Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”

(reģ.nr.568)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, nr.24, 1998, nr.12, 2000, nr.23, 2002, nr.14) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24. nr., 1998, 12. nr., 2000, 23. nr., 2002, 14. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas, kā arī pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu sagatavošanai un vadīšanai Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju, kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu, 14.05.98. likumu un 02.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 29.11.2000.)

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu sagatavošanai un vadīšanai Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju, kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju.”

   

redakcionāli precizēts

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanai un vadīšanai Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju.”

 

4.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.

(2) Veicot savus pienākumus un realizējot tiesības, Centrālā vēlēšanu komisija rīkojas spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.98. likumu un 02.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 29.11.2000.)

2. Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma, likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.”

   

redakcionāli precizēts

2. Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma, likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.”

6.pants. Centrālā vēlēšanu komisija:

1) nosaka valsts piešķirto naudas līdzekļu sadalījumu citām vēlēšanu komisijām;

2) rūpējas, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;

3) nosaka, kādām jābūt vēlēšanu kastēm un ar vēlēšanu norisi saistīto dokumentu paraugiem;

4) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiāli nosūtāmi vēlēšanu komisijām;

5) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai;

6) noklausās rajonu, pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu;

7) dod rajonu, pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām norādījumus par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu procesa un gaitas nodrošināšanu atbilstoši likuma prasībām;

7.1) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu apgabalos vai vēlēšanu iecirkņos;

7.2) informē vēlētājus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;

7.3) apkopo vēlēšanu vai tautas nobalsošanas rezultātus un publicē tos atsevišķā izdevumā;

8) izskata sūdzības un iesniegumus par citu vēlēšanu komisiju lēmumiem un darbību un atceļ to nelikumīgos lēmumus;

9) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

10) pilda citus likumos noteiktos pienākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu, 14.05.98. likumu un 02.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 29.11.2000.)

3. Izslēgt 6. panta 7.3 punktā vārdus “atsevišķā izdevumā”.

     

3. Izslēgt 6. panta 7.3 punktā vārdus “atsevišķā izdevumā”.

8.pants. Centrālā vēlēšanu komisija savas pilnvaras realizē atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" normām.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.98. likumu un 02.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 29.11.2000.)

4. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Centrālā vēlēšanu komisija savas pilnvaras realizē atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma, likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma normām.”

   

redakcionāli precizēts

4. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Centrālā vēlēšanu komisija savas pilnvaras realizē atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" normām.”

 

12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā vai arī pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu un 14.05.98. likumu, kas stājas spēkā no 11.06.98.)

5. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus.”

   

redakcionāli precizēts

5. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vai tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus.”

 

18.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs:

1) vada komisijas sēdes; nodrošina iespēju komisijas locekļiem laikus iepazīties ar sēdes darba kārtību un sēdē izskatāmajiem materiāliem;

2) dod komisijas locekļiem uzdevumus, kas attiecas uz vēlēšanu un tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi, nodrošina viņus ar dokumentiem, kas saistīti ar komisijas darbu;

3) uzaicina uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību pārstāvjus, citu vēlēšanu komisiju vadītājus, kā arī citas personas;

4) pārstāv komisiju valsts institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās;

5) kontrolē pieņemto lēmumu izpildi;

6) informē Saeimu par Centrālās vēlēšanu komisijas darbu, par tās pieņemtajiem lēmumiem;

7) ja to pieprasa ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti, sniedz pārskatu Saeimai par vēlēšanu un tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu;

8) atver un slēdz Centrālās vēlēšanu komisijas kontus kredītiestādēs, rīkojas ar Centrālās vēlēšanu komisijas naudas līdzekļiem;

9) pilda citus ar vēlēšanām un tautas nobalsošanu, un likumu ierosināšanu saistītus pienākumus.

(2) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu, kas stājas spēkā no 08.12.96.)

 

1.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 18.panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

„41) pārstāv komisiju Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un vadīšanu.”

Atbalstīt

6. Papildināt 18.panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

„41) pārstāv komisiju Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un vadīšanu;”

19.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis vienlaikus nevar būt citas vēlēšanu komisijas loceklis.

(2) Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad vēlēšanu komisijai tiek iesniegts attiecīgais saraksts.

(3) Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis:

1) iesniedz priekšlikumus un jautājumus, kas izskatāmi komisijas sēdēs, piedalās šo jautājumu apspriešanā;

2) pārbauda citu vēlēšanu komisiju darbu pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja uzdevumā un par pārbaudes rezultātiem informē Centrālo vēlēšanu komisiju;

3) pieņem iestāžu un organizāciju pārstāvjus un pilsoņus ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas, un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos.

(4) Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim tiek garantēta to izdevumu apmaksa, kas radušies, viņam izpildot uzdevumus, kuri saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas, un likumu ierosināšanas sagatavošanu un to norises pārbaudi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu, kas stājas spēkā no 08.12.96.)

6. Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad vēlēšanu komisijai tiek iesniegts attiecīgais saraksts.”

     

7. Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad vēlēšanu komisijai tiek iesniegts attiecīgais saraksts.”

20.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs:

1) organizē fizisko un juridisko personu individuālo vai kolektīvo rakstveida iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu;

2) atbild par Centrālās vēlēšanu komisijas izdoto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu ievērošanu, šo dokumentu saglabāšanu un nodošanu glabāšanā valsts arhīvā;

3) raksta komisijas sēžu protokolus;

4) izstrādā komisijas lēmumu projektus un citus dokumentus, sagatavo tos izskatīšanai komisijas sēdēs;

5) sagatavo komisijas dokumentus par Saeimas deputātu kandidātu stāšanos bijušo deputātu vietā;

6) pieņem Saeimas vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;

7) gatavo kandidātu sarakstu reģistrāciju komisijas sēdēs;

8) veic citus ar vēlēšanām, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu saistītos pienākumus.

(2) Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda kāds no komisijas locekļiem, kuram tas tiek uzdots ar komisijas lēmumu.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 29.11.2000.)

7. Izteikt 20. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pieņem Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;”.

2.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 20.panta pirmās daļas 3.punktu.

Atbalstīt

8. 20.panta pirmajā daļā:

izslēgt 3.punktu;

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pieņem Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;”.