Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēma konceptuāli atbalstīt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Repatriācijas likumā” (dok.nr.1670; reģ.nr.547) un lūdz to iekļaut nākošās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā.

Pielikumā: Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atzinums.

 

 

Cieņā

komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Repatriācijas likumā

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta 4. un 7.punktu.

2. Izslēgt 7.pantu.

3. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "Repatriācijas fondam no tā līdzekļiem".

4. 20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pabalstu ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi saistīto ceļa izdevumu segšanai, ja repatriants iesniedzis ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus ne vēlāk kā gada laikā pēc to izsniegšanas. Pabalsta apmērs vienai personai nedrīkst pārsniegt 500 latus;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Materiālo palīdzību repatriantiem Pārvalde sniedz no valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. Pabalstus izmaksā dokumentu iesniegšanas secībā."

5. Izslēgt 27.pantu.

6. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod šā likuma 5.panta 5.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi Nr.344 "Repatriācijas fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

2. Repatriantiem, kuri šā likuma 20.panta pirmās daļas 1.punktā minētā pabalsta saņemšanai ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus iesnieguši līdz 2003.gada 31.decembrim, pabalstu izmaksā atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.