2004

2004.gada 9.janvari

Nr.9/14 - 1

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Nacionalas drošibas komisija izskatijusi likumprojektu “Grozijums likuma “Par valsts noslepumu”” (Reg.nr.558.; dok.nr. 1740, 1740A) nolema atbalstit mineto likumprojektu un virzit to izskatišanai 1.lasijuma.

 

 

 

Nacionalas drošibas komisijas

priekšsedetaja vietnieks: ____________________/P.Klavinš/

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozijums likuma “Par valsts noslepumu”

 

 

Izdarit likuma “Par valsts noslepumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zinotajs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr., 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; Latvijas Vestnesis, 2003, 112.nr.) šadu grozijumu:

 

Izslegt 9.panta trešas dalas sesto un astoto punktu.