LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2004. gada 15.janvārī

Nr.9/2 – 3 –

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta “Grozījums likumā “Par grāmatvedību”” (Reģ.nr. 559, dok.nr. 1746) izskatīšanu 1.lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 13.janvāra sēdē un atbalstīja to.

 

 

Pielikumā: likumprojekta anotācija.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B.Brigmane

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par grāmatvedību””

anotācija

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumā “Par grāmatvedību” noteikts (13.panta ceturtās daļas 4.punktā), ka likuma 13.panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām. Tās sagatavo un iesniedz finansiālās darbības deklarācijas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajā kārtībā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā “Grozījumi politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (reģ. nr.479, likumprojekts tiek gatavots otrajam lasījumam Saeimas sēdē) noteikts, ka politiskās organizācijas (partijas) kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā likumu “Par grāmatvedību”. Lai nerastos pretruna, nepieciešams izdarīt atbilstošu grozījumu likumā “Par grāmatvedību”, izslēdzot 13.panta ceturtās daļas 4.punktu.

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar.

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildes rezultātā jaunas institūcijas netiek veidotas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots Saeimas mājas lapā, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības likumos noteiktā kārtībā tiesā.

Komisijas priekšsēdētāja

B.Brigmane

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā “Par grāmatvedību”

 

 

Izdarīt likumā “Par grāmatvedību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, Nr.44.) grozījumu.

Izslēgt likuma 13.panta ceturtās daļas 4. punktu.