Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, nr.2; 1994, nr.23; 1995, nr.8; 1995, nr.14; 1996, nr.9; 1997, nr.3; 1997, nr.21; 1998, nr.1; 1999, nr.24; 2000, nr.5; 2001, nr.1; 2001, nr.24; 2002, nr.6) šādus grozījumus:

 

1. Svītrot likuma 12. panta pirmā punkta pēdējo teikumu.

2. Papildināt likuma 12. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Mēneša neapliekamā minimuma apmērs ir 40 lati.”

3. Izteikt likuma 13. panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) par katras šajā punktā minētās personas uzturēšanu, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju - šā likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā maksātāja gada neapliekamā minimuma apmērā vienam no apgādniekiem:

a) par nepilngadīgu bērnu,

b) par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

c) par nestrādājošu laulāto,

d) par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem,

e) par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

f) par brāli, māsu, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku,

g) par apgādībā esošu personu apgādājamiem,

h) par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti),

i) par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;”

4. Izteikt likuma 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”