Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts “Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā”

(reģ.nr.567)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbība

(1) Administratīvajā procesā ar 2004.gada 1.februāri piemērojams Administratīvā procesa likums, ciktāl šā likuma normas nenoteic citu kārtību. Administratīvā procesa likuma un šā likuma normas piemērojamas, ciktāl citu likumu speciālās tiesību normas nenoteic citu kārtību.

(2) Ar 2004.gada 1.februāri kārtību, kādā izskata administratīvā pārkāpuma lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

1. 2.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “2004.gada 1.februāri” ar vārdiem “2004.gada 1.maiju”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Līdz grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā, tajā minētās lietas izskata administratīvā tiesa, ievērojot Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos termiņus un administratīvā akta adresāta procesuālās garantijas.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kārtību, kādā izskata administratīvā pārkāpuma lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums. Līdz šā likuma spēkā stāšanās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā minētās lietas izskata rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos termiņus un administratīvā akta adresāta procesuālās garantijas.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 2.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.februāri” ar skaitļiem un vārdiem “2005.gada 1.martu”.

Juridiskais birojs

Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmums par administratīvā soda uzlikšanu pārsūdzams administratīvajā apgabaltiesā.”

Juridiskā komisija

Papildināt 2.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā minētās lietas izskata rajona (pilsētas) tiesa, ievērojot Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos termiņus un administratīvā akta adresāta procesuālās garantijas.

(4) Rajona (pilsētas) tiesas lēmums par administratīvā soda uzlikšanu pārsūdzams Administratīvajā apgabaltiesā.”

Atbalstīt daļēji

(iestrādāts Juridiskās komisijas pr.nr.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji (iestrādāts Juridiskās komisijas pr.nr.4)

 

 

Atbalstīt

1. 2.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.februāri” ar skaitļiem un vārdiem “2005.gada 1.martu”;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā minētās lietas izskata rajona (pilsētas) tiesa, ievērojot Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos termiņus un administratīvā akta adresāta procesuālās garantijas.

(4) Rajona (pilsētas) tiesas lēmums par administratīvā soda uzlikšanu pārsūdzams Administratīvajā apgabaltiesā.”

4.pants. Administratīvā akta izdošanas termiņš

(1) Ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata un iestāde tajā pirms 2004.gada 1.februāra nav pieņēmusi lēmumu par administratīvā akta izdošanu vai lietas izbeigšanu, iestāde to pieņem piecpadsmit dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ piecpadsmit dienu termiņu nav iespējams ievērot, iestāde var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trīsdesmit dienām no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumos, kad nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu ministrijas valsts sekretārs vai pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja iestāde neatrodas Ministru kabineta padotībā, — iestādes vadītājs ar motivētu lēmumu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Lēmumu par termiņa pagarināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

 

5.

 

 

 

 

6.

Juridiskais birojs

Izslēgt 4.panta pirmajā daļā vārdus un otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “no iesnieguma iesniegšanas dienas”.

Juridiskais birojs

Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja likuma speciālajā tiesību normā noteikti citi termiņi, šī panta noteikumi nav piemērojami.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

2. 4.pantā:

izslēgt pirmajā daļā un otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “no iesnieguma iesniegšanas dienas”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja likuma speciālajā tiesību normā noteikti citi termiņi, šā panta noteikumi nav piemērojami.”

6.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš

Ja pirms 2004.gada 1.februāra izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, un tā apstrīdēšanas termiņš nav izbeidzies, administratīvo aktu var apstrīdēt viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš

Ja pēc 2003.gada 1.jūlija izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, administratīvo aktu var apstrīdēt viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

     

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš

Ja pēc 2003.gada 1.jūlija izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, administratīvo aktu var apstrīdēt viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

8.pants. Administratīvā lieta tiesā

(1) Administratīvajā lietā, kas pieņemta tiesvedībā saskaņā ar Civilprocesa likuma normām (ievērojot attiecīgās Latvijas Civilprocesa kodeksa normas), ar 2004.gada 1.februāri piemērojami Administratīvā procesa likuma noteikumi, ievērojot izņēmumus, kas noteikti šajā likumā.

(2) Ja līdz 2004.gada 1.februārim administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, tiesa vai tiesnesis atsevišķa procesuālā dokumenta veidā pieņem lēmumu izbeigt tiesvedību civilprocesa kārtībā un uz lietas materiālu pamata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ierosina jaunu administratīvo lietu.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa vai tiesnesis no jauna ierosinātajā administratīvajā lietā neatkārto tās procesuālās darbības, kuras jau izpildītas, lai administratīvo lietu sagatavotu iztiesāšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

3. 8.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Administratīvās lietas, kas pieņemtas tiesvedībā līdz 2004.gada 1.februārim un kuru izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, izskata tā tiesa, kas pieņēmusi lietu izskatīšanai.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa vai tiesnesis neatkārto tās procesuālās darbības, kuras jau izpildītas, lai administratīvo lietu sagatavotu iztiesāšanai.”;

papildināt 8.pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pieteicējs var lūgt tiesu administratīvo lietu pārsūtīt attiecīgajai administratīvajai tiesai. Pieteikumu par lietas pārsūtīšanu izskata tiesas sēdē.

(5) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu apelācijas kārtībā izskata Administratīvā apgabaltiesa.

(6) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu kasācijas kārtībā izskata Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.”

     

4. 8.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Administratīvās lietas, kuras pieņemtas tiesvedībā līdz 2004.gada 1.februārim un kuru izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, izskata tā tiesa, kas pieņēmusi lietu izskatīšanai.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa vai tiesnesis neatkārto tās procesuālās darbības, kuras jau izpildītas, lai administratīvo lietu sagatavotu iztiesāšanai.”;

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pieteicējs var lūgt tiesu pārsūtīt administratīvo lietu attiecīgajai administratīvajai tiesai. Pieteikumu par lietas pārsūtīšanu izskata tiesas sēdē.

(5) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu apelācijas kārtībā izskata Administratīvā apgabaltiesa.

(6) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu kasācijas kārtībā izskata Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.”

9.pants. Izņēmuma gadījumi, kad pirmās instances tiesas spriedums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai

Apelācijas instances tiesa neatkarīgi no apelācijas sūdzības motīviem ar lēmumu atceļ pirmās instances tiesas spriedumu un nosūta lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai, ja tā, izskatot lietu, pārkāpusi šā likuma 8.panta otrās daļas noteikumus.

4. Izslēgt 9.pantu.

     

5. Izslēgt 9.pantu.

10.pants. Piekritība

(1) Administratīvo lietu, kuru apgabaltiesa kā pirmās instances tiesa pieņēmusi savā tiesvedībā pirms 2004.gada 1.februāra, bet tās izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, nosūta tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības.

(2) Administratīvo lietu, kuru Augstākās tiesas Civillietu palāta kā apelācijas instances tiesa pieņēmusi savā tiesvedībā pirms 2004.gada 1.februāra, bet tās izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, nosūta attiecīgās apgabaltiesas Administratīvo lietu kolēģijai.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā lietas izskatīšana pēc būtības ir pabeigta, to apelācijas kārtībā izskata attiecīgās apgabaltiesas Administratīvo lietu kolēģija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Piekritība

(1) Ja administratīvā lieta pieņemta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā pirms 2004.gada 1.februāra, apgabaltiesa turpina lietas izskatīšanu ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(2) Ja administratīvā lieta pieņemta Augstākās tiesas Civillietu palātā kā apelācijas instances tiesā pirms 2004.gada 1.februāra, Augstākās tiesas Civillietu palāta turpina minētās lietas izskatīšanu ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu apelācijas kārtībā izskata Administratīvā apgabaltiesa.

(4) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu kasācijas kārtībā izskata Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.”

     

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Piekritība

(1) Ja administratīvā lieta pieņemta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā pirms 2004.gada 1.februāra, apgabaltiesa turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(2) Ja administratīvā lieta pieņemta Augstākās tiesas Civillietu palātā kā apelācijas instances tiesā pirms 2004.gada 1.februāra, Augstākās tiesas Civillietu palāta turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu apelācijas kārtībā izskata Administratīvā apgabaltiesa.

(4) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu kasācijas kārtībā izskata Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.”

11.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

(1) Ja pirms 2004.gada 1.februāra izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, un tā pārsūdzības termiņš nav izbeidzies, pieteikumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem tiesai var iesniegt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

(2) Pieteikumu par iestādes faktisko rīcību, par kuru pieteicējam kļuvis zināms pirms 2004.gada 1.februāra, var iesniegt tiesai Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.

(3) Ja iestāde vai augstāka iestāde nav pieteicējam paziņojusi par lēmumu sakarā ar viņa iesniegumu, kas iesniegts pirms 2004.gada 1.februāra, pieteikumu tiesai, ja nav izbeidzies pārsūdzības termiņš, var iesniegt viena gada laikā no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē vai augstākā iestādē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

6. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus “pirms 2004.gada 1.februāra” ar vārdiem “ pēc 2003.gada 1.jūlija”.

7.

Juridiskais birojs

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

(1) Ja pēc 2003.gada 30.jūnija izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, pieteikumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem tiesai var iesniegt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

(2) Pieteikumu par iestādes faktisko rīcību, par kuru pieteicējam kļuvis zināms pirms 2004.gada 1.februāra, var iesniegt tiesai līdz 2004.gada 1.martam.

(3) Ja iestāde nav pieteicējam paziņojusi par lēmumu sakarā ar viņa iesniegumu, kas iesniegts pirms 2004.gada 1.februāra, pieteikumu tiesai var iesniegt viena gada laikā no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē.”

Atbalstīt

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

(1) Ja pēc 2003.gada 30.jūnija izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, pieteikumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem tiesai var iesniegt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

(2) Pieteikumu par iestādes faktisko rīcību, par kuru pieteicējam kļuvis zināms pirms 2004.gada 1.februāra, var iesniegt tiesai līdz 2004.gada 1.martam.

(3) Ja iestāde nav pieteicējam paziņojusi par lēmumu sakarā ar viņa iesniegumu, kas iesniegts pirms 2004.gada 1.februāra, pieteikumu tiesai var iesniegt viena gada laikā no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē.”

 

7. Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Tiesību normu hierarhija

(1) Atvasinātas publisko tiesību juridiskas personas (autonoma publisko tiesību subjekta) savas autonomās kompetences jautājumos izdotie ārējie normatīvie akti juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) ir pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārēju normatīvu aktu, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) tie ir nākamie aiz Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim.”

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Atsevišķu tiesību normu hierarhija

(1) Atvasinātas publisko tiesību juridiskas personas (autonoma publisko tiesību subjekta) savas autonomās kompetences jautājumos izdotie ārējie normatīvie akti juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) ir pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārēju normatīvu aktu, tad šim aktam ir jāatbilst Satversmei, likumam un Satversmes 81.panta kārtībā izdotiem Ministru kabineta noteikumiem un Ministru kabineta noteikumiem.”

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Atsevišķu tiesību normu hierarhija

(1) Ārējie normatīvie akti, ko savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārēju normatīvo aktu, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt daļēij (iestrādāts Juridiskās komisijas pr.nr.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Atsevišķu tiesību normu hierarhija

(1) Ārējie normatīvie akti, ko savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārēju normatīvo aktu, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī.”

Pārejas noteikumi

1. Ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Civilprocesa kodeksa divdesmit otrā, divdesmit trešā, divdesmit trešā–A, divdesmit ceturtā, divdesmit ceturtā–A un divdesmit piektā nodaļa.

 2. Lietu par vēlēšanu tiesību ierobežojumu konstatēšanu ar 2004.gada 1.februāri tiesa izskata pēc Civilprocesa likuma noteikumiem par juridiska fakta konstatēšanu. Pēc tam, kad spriedums minētajā lietā stājies likumīgā spēkā, tiesa tā norakstu nosūta vēlēšanu komisijai, kas reģistrējusi deputātu kandidātu sarakstu. Ja vēlēšanas jau notikušas, sprieduma noraksts nosūtāms arī Centrālajai vēlēšanu komisijai, kā arī attiecīgi Saeimai vai konkrētās pašvaldības domei (padomei).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai:

1) likumprojektu par izpildiestādes pieeju budžeta līdzekļiem. Uz naudas maksājumu vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpildi attiecībā uz iestādi līdz dienai, kad spēkā stājas minētais likums, veic tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem;

2) nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos likumos, lai saskaņotu tos ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

 4. Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu 2004.gadam, iekļauj tajā nepieciešamo finansējumu Administratīvā procesa likuma ieviešanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

 

10.

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās.

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos attiecībā uz pārvaldes iestādes kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus.”

Atbalstīt

10.Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās.

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos attiecībā uz pārvaldes iestādes kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus.”

   

11.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.