Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

2004.g.15. janv.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums Alkohola aprites likumā “otrajam lasījumam (steidzams) (reģ. nr499)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr1484)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Saeimas

plenārsēdes slēdziens

11.12.2003.

Komisijas atzinums 13.01.2004.

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija likumprojekta pieņemšanai otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē 2004. gada 15. janvārī.

1

2

3

4

5

6

7

 

Grozījums Alkohola aprites likumā

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt likumprojekta virsrakstu un ievaddaļu šādā redakcijā:

“Grozījumi Alkohola aprites likumā

Atbalstīt

 

Grozījumi Alkohola aprites likumā

 

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998 23..nr., 1999, 4. nr., 2000, 1. nr., 2002, 12. nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998 23..nr., 1999, 4. nr., 2000, 1. nr., 2002, 12. nr.) šādus grozījumus:

   

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23..nr., 1999, 4. nr., 2000, 1. nr., 2002, 12. nr.) šādus grozījumus:

   

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Aizstāt visā likumā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

 

1.Aizstāt visā likumā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

 1. pants.
 1. Likumā ir lietoti šādi termini:

5) alkoholisko dzērienu (izņemot alu) ražošanas izejvielas - spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriāli destilāti u.tml.);

 

3

Dep. J.Strazdiņš

Izslēgt 1. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus “(izņemot alu)”.

Atbalstīt

   
   

4

Priekšlikums iesniegts 05.01.2004.

Dep.N.Kabanovs,

A.Tolmačovs

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) alkoholisko dzērienu (izņemot alu) ražošanas izejvielas - spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriāli destilāti u.tml.);”

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

5

Priekšlikums iesniegts 13.01.2004.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas (izņemot alus ražošanas izejvielas)- spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriālu destilāti u.tml.);”

 

Atbalstīt

2. Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas (izņemot alus ražošanas izejvielas)- spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriālu destilāti u.tml.);”

9) lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas - ogļhidrātus saturoši lauksaimniecības produkti (graudi, kartupeļi, cukurbietes utt.), kuru sarakstu apstiprina Labklājības ministrija;

Aizstāt 1. panta 9. punktā vārdus “Labklājības ministrija”ar vārdiem “Veselības ministrija”.

       

3. Aizstāt 1. panta 9. punktā vārdus “Labklājības ministrija”ar vārdiem “Veselības ministrija”.

6.1 pants

(1) Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar iepakojuma pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt) un uzglabāt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu iepakojumu (izņemot iepakojumu sasmalcinātā veidā), kurai nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka), kā arī veikt darbības ar to.

 

6

Dep.N.Kabanovs,

A.Tolmačovs

Papildināt 6. prim panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar iepakojuma pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts uzglabāt alkoholisko dzērienu stikla iepakojumu nesasmalcinātā veidā.”

Neatbalstīt

 

 

 
             

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu iepakojumu, kurai pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka). Pēc katras alkoholisko dzērienu iepakojuma tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

           
             

(3) Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, izņemot tos, kuri saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, aizliegta otrreizēja alkoholisko dzērienu iepakojuma izmantošana.

           

19.1 pants

Šā likuma 17.pantā minētās uzņēmējdarbības veikšanai licenci neizsniedz, ja uzņēmumam triju gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas licences saņemšanai anulēta licence par šā likuma pārkāpumiem.

 

7

Ministru kabinets

( likumproj. reģistra nr. 544)

Aizstāt 19.1 pantā vārdu “pieteikuma” ar vārdu “iesnieguma”.

Atbalstīts daļēji .

(Ietverts

likumprojekta 1. pantā.)

   
             

22.pants

(1) (Izslēgta ar 09.12.99. likumu).

(2) Licence pārreģistrējama, ja mainījušies licencē norādītie uzņēmējdarbības nosacījumi. Šajos gadījumos pieteikums par licences pārreģistrāciju iesniedzams ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad nosacījumi mainījušies.

 

8

Ministru kabinets

(likumproj. reģistra nr. 544)

Aizstāt 22. pantā vārdu “pieteikums”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums”(attiecīgā locījumā).

Atbalstīts daļēji .

(Ietverts

likumprojekta 1. pantā.)

   

(3) Pieteikumu par licences pārreģistrāciju iesniedz uz Valsts ieņēmumu dienesta pārreģistrācijas veidlapas. Pieteikumam pievieno to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina, ka uzņēmējdarbības nosacījumi ir mainījušies.

(4) Mainoties uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietai, Valsts ieņēmumu dienests nosaka uzņēmumam termiņu alkohola pārvietošanai uz jauno uzņēmējdarbības vietu.

           

(5) Beidzot veikt licencē minēto uzņēmējdarbību, uzņēmums paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par alkohola atlikumiem katrā uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietā. Alkohola atlikumu realizāciju, iznīcināšanu, pārvietošanu un jebkuru cita veida atsavināšanu no licencē norādītās uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietas drīkst veikt tikai ar speciālu Valsts ieņēmumu dienesta atļauju.

           

23.pants

(1) Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija licenci izsniedz vai pārreģistrē vai arī dod motivētu rakstveida atteikumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

 

9

Ministru kabinets

(likumproj. reģistra nr. 544)

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

 

23.pants

 1. Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija licenci izsniedz vai pārreģistrē vai arī dod motivētu rakstveida atteikumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

 

Atbalstīts daļēji .

(Ietverts

likumprjekta 1. un 4. pantā)

 

 

(2) Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas

   
 1. Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora. lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”
     
   

10

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

Atbalstīt

 

 

4. Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

24.pants

(1) Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izsniegtās licences šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

11

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Aizstāt 24. panta pirmajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija ir tiesīga”.

Atbalstīt

 

5. Aizstāt 24. panta pirmajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija ir tiesīga”.

(2) Uzņēmums pēc licences anulēšanas triju dienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par alkohola atlikumiem katrā uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietā. Alkohola realizācijas kārtību pēc licences anulēšanas nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

           

25.pants

Lēmumu par licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

 

12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants

Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijas lēmumu par licences anulēšanu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

Atbalstīt

 

6. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants

Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijas lēmumu par licences anulēšanu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

31.pants

(1) Uzņēmumi un citi spirta patērētāji atļaujā norādītajā daudzumā ir tiesīgi spirtu izmantot:

1) pārtikas rūpniecības, medicīnas un veterinārmedicīnas, kā arī farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām;

 

13

Priekšlikums iesniegts 05.01.2004.

Dep. I.Emsis

Papildināt 31. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārda “veterinārmedicīnas,”ar vārdiem “tabakas izstrādājumu ražošanas”.

 

Atbalstīt

7. Papildināt 31. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārda “veterinārmedicīnas, “ar vārdiem “tabakas izstrādājumu ražošanas”.

2) zinātniskās pētniecības vajadzībām, kosmētikas līdzekļu ražošanai, citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai;

           

3) ierīcēs un mehānismos, kuros spirts ietilpst kā neatņemama sastāvdaļa vai nodrošina šo ierīču un mehānismu darbību.

           

(2) Spirta izmantošana šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem atļauta gadījumos, kad nav pieļaujama denaturēta alkohola izmantošana.

           

51.pants

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot bārus, restorānus, kafejnīcas, klubus, kuros atļauta alkoholisko dzērienu pārdošana patērēšanai uz vietas, kā arī beznodokļu veikalus, kuri atrodas uz kuģiem, ostās, lidmašīnās vai lidostās.

 

14

Dep.N.Kabanovs,

A.Tolmačovs

Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“Alkoholisko dzērienu ar absolūtā spirta daudzumu virs 5,5 tilpumprocentiem mazumtirdzniecība aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8. 00, izņemot bārus, restorānus, kafejnīcas, klubus, kuros atļauta alkoholisko dzērienu pārdošana patērēšanai uz vietas, kā arī beznodokļu veikalus, kuri atrodas uz kuģiem, ostās, lidmašīnās vai lidostās.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

   
   

15

Priekšlikums iesniegts 05.01.2004.

Dep.N.Kabanovs,

A.Tolmačovs

Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“Alkoholisko dzērienu ( tajā skaitā alus) ar absolūtā spirta daudzumu virs 5,5 tilpumprocentiem mazumtirdzniecība aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8. 00, izņemot bārus, restorānus, kafejnīcas, klubus, kuros atļauta alkoholisko dzērienu pārdošana patērēšanai uz vietas, kā arī beznodokļu veikalus, kuri atrodas uz kuģiem, ostās, lidmašīnās vai lidostās.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

58.pants

(1) Alkohola reklāmā aizliegts:

1) attēlot personas lietojam alkoholu;

2) izmantot Latvijas valsts simboliku;

3) paust uzskatus par alkoholu kā ārstniecības līdzekli;

4) saistīt alkohola lietošanu ar sporta nodarbībām vai transportlīdzekļa vadīšanu.

 

16

Dep. J.Strazdiņš

Papildināt likuma 58. panta pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem “un amatpersonas”.

Neatbalstīt

 

   

59.pants

Alkohola reklāma aizliegta:

1) audzināšanas un izglītības iestādēs un uz šo iestāžu ēkām un būvēm;

2) kultūras un sporta pasākumos, izņemot gadījumus, kad alkohola ražotāju vai izplatītāju uzņēmums ir šā pasākuma ģenerālsponsors;

3) uz Latvijas pasta sūtījumiem.

 

 

 

 

17

Dep. J.Strazdiņš

Papildināt likuma 59. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) uz transporta līdzekļiem vai sabiedriskā transporta līdzekļu salonos.”

Neatbalstīt

   

96.pants

Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt uzņēmējdarbības licenci, ja:

1) uzņēmumi savstarpējos norēķinus par darījumiem ar alkoholu kārto bez kredītiestāžu starpniecības vai nepaziņo norēķinu kontus;

 

18

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Aizstāt 96. panta ievaddaļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija ir tiesīga”.

Atbalstīt

 

 

8.Aizstāt 96. panta ievaddaļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija ir tiesīga”.

2) gada laikā pēc soda uzlikšanas pārkāpums izdarīts atkārtoti;

3) alkohola apritē, pārkāpjot noteikto kārtību, iesaistīts nemarķēts vai neuzskaitīts, viltots vai citādi obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošs alkohols;

           

2) gada laikā pēc soda uzlikšanas pārkāpums izdarīts atkārtoti;

3) alkohola apritē, pārkāpjot noteikto kārtību, iesaistīts nemarķēts vai neuzskaitīts, viltots vai citādi obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošs alkohols;

           

4) uzņēmums licences saņemšanai vai licences derīguma termiņa laikā sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

5) uzņēmums nav nomaksājis naudas sodu vai nav izpildījis rīkojumu par konfiscētā alkohola nogādi norādītajā vietā;

           

6) uzņēmuma īpašnieki, darbinieki vai trešās personas traucē Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām piekļūt alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas vietām un dokumentācijai;

7) uzņēmums pēc licences saņemšanas nav uzsācis vai ir pārtraucis attiecīgo licencēto darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu;

           

8) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas;

9) par uzņēmuma vadītāju vai dalībnieku kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu par pārkāpumiem alkohola aprites jomā vai kura bijusi vai ir tāda uzņēmuma vadītājs vai dalībnieks, kuram par šā likuma pārkāpumiem anulēta licence vai kurš nav samaksājis šajā likumā paredzēto naudas sodu;

           

10) uzņēmuma īpašnieki vai darbinieki atkārtoti realizējuši alkoholiskos dzērienus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;

11) uzņēmums laikus neiesniedz normatīvajos aktos paredzētos pārskatus vai iesniegtajos pārskatos deklarējis apzināti nepatiesas ziņas.

           

96.1 pants

Valsts ieņēmumu dienests anulē uzņēmējdarbības licenci vai atļauju jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu iegādei, ja:

1) uzņēmums, kas saņēmis licenci, nav uzsācis vai ir pārtraucis savu darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

 

 

 

 

19

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 96. prim panta ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests anulē atļauju jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu iegādei, ja:

1) uzņēmums, kas saņēmis šādu atļauju, nav uzsācis vai ir pārtraucis savu darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;”

Atbalstīt

 

 

9. Izteikt 96. prim panta ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests anulē atļauju jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu iegādei, ja:

1) uzņēmums, kas saņēmis šādu atļauju, nav uzsācis vai ir pārtraucis savu darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;”

2) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis neierodas Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas.

           
   

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Dep. Dz. Zaķis

Papildināt likumu ar 96.2 pantu šādā redakcijā: ”96.2 pants.

(1)Ja licencē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādītajā realizācijas vietā atkārtoti gada laikā tiek konstatēta alkoholisko dzērienu realizācija personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, Valsts ieņēmumu dienests anulē ierakstu par attiecīgo licencē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādīto realizācijas vietu vai anulē licenci alkoholisko dzērienu mazumti rdzniecībai, ja tajā norādīta tikai viena realizācijas vieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt likumu ar 96.2 pantu šādā redakcijā:

”96.2 pants.

(1)Ja licencē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādītajā realizācijas vietā atkārtoti gada laikā tiek konstatēta alkoholisko dzērienu realizācija personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, Valsts ieņēmumu dienests anulē ierakstu par attiecīgo licencē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādīto realizācijas vietu vai anulē licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ja tajā norādīta tikai viena realizācijas vieta.

     
 • Uzņēmumam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniegt licences oriģinālu tās pārreģistrācijai vai anulēšanai.
 •  

   

   

   

   

     

  (2) Uzņēmumam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniegt licences oriģinālu tās pārreģistrēšanai vai anulēšanai.

       

  (3) Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanai attiecībā uz vietu, par kuru saskaņā ar šā likuma pirmo daļu ir anulēta licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai ieraksts par licencē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādīto realizācijas vietu, uzņēmums var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc attiecīgās licences vai ieraksta anulēšanas.Valsts nodevu, kas samaksāta par alkoholisko dzērienu realizācijas vietu, par kuru ieraksts licencē anulēts, neatmaksā.”

   

  Redakcionāli precizēts

  (3) Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus, lai saņemtu licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vietā , attiecībā uz kuru saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir anulēta licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai anulēts ieraksts par attiecīgo licencē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādīto realizācijas vietu, uzņēmums var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc attiecīgās licences vai ieraksta anulēšanas.Valsts nodevu, kas samaksāta par alkoholisko dzērienu realizācijas vietu, par kuru ieraksts licencē anulēts, neatmaksā.”

  Pārejas noteikumi

  1. Šā likuma XVI un XVII nodaļa ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā likuma normas, kas reglamentē juridisko personu administratīvo atbildību par pārkāpumiem alkohola aprites jomā.
             

  2. (Izslēgts ar 21.01.99. likumu, kas stājas spēkā no 17.02.99.).

             

  3.Šā likuma 31.pantā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz atsevišķām nozarēm stājas spēkā 2000.gada 1.jūnijā.

             

  4.Šā likuma 3.panta sestā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.martā.

             

  5.Šā likuma 20.panta pirmās daļas 4.punkta noteikums attiecināms uz gadījumiem, kad licence tiek pieprasīta pēc šā noteikuma spēkā stāšanās.

             
     

  21

  Dep.N.Kabanovs,

  A.Tolmačovs

  Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

  “6. Likuma 6. prim panta pirmās daļas otrajā teikumā ietvertā norma stājas spēkā pēc tam, kad Ministru kabinets būs izstrādājis noteikumus, kas regulē kārtību, kādā tiek glabāts un sasmalcināts alkoholisko dzērienu stikla iepakojums. Ministru kabinets izstrādā šos noteikumus līdz 2004. gada 1. jūnijam.”

  Neatbalstīt

   

   

   
     

  22

  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

  Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

  “6. Grozījumi likuma tekstā par vārda “pieteikums”aizstāšanu ar vārdu “iesniegums”, grozījumi 23. panta otrajā daļā un 25. pantā (par lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”

  Atbalstīt

   

   

  11. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

  “6. Grozījumi likumā attiecībā uz vārda “pieteikums”aizstāšanu ar vārdu “iesniegums”, grozījumi 23. panta otrajā daļā un 25. pantā (par lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.”

     

  23

  Ministru kabinets

  ( likumproj. reģistra nr. 544)

  Likumprojektā ietverta norma par likuma (reģ. nr. 544) spēkā stāšanos šādā redakcijā:

  “Likums stājas spēkā 2004. gada 1. februārī.”

  Atbalstīt daļēji .

  Ietverts pārejas noteikumu 6. punktā.