Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 16. decembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" (Reģ. nr.557) (Dok. nr.1704, 1704A)          un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"

Izdarīt likumā "Par zemes dzīlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes;";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Vides ministrijas";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Valsts ģeoloģijas dienesta".

3. Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ģeoloģijas dienests šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

1) akceptē un uzskaita derīgo izrakteņu krājumus;

2) sastāda derīgo izrakteņu atradņu reģistru un derīgo izrakteņu krājumu bilanci;

3) nosaka derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguves limitus;

4) apkopo un uzglabā ģeoloģisko informāciju;

5) veic valsts teritorijas ģeoloģisko kartēšanu."

4. 16.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemes dzīļu izmantošana (izņemot ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi) tiek:

1) ierobežota šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā ar Valsts ģeoloģijas dienesta, reģionālās vides pārvaldes vai Vides valsts inspekcijas lēmumu;

2) apturēta šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos ar Valsts ģeoloģijas dienesta, reģionālās vides pārvaldes vai Vides valsts inspekcijas lēmumu; šā panta otrās daļas 5.punktā minētajā gadījumā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, reģionālās vides pārvaldes vai Vides valsts inspekcijas lēmumu; šā panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos ar pašvaldību lēmumu;

3) pārtraukta šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos ar pašvaldības vai Valsts ģeoloģijas dienesta lēmumu; šā panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajos gadījumos ar Valsts ģeoloģijas dienesta, reģionālās vides pārvaldes vai Vides valsts inspekcijas lēmumu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ogļūdeņražu meklēšana, izpēte un ieguve tiek ierobežota, apturēta vai pārtraukta šajā pantā minētajos gadījumos ar atļaujas (licences) izsniedzēja lēmumu pēc atbildīgo valsts iestāžu vai pašvaldības ierosinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

5. 18.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldība pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi var veikt vietējas nozīmes pasākumus zemes dzīļu aizsardzībā un izmantošanas kontrolē šā likuma ietvaros."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.