Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 17. decembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (Reģ. nr.554)   Dok. nr.1701, 1701A)        un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja biedre

 

Anna Seile

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32./33./34.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 1., 15.nr.; 1997, 2.nr.; 2001, 22.nr.; 2003, 9.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 pants. Maksa par zemes lietošanu

Maksu par zemes lietošanu – 5 procentu apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības – no 2005.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad zemes īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, maksā attiecīgi valstij vai pašvaldībai personas, kuras lieto valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi, izņemot valsti un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), bijušos zemes īpašniekus vai viņu mantiniekus, kuriem atzītas īpašuma tiesības, kā arī dzīvojamās mājās esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekus, kuriem ir tiesības iegūt valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi īpašumā bez maksas.

Šā panta pirmajā daļā minētajām personām nav jāmaksā par zemes lietošanu, ja tās līdz 2004.gada 31.decembrim ir iesniegušas zemes privatizācijas vai atsavināšanas ierosinājumu vai iesniegumu piešķirt zemi īpašumā par samaksu (maksu) un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā noslēgušas attiecīgu zemes pirkuma līgumu vai atteikušās no neapbūvētās zemes lietošanas tiesībām.

Pašvaldības, pamatojoties uz pašvaldību lēmumiem un teritorijas plānojumiem, līdz 2005.gada 1.jūlijam paziņo Valsts zemes dienestam par valstij un pašvaldībām piekrītošo zemi, kuru pastāvīgi lieto fiziskās vai juridiskās personas un par kuras lietošanu tām jāmaksā šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. Valsts zemes dienests divu mēnešu laikā no pašvaldības paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim iesniedz attiecīgajā pašvaldībā un Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā iestādē personu sarakstu, kuras maksā par zemes lietošanu, un to lietošanā esošo zemes gabalu kadastrālo novērtējumu.

Valsts zemes dienests sadarbībā ar attiecīgajām pašvaldībām katru gadu līdz 1.jūlijam aktualizē šā panta trešajā daļā minētos sarakstus un līdz 1.septembrim iesniedz tos attiecīgajās pašvaldībās un Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajās iestādēs. Kārtību, kādā nosakāma maksa par valstij piekrītošās zemes lietošanu, un tās samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Kārtību, kādā nosakāma maksa par pašvaldībai piekrītošās zemes lietošanu, un tās samaksas kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība."