Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Vēlētāju reģistra likums (reģ.nr.543)

 

Saeimā 1.lasījumā

pieņemtais likumprojekts

(dok.nr.1100)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

1.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas teritorijā vienotas vēlētāju uzskaites sistēmas – vēlētāju reģistra (turpmāk – Reģistrs) – izveidi un noregulēt vēlētāju sarakstu veidošanu.

     

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas teritorijā vienotas vēlētāju uzskaites sistēmas – vēlētāju reģistra (turpmāk – Reģistrs) – izveidi un reglamentēt vēlētāju sarakstu veidošanu.

2.pants. Reģistra uzdevums ir nodrošināt personu, kurām saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu un likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” ir tiesības vēlēt, uzskaiti.

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“Reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar Saeimas, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā, un kurām saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” ir tiesības balsot (turpmāk – vēlētāji).”

Atbalstīt, redakcionāli precizēts

2.pants. Reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā un kurām saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” ir tiesības balsot (turpmāk – vēlētāji).

3.pants. (1) Reģistra darbības metodisko vadību un uzraudzību veic Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Reģistrā iekļauto ziņu apstrādi un Reģistra uzturēšanu veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

     

3.pants. (1) Reģistra darbības metodisko vadību un uzraudzību veic Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas apstrādā un Reģistru uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

4.pants. Ar Reģistra izveidošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta.

     

4.pants. Ar Reģistra izveidošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta.

5.pants. Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcības spējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Saeimas, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu vai tautas nobalsošanas (turpmāk – vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī Eiropas Savienības pilsoņiem (kuri nav Latvijas pilsoņi), kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu ir pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā (turpmāk – vēlētāji).

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 5.pantā vārdus “Latvijas pilsoņiem” ar vārdiem “Latvijas vēlētājiem”.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcības spējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Saeimas, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes, Eiropas Parlamenta vēlēšanu vai tautas nobalsošanas (turpmāk – vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcības spējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri uzturas Latvijas Republikā un nav Latvijas pilsoņi un, kuri pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši likumam pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

5.pants. (1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu vai tautas nobalsošanas (turpmāk arī – vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā vai pieteikušies Ārlietu ministrijā, un attiecībā uz kuriem atbilstoši likumam Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji, skat.4. priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pants. (1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu vai tautas nobalsošanas (turpmāk arī – vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā vai pieteikušies Ārlietu ministrijā, un attiecībā uz kuriem atbilstoši likumam Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

 

6.pants. (1) Reģistrā par vēlētāju iekļauj šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vārds (vārdi);

3) uzvārds;

4) pilsonība;

5) ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

a) dokumenta veids;

b) numurs un sērija;

c) izdošanas datums;

d) derīguma termiņš;

e) izdevējvalsts un izdevējiestāde;

6) dzīvesvietas adrese;

7) adrese, uz kuru izsūtāmi dokumenti

balsošanai pa pastu, ja vēlētājs pieteicies balsot pa pastu;

8) ziņas par vēlēšanu iecirkni:

a) numurs,

b) adrese;

9) kārtas numurs vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā;

10) ziņas par iekļaušanu vai izslēgšanu no Reģistra.

(2) Iekļaujot vai aktualizējot ziņas Reģistrā, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un iemeslu.

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

Juridiskais birojs

6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

“2) vēlētāja kods;”;

attiecīgi mainīt pārējo punktu numerāciju.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

6.pantā papildināt pirmo daļu ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2) vēlētāja kods;”

(līdzšinējo pirmās daļas 2.., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktu uzskatīt attiecīgi par 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktu).

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.panta pirmās daļas 5. punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) sērija un numurs;”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 6.panta pirmās daļas 7.punktu aiz vārda “adrese” ar vārdu “ārvalstī”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

6.pants. (1) Reģistrā par vēlētāju iekļauj šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vēlētāja kods;

3) vārds (vārdi);

4) uzvārds;

5) pilsonība;

6) ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

a) dokumenta veids,

b) sērija un numurs,

c) izdošanas datums,

d) derīguma termiņš,

e) izdevējvalsts un izdevējiestāde;

7) dzīvesvietas adrese;

8) adrese ārvalstī, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu, ja vēlētājs pieteicies balsot pa pastu;

9) ziņas par vēlēšanu iecirkni:

a) numurs,

b) adrese;

10) kārtas numurs vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā;

11) ziņas par iekļaušanu Reģistrā vai izslēgšanu no tā.

(2) Iekļaujot ziņas Reģistrā vai aktualizējot tās, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un iemeslu.

7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem Latvijā un ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

9.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 7.pantā vārdus “Latvijā un ārvalstīs”.

Atbalstīt

7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms vēlēšanām elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās dzīvesvietas adresēs (mājās) reģistrēto vēlētāju skaitu.

(2) Ziņas par vēlētāju skaitu katrā ārvalstī Pārvalde izsniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(3) Divu nedēļu laikā no šā panta pirmajā daļā minēto ziņu izsniegšanas dienas pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija papildina Pārvaldes sniegtās ziņas ar katrai vēlētāja adresei atbilstošo iecirkņa numuru un iecirkņa adresi un papildinātās ziņas elektroniskā formā iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistra ziņas.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts B.Cilevičs

Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Divu nedēļu laikā no šā panta otrajā daļā minēto ziņu izsniegšanas dienas Centrālā vēlēšanu komisija papildina Pārvaldes sniegtās ziņas ar katrai ārvalstij atbilstošo iecirkņa numuru un iecirkņa adresi un papildinātās ziņas elektroniskā formā iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistra ziņas”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 8.panta otro daļu.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

3)Trīs nedēļu laikā no šā panta pirmajā daļā minēto ziņu izsniegšanas dienas pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome papildina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošo vēlētāja dzīvesvietas adresei (mājai) atbilstošo iecirkņa numuru un papildinātās ziņas elektroniskā formā iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistra ziņas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par otro daļu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms vēlēšanām elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (mājās) reģistrēto vēlētāju skaitu.

(2) Trīs nedēļu laikā no šā panta pirmajā daļā minēto ziņu saņemšanas dienas pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome papildina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošo vēlētāja dzīvesvietas adresei (mājai) atbilstošo vēlēšanu iecirkņa numuru un papildinātās ziņas elektroniskā formā iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas.

9.pants. Pārvalde 100 dienas pirms vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcības spējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

13.

 

 

14.

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 9.pantā vārdu “pilsoņiem” ar vārdu “vēlētājiem”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 9.pantā skaitli “100” ar skaitli “90”.

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

9.pants. Pārvalde 90 dienas pirms vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

10.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem (kuri nav Latvijas pilsoņi), attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā.

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

“Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un kuri uzturas Latvijas Republikā, attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

“Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā.”

 

 

Atbalstīt daļēji,

skat.16. priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā.

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt ar jaunu 11.pantu šādā redakcijā:

“Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem ir atbrīvoti no reģistrācijas Iedzīvotāju reģistrā un kuri ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ārlietu ministrijā pieteikušies balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Republikā..

Atbalstīt

11.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem ir atbrīvoti no reģistrācijas Iedzīvotāju reģistrā un kuri ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ārlietu ministrijā pieteikušies balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Republikā.

11.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu.

(2) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs vai kuriem šajās iecirknim piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

20.

Deputāts B.Cilevičs

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuriem Reģistrā ir reģistrēta attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgā dzīvesvietas adrese vai kuriem pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese bijusi šim iecirknim piederīgajās adresēs”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 11.panta pirmajā daļā skaitli “60” ar skaitli “75”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Vēlētājus, kuri reģistrējuši savu dzīvesvietu ārvalstīs, iekļauj ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā.”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

12.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu.

(2) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs vai kuriem šajās iecirknim piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

(3) Vēlētājus, kuri reģistrējuši savu dzīvesvietu ārvalstīs, iekļauj ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā.

 

12.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām nosūta pa pastu uz vēlētāja dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim.

(2) Vēlētājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas, informāciju par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim nenosūta.

(3) Sarakstus ar ārvalstīs dzīvesvietu reģistrējušiem vēlētājiem Pārvalde nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

24.

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

Deputāts B.Cilevičs

Izslēgt 12.panta pirmajā daļā vārdu “Latvijā”.

Deputāts B.Cilevičs

Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdus “nav deklarētās dzīvesvietas” ar vārdiem “Reģistrā nav reģistrēta dzīvesvietas adrese”.

Deputāts B.Cilevičs

Izslēgt 12.panta trešo daļu.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 12.panta pirmajā daļā skaitli “60” ar skaitli “70”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlētājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas vai kuri iekļauti ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nenosūta.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 12.panta trešo daļu.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

(2) Vēlētājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas vai kuri iekļauti ārvalstīs dzīvo jošo vēlētāju sarakstā, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nenosūta.

13.pants. (1) Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts saskaņā ar Reģistrā iekļautajām ziņām.

(2) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

(3) Saeimas, Eiropas Parlamenta vēlēšanās un tautas nobalsošanā vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru vēlēšanu iecirkni Latvijas teritorijā.

(4) Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos, vēlētājs ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām personīgi iesniedz iesniegumu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

(5) Ja pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājs izvēlas vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, viņš dzīvesvietas deklarēšanas iestādē papildus uzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

(6)Pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu.

(7) Ja pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei nav tiešsaistes datu pārraides ar Reģistru, tā nosūta informāciju par vēlēšanu iecirkņa maiņu Centrālajai vēlēšanu komisijai pa pastu. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina ziņu aktualizēšanu Reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

Deputāti V.Agešins, B.Cilevičs

Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā vārdus “pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei” ar vārdiem “tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei, kuras administratīvajā teritorijā vēlētājs vēlas vēlēt”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 13.panta ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā vārdus “pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāde” ar vārdiem “pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestāde”; redakcionāli precizēt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14.pants. (1) Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš reģistrēts saskaņā ar Reģistrā iekļautajām ziņām.

(2) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

(3) Saeimas, Eiropas Parlamenta vēlēšanās un tautas nobalsošanā vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijas teritorijā.

(4) Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos vēlētājs ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām pats personiski iesniedz iesniegumu jebkurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

(5) Ja pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājs izraugās vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, viņš pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei papildus uzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

(6) Pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu.

(7) Ja pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei nav tiešsaistes datu pārraides ar Reģistru, tā nosūta informāciju par vēlēšanu iecirkņa maiņu Centrālajai vēlēšanu komisijai pa pastu. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina ziņu aktualizēšanu Reģistrā.

14.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija veic Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, ja Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu izslēgt no Reģistra ziņas par Eiropas Savienības pilsoni.

(2) Pārvalde saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļauto informāciju veic ziņu iekļaušanu un aktualizēšanu Reģistrā, ja vēlētājs:

1) miris;

2) atzīts par rīcības nespējīgu vai rīcības

spējīgu;

3)ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību;

4) mainījis vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

5)manījis personu apliecinošu dokumentu.

(3)Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā iekļauto informāciju atbilstoši attiecīgajam vēlēšanu likumam veic Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, ja vēlētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā vai ja vēlētājs ir aizdomās turēta, apsūdzēta vai tiesājama persona, pret kuru kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.

(4) Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu veic līdz plkst. 18 dienā pirms vēlēšanām.

29.

 

 

 

30.

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 14.panta otrās daļas 3.punktā vārdu “pilsonību” ar vārdiem “vēlētāju statusu”.

 

Deputāti V.Agešins, B.Cilevičs

Aizstāt 14.panta otrās daļas 5.punktā vārdu “manījis” ar vārdu “mainījis”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 14.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja saņemts Eiropas Savienības pilsoņa iesniegums, kurā pieprasīts anulēt Reģistrā ierakstu par viņu, vai ja Eiropas Savienības pilsonis ir zaudējis tiesības vēlēt tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, Centrālā vēlēšanu komisija pieņem lēmumu par ziņu izslēgšanu no Reģistra un attiecīgi ziņas aktualizē.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 14.panta otro daļu ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

“6) vēlētājs zaudējis Eiropas Savienības pilsonību;

7) zudis tiesiskais pamats reģistrācijai Iedzīvotāju reģistrā.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 14.panta ceturto daļu pēc skaitļa “18” ar vārdiem “priekšpēdējā”.

 

 

 

Atbalstīts daļēji, ietverts 32. priekšlikumā

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

15.pants. (1) Ja saņemts Eiropas Savienības pilsoņa iesniegums, kurā pieprasīts anulēt Reģistrā ierakstu par viņu, vai ja Eiropas Savienības pilsonis ir zaudējis tiesības vēlēt tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, Centrālā vēlēšanu komisija pieņem lēmumu par ziņu izslēgšanu no Reģistra un attiecīgi ziņas aktualizē.

(2) Pārvalde saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā ietverto informāciju iekļauj ziņas Reģistrā un aktualizē tās, ja:

1) vēlētājs miris;

2) vēlētājs atzīts par rīcībnespējīgu vai rīcībspējīgu;

3) vēlētājs ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību;

4) vēlētājs mainījis vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

5) vēlētājs mainījis personu apliecinošu dokumentu;

6) vēlētājs zaudējis Eiropas Savienības pilsonību;

7) zudis tiesiskais pamats reģistrācijai Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā iekļauto informāciju atbilstoši attiecīgajam vēlēšanu likumam aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas, ja vēlētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā vai ja vēlētājs ir aizdomās turēta, apsūdzēta vai tiesājama persona, pret kuru kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

(4) Reģistrā iekļautās ziņas saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu aktualizē līdz plkst.18 priekšpēdējā dienā pirms vēlēšanām.

15.pants (1) Pārvalde 15 dienas pirms vēlēšanām saskaņā ar Reģistrā esošo informāciju izveido vēlētāju sarakstus.

(2) Vēlētāju sarakstā norāda vēlētāja vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, kā arī katram vēlētājam piešķirto kārtas numuru saraksta ietvaros.

(3) Vēlētāju sarakstus ar Latvijā reģistrētajiem vēlētājiem nosūta rajona vēlēšanu komisijām, kuras tos izsniedz pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām.

(4) Sarakstus ar ārvalstīs reģistrētajiem vēlētājiem nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai, kura tos izsniedz attiecīgajam vēlēšanu iecirknim.

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

36.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Vēlētāju sarakstu saturu un formu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 15.panta trešo daļu aiz vārda “nosūta” ar vārdiem “republikas pilsētu vēlēšanu komisijām,”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 15.panta ceturto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

16.pants (1) Pārvalde 15 dienas pirms vēlēšanām saskaņā ar Reģistrā esošo informāciju izveido vēlētāju sarakstus.

(2) Vēlētāju sarakstu saturu un formu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.

(3) Vēlētāju sarakstus ar Latvijā reģistrētajiem vēlētājiem nosūta republikas pilsētu vēlēšanu komisijām, kā arī rajonu vēlēšanu komisijām, kuras tos izsniedz pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām.

16.pants. Pārvalde 10 dienas pirms vēlēšanām pa pastu nosūta informāciju uz vēlētāja dzīvesvietu Latvijā par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim, ja:

1)vēlētājs šajā likumā noteiktajā kārtībā paziņojis par vēlēšanu iecirkņa maiņu;

2) laika periodā no sākotnējo vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienas vēlētājs ieguvis Latvijas pilsonību vai atzīts par rīcības spējīgu.

37.

 

 

 

38.

 

39.

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 16.panta 2.punktā vārdu “pilsonību” ar vārdiem “vēlētāja statusu”.

 

Deputāts B.Cilevičs

Izslēgt 16.panta ievaddaļā vārdu “Latvijā”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 16.panta otro punktu šādā redakcijā:

“2) laika periodā no sākotnējo vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienas vēlētājs ieguvis tiesības vēlēt attiecīgajās vēlēšanās.”

Atbalstīts daļēji, ietverts 39. priekšlikumā

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

17.pants. Pārvalde 10 dienas pirms vēlēšanām pa pastu nosūta vēlētājam uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā viņš iekļauts, ja:

1)vēlētājs šajā likumā noteiktajā kārtībā

paziņojis par vēlēšanu iecirkņa maiņu;

2) laika periodā no sākotnējo vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienas vēlētājs ieguvis tiesības vēlēt attiecīgajās vēlēšanās.

17.pants. Saņemot iesniegumu balsošanai pa pastu, Centrālās vēlēšanu komisijas izveidota vēlēšanu komisija, kura nodrošina balsošanu pa pastu (turpmāk – vēlēšanu komisija balsošanai pa pastu) tiešsaistes datu pārraides režīmā izdara atzīmi Reģistrā par iesnieguma saņemšanu, norādot adresi, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu.

 

40.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“Saņēmusi iesniegumu balsošanai pa pastu, vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu tiešsaistes datu pārraides režīmā izdara Reģistrā atzīmi par vēlētāja pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu, un norāda vēlētāja adresi ārvalstī, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu.”

 

 

Atbalstīt

18.pants. Saņēmusi iesniegumu balsošanai pa pastu, vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu tiešsaistes datu pārraides režīmā izdara Reģistrā atzīmi par vēlētāja pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu, un norāda vēlētāja adresi ārvalstī, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu.

18.pants. (1) Ieslodzījumu vietas administrācija un Valsts policija līdz plkst. 19 dienā pirms vēlēšanām, izņemot pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, sastāda to vēlētāju sarakstus, kuri attiecīgajās iestādēs atrodas apcietinājumā kā aizdomās turētas, apsūdzētas vai tiesājamas personas vai kuri aizturēti kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ieslodzījuma vietas administrācija un Valsts policija iesniedz vēlētāju sarakstus vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras teritorijā vēlētājs atrodas apcietinājumā vai aizturēts kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā pārbauda, vai ziņas par šā panta otrajā daļā minētajos vēlētāju sarakstos norādītajiem vēlētājiem iekļautas Reģistrā un vai minētie vēlētāji nav nobalsojuši iepriekš.

(4) Ja vēlētāja nav Reģistrā vai viņš nobalsojis iepriekš, vēlēšanu iecirkņa komisija viņu no saraksta svītro.

41.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 18.pantu.

 

Atbalstīt

 

19.pants. (1) Pārvalde līdz plkst. 19 dienā pirms vēlēšanām nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai informāciju par tām personām, kuras iekļautas vēlēšanu komisijām nosūtītajos sarakstos, bet pēc sarakstu nosūtīšanas zaudējušas Latvijas pilsonību, atzītas par rīcības nespējīgām vai mirušas.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija informē vēlēšanu iecirkņus par izmaiņām vēlētāju sarakstos.

(3) Vēlēšanu komisijas izdara atzīmes vēlētāju sarakstos Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

42.

 

 

 

 

 

 

43.

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdu “pilsonību” ar vārdiem “vēlētāju statusu”.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1)Pārvalde līdz plkst. 19 priekšpēdējā dienā pirms vēlēšanām nosūta Centrālai vēlēšanu komisijai informāciju par tām personām, kuras iekļautas vēlēšanu komisijām nosūtītajos sarakstos, bet pēc sarakstu nosūtīšanas zaudējušas tiesības vēlēt attiecīgajās vēlēšanās.”

 

Atbalstīts daļēji, iekļauts 43. priekšlikumā

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

19.pants. (1) Pārvalde līdz plkst. 19 priekšpēdējā dienā pirms vēlēšanām nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai informāciju par tām personām, kuras iekļautas vēlēšanu komisijām nosūtītajos sarakstos, bet pēc sarakstu nosūtīšanas zaudējušas tiesības vēlēt attiecīgajās vēlēšanās.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija informē vēlēšanu iecirkņus par izmaiņām vēlētāju sarakstos.

(3) Vēlēšanu komisijas izdara atzīmes vēlētāju sarakstos Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

 

44.

 

Deputāti V.Agešins, B.Cilevičs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants.

  1. Pārvalde līdz plkst.19.00 dienā pirms vēlēšanām nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai informāciju par tām personām, kuras nav iekļautas vēlēšanu komisijām nosūtītajos sarakstos, bet pēc sarakstu nosūtīšanas ieguvušas Latvijas pilsonību vai atzītas par rīcības spējīgām.
  2. Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijas teritorijā likumā noteiktajā kārtībā. Centrālā vēlēšanu komisija informē vēlēšanu iecirkņus par šādām personām”,

kā arī uzskatīt līdzšinējo 20.pantu par 21.pantu.

 

 

Neatbalstīt

 

 

20.pants. Reģistrā iekļautās ziņas tiek uzkrātas, nodotas valsts arhīvā vai iznīcinātas informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu arhivēšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

 

20.pants. Reģistrā iekļautās ziņas tiek uzkrātas, nodotas valsts arhīvā vai iznīcinātas informācijas sistēmās tādā kārtībā, kāda noteikta dokumentēto datu arhivēšanu regulējošajos normatīvajos aktos.

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Deputāti V.Agešins, B.Cilevičs

Papildināt likumprojektu ar 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par personas iekļaušanu Reģistrā, atteikšanos iekļaut Reģistrā vai izslēgšanu no Reģistra var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa izskata pieteikumu triju darba dienu laikā pēc lietas ierosināšanas”.

Valsts un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Lēmumu par personas iekļaušanu Reģistrā, atteikšanos iekļaut Reģistrā vai izslēgšanu no Reģistra var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa izskata pieteikumu ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lietas ierosināšanas”.

 

 

 

Atbalstīts daļēji, skat.46. priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

22.pants. Lēmumu par personas iekļaušanu Reģistrā, atteikšanos iekļaut Reģistrā vai izslēgšanu no Reģistra var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa izskata pieteikumu ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lietas ierosināšanas.

 

47.

Juridiskais birojs

Papildināt ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 5.februārī.”

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 5.februārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 93/109/EC.

     

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 93/109/EC.