumslēdzējas Puses garantē 1. – 5.daļu noteikumu izpildīšanu arī gadījumā, kad viena Līgumslēdzēja Puse ir tranzītvalsts. Pilnvarotās institūcijas pēc iespējas īsākā laikā informē viena otru, kad rodas nepieciešamība pēc tranzīta, un vienojas par tā īstenošanas kārtību un veidu un, ja tas ir nepieciešams, nodrošina oficiālu eskortu palīdzības vienību tranzītam.

7. pants

Palīdzības sniegšanai nepieciešamā inventāra un palīdzības sūtījumu importēšana, eksportēšana un transportēšana pāri valsts robežai

(1) Līgumslēdzējas Puses atvieglo inventāra un palīdzības sūtījumu importēšanu, eksportēšanu un transportēšanu pāri valsts robežai.

(2) Šķērsojot robežu, palīdzības vienības vadītājs palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses muitas iestādēm iesniedz atsevišķu sarakstu inventāram, kas nepieciešams palīdzības vienību uzdevuma veikšanai, un atsevišķu sarakstu līdzekļiem, kas tiek vesti kā palīdzības sūtījums. Šie saraksti ir ietverti Norīkojuma vēstulē. Ja ārkārtējos apstākļos robeža tiek šķērsota ārpus robežas šķērsošanas punkta, šie saraksti tiek iesniegti muitas iestādēm pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc robežas šķērsošanas. Narkotiskas vai psihotropas vielas saturošu kontrolējamo medikamentu saraksts jebkurā gadījumā tiek iesniegts muitas iestādēm nekavējoties.

(3) Palīdzības sniegšanas laikā palīdzības vienības līdz ar savām ceļošanai nepieciešamajām lietām drīkst importēt, eksportēt un transportēt tikai inventāru, kas nepieciešams to uzdevuma veikšanai, un palīdzības sūtījumus.

(4) Līgumslēdzējas Puses nepiemēro preču tirdzniecībai noteiktos aizliegumus un ierobežojumus inventāram un palīdzības sūtījumiem, kas tiek transportēti pāri valsts robežai. Palīdzības sūtījumos drīkst iekļaut tikai tādus produktus, kuriem nav beidzies derīguma termiņš. Palīdzības sūtījumi un inventārs, ja to izmantošana noteiktam nolūkam ir pamatota, tiek atbrīvoti no muitas nodevām, nodokļiem un citiem maksājumiem (tajā skaitā arī muitas drošības), kas tiek piemēroti eksportam un importam.

(5) Līgumslēdzējas Puses nepieprasa starptautisko pārvadājumu licences palīdzības vienību transporta līdzekļiem un citiem transporta līdzekļiem, kas transportē palīdzības sūtījumus, un šie transporta līdzekļi tiek atbrīvoti no maksājumiem, kas tiek piemēroti transporta līdzekļiem, izņemot obligāto transporta līdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

(6) Jebkurš palīdzības sūtījums vai inventārs, kas nav izmantots vai iznīcināts, tiek atgriezts atpakaļ palīdzību sniedzošajai Līgumslēdzējai Pusei vai, ja par to vienojas, tas tiek transportēts uz kādas trešās valsts teritoriju ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc palīdzības sniegšanas. Eksportējot augstāk minētās lietas, tiek uzrādīts saraksts, ko pārbaudījušas palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes.

(7) Kad inventāra daļas tiek atstātas palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā kā palīdzības sūtījums, par šo faktu, norādot arī šī inventāra daudzumu, veidu un atrašanās vietu, nekavējoties tiek informēta palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde, vienlaikus informējot arī palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses pilnvaroto institūciju. Attiecībā uz inventāra daļu atstāšanu palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā priekšroka dodama šīs Līgumslēdzējas Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

(8) Ir aizliegts importēt palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ieročus, munīciju un sprāgstvielas, izņemot rūpnieciskās sprāgstvielas, kas nepieciešamas palīdzības sniegšanai.

(9) Palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses kompetentas institūcijas var pārbaudīt šī panta 3. – 7.daļās minētā inventāra izmantošanu un glabāšanu, kā arī 8. pantā minēto kontrolējamo medikamentu, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas, izmantošanu un glabāšanu.

(10) Šī panta 1. – 8. daļu un 8. panta noteikumi attiecas arī uz tranzīta pārvadājumiem.

(11) Palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse nodrošina inventāra dekontamināciju un dezinfekciju. Ja to nav iespējams izdarīt, šis inventārs tiek atstāts palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, savukārt, ja dekontamināciju un dezinfekciju var nodrošināt, inventārs paliek līdz augstāk minēto darbību pabeigšanai.

8. pants

Narkotiskās vai psihotropās vielas saturošo kontrolējamo medikamentu izmantošana

(1) Kad palīdzības sūtījuma daļā ietilpst narkotiskas vai psihotropas vielas saturoši kontrolējamie medikamenti (turpmāk tekstā – kontrolējamie medikamenti), tiek sastādīts atsevišķs saraksts. Līgumslēdzēju Pušu institūcijas rīkojas saskaņā ar ANO Pasaules Veselības Organizācijas attiecīgajām rekomendācijām, un tieši informē viena otru par eksportētajiem kontrolējamiem medikamentiem; ja tas nav iespējams katastrofas situācijas dēļ, tiek informēta ANO Starptautiskā narkotisko vielu kontroles padome.

(2) Kad kontrolējamie medikamenti tiek nogādāti palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā kā sniegtās palīdzības daļa, tiek piemēroti šādi noteikumi:

(a) Attiecīgos gadījumos kontrolējamiem medikamentiem tiek piemēroti 7.panta 2.daļas un 4. – 7. daļu noteikumi.

(b) Palīdzības vienības drīkst pārnēsāt kontrolējamos medikamentus tikai tādos daudzumos, kas var būt nepieciešami neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, un tos atļauts izmantot tikai ārstniecības personām ar atbilstošu kvalifikāciju saskaņā ar palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

(c) Kad kontrolējamie medikamenti ir izmantoti, palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses muitas iestādei tiek uzrādīts šo medikamentu lietošanu apstiprinošs dokuments, ko parakstījis palīdzības vienības dalībnieks – ārsts un apliecinājis palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pārstāvis.

(d) Līgumslēdzējas Puses neattiecina uz kontrolējamo medikamentu importu un eksportu to starptautisko konvenciju noteikumus par narkotisko un psihotropo vielu importu un eksportu, kas ir saistoši Līgumslēdzēju Pušu valstīm.

9. pants

Gaisa kuģu izmantošana

(1) Katra Līgumslēdzēja Puse šī Līguma 5.panta 1.daļā minētās palīdzības sniegšanas nolūkos un saskaņā ar 2.daļas noteikumiem, ir tiesīga atļaut otrajai Līgumslēdzējai Pusei gaisa kuģu izmantošanu un tranzītu, to pacelšanos un nosēšanos savas valsts teritorijā saskaņā ar šī Līguma 6. un 7. pantu noteikumiem.

(2) Palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija informē palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses pilnvaroto institūciju par gaisa kuģu izmantošanu palīdzības sniegšanai, sniedzot šādus datus:

• gaisa kuģa veids un dati,

• gaisa kuģa piederības un reģistrācijas valsts, un gaisa kuģa piederība un reģistrācijas zīme,

• uz gaisa kuģa esošās ekipāžas dalībnieku skaits un pasažieru saraksts,

• pārvadājamās kravas raksturs (precizējot inventāra un palīdzības sūtījuma nogādi),

• plānotais lidojuma maršruts, paredzamā nosēšanās vieta un lidojuma dati.

(3) Ja šajā Līgumā nav noteikts citādi, palīdzības sniegšanas laikā gaisa kuģi lido saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartiem un direktīvām un Līgumslēdzēju Pušu aviācijas noteikumiem.

10. pants

Palīdzības izmaksas

(1) Ja Līgumslēdzējas Puses nenosaka citādi, ņemot vērā arī šī Līguma noteikumus, palīdzība tiek sniegta bez maksas.

(2) Palīdzību sniedzošā Līgumslēdzēja Puse tiek atbrīvota no maksājumiem par tranzīta lidojumiem, nosēšanos, gaidīšanu, pacelšanos un navigācijas pakalpojumiem, kas tiek sniegti gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti palīdzības sniegšanai.

(3) Kad palīdzības sniegšanā tiek izmantoti gaisa kuģi, Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas katrā konkrētā gadījumā vienojas par gaisa kuģa degvielas un tehniskās apkopes izmaksu kompensēšanu.

11. pants

Kompensācija par zaudējumiem

(1) Līgumslēdzējas Puses vis-a-vis atsakās no jebkādām tiesībām pieprasīt kompensāciju īpašuma bojāšanas gadījumā, ieskaitot kāda palīdzības vienības dalībnieka un individuāla eksperta videi nodarīto kaitējumu, kas nodarīts, veicot savu uzdevumu, kas saistīts ar šī Līguma īstenošanu, kā arī no jebkādām prasībām pēc kompensācijas par kaitējumu palīdzības vienības dalībnieka un individuāla eksperta veselībai vai par tā nāvi, ja tas noticis tādu uzdevumu veikšanas laikā un saistībā ar tādiem uzdevumiem, kas saistīti ar šī Līguma īstenošanu.

(2) Kad palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses palīdzības vienības dalībnieks un individuālais eksperts palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, veicot uzdevumu, kas saistīts ar šī Līguma īstenošanu, nodara kaitējumu kādai trešajai personai, atbildību uzņemas palīdzību pieprasījusī Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami tās palīdzības vienību nodarītajam kaitējumam.

(3) Šī panta 1. – 2. daļu noteikumi netiek piemēroti, ja kaitējums nodarīts tīši vai noziedzīgas nevērības rezultātā.

(4) Atbildība par kompensāciju par šajā pantā noteikto kaitējumu, attiecas uz kaitējumu, ko palīdzības vienības un individuālais eksperts izraisījis laika posmā no ierašanās palīdzību pieprasījušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā līdz tās atstāšanai.

(5) Pilnvarotās institūcijas cieši sadarbojas, lai atvieglotu kompensāciju pieprasījumu novērtēšanu. Šādā nolūkā tās apmainās ar visu tām pieejamo informāciju, kas attiecas uz kaitējuma nodarīšanas apstākļiem.

(6) Līgumslēdzējas Puses piemēro šī panta noteikumus arī gadījumos, ja kāda no tām ir tranzītvalsts.

12. pants

Citas sadarbības formas

(1) Šī Līguma ietvaros sadarbība izpaužas kā:

– katastrofu prognozēšana, novēršana un to seku likvidēšana,

– katastrofu cēloņu izpēte, to seku novērtēšana,

– katastrofu, kas apdraud vidi un iedzīvotājus, izraisītā potenciālā vides piesārņojuma riska novērtēšana,

– savstarpēja palīdzība tehniskā inventāra un vietu pieejamības nodrošināšanā, lai plānotu un īstenotu ar katastrofu novēršanu un likvidēšanu saistītas kopīgas mācības,

– apmaiņa ar pieredzi par sabiedrības izglītošanu par pareizu rīcību katastrofas gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu,

– konferenču, mācību komandējumu, zinātnisko programmu un profesionālo kursu organizēšana, mācību un zinātnisko iestāžu sadarbība,

– apmaiņa ar informāciju, tehniskajiem žurnāliem, metodiskajiem norādījumiem un citām publikācijām, video vai foto materiāliem un tehnoloģijām,

– ekspertu apmācība otras Līgumslēdzējas Puses mācību un izglītības iestādēs, apmaiņa ar pasniedzējiem, studentiem, pētniekiem un citiem ekspertiem,

– konsultācijas starp Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotajām institūcijām un citām to noteiktām organizācijām.

(2) Sadarbojoties šajā pantā noteiktajās īstenošanas jomās, Līgumslēdzējas Puses piemēro šī Līguma noteikumus, izņemot 6. panta 1. – 3.daļas.

(3) Līgumslēdzējas Puses ar visiem tām pieejamiem līdzekļiem veicina sadarbību starp tās valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā.

13. pants

Informācijas izmantošana

Jebkuru informāciju, kas iegūta ar šo Līgumu saistītas darbības rezultātā, drīkst izpaust kādai trešajai pusei tikai ar tās Līgumslēdzējas Puses iepriekšēju atļauju, kura sniedz šo informāciju, ņemot vērā Līgumslēdzēju Pušu spēkā esošo nacionālo normatīvo aktu noteikumus, un to drīkst izpaust atklātībā tikai tad, ja Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas iepriekš rakstiski vienojušās par šādu rīcību.

14.pants

Līguma īstenošana

(1) Līgumslēdzējas Puses pilnvaro to Iekšlietu ministrijas savstarpēji vienoties par šī Līguma 6.panta 4.daļā un 7.panta 2.daļā minētās Norīkojuma vēstules un Inventāra importēšanas, eksportēšanas un transportēšanas un Palīdzības sūtījumu importēšanas, eksportēšanas un transportēšanas sarakstu paraugiem un formālajām prasībām.

(2) Iekšlietu ministrijas vienojas par šī panta 1.daļā minētajiem dokumentiem Protokolā, kurš stājas spēkā vienlaicīgi ar šo Līgumu.

15. pants

Strīdu risināšana

Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas sarunu ceļā risina visus strīdus, kas var rasties šī Līguma interpretācijas vai piemērošanas rezultātā. Ja tas neizdodas, strīds tiek risināts diplomātiskā ceļā.

16. pants

Citu starptautisko vienošanos noteikumi

Šis Līgums neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti citās starptautiskajās vienošanās.

 

17. pants

Nobeiguma noteikumi

(1) Šis Līgums stājas spēkā 30. (trīsdesmitajā) dienā pēc tam, kad ir saņemta pēdējā diplomātiskā nota, kurā Līgumslēdzējas Puses informē viena otru par to, ka ir izpildītas visas iekšējās juridiskās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā.

(2) Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Šī Līguma darbību var izbeigt jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm rakstiskā veidā pa diplomātiskajiem kanāliem. Šis Līgums zaudē savu spēku 6 (sešus) mēnešus pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņem diplomātisko notu par tā darbības izbeigšanu.

(3) Šo Līgumu jebkurā laikā var grozīt, abām Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties.

(4) Ja Līgumslēdzējas Puses nevienojas citādi, šī Līguma spēka zaudēšana neietekmē tādu saistību izpildīšanu, kas tika likumīgi uzņemtas šī Līguma darbības laikā.

Parakstīts Rīgā, 2003.gada ______. novembrī divos oriģinālos eksemplāros, latviešu, ungāru un angļu valodās, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Interpretācijas atšķirību gadījumā priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

 

 

 

 

________________________

Ungārijas Republikas

valdības vārdā

 

 

 

 

________________________

 

 

 

 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

ON CO-OPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE EVENT OF DISASTERS AND OTHER LARGE-SCALE ACCIDENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

ON CO-OPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE EVENT OF DISA STERS AND OTHER LARGE-SCALE ACCIDENTS

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as the Contracting Parties),

taking into account the role of the United Nations (hereinafter referred to as the UN) and other international organisations in the prevention and elimination of the consequences of disasters and other large-scale accidents and honouring the international agreements concerning the subject matter of the present Agreement established under the auspices of these international organisations,

having regard to the UN Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents signed in Helsinki on March 17, 1992,

having regard to the Final Act of the Third Permanent Meeting of the European Security and Co-operation Conference in Vienna, adopted on January 19, 1989, and the Helsinki document dated July 10, 1992,

having recognised the probability of the occurrence of disasters and other large-scale accidents,

aware that the exchange of scientific and technical information in the field of disaster prevention is a common interest,

convinced of the need of co-operation between the Contracting Parties to ease mutual assistance and to speed up the transfer of relief teams and equipment in the event of disasters and other large-scale accidents,

have agreed on the following:

Article 1

Definitions

The terms used in the present Agreement shall bear the following meaning:

 1. “The Contracting Party requesting assistance”: the Contracting Party whose authorised institution requests the other Contracting Party for assistance under the present Agreement.
 2. “The Contracting Party providing assistance”: the Contracting Party, who meets the request of the other Contracting Party for assistance.
 3. “Transit state”: the state of the Contracting Party through whose territory relief teams transit or aid deliveries or equipment are conveyed in order to provide assistance to a third state.
 4. “Disasters and other large-scale accidents” (hereinafter referred to as disaster): an event caused by devastating natural forces or human activity or omission, which severely threatens and/or damages human life, health, property or the environment.
 5. “Assistance”: pursuant to the present Agreement, the assistance provided by the Contracting Party providing assistance to the Contracting Party requesting assistance for the elimination of the consequences of a disaster or for rescue works by way of sending relief teams, individual experts, equipment and/or aid deliveries.
 6. “Rescue works”: the totality of activities whose purpose is to protect human life, to protect the health of the population and to mitigate the environmental, cultural and material losses and secondary effects in the event of disasters.
 7. “Equipment”: the materials, technical means and vehicles needed for providing assistance, rescue dogs and the material goods required for satisfying the personal needs of the members of the relief teams.
 8. “Aid deliveries”: all the material goods of primary importance, including medicines and controlled medicines containing narcotics or psychotropic substances, used to mitigate the consequences of disasters or intended for free distribution among the population affected by the disaster.
 9. “Relief teams and individual experts”: trained personnel or group of experts of the Contracting Party providing assistance, who have been designated for providing assistance by this Contracting Party and who are adequately prepared and have the necessary equipment.

Article 2

The Aim and Subject Matter of the Agreement

(1) The aim of the present Agreement is to enable the Contracting Parties to mutually provide assistance to each other, in accordance with the means available to them, in the event of disasters when the Contracting Party requesting assistance is unable to fully eliminate the disaster or remedy its consequences with its own resources.

(2) The present Agreement regulates the conditions of the voluntary assistance provided on the basis of the request of the Contracting Party requesting assistance and other forms of co-operation.

Article 3

Authorised Institutions

(1) The Contracting Parties designate the following institutions (hereinafter referred to as the authorised institutions) which are responsible for the implementation of the present Agreement and are entitled to request and provide assistance:

1. For the Republic of Latvia

2. For the Republic of Hungary

 1. The authorised institutions of the Contracting Parties shall notify each other of the institutions, organisations and persons designated for taking up further contact within 30 (thirty) days from the entry into force of the present Agreement at the latest.

(3) In the course of the implementation of the present Agreement, the authorised institutions may enter into direct contact with each other and they shall mutually notify each other of the accurate data for maintaining contact, in particular addresses and telecommunication data for this purpose.

 1. The Contracting Parties shall ensure the continuous operation of the authorised institutions and the organisations designated for taking up contact. The Contracting Parties shall notify each other of any changes in the authorised institutions and the organisations designated for taking up contact in writing within 30 (thirty) days.

Article 4

The Request for Assistance and Exchange of Information

(1) Assistance shall be provided on the basis of a written request, or, in the extremely urgent case, on the basis of a verbal request. Any verbal request shall be confirmed in writing as soon as possible, but not later than 3 (three) hours. In the request, the Contracting Party requesting assistance shall provide information on the place, time and date of the beginning of the disaster, the nature and extent of the disaster and the characteristics of the current situation; the measures already taken and planned and the required support and the priorities of assistance.

(2) The authorised institution of the Contracting Party providing assistance shall, within the shortest possible period, make the decision on providing assistance and inform the Contracting Party requesting assistance of its immediate possibilities, the conditions and extent of assistance.

Article 5

Forms of Providing Assistance, Co-ordination and Command

(1) The provision of assistance may be implemented by sending relief teams, individual experts, equipment and aid deliveries or by transferring the necessary information and experience.

(2) In any case, the rescue works and providing of assistance shall be co-ordinated by the authorised institution of the Contracting Party requesting assistance.

(3) Instructions to the relief teams of the Contracting Party providing assistance may be given exclusively via the leaders of the relief teams.

(4) The authorised institution of the Contracting Party requesting assistance or its other authorised agency shall inform the leaders of the relief teams and individual experts of the changes in the situation in the area of the disaster, shall determine the order of activities and, whenever necessary, shall provide interpreters and other necessary services and tools to these relief teams.

(5) The Contracting Party requesting assistance shall ensure the safety of the relief teams and individual experts, provide free emergency medical care, meals and accommodation, as well as the basic articles of sustenance after the stocks of the relief teams and individual experts have run out.

(6) The Contracting Party requesting assistance shall guarantee the unhindered reception and use of aid deliveries solely for the determined purpose and free of charge.

(7) The Contracting Parties commit themselves to facilitate and ensure the unhindered transit of relief teams and individual experts, equipment and aid deliveries through the territories of their states, in accordance with the provisions of the present Agreement, when so requested, should the state of either Contracting Party be a transit state.

(8) Relief teams and individual experts leave the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance after the completion of their tasks, or earlier if the authorised institutions of the Contracting Parties have mutually agreed.

Article 6

Crossing the State Border

(1) With a view to ensure rapid and efficient assistance, the Contracting Parties shall limit the formalities of the border crossing procedure to the lowest possible level.

(2) In the event of disaster, relief teams and individual experts may cross the state border of the Contracting Party requesting assistance out of turn at border crossing points open to international traffic with travel document or with a service pass bearing a photo and may stay in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance.

(3) In extremely urgent cases, the state border may also be crossed at places other than border crossing points. In such cases the authorised institution of the Contracting Party requesting assistance shall be notified in advance.

(4) The leaders of the relief teams and individual experts must have a Letter of Assignment issued by the authorised institution or other organisation authorised for this purpose of the Contracting Party providing assistance. In case of relief teams, all members of the relief team shall be indicated in the Letter of Assignment.

(5) Relief teams and individual experts shall honour the legal regulations of the Contracting Party requesting assistance during their stay in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance.

(6) The members of the relief team shall be entitled to wear a uniform in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance provided that this is part of their usual equipment in the state of the Contracting Party providing assistance. The Contracting Parties shall not restrict the use of distinguishing signs on the vehicles of the relief teams of the Contracting Party providing assistance.

(7) The Contracting Parties shall guarantee the provisions of paragraphs (1)-(5) also in the event when one of the Contracting Parties is a transit state. The authorised institutions shall notify each other within the shortest possible period when the need for transit arises and shall agree on the order and mode of implementation and, whenever necessary, shall provide official escort for the transit of the relief teams.

Article 7

Import, Export and Transport of Equipment and Aid Deliveries Necessary for Providing Assistance through the State Border

(1) The Contracting Parties shall ease the import, export and transport of equipment and aid deliveries through the state border.

(2) The leader of the relief team shall, upon crossing the border, submit a separate list of the equipment required for the performance of the task of the relief team and a separate list of the goods brought along as aid delivery, to the customs authority of the Contracting Party requesting assistance. The lists shall constitute part of the Letter of Assignment. Should border crossing take place at a point other than a border crossing point due to extreme urgency, these lists are to be submitted to the customs authority as soon as possible, but not later than within 30 (thirty) days after crossing the border. The list of controlled medicines containing narcotics or psychotropic substances shall be immediately presented to the customs authority in all cases.

(3) When providing assistance, relief teams may, apart from their belongings needed for travelling, import, export and transport only the equipment necessary to perform their task and the aid delivery.

(4) The Contracting Parties shall not apply the prohibitions and restrictions applicable to trade in goods to the equipment and the aid delivery transported through the state border. Only products within their valid shelf time may be included in the aid delivery. Aid deliveries and equipment shall, provided that use in accordance with their purpose is substantiated, be exempted from customs duties, taxes and any other financial levy applied to export or import (including customs surety).

(5) The Contracting Parties shall not require the licenses on international road transport of vehicles used by the relief teams and of other vehicles transporting aid deliveries and these vehicles shall be exempted from payments charged for vehicles, except for the compulsory civil liability insurance covering the vehicles.

(6) Any aid delivery or equipment not used or not destroyed shall be returned to the Contracting Party providing assistance, or, if agreed upon otherwise, shall be transported to the territory of a third country not later than within 30 (thirty) days after the completion of assistance. When exporting the above articles, the list checked by the customs authority of the Contracting Party requesting assistance shall be presented.

(7) When articles of the equipment are left in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance as an aid delivery, this fact, together with an indication of the quantity, type and location of the articles left shall be immediately notified to the customs authority of the Contracting Party requesting assistance, while simultaneously also notifying the authorised institution of the Contracting Party requesting assistance. With respect to articles of equipment left in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance, the national laws of this Contracting Party shall prevail.

(8) It shall be prohibited to import arms, ammunition and explosives to the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance except for industrial explosives required for providing assistance.

(9) The competent authorities of the Contracting Party requesting assistance may check the use and storage of the equipment mentioned under paragraphs (3)-(7) of the present Article and of the controlled medicines containing narcotics or psychotropic substances mentioned in Article 8.

(10) The provisions of paragraphs (1)-(8) of the present Article and of Article 8 shall also be applied to transit deliveries.

(11) The Contracting Party requesting assistance shall enable the decontamination and disinfection of the equipment. If this cannot be performed, the equipment shall be left in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance, whereas if the decontamination and disinfection can be performed the equipment shall stay until the completion of the aforementioned operations.

Article 8

Use of Controlled Medicines Containing Narcotics or Psychotropic Substances

(1) When a part of the aid delivery consists of controlled medicines containing narcotics or psychotropic substances (hereinafter referred to as controlled medicines), a separate itemised list shall be drawn up of these. The authorities of the Contracting Parties shall take action in accordance with the relevant recommendation of the UN World Health Organisation and shall directly inform each other of the exported controlled medicines; when this is impossible owing to the disaster situation, the UN International Narcotics Control Board shall be notified.

(2) When controlled medicines are also delivered to the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance as part of the assistance provided, the following provisions shall be applied:

 1. The provisions of Article 7 (2) and (4)-(7) shall be applied as appropriate to controlled medicines.
 2. The relief teams may carry controlled medicines only in the quantity that may be required in urgency medical assistance and they may be administered only by qualified health care staff in accordance with the relevant health regulations of the Contracting Party providing assistance.

(c) When controlled medicines are used, the document signed by the physician member of the relief team and authenticated by the representative of the competent authority of the Contracting Party requesting assistance substantiating the use of such products shall be presented to the customs authority of the Contracting Party requesting assistance.

(d) The Contracting Parties shall not regard the import and export of controlled medicines as import and export of goods according to the international conventions on narcotics and psychotropic substances, which are binding for the states of the Contracting Parties.

Article 9

Use of Aircraft

(1) Either Contracting Party may, for the purposes of assistance specified in Article 5 (1) of the present Agreement and in accordance with the provisions of paragraph (2), permit the use and transit flight of the aircraft of the other Contracting Party, its takeoff and landing in its own territory applying the provisions of Articles 6 and 7 of the present Agreement as applicable.

(2) The authorised institution of the Contracting Party providing assistance shall inform the authorised institution of the Contracting Party requesting assistance of the use of aircraft for the purposes of providing assistance, providing data on the following:

 1. Unless otherwise provided for in the present Agreement, in the course of providing assistance, aircraft shall fly in accordance with the standards and directives of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the aviation regulations of the states of the Contracting Parties.

Article 10

The Costs of Assistance

(1) Unless otherwise provided for by the Contracting Parties, also taking into account the provisions of the present Agreement, assistance shall be provided free of charge.

(2) The Contracting Party providing assistance shall be exempted from payment of the fees due in relation to the transit flight, landing, waiting, takeoff and navigation services provided to the aircraft used for providing assistance.

 1. The authorised institutions of the Contracting Parties shall, when aircraft is used for providing assistance, separately agree on the reimbursement of costs in relation to the supply of fuel and maintenance services for the aircraft on a case by case basis.

Article 11

Compensation for Damages

 1. The Contracting Parties resign vis-ą-vis each other any right that they may have for claiming compensation in case of damage to property including damage to the environment caused by a member of the relief team and individual expert in the course of performing his/her assignment related to the implementation of the present Agreement and any claim for compensation arising from damage to the health or the death of a member of the relief team and individual expert when such an event takes place in the course of and in relation to the performing of tasks related to the implementation of the present Agreement.

(2) When a member of the relief team and individual expert of the Contracting Party providing assistance causes damage to a third person in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance while performing a task related to the implementation of the present Agreement, liability shall be borne by the Contracting Party requesting assistance, in accordance with its national legislation applicable to damage caused by its own relief team.

(3) The provisions of paragraphs (1)-(2) of the present Article shall not be applied when the damage was caused intentionally or by way of severe negligence.

(4) The liability for payment for damages specified in the present Article shall extend to the damage caused by the relief team and individual expert during the period from the moment of entry to the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance until departure.

(5) The authorised institutions shall closely co-operate to ease the assessment of claims for compensation. For this purpose, they shall exchange all information available to them concerning the circumstances of causing the damage.

(6) The Contracting Parties shall also apply the provisions of the present Article as appropriate when either of them is a transit state.

Article 12

Other Forms of Co-operation

(1) Co-operation under the present Agreement shall extend to the following:

 1. When co-operating in the fields of implementation specified in this Article, the Contracting Parties shall apply the provisions of the present Agreement, except for Article 6 (1)-(3) as appropriate.
 2. The Contracting Parties shall facilitate, with all the means available to them, the co-operation between their governmental and non-governmental organisations participating in disaster prevention and elimination of their consequences.

Article 13

Use of Information

Any information obtained as a result of the activity performed pursuant to the present Agreement may be disclosed to a third party only on the basis of the prior consent of the Contracting Party transferring the information, taking into account the provisions of the national legislation of the Contracting Parties in force, and may be disclosed to the public only when the authorised institutions of the Contracting Parties have agreed to do so in advance in writing.

 

 

 

Article 14

Implementation of the Agreement

 1. The Contracting Parties authorise the Ministries of the Interior to mutually agree on the sample forms and formal requirements of the Letter of Assignment and the lists on the Import, Export and Transport of Equipment and the Import, Export and Transport of Aid Deliveries stipulated in Article 6 (4) and Article 7 (2) of the present Agreement.
 2. The Ministries of the Interior shall agree on the documents referred to in the first paragraph of the present Article in a Protocol, which shall come into force simultaneously with the present Agreement.

Article 15

Settlement of Disputes

The authorised institutions of the Contracting Parties shall settle any dispute that may arise from the interpretation or application of the present Agreement by way of negotiations. Should this prove unsuccessful, the dispute shall be settled via diplomatic channels.

Article 16

Provisions of Other International Agreements

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties set forth in other international agreements.

Article 17

Closing Provisions

(1) The present Agreement shall come into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last diplomatic communication in which the Contracting Parties notify each other of having met their domestic legal requirements needed for the coming into force of the Agreement.

(2) The present Agreement is concluded for an indeterminate period. The Agreement may be terminated by either Contracting Party in writing via diplomatic channels. The Agreement shall lose effect 6 (six) months after the day when the diplomatic note on termination arrives to the other Contracting Party.

(3) The present Agreement may at any time be amended with the mutual agreement of the Contracting Parties.

(4) The termination of the present Agreement, unless otherwise agreed by the Contracting Parties, shall not affect the fulfilment of obligations validly undertaken during the validity of the Agreement.

 

Done in Riga on _____ November 2003 in two original copies, in the Latvian, Hungarian and English languages, all three language texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English language text shall prevail.

 

 

 

On behalf of the Government

of the Republic of Latvia

 

 

 

__________________________

On behalf of the Government

of the Republic of Hungary

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

Anotācija likumprojektam “Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos”

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Šobrīd Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas starpā nav līguma (juridiskā pamata), kas regulētu jautājumus par savstarpējās palīdzības sniegšanu dažādu katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos. Tomēr šāds regulējums ir nepieciešams, lai, efektīvi sadarbojoties un sniedzot palīdzību, novērstu katastrofas (šeit un turpmāk – katastrofas plašā nozīmē), kas radušās otras valsts teritorijā, kā arī, lai veiktu dažādus preventīvus pasākumus nelaimju novēršanai. Stājoties spēkā Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumam par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mē roga nelaimes gadījumos, tiktu radīts tiesiskais pamats minēto darbību veikšanai.

Uz šo brīdi Latvijas Republikai līgumi katastrofu jomā ir parakstīti ar šādām valstīm:

1) Lietuva (stājās spēkā 2002.gada 2.janvārī);

2) Igaunija (stājās spēkā 2002.gada 19.jūnijā);

3) Zviedrija (stājās spēkā 2003.gada 5.janvārī);

4) Baltkrievija (nav vēl spēkā).

Šobrīd noris arī darbs pie līgumu projektu katastrofu jomā izstrādes ar Krieviju un Ukrainu.

Ņemot vērā parakstīto līgumu neilgo darbības laiku, vēl nav notikusi ievērojama starpvalstu sadarbība līgumos minētajās jomās. Tomēr pirms līgumu spēkā stāšanās ir bijuši gadījumi, kuros tika piedāvāta Latvijas puses palīdzība (piemēram, Igaunijas Pērnavas apgabalā notika masveida saindēšanās ar metilspirtu).

Minēto katastrofu līgumu ietvaros notiek arī mācības. 2002.gada 9.-13.septembrī notika starptautiskas mācības “VARES”, kurās piedalījās Latvijas un Igaunijas pušu attiecīgo dienestu eksperti (gan mācību dalībnieki, gan mācību novērotāji).

Līdzīgas mācības regulāri notiek arī NATO programmu ietvaros, piemēram, pēdējās šāda veida mācības norisinājās Rumānijā.

Katastrofu līgumu ietvaros notiek arī starpresoru vienošanos slēgšana, kurās sīkāk un detalizētāk tiek atrunātas sadarbības iespējas un mehānismi, piemēram, ar Igauniju starpresoru protokols tika parakstīts 2002.gada augustā, kas ļāva abu pušu ekspertiem apmainīties ar pieredzi minēto mācību „VARES” ietvaros.

Līguma noslēgšana ar Ungāriju ļautu realizēt iepriekš minēto sadarbību arī ar šo valsti.

Uz šo brīdi ir spēkā arī citi normatīvie akti, kas dod līdzīgu tiesisko regulējumu šajā jomā, piemēram, 1992.gada 15.decembra Civilās aizsardzības likums, 1986.gada 26.septembra Vīnes Konvencija par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, 1986.gada 26.septembra Konvencija par palīdzību kodolnegadījumā vai radiācijas avārijsituācijā u.c.

Tomēr uz minēto normatīvo aktu pamata vien ar Ungārijas Republiku nevarētu tikt realizēta sekmīga sadarbība katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Tā kā ar tiesisko regulējumu nacionālajos normatīvajos aktos netiek pilnībā noregulēta starpvalstu sadarbība katastrofu gadījumos, ir nepieciešama šī līguma parakstīšana.

Līguma mērķis ir radīt tiesisko pamatu Latvijas un Ungārijas pušu sadarbībai katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā, kā arī veicināt sadarbību starp valstīm citās jomās, lai sasniegtu minēto mērķi, tajā skaitā pusēm sadarbojoties:

- katastrofu prognozēšanā, novēršanā, to seku likvidēšanā;

- katastrofu cēloņu izpētē, to seku novērtēšanā;

- katastrofu izraisītā potenciālā vides piesārņojuma riska novērtēšanā;

- savstarpējas palīdzības sniegšanā katastrofu likvidēšanā;

- speciālistu sagatavošanā otras Puses valsts mācību iestādēs, stažieru, pasniedzēju, zinātnieku un speciālistu apmaiņā;

- pieredzes apmaiņā, organizējot iedzīvotāju sagatavošanu darbībām katastrofu apstākļos;

- kopīgu konferenču, semināru, darba sanāksmju, mācību un treniņu rīkošanā utml.

Ar šī līguma parakstīšanu uzlabosies sadarbība starp abu valstu atbildīgajām institūcijām, radot iespēju apmainīties ar pieredzi un informāciju katastrofu novēršanas jomā.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts tiešā veidā neietekmē nodarbinātību, bezdarba līmeni un citus sociālās vides jautājumus.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts netieši ietekmēs vidi, proti, īstenojot šo līgumu, uzlabosies abu valstu attiecīgo institūciju sadarbība gan katastrofu seku likvidēšanā, gan katastrofu prevencijā, kas ietekmēs katastrofu prognozēšanas iespējas, kas savukārt uzlabos katastrofu novēršanas iespējas.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Īstenojot šo līgumu, tajā skaitā, sagatavojot speciālistus mācību iestādēs, apmainoties ar stažieriem, pasniedzējiem, zinātniekiem un speciālistiem, rīkojot kopīgas konferences, seminārus, darba sanāksmes, mācības un treniņus, papildus budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami, un attiecīgās institūcijas iekļausies tām atvēlēto budžeta līdzekļu ietvaros.

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Sarkano Krustu.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Latvijas Sarkanais Krusts projektu atbalsta bez būtiskiem iebildumiem. Tika izteikts viens priekšlikums attiecībā uz līguma projektu, tomēr tas nav ņemts vērā, ievērojot līgumslēdzēju pušu sarunās panākto vienošanos.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi līdz šim nav veikti, tomēr Iekšlietu ministrija pēc līguma spēkā stāšanās plāno informēt sabiedrību par līguma noteikumiem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Sabiedrības informēšanas pasākumi līdz šim nav veikti; pirms oficiālās vienošanās teksta saskaņošanas notika konsultācijas ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Latvijas Sarkano Krustu un ar attiecīgajiem Ungārijas Republikas dienestiem.

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Par līguma īstenošanu atbildīgs būs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Katastrofu medicīnas centrs. Līguma īstenošanā var piedalīties arī nevalstiskās organizācijas, piemēram, Latvijas Sarkanais Krusts un Krīzes centrs „Skalbes”.

Operatīvu informācijas apmaiņu līguma ietvaros nodrošinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu un šo līgumu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiks sagatavota informācija Iekšlietu ministrijas mājas lapā, tiesību akts tiks iekļauts normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Rekšņa

M.Rāzna

T. Stragova

A.Zamozdika

       

 

 

 

 

20.11.2003. 11:32

vārdu skaits: 1402

A.Zamozdika 7219003

e-pasts: aija.zamozdika@iem.gov.lv