Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

(reģ. nr. 562)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajam lasījumam ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

61. Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno:

1) dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;

2) apliecinājums par tās personas piekrišanu pret kuru nostiprinājums vērsts, izņemot tos gadījumus, kad nostiprinājuma pamatā ir likums vai tiesas spriedums vai lēmums, vai arī kad nostiprinājumu izdara 45. panta 1.-6. un 8. punktā paredzēto atzīmju veidā;

3) apliecinājums par trešās personas piekrišanu, kad pēc likuma šāda piekrišana ir nepieciešama nostiprinājumam;

4) 106.panta 2.punktā paredzētās nodevas atkarībā no izdarāmā nostiprinājuma un pierādījumi par tā paša panta 1.punktā minēto nodevu samaksu;

5) dokumenti, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības, — oriģinālā vai notariāli apliecināta noraksta veidā. Nostiprinājuma lūgumam nepievieno dokumentu, kas apliecina to juridisko personu pārstāvības tiesības, kuras ir reģistrētas komercreģistrā;

6) juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti).

Pievienotos dokumentus norāda nostiprinājuma lūgumā.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim ir pienākums līdz lēmuma pieņemšanai ieskatīties komercreģistrā, atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma ieskatīšanās datumu, ja nostiprinājuma lūgumu iesniedz komercreģistrā reģistrēta juridiskā persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izslēgt 61.pantā pirmās daļas 5.punktā vārdus „oriģinālā vai notariāli apliecināta noraksta veidā”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 61.pantā pirmās daļas 5.punktā vārdus „vai notariāli apliecināta noraksta”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 61.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā: „juridiskajām personām – tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinoši dokumenti, ja juridiskā persona nav reģistrēta komercreģistrā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

daļēji

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

(redakc. precizēts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus „vai notariāli apliecināta noraksta”;

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) juridiskajām personām – tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinoši dokumenti, ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā.”

107. Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu — 15 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu — 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu — 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu — 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu — 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu — 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma — par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības — 1 latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā — 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami saskaņā ar šā panta 3.punktu, bet citi — saskaņā ar 4.punktu, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

No kancelejas nodevas samaksas atbrīvojamas valsts drošības iestādes, Valsts kontrole, Ģenerālprokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par šā likuma 45.pantā minēto atzīmju nostiprināšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu, kā arī par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 107.panta ceturtajā daļā vārdu "Ģenerālprokuratūra" ar vārdu "prokuratūra".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt 107.panta ceturto daļu pēc vārdiem „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” ar vārdiem ”Valsts policija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(redakc.

precizēts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 107.panta ceturtajā daļā vārdu "Ģenerālprokuratūra" ar vārdu "prokuratūra" un vārdus “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” ar vārdiem “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts policija”.

 

115. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un tās programmnodrošinājuma vienīgā īpašniece ir Latvijas valsts.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja ir Tieslietu ministrija.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas organizatorisko un tehnisko uzturēšanu nodrošina Tieslietu ministrija.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbību finansē no valsts pamatbudžeta.

 

 

 

 

2. Aizstāt 115.panta otrajā un trešajā daļā vārdus "Tieslietu ministrija" ar vārdiem "Tiesu administrācija".

     

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 115.panta otrajā un trešajā daļā vārdus "Tieslietu ministrija" ar vārdiem "Tiesu administrācija".

133. Zemesgrāmatu nodaļā informāciju no datorizētās zemesgrāmatas nodalījumiem var saņemt:

1) elektroniskā veidā;

2) neapliecinātas datorizdrukas veidā;

3) zemesgrāmatu nodaļas tiesneša apliecinātas datorizdrukas veidā.

No valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja informāciju par datorizētās zemesgrāmatas nodalījumiem var saņemt:

1) mutiski;

2) elektroniskā veidā;

3) neapliecinātas datorizdrukas veidā.

Informācija no datorizētās zemesgrāmatas izsniedzama 24 stundu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža.

No datorizētās zemesgrāmatas saņemto informāciju aizliegts nodot trešajām personām par atlīdzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izslēgt 133.panta trešo un ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 133.panta trešo un ceturto daļu.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.