Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 22. janvārī

Nr.9/1- 318

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā

sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Par Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās Otro Papildu protokolu” /reģ.nr. 540; dok.nr. 1655 /;

 

2) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem ” /reģ.nr. 541; dok.nr. 1656 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

 

 

 1. pants. 2003. gada 4. septembrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
 2. ( turpmāk- Konvencija ) un tās 2003. gada 4. septembrī Rīgā parakstītais

  protokols (turpmāk - Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

   

 3. pants. Konvencija stājas spēkā 29. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
 4.  

   

 5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _____________________.